Yaweng pamahayag sa Internasyunal nga Teoretikanhong Kumperensya mahitungod sa Imperyalismo ug Gubat Maglunsad og mga rebolusyonaryong gubat batok sa mga imperyalistang gubat

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishIlocoChinesePilipino

 

Oktubre 14-15, 2023 | Ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (CPP-CC) nagpaabot sa ilang mainitong pagtimbaya sa panaghiusa sa mga partisipante sa International Theoretical Conference on Imperialism and War nga gi-organisa sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daku ang among kadungganan sa pagpasiugda niini nga kumperensya ug pagpresentar sa among mga panglantaw sa mainitong teoretikanhong mga isyu nga adunay lalum nga pulitikanhon ug praktikal nga kamahinungdanon sa proletaryado ug halapad nga masa sa katawhan sa tibuok kalibutan sa ilang pakigbatok sa mga imperyalistang gubat pinaagi sa mga rebolusyonaryong gubat alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan ug sosyalismo.


DOWNLOAD

Nalipay kami sa pagtambong sa daghang mga partido ug komunistang organisasyon gikan sa lain-laing bahin sa kalibutan. Kami nagpaabot sa Marxista-Leninistang teoretikanhong mga diskusyon ug mga panag-ambitay sa praktikal nga rebolusyonaryong mga kasinatian isip paagi sa pagtukod og konsensus sa komon nga mga planong aksyon alang sa kooperasyon, koordinasyon, ug pagtinabangay sa paglunsad og mga rebolusyonaryong pakigbisog sa atong tagsa-tagsang mga nasud, matngon sa kung unsang paagi kitang tanan nahimong motampo sa usa ka internasyunal nga prente batok sa imperyalismo ug imperyalistang gubat.

Dili nato igo nga mahatagan og gibug-aton ang kamahinungdanon niining internasyunal nga teoretikanhong kumperensya tungod kay gipahigayon kini taliwala sa nagkagrabeng inter-imperyalistang panagbangi nga nagasangpot sa abling mga panagbangi ug gubat. Naghimugso kini og kaylap nga kabangis ug pag-antus sa mga mamumuo ug uban pang naghagong katawhan, nagpailalum sa dili kaayo lambo ug semikolonyal nga mga nasud sa mas grabeng nasudnong pagpanglupig, ug labaw pang gipagrabe ang pagpahimulos sa mga mamumuo sa mga kapitalistang nasud. Sa pikas bahin, nagmugna usab kini og mga kahigayunan sa mga partido komunista ug mamumuo nga mapataas ang ilang katakus ug ibutang ang ilang kaugalingon sa mas maayong posisyon aron mapahimuslan ang posibleng pag-ulbo sa usa ka rebolusyonaryong kahimtang pinaagi sa pagpangulo sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang gipahimuslan ug dinaugdaug nga hut-ong sa dalan sa rebolusyonaryong pakigbisog sa hut-ong sa tagsa-tagsa nilang mga nasud.

Magsugyot kami nga kining kumperensya magpokus sa mosunod nga mga yaweng hisgutanan:

Una, ang teoretikanhong gambalay kalabot sa hisgutanan sa dili kalikayang mga gubat—partikular sa mga imperyalistang gubat sa annexation (pagpangilog og teritoryo) ug interbensyon, isip labing mga dautang resulta sa monopolyo kapitalismo, ug isip resulta sa walay hunong nga pagduso sa kapital sa pinansya aron palapdon ang mga natad sa impluwensya ug pamuhunan, ug ang pagpaningkamot sa mga imperyalistang gahum aron makab-ot ang hegemonya.

Ikaduha, ang kasamtangang balanse sa gahum sa mga imperyalista ug mga yaweng panghitabo sa bangis ug dili bangis nga panagbangi tali kanila; pagpakusog sa mga inter-imperyalistang armadong kumprontasyon tungod sa agresibong pagduso sa US nga ipahamtang ang unipolar nga dominasyon sa multipolar nga kalibutan; ang malanatong gubat sa Ukraine, nga nag-una usa ka proxy war sa US ug NATO batok sa Russia; ingonman ang pagsamot sa hulga sa usa ka mainitong gubat sa Asia sa isyu sa Taiwan ug sa Korean peninsula isip kasamtangan nga dagway sa estratehiya sa US sa Indo-Pacific aron liyukan ang China ug pugngan ang iyang pagpalapad sa ekonomiya ug gahum militar .

Ug ikatulo, ang kinaiya ug palisiya sa hut-ong mamumuo sa pagsupak ug pagpugong sa mga inter-imperyalistang gubat, paghingusog sa hinanaling pagtapos sa higayon nga moulbo kini, ug ang palisiya sa pagsakimit niini nga mga gubat aron iasdang ang mga demokratiko ug sosyalistang interes ug estratehikong kawsa sa proletaryado ug uban pang progresibo ug rebolusyonaryong hut-ong.

Teorya ug kasaysayan: Mga gubat isip sangputanan sa imperyalismo

Ang “Imperyalismo, ang kinatas-ang yugto sa kapitalismo” ni Lenin nagpabiling pinaka-siyentipiko ug kumprehensibong pagtuki sa katapusang yugto sa kapitalistang sistema. Usa kini ka teoretikanhong pag-uswag sa Das Kapital ni Marx, kung asa hait nga napunting ni Lenin kung paunsa nahimong sentralisado ang kapital ug kapitalistang produksyon nga nagresulta sa pagwagtang sa gawasnong kumpetisyon sa milabayng panahon.

Nagpabilin kita sa panahon sa monopolyo kapitalismo ug proletaryong rebolusyon nga gihulagway ni Lenin. Isip mga komunista, hatagan nato og gibug-aton ang kanunay nga pagtuon ug pagribyu sa “Imperyalismo” ni Lenin aron mapalig-on nato ang atong pagsabot sa gambalay sa Marxista-Leninistang teorya aron magsilbing giya sa pagsabot sa kasamtangang panahon.

Ang esensyal nga mga kinaiya sa imperyalismo, nga giila ug gilatid ni Lenin isip monopolyo kapitalismo, nagpabilin hangtud sa kasamtangan: (i) labing konsentrasyon sa produksyon ug kapital sa labing gamhanang mga monopolyo; (ii) ang pormasyon ug pagpatigbabaw sa kapital sa pinansya o oligarkiya sa pinansya base sa pagtapo sa kapital sa bangko ug industriya; (iii) ang pag-eksport sa kapital, nga lahi sa pag-eksport sa mga palaliton, nakabaton og talagsaong importansya; (iv) pormasyon sa mga internasyunal nga asosasyon sa monopolyo nga nagbahinbahin sa kalibutan sa ilang kaugalingon; ug, (v) nakumpleto ang pagbahin-bahin sa teritoryo sa tibuok kalibutan sa pinakadagkung imperyalistang gahum.

Alang sa mga katuyoan sa atong kasamtangang diskusyon mahitungod sa mga imperyalistang gubat, atong hatagag duut ang atong pagtagad sa ikalima nga bahin sa imperyalismo—ang pangteritoryong dibisyon sa tibuok kalibutan—samtang matngon nga ginakunsidera ang panaglambigitay sa tanang lima ka kinaiya.

Sa gisulat niadtong 1914, si Lenin miingon, “Sa pinakaunang higayon ang kalibutan hingpit nga nabahin, aron sa umaabot, subling pagkabahin lamang ang posible …”. Sa bisan unsang panahon, ang naglungtad nga “pagkabahin” sa kalibutan resulta sa bangis nga panagbangi tali sa mga imperyalistang gahum. Ang bisan unsang pagsulay sa “subling pagkabahin” mahitabo lamang pinaagi sa labaw pang bangis nga panagbangi. “Ang pangutana mao: unsa pa nga paagi gawas sa gubat ang anaa ilalum sa kapitalismo aron masulbad ang kalainan tali sa pag-uswag sa mga produktibong pwersa ug ang akumulasyon sa kapital sa usa ka bahin, ug ang pagbahinbahin sa mga kolonya ug mga natad sa impluwensya alang sa kapital sa pinansya sa pikas bahin?”

Ang makanunayong pagpalapad mao ang natural nga dagan sa kapitalismo, nga gitukmod sa panginahanglang magtigum ug subling mamuhunan og sobrang bili, nga gitukmod sa walay hunong nga kapitalistang kumpetisyon. Dili kontento ang mga kapitalista sa unsay naa nila. Kadtong mga nakuntento, pagatamakan sa kumpetisyon, ug mamatay. Ang monopolyo kapitalismo wala nagwagtang sa kapitalistang kumpetisyon, apan nagpahait niini. Kanunay nga ginaduso sa imperyalismo ang kumpetisyon ngadto sa wala pa hitupnging ang-ang, ug nagpataas sa tinguha alang sa pagpalapad ngadto sa mas taas pang ang-ang. Ang nagkakusog nga kumpetisyon labaw nga nag-igting sa panginahanglan sa pagpalapad sa mga tinubdan sa hilaw nga materyales, natad sa pamuhunan, mga merkado, ug mga natad sa impluwensya ug hegemonya; ug dugang nga pagpadaku sa reserbang hukbo sa pamuo aron ipaubos ang presyo sa kusog-pamuo.

“Ang kapital sa panalapi,” gipunting ni Lenin, “interesado dili lamang sa nadiskobrehan na nga mga tinubdan sa hilaw nga materyales kundili bisan sa mga potensyal nga tinubdan, tungod kay ang teknikal nga kalamboan karon hilabihan ka paspas.” Nakita nato karon kung paunsa natukmod ang mga higanteng kapitalista sa pinansya ngadto sa kumpetisyon sa pagpangita sa tanang suok sa yuta ug matag kwadro pulgada sa yuta og dugang nga mga reserba sa lana, ug mga tinubdan sa talagsaong minerales alang sa umaabot nga pag-uswag sa mga materyales, ug talagsaong mga minerales, metal ug uban pang bag-ong materyales nga mahinungdanon sa pag-uswag sa labing bag-ong teknolohiya—lakip ang mga semiconductor ug mga processor aron suportahan ang artificial intelligence—para sa komunikasyon, robotics, enerhiya, eksplorasyon sa kawanangan ug kapuslanang militar.

Ang walay katagbawang tinguha sa pagpalapad ug ang pisikal nga mga limitasyon sa materyal nga kalibutan mao ang mga kontradiksyon sa kapitalistang sistema. Ubos sa monopolyo kapitalismo, kini nga kontradiksyon gipakusog sa daghang banabana, nga adunay ekonomikanhon, pulitikanhon, militar, ingonman ang teknolohikal nga gahum nga nakakonsentra sa mga kamot sa oligarkiya sa pinansya ug mga ahente niini sa burges nga estado. Gipunting ni Lenin nga “ang kapital sa pinansya sa kinatibuk-an naningkamot sa pag-ilog sa labing daku nga posibleng kantidad sa yuta sa tanang klase sa tanang lugar, ug sa tanang paagi, pagkonsidera sa mga potensyal nga gigikanan sa hilaw nga materyales ug nahadlok nga mabiyaan sa mabangis nga kumpetisyon alang sa katapusang salin sa independyenteng teritoryo, o alang sa pagbahin pag-usab sa mga teritoryong nabahin na.”

Ang nahisgutan sa ibabaw nga nagkasumpaki nga mga aspeto mosangput sa mga masupilong mga panagbangi samtang labaw pang miigting ang panag-indigay sa mga gamhanang kapitalista sa pinansya, nga nagkontrol sa tibuuk nga estado ug mga militar niini, wala pay labot ang mga mersenaryo ug kriminal nga organisasyon. Dili kini mapugngan. Niadtong 1920, si Lenin misulat “Ang mga imperyalistang gubat hingpit nga dili kalikayan ubos sa maong sistema sa ekonomiya (sa monopolyo kapitalismo), samtang nagtunhay ang pribadong pagpanag-iya sa mga sangkap sa produksyon.” Iyang gibutyag ang unang gubat sa kalibutan (1914-1918) isip “usa ka gubat alang sa pagbahinbahin sa kalibutan, alang sa pagbahin ug subling pagbahin sa mga kolonya ug mga natad sa impluwensya sa kapital sa pinansya, ug uban pa.” Niini nga gubat, ang mga imperyalistang gahum nabahin sa duha ka nag-unang kampo: ang gitawag nga Allies (France, UK, Russia, US, Italy ug Japan), ug ang Central Powers (Germany, Austria-Hungary ug Ottoman Empire), uban ang bag-ong mga imperyalistang gahum nga nagtinguha sa kolonyal nga mga teritoryo sa mga karaang imperyo.

Ang kapitalistang parasitismo, kadunot ug krisis nagmugna og mga kundisyon alang sa rebolusyon. Ang mga imperyalistang gubat, ilabina, nagbutang sa tibuok reaksyunaryong burges nga sistema sa kagubot. Naghatag kini og kahigayunan sa mga partido komunista ug mga mamumuo nga ibutyag ang kadunot sa nagharing sistema, ug pukawon ug palihukon ang katawhan sa mga sosyalistang panag-alsa ug gubat alang sa kalingkawasan. Sa kinapungkayan sa unang gubat sa kalibutan, gipaluyohan ni Lenin ang palisiya sa “rebolusyonaryong kapildihan” o pagtinguha nga mapildihan ang “kaugalingong” burgesya kung sila mosalmot sa mga imperyalistang gubat. Kini nga palisiya nahiuyon sa 1912 Basle Manifesto sa Ikaduhang internasyunal nga nanawagan sa mga sosyalista sa tibuok kalibutan nga “gamiton ang ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis nga gimugna sa gubat aron pukawon ang katawhan ug sa ingon mapadali ang pagkapukan sa paghari sa kapitalistang hut-ong.” Walay kakapoy nga gibatukan ni Lenin ang oportunismo sa sosyal nga mga sobinista—sosyalista sa pulong, sobinista sa buhat. Ang ilang islogan nga nanawagan alang sa “pagdepensa sa yutang natawhan” misangpot sa makihut-ong nga kolaborasyon sa ilang “kaugalingong” nagharing burges nga mga gubyerno, ug sa katapusan ngadto sa pagbulag-bulag sa mga sosyalistang partido ug sa pagkahugno sa Ikaduhang internasyunal.

Sa iyang introduksyon sa Imperyalismo niadtong 1920, si Lenin miingon, “ang imperyalismo mao ang bisperas sa sosyal nga rebolusyon sa proletaryado” sama sa kadaugan sa rebolusyong Bolshevik niadtong Oktubre 1917. Mapamatud-ang husto kini nga deklarasyon pinaagi sa sunud-sunod nga mga rebolusyonaryong kadaugan sa tibuok kalibutan sa misunod nga mga dekada. Ang malampusong sosyalistang rebolusyon ug konstruksyon sa Unyon Sobyet nagpalingkawas sa 1/6 sa kalibutan gikan sa mga imperyalista, nga nagpakusog usab sa mga inter-imperyalistang panagbangi, ug nagmugna og mga kundisyon alang sa paglunsad og mga rebolusyonaryong pakigbisog sa tibuok kalibutan.

Mga duha lang ka dekada ang milabay ayha bangis na usab nga nagbangi ang mga imperyalistang gahum aron subling bahinon ang tibuok kalibutan. Taliwala sa grabeng krisis, pipila ka imperyalistang gahum ang migamit og pasismo ug diktadurya aron pakusgon ang pagpahimulos sa proletaryado ug naghagong katawhan ug ipatuman ang labing bangis nga mga pag-atake aron dugmokon ang rebolusyonaryong pagsukol sa hut-ong mamumuo; pakusgon ang kolonyal nga pagpanglupig aron maulipon ang mas huyang nga mga nasud; angkunon ug atakehon ang mga teritoryo sa ilang mga imperyalistang karibal; ug naglunsad og mga pag-atake batok sa Unyon Sobyet, nga kanhing kuta proletaryong rebolusyon ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang ikaduhang gubat sa kalibutan (1939-1945) usa ka gubat para sa pagbahin sa kapitalistang kalibutan, kung asa ang mga pasistang gahum nagsulay nga makaangkon og mas dagkung teritoryo para sa imperyalistang pagpalapad.

Ang Ikatulong internasyunal ubos sa pagpangulo sa Partido Komunista sa Unyon Sobyet, nagpatuman sa palisiya sa pagtukod og anti-pasistang Popular nga Prente uban sa US, UK, France ug uban pang imperyalistang “Allied forces,” atubangan sa mga laraw sa Germany ug Japan nga atakehon ang Unyon Sobyet gikan sa kasadpan ug sidlakang kiliran niini. Ang palisiya mao ang pagpanawagan alang sa kalinaw ug pagpugong sa pag-ulbo sa usa ka kalibutanong gubat; ug sa dihang miulbo ang gubat, isalikway ang pasistang atake batok sa Unyon Sobyet ubos sa islogan sa pagdepensa sa sosyalistang yutang natawhan; pakigbatok sa pasistang kolonyal nga palisiya bisan asa kini ipahamtang, sama sa China, Indochina ug Southeast Asia; paglunsad og rebolusyon sa mga nasud ubos sa pasistang paghari sama sa Spain, Germany, Italy, Japan; ug iasdang ang mga rebolusyonaryong pakigbisog sa proletaryado ug katawhan asaman mahimo. Ang proletaryado ug katawhan sa Unyon Sobyet, nga nakakita sa mga bunga sa sosyalistang konstruksyon sa miaging kapin duha ka dekada, maisugong nakig-away aron depensahan ang unang sosyalistang estado ug naglunsad og usa ka patriyotikong gubat ubos sa bandera sa CPSU.

Ang palisiya sa antipasistang nagkahiusang prente o Popular Front gipatuman sa mga partido komunista ug hustong gidapat sa daghang kaso, ug sayop sa ubang kaso. Sakto nga gipatuman sa Partido Komunista sa China (CPC) ang palisiya pinaagi sa pagtukod sa ilang independyenteng gahum samtang nakighiusa sa reaksyunaryong gubyernong Chiang Kai Shek, pagpatuman sa minimum nga programa sa reporma sa yuta aron makighiusa sa mga reaksyunaryong Chinese sa paglunsad og komon nga pasukol sa pasismo sa Hapon; pagpakita sa katawhang Tsino nga determinado ang CPC sa pagpalingkawas sa China gikan sa kolonyalismong Hapones; ug pagbutyag sa kolaborasyon ni Chiang Kai Shek sa mga pwersang Hapones sa pagsumpo sa CPC ug sa Pulang hukbo. Sa dagan sa gubat sa katawhan batok sa Japan, nakab-ot sa Pulang Hukbo ang dagkung mga kadaugan ug nakatigum og rebolusyonaryong kusog.

Sa Pilipinas, ang Popular nga Prente gipatuman usab niadtong 1941 pinaagi sa paghiusa sa Partido Komunista ng Pilipinas ug Partido Sosyalista ng Pilipinas. Bisan pa, napakyas kini sa pagpatuman sa makihut-ong nga independensya ug inisyatiba ug nakahimo og sunud-sunod nga mga kasaypanan sa palisiya, labi na ang Toong oportunistang mga kasaypanan. Gihigot niini ang kaugalingon sa pagtukod og ligal nga kalihukang antipasista nga nakabase sa kasyudaran ilalum sa gahum sa reaksyunaryong itoy nga rehimeng US, ug sa ulahi napugos nga moatras padulong sa kabanikanhan sa dili organisado nga paagi sa dihang gisakop sa mga pwersang Hapon ang Manila. Dihang napugos sa mga sirkumstansya sa kolonyal nga okupasyon, ang liderato sa nagtapo nga partido nagdesisyon nga tukuron ang Hukbong Bayan Laban sa Hapon o Hukbalahap apan napakyas kining pahimuslan ang halapad nga kabanikanhan sa Pilipinas aron ilunsad ang kaylap nga gerilyang pakiggubat. Gikonsentra hinuon niini ang mga tropa sa usa ka hilit nga balwarte sa kabukiran sa Central Luzon nga nahimong bulnerableng target sa kolonyal nga armadong pagpanumpo sa Hapon. Nagpatuman dayon ang giusang partido sa sayop nga “atras aron manalipud” ug pasibong linyang militar subay sa palisiyang “lie-low” sa US Army Forces in the Far East (USAFFE). Gisaway ug gitul-id ang maong palisiya niadtong 1943 sa dihang gipatuman sa giusang partido ang palisiya sa paglunsad og gerilyang pakiggubat kung asa nakatukod sila og mga independyenteng armadong rehimen sa Central Luzon ug Southern Tagalog hangtud sa pagkahuman sa anti-Japanese nga gubat. Apan imbes nga konsolidahon ug palig-onon ang kagawasan ug liderato sa hut-ong proletaryo, sa ulahi “giabiabi” pa sa giusang partido ang mga kolonyal nga pwersa sa Amerika, ug gipadayon ang pagkumbert sa rebolusyonaryong hukbo ngadto sa “beterano” nga asosasyon, nga misangpot sa armadong pagpanumpo ug mga masaker sa mga rebolusyonaryong base. Ubos sa panawagan alang sa usa ka nagkahiusang prente uban ang itoy nga rehimen ug “demokratikong kalinaw,” ang nagtapo nga partido mipaling sa pagpasiugda sa lunlun-ligal nga parlyamentaryong pakigbisog nga sa ngadto-ngadto nagpahuyang sa kusog sa proletaryado ug sa rebolusyonaryong baseng masa.

Sa ubang mga nasud, ang ikaduhang gubat sa kalibutan nagmugna og mga kundisyon alang sa kadaugan sa nasudnong kalingkawasan ug mga sosyalistang rebolusyon sa Europe ug Asia, lakip ang kadaugan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa China niadtong 1949 ug ang paglingkawas sa Korean peninsula niadtong 1945 gikan sa 35 ka tuig nga kolonyalismong Hapon. Ang paghari sa proletaryong hut-ong gikan sa tuig 1949 ngadto sa 1956, 1/3 sa katawhan ang nagmalambuon ubos sa pagpangulo sa hut-ong mamumuo niining panahona, sa wala pa ang modernong rebisyunistang pagluib sa Unyon Sobyet (1956 pataas) ug China (1977 pataas).

Sukad sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang mga imperyalistang gahum nakalikay na sa mga banging militar sa kalibutanong ang-ang. Ingonman, sa halos walo ka dekada, naglunsad og mga gubat agresyon ug interbensyon ang mga nanagbanging imperyalistang gahum, sa lain-laing ang-ang ug gidugayon. Sukad dekada 1950, ang imperyalismong US ang pinaka-agresibo. Nagmintinar kini og labing menos 700 ka base militar gawas sa nasud ug mga pasilidad nga nagkatag sa tibuok kalibutan. Kini adunay 11 ka aircraft carrier (mas daku og lima ka pilo sa bisan unsang imperyalistang gahum) aron ipanghinambog ang gahum ug hegemonya sa bisan asang bahin sa kalibutan. Nagpasiugda kini og mga gubat agresyon ug interbensyon sa Asya (China, Korea, Vietnam, Laos, Cambodia, Pilipinas, Pakistan); sa Middle East (suporta alang sa Israel batok sa Palestine, Iran, Kuwait, Iraq, Syria, ug Afghanistan); sa Eastern Europe, ilabina sa pakigkunsabo sa NATO (Yugoslavia, Ukraine); sa Africa (Nigeria, Somalia, Sudan, Tunisia, Liberia, Kenya, Ethiopia, Libya); ug sa Latin America (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia). Hangtud sa dekada 1980, gipangatarungan sa US ang iyang mga gubat interbensyon ug agresyon sa takuban sa “gubat batok sa komunismo;” ug sukad sa 2001, usa ka dekada human sa pagkahugno sa Unyon Sobyet, isip usa ka “gubat batok sa terorismo.”

Ang imperyalismo mao ang himalatyon nga kapitalismo nga nagkinaiya sa grabeng parasitismo ug pagkadunot. Labaw niining giduut ang mga kontradiksyon sa kapitalistang sistema. Sa milabayng kapin usa ka siglo, gipaulbo niini nga mga kontradiksyon ang dagku ug gagmayng mga gubat, ug nga padayong miulbo matag karon ug unya samtang ang mga monopolyo kapitalista nalambigit sa walay hunong nga kumpetisyon sa pagkontrol sa mas dagkung mga merkado, mga tinubdan sa hilaw nga materyales, reserbang trabaho, mga natad sa impluwensya ug pamuhunan alang sa sobrang kapital niini.

Kasamtangang tataw nga mga inter-imperyalistang panagbangi

Sukad sa pagkapildi sa sosyalistang rebolusyon sa Unyon Sobyet ug China, ang kalibutanong sistemang kapitalista nagpakita sa mosunod nga mayor nga mga kontradiksyon: tali sa monopolyo kapital ug proletaryado sa kapitalistang mga nasud; tali sa magkaatbang nga imperyalistang gahum; tali sa mga imperyalistang gahum ug dinaugdaug nga katawhan ug nasud; ug tali sa mga imperyalistang gahum ug mga nasud nga nagpasiugda sa nasudnong soberanya ug mga programang sosyalista.

Gisalamin sa maong mga kontradiksyon ang mga nag-unang aspeto sa kasamtangang pagdomina sa imperyalista sa kalibutanong sistema. Gihulagway niini ang makihut-ong nga kinaiya sa pinaka-mahinungdanong mga isyu, panagbangi sa pulitika, katilingbanong kaguliyang, mga gubat ug mga rebolusyon nga nag-atubang sa katawhan sa kasamtangag yugto sa kasaysayan. Asaman niini nga mga kontradiksyon mahimong prisipal nga kontradiksyon maoy maghulagway sa nag-unang dagan kalibutan. Ang pagkusog niini nga mga kontradiksyon, sa tinagsa o kinatibuk-an sa samang higayon, nagpakita sa paggrabe sa krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista, samtang nagaagi kini gikan sa usa ka yugto sa krisis ngadto sa laing yugto.

Ang kasamtangang yugto sa krisis nga gihulagway sa makanunayong pag-us-us sa ekonomiya masubay balik sa pagkahugno sa pinansya niadtong 2008, kung asa wala pa hingpit nga nakarekober ang US ug uban pang nag-unang kapitalistang nasud ug tibuok kalibutanong sistema. Ang dugay nang istagnasyon sa ekonomiya nagbutyag sa mga limitasyon sa neoliberal nga mga palisiya sa ekonomiya sukad pa sa dekada 1970.

Ang lintunganay niining dugay nga istagnasyon mao ang kapitalistang krisis sa sobrang produksyon, nga gianak sa batakang kapitalistang kontradiksyon sa sosyalisadong produksyon ug pribadong pagpanag-iya sa sangkap sa produksyon ug pagbahinbahin sa sobrang bili nga kanunayng misangpot sa anarkiya sa produksyon. Adunay sobrang imbentaryo sa halos tanang klase sa palaliton gikan sa lana ngadto sa mga grano, semiconductors ngadto sa mga sakyanan ug uban pa. Misangpot kini sa grabeng kapitalistang kumpetisyon alang sa pagkontrol sa mga bag-ong merkado, pagpalambo sa bag-ong mga igbabaligya, mas barato ug mas abunda nga tinubdan sa hilaw nga materyales, ug uban pa. Kini nga kumpetisyon, misangpot sa mas grabeng inter-imperyalistang mga kontradiksyon—ang ikaduha sa upat ka mayor nga kontradiksyon nga gipahayag sa ibabaw, nga atong pagahatagag-duut alang sa mga katuyoan sa atong diskusyon karon.

Walay hunong nga miulbo ang mga armadong panagbangi sa tibuok kalibutan sukad pa niadtong dekada 1990 tungod sa pagpanghingusog ug pagpahamtang sa imperyalismong US sa nagpatigbabaw niining gahum militar. Gikan sa pagkahugno sa Unyon Sobyet niadtong 1990 ug paspas nga kapitalistang ekspansyon sa China hangtud sa 2010, giduso sa US ang unipolar nga dominasyon niini sa tanang bahin sa kalibutan. Kanunay nga nalambigit ang US sa pinakadagkung gubat sa miaging tulo ka dekada. Sa dekada 1990, ang US (kauban ang NATO) nalambigit sa lain-laing mga armadong panagbangi sa Eastern Europe (lakip ang mga gubat sa Balkan) aron pahuyangon ang impluwensya sa Russia sa mga nasud nga kanhi sakop sa Warsaw Pact, ug aron mapalig-on ang NATO. Sukad 2001, gigamit sa US ang gitawag niining “gubat batok sa terorismo” aron tabunan ang tinguha niining ipahamtang ang hegemonya pinaagi sa pag-atake ug pag-okupa sa mga soberanong teritoryo, pagtukod og armadong presensya sa lain-laing mga nasud sa tibuok kalibutan, ingonman sa pagpatuman sa interbensyonistang pagpanghulhog og kagubot aron palagputon ang mga independyenteng gubyerno ug magtuboy og mga papet nga rehimen.

Sukad dekada 2010, ang karibal nga imperyalistang gahum sa US nga gipangulohan sa Russia ug China nagpakusog ug nagduso sa pagtukod og bag-ong multipolar nga sistema sa kalibutan, nga nagsalamin sa aktwal nga balanse sa gahum sa ekonomiya ug militar. Ang pagkatukod sa BRICS (Brazil, Russia, India, China ug South Africa) nga ekonomikanhong kooperasyon ug bangko ug sa Shanghai Cooperation Organization (SCO) maoy direktang hagit sa dugay nang pagdomina sa ekonomiya ug militar sa US. Kini nga mga hagit motakdo sa estratehikong pagtiurok sa ekonomiya sa US nga resulta gikan sa pagkahagba sa kapasidad sa pagmanupaktura, lalum nga pagkalubong sa utang ug sunud-sunod nga krisis sa pinansya gikan sa pagbuto sa dotcom bubble (2000), subprime o krisis sa pabalay (2007) ug ang magtiurok sa mga bangko (2008), ug uban pa.

Gibanabana nga migasto ang US og $7-$8 trilyon sa mga gubat sa gawas sa nasud sukad niadtong 2001. Ang palisiya sa US nga walay hunong nga pagpakiggubat aktibong ginapaganar sa pinansya sa kapital, lakip na ang mga bangko ug dagkung kapitalista, nga lalum nga nakalambigit sa industriyang militar sa US lakip na ang mga tigmanupaktura og armas, mga kontraktor sa depensa ug mga pribadong mersenaryo.

Labaw nga direktang gition sa US ang mga armas niini sa ekonomiya, pulitika ug militar sa Russia ug China. Aron ihingusog ang giangkong gahum sa kalibutan samtang nag-atubang sa dugay nang istagnasyon sa ekonomiya ug krisis, laraw sa US nga pahuyangon ug pugngan ang gahum sa ekonomiya, pulitika ug militar sa kaatbang niining Russia ug China, ug sa proseso, nagamugna og mga mayor nga inter-imperyalistang panagbangi sa Europe ug Asia. Aduna usay mga sekundaryong inter-imperyalistang mga panagbangi sa Middle East, Africa ug Latin America, nga nakasumpay usab sa panagbangi sa US sa mga nagaduso og nasudnong soberanya.

Sa pagkakaron, ang labing importante ug grabe mao ang gihulhogan ug gipalanat sa US nga gubat sa Ukraine nga milungtad na og 18 ka bulan. Ang laing mayor nga posibilidad mao ang kasamtangang pagpakusog sa pwersang militar sa US gikan sa South China Sea ngadto sa Pacific Ocean, uban sa mga alyadong militar niini (Australia ug UK ubos sa AUKUS; ug India, Japan ug Australia ubos sa Quad) isip kabahin sa gitawag niining Indo-Pacific Strategy.

Unsa ang atong baruganan sa gubat sa Ukraine? Kinahanglang klarohon nga ang gubat sa Ukraine nagkinaiya sa inter-imperyalistang gubat, tali sa Russia, sa usa ka bahin, ug sa imperyalistang US ug sa mga kaalyado niini sa NATO sa pikas bahin, kung asa gigamit niini ang Ukraine isip proxy ug base aron pahuyangon ug sumpuon ang ekonomikanhong interes ug hegemonya sa Russia. Sa tanang gubat sa milabayng mga dekada, ang gubat sa Ukraine mao ang pinakaduul nga direktang gilunsad sa US batok sa Russia. Tungod kay nalambigit ang US ug ang prinsipal nga mga kaalyado niini sa NATO, ang gubat adunay potensyal nga moulbo ngadto sa mas lapad nga kalibutanong gubat ug mag-aghat sa paggamit og armas nukleyar ug uban pang mga hinagiban alang sa malukpanong pagpanggun-ob.

Sa paghagit og gubat sa Ukraine, ang estratehikong tumong sa US ug NATO mao ang pahuyangon ang ekonomiya sa Russia (pinaagi sa pag-ilog sa kontrol sa mga minahan ug yutang pang-agrikultura ug paghikaw sa merkado niini sa natural gas sa Europe), sa pulitika (pagsulsul ug pagsuporta sa internal nga subersyon ug himuon kining hinungdan sa pagkabungkag sa pederasyon sa Russia), ug sa militar (pagpukan sa kapasidad niini pinaagi sa pagtukmod niini sa malungtarong pakiggubat), ingonman aron hatagan ang kapital sa pinansya ug industriyang militar sa US og kahigayunan nga makaganansya.

Ang pag-atake sa Russia batok sa Ukraine (ang gitawag niining espesyal nga operasyong militar) usa ka aktong kontra-agresyon. Dili kini pagbatok sa nasudnong pagpanglupig, kundili pagdepensa sa imperyalistang interes niini batok sa ekspansyunismo ug interbensyon sa NATO sa langkub sakanhing impluwensya sa Russia sa Eastern Europe, ug batok sa mga lakang nga ipamyembro ang Ukraine sa NATO. Ang katuyoan sa Russia mao ang pagsiguro sa interes sa oligarkiya niini sa pinansya, ibalik ang pulitikanhong dominasyon niini sa Ukraine aron imantini ang nasud isip pangsagang sa pagpangatake sa NATO, ug ipreserba ang karaang mga teritoryo sa agrikultura ug industriya ilalum sa hegemonya sa Russia. Aron makab-ot ang tumong niini, nagsabwag ang Russia og dakung kadaut ngadto sa proletaryado ug katawhan sa Ukraine. Wala nakigsimpatiya o misuporta ang proletaryado sa Russia ug sa kalibutan sa gubat sa Russia batok sa Ukraine.

Pinaagi sa suporta sa US ug NATO, gipakusog sa gubyernong Zelensky ang Russophobia (grabeng kasilag sa mga Russian) ug nagpatuman sa mga palisiyang kontra sa katawhang Russian ang pinulungan ug sa Sidlakang rehiyon sa Ukraine. Gilingla ni Zelensky ang katawhan sa Ukraine ug sa kalibutan. Nagpaka-aron-ingnon siya nga ang pagbatok sa pag-atake sa Russia usa ka “patriyotikong gubat aron depensahan ang kagawasan sa Ukraine,” apan, sa pagkatinuod, nagtinguha sa pagpamyembro sa Ukraine ngadto sa alyansang US-NATO, ug hugot kining ipailalum sa kontrol ug proteksyon sa naulahi aron suportahan ang nagharing rehimen niini, pagsiguro sa makihut-ong nga interes sa burgesya ug ipadayon ang pagpanglupig ug pagpahimulos sa proletaryado ug katawhang sa Ukraine. Wala misimpatiya o misuporta ang proletaryado sa Ukraine ug sa kalibutan sa rehimeng Zelensky nga nagsilbing tawotawo sa gubat tali sa mga imperyalistang gahum.

Kinahanglang maghiusa ang internasyunal nga proletaryado ug isalikway nag-una ang imperyalistang bloke sa US/NATO alang sa pagmugna niini og mga kundisyon sa gubat, paghulhog sa Russia nga atakehon ang Ukraine, pag-armas ug paggamit sa Ukraine isip pangbala sa kanyon aron alagaran ang ekspansyonismo sa US/NATO batok sa Russia, ug sa pagpalugway sa gubat pinaagi sa pagbubo sa walay katapusang suplay sa armas ug ayudang militar sa Ukraine. Kinahanglang sakmiton sa mga rebolusyonaryong proletaryong pwersa sa Russia ug Ukraine, sa partikular, ang mga kundisyon sa gubat aron paspasan ang mga paningkamot sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa hut-ong mamumuo ug katawhan sa ilang mga nasud aron ilunsad ang makihut-ong nga pakigbisog, pagtukod sa ilang mga unyon ug organisasyon, pagbutyag ug pagsupak sa gubat nga gilunsad sa nagharing hut-ong ug iduso ang hinanaling pagtapos niini pinaagi sa labing epektibong pamaaagi. Aron mahimo kini, kinahanglang tukuron o palig-onon ang partido komunista. Kinahanglang lalum ug lapad kining makagamot sa hut-ong mamumuo, ug makapukaw sa katawhan nga maglunsad og armadong pagsukol sa hustong porma ug ang-ang alang sa paspas nga pagpukan sa nagharing reaksyunaryong sistema.

Laing tataw nga inter-imperyalistang panagbangi ang padayong nagtunhay sa Asia. Human sa pakigkunsabo sa China sa panahon sa kapitalistang paghibalik gikan sa ulahing bahin sa dekada 1970 hangtud sa panahon sa paghari sa neoliberal nga palisiya, gideklara sa gubyernong US ang iyang “pivot to Asia” o pagliyok sa Asia niadtong Nobyembre 2011 aron iduso ang ekonomikanhon ug heopulitikanhong interes sa US ug kontrahon ang paglambo ug impluwensya sa China sa natad sa ekonomiya ug militar.

Sa laraw nga subling makapatigbabaw sa kalibutan, gitinguha sa imperyalismong US nga pukanon ang dakung bentaha sa China sa manupaktura, ilabina sa sektor sa teknolohiya, ug pugngan ang impluwensyang militar niini. Ginaduso sa gubyerno sa US ang China nga bungkagon ang mga korporasyon sa estado (nga kontrolado sa monopolyo kapitalistang estado) sa takuban sa pagduso sa “rules-based system” (o sistema nga nakabase sa mga lagda). Aron ihimulag ang China, giduso sa gubyerno ni Obama ang Trans-Pacific Partnership, usa ka kasabutang pang-ekonomiya, nga wala naglakip sa China ug nagpatuman og mga proteksyunistang lakang sa tumong nga ibalik ang kapital sa US. Ubos sa gubyerno ni Trump, gipahamtang sa US ang mga silot sa mga produkto sa China aron makunhuran ang depisito sa pamatigayon sa US, ug gitarget ang mga kumpanya Chinese nga giakusahan niining nang-espiya alang sa gubyerno sa China, aron suportahan ang mga kumpanya sa manupaktura sa US.

Aron dugang pakusgon ang pagduso niini, mipaling ang US labaw pang masupilong lakang batok sa China. Gitukmod niini ang NATO nga dayag nga ideklara ang China isip usa ka “estratehikong hulga,” ug gipalihok ang mga kaalyado niini nga dugangan ang presensyang militar sa kadagatan nga nagpalibot sa China sa takuban sa “joint patrols” ug “freedom of navigation operations” nga nahimong mas agresibo. Gideploy sa US ang labing menos lima ka aircraft carrier (USS Ronald Reagan, USS Carl Vinzon, USS Abraham Lincoln, USS Nimitz ug USS George Washington) sulod ug sa palibot sa South China Sea.

Subay sa estratehiya niining “first island chain” sa pagliyok sa China gikan sa labing duul nga mga isla, labaw pang gipakusog sa US ang presensyang militar ug pagmuntar niini og mga misayl ug uban pang himang iggugubat sa Japan, South Korea ug Singapore. Gipalig-on niini ang kontrol sa Pilipinas pinaagi sa pagtukod sa dili moubos sa siyam ka base ug pasilidad militar, ug pagpahigayon og sunud-sunod nga mga ehersisyo militar kung asa napalungtad sa militar sa US ang presensya niini sa nasud. Sulod sa kapin lima ka tuig, nagbubo kini og dakung suportang militar sa Armed Forces of the Philippines aron pakusgon ang mga operasyong kontra-insurhensiya sa tinguhang buntugon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan nga gipangulohan sa Partido Komunista ng Pilipinas.

Sa milabayng mga tuig, ginasugnuran sa US ang mga “kalihukan alang sa kaugalingtan” sa Mongolia, Hongkong, ug Xinjiang, ug bag-ohay lang, ang gitawag og “kagawasan sa Taiwan,” nga sukwahi sa dugay nang giilang prinsipyong “One China”. Nagpanon ang mga upisyal sa US sa pagbisita sa Taiwan ug nagdeklara nga ang US “andam manalipud sa Taiwan.” Giaprubahan niini niadtong Agosto ang pagbaligya og armas sa Taiwan nga nagkantidad og $500 milyon. Maobserbahan nga ginagamit sa US ang Taiwan aron hagiton ang China nga moatake, pareho sa gihimo niini sa Ukraine aron hagiton ang Russia.

Ang tubag sa China sa mga pagpanulsol sa US nahimong mas bangis ug agresibo. Sa kasaysayan, wala pa nalambigit ang China sa unsamang agresyon ug pagpanakop sa mga teritoryo. Isip usa ka pangkalibutang rebolusyonaryong sentro gikan 1949-1977, gipatuman niini ang usa ka palisiya sa pagsuporta sa mga rebolusyonaryong pakigbisog, pakighiusa sa mga nasud nga nagapatuman sa nasudnong soberanya, pamatigayon, diplomasya ug kaangayang militar ug nukleyar sa mga kapitalistang nasud ug imperyalistang gahum. Isip usa ka imperyalistang gahum sukad sa ulahing bahin sa dekada 2000, paspas nga nakaapas ang China sa natad sa kusog militar, gipadaku ang gasto sa depensa alang sa pagpalambo sa mga armas (ultrasonic missiles) ug mga aircraft carrier aron mapataas ang kapasidad niini sa pagdala ug pagdeploy sa mga tropa sa gawas sa nasud.

Wala pa sa dayag ug armadong paghagit ang China sa hegemonya sa US o uban pang imperyalistang gahum. Isip usa ka imperyalistang nasud, gipalapad sa China ang hegemonya niini pinaagi sa paglabay sa iyang ekonomikanhong kusog pinaagi sa dinagkung imprastraktura ubos sa gitawag niining One Belt, One Road Initiative, ug paglunod ug paggapos sa mga ekonomiya sa gagmayng mga nasud pinaagi sa dagkung pautang ug pamuhunan aron pondohan ang importasyon sa mga pamatigayon, pagkawkaw sa mga minerales ug hilaw nga materyales, pagpahimulos sa baratong pamuo ug uban pa.

Tungod sa $820 bilyon nga US treasury (utang sa gubyernong US sa porma sa mga bono) ug pagsilbi sa US isip nag-unang langyawng imbestor ug merkado alang sa mga eksport, wala sa interes sa China nga hingpit nga mobulag gikan sa US. Sa samang higayon, sama sa Russia, nagtinguha ang China nga maghimo og parallel financial system (kaatbang nga sistemang pinansya) nga wala mahigot sa dolyar ug sistema sa pinansya sa US.

Ang base militar sa China sa Djibouti sa kasadpang baybayon sa Africa mao lamang ang langyawng base militar niini. Ingonman, nagtukod usab kini og mga pasilidad militar sa artipisyal nga isla sulod sa teritoryong dagat sa Pilipinas, nagapahigayon og mga pagpatrolya ug pagpangdakop, ug nagpugong sa gagmayng mga mangingisdang Pilipino nga mangisda sa ilang tradisyunal nga mga pangisdaan. Ang pagdeploy sa mga pwersang militar sa China sa mga pasilidad ug kadagatan niini giila sa katawhang Pilipino isip agresyon o pagpanulong. Dugang pa, nagtukod usab ang China og mga pasilidad militar sa Cambodia, Tajikistan ug Pakistan.

Ang nagkagrabeng kumpetisyon sa ekonomiya ug komprontasyong militar tali sa US ug China nagkinaiya sa mga kontradiksyon tali sa magkaatbang nga imperyalistang gahum. Asamang bahin sa panagbangi, ang nagharing monopolyo kapitalista nagtinguha sa pagsiguro ug pagpalapad sa ilang imperyalistang gahum aron daugdaugon ang huyang nga mga nasud, pahimuslan ang katawhan niini ug kawkawon ang mga rekurso niini. Kini nga panagbangi naghulgang mobuto sa dayag nga gubat bunga sa agresibong pagduso sa US.

Kinahanglang maghiusa ang mga proletaryado sa kalibutan ug kundenahon ang mga pagpangandam sa gubat ug buhaton ang tanan para palihukon ang masa aron mapugngan ang pag-ulbo sa usa ka inter-imperyalistang gubat nga magresulta lamang sa walay susamang pag-antus ug kadaut sa hut-ong mamumuo ug katawhan, ilabina sa gagmayng mga nasud nga giguyod ngadto sa panagbangi tali sa mga imperyalistang “dagkung” gahum.

Kinahanglang pukawon sa mga partido komunista ang tanang patriyotiko ug demokratikong pwersa aron pangunahan ang pagkundena sa imperyalismong US nga maoy nag-unang responsable sa pagmugna og mga kundisyon aron pagrabehon ang hulga sa gubat sa rehiyon sa Asia-Pacific. Kinahanglang tukuron ang rehiyunal ug internasyunal nga nagkahiusang prente sa tanang anti-imperyalista ug demokratikong hut-ong aron mapalihok ang pinakadaghang katawhan batok sa gubat interbensyon ug probokasyon sa US, ug batok sa mga imperyalistang gubat.

Kinahanglang kundenahon ang imperyalistang China sa paggamit niini sa gahum sa ekonomiya aron ipatuman ang dinagkung pagpangawkaw sa mga minerales ug mga rekursong dagat sa mas huyang nga mga nasud, pagpahimulos sa baratong pamuo, hambog nga diplomasya, ug pagyatak sa ilang ekonomikanhon ug pulitikanhong soberanya.

Kinahanglang manguna ang mga proletaryong rebolusyonaryong pwersa sa China sa kusganong pagbutyag sa modernong rebisyunismo ug monopolyo kapitalismo sa estado; pagbatok sa monopolyong burukrata-kapitalista sa estado ug nagharing mini nga partido komunista; pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa proletaryado ug katawhan nga maglunsad og mga rebolusyonaryong makihut-ong nga pakigbisog; pagsalikway sa palisiya sa imperyalistang ekspansyunismo; ug paghiusa sa lapad nga nagkahiusang prente sa katawhang supak sa imperyalistang gubat.

Kinahanglang palihukon sa lapad nga nagkahiusang prente sa tanang anti-imperyalistang pwersa ang pinakadakung posibleng ihap sa katawhan sa mga dinagkung demonstrasyon aron ipakita ang kaylap nga pagsukol sa mga imperyalistang gubat agresyon ug pagpangandam sa gubat. Ang kusog sa anti-imperyalistang nagkahiusang prente maggikan nag-una sa mga unyon sa hut-ong mamumuo ug mga batakang organisasyong masa sa mga mag-uuma ug uban pang demokratikong hut-ong ug sektor. Kinahanglang palihukon sa proletaryado ang halapad nga masa para maglunsad og mga pakigbisog batok sa nagkagrabeng porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos, nga kinahanglang ipataas ug idugtong sa pakigbisog batok sa imperyalistang pagpanglupig ug mga gubat. Asaman aplikable, ang mga partido komunista kinahanglang maglunsad og rebolusyonaryong armadong pagsukol, sama sa mga gubat sa katawhan sa semikolonyal ug semipyudal nga mga nasud, isip prinsipal nga porma sa pakigbisog, aron epektibong makigbatok sa imperyalistang armadong pagpanumpo ug pagtukod sa independyenteng pulitikanhong gahum sa proletaryado.

Giila sa Partido Komunista ng Pilipinas ang paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan ug uban pang porma sa pagpalihok sa halapad nga masa sa katawhang Pilipino aron ibagsak ang neokolonyal nga estado isip espesipikong kontribusyon niini sa pakigbisog batok sa inter-imperyalistang gubat. Ang paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa Pilipinas ingonman sa ubang kanasuran maoy usa sa labing gamhanang pamaagi sa pagpakig-away aron pugngan ang pag-ulbo sa inter-imperyalistang gubat sa rehiyon sa Asia-Pacific. Ang armadong rebolusyon batok sa imperyalismong US ug mga itoy nga pwersa niini sa Pilipinas nagsilbing babag sa mga plano sa US nga manghagit ug magpasiugda og armadong panagbangi sa rehiyon nga moguyod sa Pilipinas, tungod kay magmugna kini og mga kundisyon nga makapukaw usab sa patriyotismo sa katawhang Pilipino, ug magpadilaab rebolusyonaryong patriyotikong gubat.

Pagsumada sa atong aktitud ug palisiya kalabot sa inter-imperyalistang gubat

Taliwala sa pag-ulbo ug hulga sa mga gubat tali sa magkaaway nga pinakadagkung imperyalistang gahum nga nag-anak sa labing makalilisang nga pag-antus sa minilyong mamumuo ug naghagong katawhan, dakung panginahanglan alang sa proletaryado nga pangunahan sa pagsukol sa mga imperyalistang gubat.

Gikan sa nangaging mga leksyon, ang atong kinatibuk-ang palisiya kalabot sa mga inter-imperyalistang gubat mahimong ipahayag sa mosunod:

Suklan ang mga imperyalistang gubat, pugngan ang pag-ulbo niini, ug kung moulbo ang maong mga gubat, iduso ang hinanaling pagtapos niini ug pahimuslan ang ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis sa reaksyunaryong sistema pinaagi sa pagpukaw sa kasuko sa katawhan ug pagpalihok sa masa aron paspasan ang pagkapukan sa nagharing mapahimuslanong hut-ong ug iasdang sa kawsa sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan, ug sosyalismo.

Kinahanglan natong palig-onon ug konsolidahon ang nangulong Partido sa proletaryado aron pangulohan ug hiusahon ang mga mamumuo ug ang pinakalapad nga han-ay sa tanang demokratikong hut-ong aron ipatuman ang maong palisiya.

Sublion namo nga ang proletaryado hugot nga nagasupak sa mga inter-imperyalistang gubat nga nagsilbi sa manunukob ug parasitikong tumong sa mga monopolyo kapitalista aron siguruhon o palapdon ang mga teritoryo ubos sa ilang ekonomikanhon, pulitikanhon ug militar nga hegemonya, nga nagbunga sa dili maasoy nga kaalautan ug katalagman sa minilyong katawhan, ug naglubong sa dakung ihap sa mga mamumuo ug katawhan ngadto sa pinakagrabeng porma sa pagpanglupig ug pagpahimulos.

Ang lapad nga masang mamumuo ug katawhan, sa mga kapitalistang nasud man, sa mas huyang nga mga kapitalistang nasud man o sa mga semikolonya, supak sa mga inter-imperyalistang gubat. Kinahanglang pukawon ug palihukon sila batok niining mga gubat pinaagi sa paglunsad og rebolusyonaryong gubat sa porma sa malungtarong gubat sa katawhan sa semikolonyal ug semipyudal nga mga nasud ug pagpangandam alang sa armadong insureksyon sa mga kapitalistang nasud.

Napamatud-an na sa kasaysayan nga ang imperyalismo ang bisperas sa proletaryong rebolusyon. Ang mga imperyalistang gubat, ilabina, nagmugna og sitwasyon alang sa proletaryado ug uban pang demokratikong hut-ong nga iasdang sa rebolusyonaryong kawsa.

Nag-atubang kita karon sa tinuod nga posibilidad sa paggrabe sa kasamtangang inter-imperyalistang gubat ug pagtumaw sa bag-ong mga gubat sa lain-laing bahin sa kalibutan. Sa giya sa maong palisiya sa ibabaw, kinahanglang hustong ikumbina sa mga proletaryado sa kalibutan ang mga tahas sa pagpalig-on sa Partido, paghiusa sa halapad nga masa ubos sa bandila sa nagkahiusang prente batok sa imperyalistang gubat, samtang ginapahimuslan ang mga bangi sa mga imperyalista aron iasdang ang demokratiko ug sosyalistang rebolusyon sa ilang mga nasud.

Sa katapusan, ang pagbatok sa inter-imperyalistang mga gubat nakasandig sa proletaryado ug katawhan nga naglunsad og mga rebolusyonaryo ug makihut-ong nga pakigbisog batok sa ilang “kaugalingon” nilang nagharing mga gubyerno, sa agresibo man o kontra-agresibong mga imperyalistang nasud, o sa mga nasud nga gigamit isip pangan, bansayanan o baseng militar.

Kinahanglang ihingusog sa proletaryado ug katawhan ang ilang makihut-ong nga kaugalingnan pinaagi sa pagsupak nga gamiton ang mga mamumuo ug katawhan nga pangbala sa kanyon o mersenaryong nag-alagad sa nagharing reaksyunaryong estado. Kinahanglan nilang hiusahon ang tanan nilang kusog aron paspasan ang pagkapukan sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugong hut-ong.

Sa pagtibuok, atong sumahon ang atong mga tahas sa pagbatok sa mga imperyalistang gubat sa mosunod:

1. Tukuron, pakusgon ug palig-onon ang makihut-ong nga pagpangulo sa proletaryado pinaagi sa talibang partido nga makugihong nagatuon ug nagadapat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkretong mga kundisyon sa ilang mga nasud ug sa lalum nga paggamot sa hut-ong mamumuo ug naghagong masa.

2. Pakusgon ang internasyunal nga konsultasyon ug dayalogo tali sa mga proletaryong rebolusyonaryong partido aron mag-inambitay og mga kasinatian sa rebolusyonaryong gimbuhaton ug paghimog praktikal nga mga plano alang sa kooperasyon, ug pagtinabangay ug pagsuporta sa usag usa.

3. Tukoron ang pinakalapad nga nagkahiusang prente aron ibutyag, suklan ug ipanghingusog ang pagtapos sa tanang imperyalistang gubat. Ang pormal o dili pormal, temporaryo o tagdugay nga mga alyansa mahimong matukod base sa mosunod nga mga panginahanglan o kombinasyon:

• Diha-dihang tapuson ang gubat sa Ukraine ug tapuson ang interbensyon ug ekspansyunismo sa US-NATO.

• Ihunong ang gisuportahan sa US nga pagpamomba sa Israel sa Gaza ug tapuson ang suporta sa US sa pag-okupa sa Israel sa teritoryo sa mga Palestino.

• Ihunong ang pagpakusog sa presensyang militar sa US sa South China Sea, pagpaypay sa “independensya” sa Taiwan, ug paggamit sa mga base militar ug pasilidad niini sa mga nasud sa “first island chain” alang sa pagpanghagit og gubat sa China

• Tapuson ang pag-usik-usik alang pangmilitar nga gasto ug ibalhin ang pondo sa katilingbanong galastuhon

• Lumpagon ang tanang base militar ug pasilidad sa US gikan sa Asia ngadto sa Africa. Pahawaon ug paulion ang tanang tropa sa US ug mga aircraft carrier.

• Tapuson ang imperyalistang suporta ug ayudang militar sa mga masumpuong rehimen sama sa gubyernong Marcos sa Pilipinas, gubyernong Modi sa India ug uban pa.

• Ibasura ang tanang dili patas nga mga kasabutang militar nga nagtugot sa mga imperyalistang gahum nga gamiton ang mga semikolonya niini isip balwarteng militar.

• Hunongon ang kampanyang drone warfare ug aerial bombing nga gipasiugdahan sa US sa India, Pilipinas ug ubang kanasuran.

ug uban pang mga demanda batok sa mga gubat agresyon, interbensyong militar, proxy wars, pagpangandam sa gubat, pagdeploy sa mga pwersang militar sa gawas sa nasud, pagmentina ug pagpalapad sa mga langyawng base militar, pagpadaku sa galastuhong alang sa depensa ug lumba sa armas, ug paghatag og ayudang militar alang sa mapig-uton nga mga rehimen ug mga pwersang mananakop.

4. Papaspason ang pagpukan sa reaksyunaryong estado sa mga nagharing mapahimuslanong hut-ong pinaagi sa pagsakmit sa pulitikanhon ug sosyo-ekonomikanhong krisis nga gihimugso sa mga gubat.

5. Ilunsad ang rebolusyonaryong armadong pagsukol pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan para sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan o ipatuman ang pagpangandam alang sa mga armadong insureksyon depende sa mga partikular kundisyon sa matag nasud.

6. Tukuron ang organisadong kusog sa lapad nga masa sa mga mamumuo ug mag-uuma, intelektwal ug uban pang demokratikong pwersa pinaagi sa pagtukod og mga unyon sa pabrika, asosasyon sa komunidad ug uban pang porma sa organisasyon. Taliwala sa krisis nga gipasamot sa mga gubat ug gasto sa gubat, maglunsad og mga welga ug uban pang pangmasang pakigbisog aron depensahan ang makihut-ong ug demokratikong interes.

Sa pagtapos, nanghinaot sa tanang kalampusan ang Komite Sentral sa PKP sa Internasyunal nga Teoretikanhong Kumperensya mahitungod sa mga Imperialistang Gubat. Nanghinaot kami nga mamahimong himsog ug produktibo ang pagbinayloay sa mga ideya ug mga kasinatian sa atong paningkamot nga labaw pang pasiugdahan ug palambuon ang Marxismo-Leninismo-Maoismo samtang atong ginabatukan ang imperyalista ug ginalunsad ang rebolusyon alang sa demokrasya ug sosyalismo.

Maghiusa kita ug hiniusang ipalanog:

Mga mamumuo ug tanang dinaugdaug nga katawhan sa kalibutan, maghiusa batok sa imperyalismo!

Ilunsad ang mga rebolusyonaryong gubat batok sa mga imperyalistang gubat!

Tapuson ang imperyalistang pagpanglupig ug pagpangawkaw!

Iasdang ang demokratiko ug sosyalistang rebolusyon sa katawhan!

Huptan ang Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Mabuhi ang partido komunista ug proletaryong internasyunal!

Maglunsad og mga rebolusyonaryong gubat batok sa mga imperyalistang gubat