Archive of CPP Central Committee

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Sandy
November 30, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Sa araw na ito, tumitindig ang buong Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) upang magbigay ng pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Sandy (Josephine Mendoza), ikalawang pangalawang kalihim ng Komite ng Partido sa Southern Tagalog, at isa sa mga kagawad ng Komite Sentral na nagsilbing matatatag na haligi ng sentral na pamunuan ng Partido. […]

Wage revolutionary wars to fight imperialist wars
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  October 14-15, 2023 | The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP-CC) extends its warmest greetings of solidarity to the participants of the International Theoretical Conference on Imperialism and War organized by the National Democratic Front of the Philippines (NDFP). We are deeply honored to keynote this conference and present our […]

Agirussuat ti rebolusyonaryo a gubat laban kadagiti gubat ti imperyalista
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  Oktubre 14-15, 2023 | Idandanon ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP) ti kabaraan a kablaaw ti pannakikaykaysa iti amin a dimmar-ay iti Sangalubongan a Teoretikal a Komperensya kanaig iti Imperyalismo ken Gerra nga inangay ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Pakadayawan mi a lukatan daytoy a kumperensya ken ilanad […]

发动革命战争对抗帝国主义战争
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

2023年10月14日-15日,菲律宾共产党中央委员会(CPP-CC)向由菲律宾民族民主阵线(NDFP)组织的关于帝国主义与战争的国际理论会议的参与者致以最热切的团结问候。我们深感荣幸得以在这次会议上作专题演讲并就对世界无产阶级和广大人民群众通过革命战争争取民族和社会解放以及社会主义的斗争具有深刻的政治和现实意义的迫切理论问题发表我们的观点。

Maglunsad og mga rebolusyonaryong gubat batok sa mga imperyalistang gubat
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  Oktubre 14-15, 2023 | Ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (CPP-CC) nagpaabot sa ilang mainitong pagtimbaya sa panaghiusa sa mga partisipante sa International Theoretical Conference on Imperialism and War nga gi-organisa sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daku ang among kadungganan sa pagpasiugda niini nga kumperensya ug pagpresentar sa among […]

Maglunsad ng mga digmang rebolusyonaryo laban sa mga gerang imperyalista
October 21, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

  Oktubre 14-15, 2023 | Ipinaaabot ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinakamainit na pagbati ng pakiisa sa mga kalahok sa Pandaigdigang Kumperensyang Panteorya hinggil sa Imperyalismo at Gera na inorganisa ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Lubos naming ikinararangal na buksan ang kumperensyang ito at ibahagi ang aming […]

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Dionisio Micabalo
October 10, 2023

Sa ngalan ng buong Partido Komunista ng Pilipinas at lahat ng kadre at kasapi nito, at sa ngalan ng lahat ng Pulang kumander at Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, kinikilala namin ang kabayanihan ni Kasamang Dionisio Micabalo, na mas kilala ng masa at mga kasama bilang si Ka Toto, Ka Jeff o Ka Delong. […]

Red salute and highest tribute to Comrade Dionisio Micabalo
October 10, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

On behalf of the entire Communist Party of the Philippines and all its cadres and members, and on behalf of all Red commanders and Red fighters of the New People’s Army, we give recognition to the heroism of Comrade Dionisio Micabalo, better known by the masses and comrades as Ka Toto, Ka Jeff or Ka […]

Pulang saludo ug pinakataas nga pasidungog kang Kaubang Dionisio Micabalo
October 10, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Sa ngalan sa tibuok Partido Komunista ng Pilipinas ug sa tanang kadre ug myembro niini, ug sa ngalan sa tanang Pulang kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan, among giila ang kamabayanihon ni Kaubang Dionisio Micabalo, nga mas naila sa masa ug mga kauban isip Ka Toto, Ka Jeff o Ka Delong. Mibarog ang Komite […]

Mapula nga pagsaludo kag pinakamataas nga pagpasidungog kay Kaupod Dionisio Micabalo
October 10, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Sa ngalan sang bug-os nga Partido Komunista sang Pilipinas kag tanan nga kadre kag mga katapu sini, kag sa ngalan sang tanan nga Pulang kumander kag Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan, ginakilala namon ang pagkabaganihan ni Kaupod Dionisio Micabalo, nga mas kilala sang masa kag mga kaupod nga si Ka Toto, Ka Jeff ukon […]