Magrebolusyon sa lahat ng panig ng mundo, panawagan ng Komite Sentral ng PKP

,

Ang pinakakagyat na tungkulin sa ngayon ng mga partido at organisasyong komunista sa buong mundo ay ang paglalapat ng unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kani-kanilang bansa, upang suriin ang mga uri at tukuyin ang mga estratehiya at taktika para pamunuan ang proletaryado at lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang mga uri sa paglulunsad ng bagong demokratiko at sosyalisang rebolusyonaryong mga pakikibaka sa buong mundo.

Ito ang pagpapaalala ng Komite Sentral ng PKP sa isang pahayag na inilabas kahapon kaugnay ng inianunsyong pagkakabuo ng International Communist League (ICL). Anang Komite Sentral, “hindi nito nakikita sa ngayon ang mga kundisyon para itatag ang isang pandaigdigang proletaryong destakamento.” Gayunman, binabati pa rin nito ang partido at organisasyong komunista sa kanilang pagsisikap na itaguyod ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka sa iba’t ibang dako ng mundo.

“Dapat pagsikapan ng mga partido komunista na makatindig sa sariling paa at sumalalay-sa-sarili. Mabuti rin kung makahahalaw sila ng mga aral sa kasaysayan ng mga rebolusyonaryong pakikibaka sa iba’t ibang bahagi ng mundo at makipagpalitan ng pananaw sa ibang mga partido komunista,” ayon sa PKP. Gayunman, sa ngayon, magiging kontra-produktibo kung ipaiilalim nila ang kanilang mga sarili sa isang internasyunal na sentro at isuko ang kanilang kakayahang magsarili at insiyatiba.”

Paliwanag pa ng Komite Sentral, batid nito ang “matinding kagustuhan ng mga partido at organisasyong komunista para sa internasyunal na pagkakaisa at pakikipagtulungan” sa harap ng tumitinding pandaigdigang krisis at banta ng imeryalistang gera. Tungo rito, hinikayat ng PKP ang mga partido at organisasyon na maglunsad ng mga bilateral na pagpupulong at multilateral na mga kumperensya at pagtitipon kung saan pwedeng pag-usapan ang mga mahahalagang usapin sa teorya at pratika. Umaasa rin umano ang PKP na mapalalawak nito ang internasyunal na pakikipag-ugnayan sa ibang mga partido at makapagbuo ng mas maigting na pagkakaisa at kooperasyon, kabilang na ang mga kabilang sa ICL.

Sa huli, nanawagan ang Komite Sentral sa lahat ng mga partido at organisasyong komunista na maglunsad ng kanilang pakikibaka sa sariling bansa bilang pinakamahalagang kontribusyon sa pandaigdigang proletaryong rebolusyon. Sa ganitong diwa umano, mas magiging malakas ang batayan at nakalapat sa praktika ang mga tangka ng internasyunalistang pagkakaisa.

Ang pagbubuo ng ICL ay ibinunga ng ipinatawag na Unified Maoist International Conference (UMIC) noong Disyembre 26, 2022. Nilahukan ito ng 15 partido at grupong komunista mula sa 14 na bansa, kabilang ang Committees for the Foundation of the (Maoist) Communist Party of Austria (KG(m)KPÖ), Communist Party of Brazil (P.C.B.), Red Fraction of the Communist Party of Chile (FRPCCh), Communist Party of Colombia (Red Fraction) (PCC(FR)), Poder Proletário-M-L-M Party Organization Colombia (PP-OP-MLM), Communist Party of Equator-Red Sun (PCE-SR), Maoist Committee in Finland (MKS), Maoist Communist Party (PCM) ng French State, Committee Red Flag (KRF) ng Germany, Committee for the Reconstitution of the Communist Party of Mexico (CR-PCM), Serve the People-Communist League of Norway, Communist Party of Peru (PCP), Maoist Communist Party (PCM) ng Spain, Communist League of Sweden, at Communist Party of Turkey/ Marxist-Leninist (TKP/ML).

Kabilang sa mga resolusyon nito ay pagbati sa Marxista-Leninista-Maoistang partido komunista sa Peru, India, Turkey at Pilipinas na namumuno sa mga digmang bayan. Nagparating din sila ng pakikiramay sa pagpanaw ni Kasamang Jose Maria Sison at kinilala ang kanyang dakilang ambag sa pagsusulong ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon sa pagtatatag sa PKP at Bagong Hukbong Bayan. Naglabas din sila ng resolusyon na kumikilala sa mga ambag ni Abimael Guzman o Presidente Gonzalo at Communist Party of Peru.

AB: Magrebolusyon sa lahat ng panig ng mundo, panawagan ng Komite Sentral ng PKP