Pagkitid ng ekonomya, nagbabadya ng dagdag pang paghihirap

Anumang pagpapabango ng mga upisyal sa ekonomya ng estado, hindi nila mapagtakpan ang sangsang ng nabubulok na ekonomya. Kahapon, isiniwalat ng mismong ahensya ng gubyerno sa estadistika na muli na namang kumitid ang ekonomya noong ikalawang kwarto ng taon.

“Ipinapakita nito na nananatiling mahina at nangangailangan ng dagdag na determinadong aksyon mula sa panig ng gubyerno ang ‘pagbangon’ ng bansa,” ayon sa grupong Ibon noong Agosto 11. Ito ay matapos isapubliko ng estado ang pagbagsak ng gross domestic product ng Pilipinas mula 8.2% noong unang kwarto tungong 7.4% sa pangalawang kwarto ng taon.

“Hindi sapat ang “muling pagbukas ng ekonomya” (mula sa mahihigpit na lockdown) dahil napakaraming Pilipino ang wala pa ring trabaho, masyadong mababa ang kita at napipilitang magbawas ng kanilang konsumo dulot ng napakataas na implasyon,” ayon sa grupo.

Tinukoy ng grupo na ang huling datos ang unang pagkitid mula nang “nakabawi” sa 14.5% na pagsadsad ng ekonomya noong kasagsagan ng mga lockdown sa pangalawang kwarto ng 2020.

Pinansin ng grupo ang malaking pagbagsak (2.7%) ng gastos sa konsumo ng mga pamilya (household final consumption expenditure). Ibig sabihin, nananatiling mahina ang kakayahan ng mga Pilipino na gumastos para sa kanilang mga pamilya. Dulot ito ng mataas na tantos ng disempleyo, madalas na mababang kalidad at di regular na trabaho at sumisirit na mga presyo.

Tumaas din ang bilang ng mga Pilipinong walang impok mula 68.9% o 18.7 milyong pamilya sa unang kwarto ng taon tungong 70.3% o 18.8 milyong pamilya sa ikalawang kwarto ng taon. (Ibig sabihin, pito sa bawat 10 pamilyang Pilipino ang “isang kahig, isang tuka” sa ngayon.)

Ginagamit ng Ibon ang seasonally-adjusted na mga datos, na anito’y mas malinaw na nakapagbibigay ng larawan ng ekonomya kumpara sa taunang mga datos ng mga ahensya ng gubyerno.

“Ang pagkitid na ito ng ekonomya ay hindi anomalya kundi palatandaan na naghihirap ang ekonomya ng bansa at mga pamilyang Pilipino,” ayon sa grupo. Lalala pa umano ito kung walang signipikanteng pagpapasikad tulad ng mas malaking pondo para sa panlipunang serbisyo at suporta sa maliliit at katamtamang-laking negosyo, gayundin sa produksyon.

AB: Pagkitid ng ekonomya, nagbabadya ng dagdag pang paghihirap