Sentral a Tema iti Sangalubongan a Teoretikal a Kumperensya kanaig iti Imperyalismo ken Gerra Agirussuat ti rebolusyonaryo a gubat laban kadagiti gubat ti imperyalista

EnglishChineseBisayaPilipino

 

Oktubre 14-15, 2023 | Idandanon ti Komite Sentral ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP) ti kabaraan a kablaaw ti pannakikaykaysa iti amin a dimmar-ay iti Sangalubongan a Teoretikal a Komperensya kanaig iti Imperyalismo ken Gerra nga inangay ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Pakadayawan mi a lukatan daytoy a kumperensya ken ilanad ti pannirigan mi iti nababara a teoretikal nga isyu nga adda nauneg a politikal ken praktikal a pateg na iti dasig a proletaryado ken iti nalawa a masa ti umili ti lubong iti dangadang da laban iti imperyalista a gerra babaen iti rebolusyonaryo a gubat para iti nalian ken pangkagimongan a wayawaya ken sosyalismo.


DOWNLOAD

Maragragsakan kami iti partisipasyon ti dakkel a bilang dagiti partido komunista ken organisasyon manipud iti naduma-duma a paset ti lubong. Padpadaanan mi dagiti Marxista-Leninista a teoretikal a saritaan ken panagsisinnukat ti praktikal a rebolusyonaryo a kapadasan kas wagas ti panagbukel ti konsensus iti mutwal a suporta iti panagirussuat ti rebolusyonaryo a pannakidangadang kadagiti bukod tayo a pagilian, a nalawag nga amin tayo ket paset iti prente laban iti imperyalismo ken imperyalista a gerra.

Saan a matawaran ti pateg daytoy a sangalubongan a teoretikal a komperensya ta maisaysayangkat daytoy iti tengnga ti tumataud nga inter-imperialisya a risiris a dumandanon iti agdadata a risiris ken gerra. Bulbulusan dagitoy ti nasaknap a brutalidad ken panagsagaba dagiti mangmangged ken dadduma nga anakling-et, mangisagmak kadagiti atrasado ken malapyudal a pagilian iti nakarkaro a nailian a panangidadadanes, ken mangpa-irteng ti pananggundaway kadagiti mangmangged kadagiti kapitalista a pagilian. Iti kasumbangir na, agparparnuay dagitoy ti gundaway para kadagiti partido komunista ken mangmangged nga ingato ti kabaelan da ken ikabil ti bukod da iti nasaysayaat a posisyon tapno gundawayan ti posible a panagbittak ti rebolusyonaryo a kasasaad babaen iti panangidaulo iti nalawa a masa ti mangmangged, mannalon ken dadduma a magunggundawayan ken maidaddadanes a dasig iti dalan ti rebolusyonaryo a naindasigan a dangadang kadagiti pagilian da.

Irekrekomenda mi a talmegan daytoy a komperensya dagiti sumaganad a tulbek a saludsod:

Umuna, ti teoretikal a balabala kanaig iti saludsod ti di-maliklikan a gubat—partikular dagiti imperyalista a gerra a panangraut ken pannakibiang, kas manangdidigra a bunga ti monopolyo kapitalismo, ken resulta ti awan-sarday a panangiduron ti pampinansya a kapital a palawaen ti saklaw ti impluensya ken tay-ak ti pagpuonan daytoy, ken ti panangipapilit dagiti imperyalista a turay nga agipasaknap ti hegemonya.

Maikadua, ti agdama a balanse ti turay kadagiti imperyalista ken dagiti nalatak a rinnupanget iti naranggas ken saan a naranggas a risiris iti nagbabaetan da; ti umir-irteng nga inter-imperyalista nga armado a komprontasyon gapu ti agresibo a panagiduron ti US a mangipasaknap ti unipolar a kontrol iti maysa a multipolar nga urnos ti lubong; ti bumaybayagen a gerra iti Ukraine, a kangrunaan a proxy war ti US ken NATO laban iti Russia; kasta met ti tumataud a pangta ti nabara a gerra iti Asia iti tungtungan ti Taiwan ken Korean peninsula kas agdama a panangiladawan ti estratehiya nga US Indo-Pacific a panangsalikawkaw iti China ken lappedan ti panagdur-as ti bileg pang-ekonomya ken pangmilitar daytoy.

Ken maikatlo, ti aktitud ken patakaran ti dasig a mangmangged iti panaglaban ken pananglapped iti inter-imperyalista a gerra, kiddaw nga insigida nga isardeng daytoy apaman a bumtak, ken ti patakaran a gundawayan dagitoy a gerra tapno iyabante dagiti demokratiko ken sosyalista nga interes ken pangmabayagan a tarigagay ti proletaryado ken dadduma pay a progresibo ken rebolusyonaryo a dasig.

Teorya ken pakasaritaan: Gerra kas resulta ti imperyalismo

Ti insurat nga “Imperyalismo, kangatoan a tukad ti kapitalismo” ni Lenin ti latta pinakasiyentipiko ken pinaka-komprehensibo a panaganalisa iti maudi a tukad ti kapitalista a sistema. Maysa daytoy a panangpadur-as iti teorya manipud iti Das Kapital ni Marx, nu sadinno natadem a dinakamat ni Lenin a saanen a posible nga agraira ti napalabas a sistema ti nawaya a kompetisyon gapu ta nagbalinen a sobra a sentralisado ti kapital ken kapitalista a produksyon.

Agtaltalinaed tayo itatta iti panawen ti monopolyo kapitalismo ken proletaryo a rebolusyon nga inladawan ni Lenin. Kas komunista, addaan tulbek a kinapateg ti masansan a panagadal ken panagsubli-adal iti “Imperyalismo” ni Lenin tapno mapairut ti pannakaawat tayo iti teoretikal a bala-bala ti Marxista-Leninista tapno agserbi a tarabay iti panangawat iti agdama a paspasamak.

Agtaltalinaed iti agdama dagiti esensyal a kagagalad ti imperyalismo, a dinakamat ken binalabala ni Lenin kas monopolyo kapitalismo: (i) ti sobra a konsentransyon ti produksyon ken kapital ket dimmanon iti pannakabukel ti nabibileg a monopolyo; (ii) ti pannakabukel ken panagrimbaw ti kapital iti pinansya wenno oligarkiya iti pinansya basar iti panagtipon ti kapital iti panagibangko ken iti industriya; (iii) ti eksport ti kapital, maisabali iti eksport ti tagilako, ket naaddaanen iti naidumduma a kinapateg (iv) ti pannakabukel dagiti internasyonal a monopolyo nga asosasyon a nangbingay-bingay iti lubong; ken, (v) ti teritoryal a pannakabingay-bingay ti intero a lubong iti intar dagiti kadadakkelan nga imperyalista a turay ket nakumpleton.

Para iti agdama a saritaan maipanggep iti imperyalista a gerra, talmegan tayo ti maika-lima a galad ti imperyalismo—ti teritoryal a pannakabingay-bingay ti lubong—a saan nga umib-ibbet iti interaksyon dagiti amin a lima a galad.

Insurat idi 1914, kuna ni Lenin, “Iti umuna a kanito, ti lubong ket nalpasen a nagud-gudua, a iti masangoanan ket ti pannakagudua-gudua manen laeng ti posible…”. Iti aniaman a naikeddeng a panawen, ti agraraira a “dibisyon” iti lubong ket resulta ti naranggas a risiris iti nagbaetan dagiti imperyalista a turay. Aniaman a gandat a “baliwan ti bingayan” ket agballigi laeng babaen iti narangranggas a risiris. “Ti saludsod ket: ania pay laksid iti gubat ti sabali a pamuspusan iti sidong ti kapitalismo tapno ringbawan ti saan a panagpapada ti panagdur-as dagiti produktibo a pwersa ken ti akumulasyon ti kapital iti maysa a banda, ken ti dibisyon dagiti kolonya ken dagiti saklaw ti impluwensya ti kapital iti pinansya iti bangir?”

Agnanayon a panagpalawa ti nainsigudan a taray ti kapitalismo, nga idurduron ti pangkasapulan nga agurnong ken pagpuonan ti sobra a balor, iti durog ti awan-sarday a kapitalista a kompetisyon. Iti kaanuman ket saan a mapnek dagiti kapitalista iti adda kadakuada. Dagiti mapnek ket rebbeken ti kumpetisyon, ken mapukaw. Saan nga inikkat ti monopolyo kapitalismo ti kapitalista a kumpetisyon, ngem ketdi, lallalo na pay a pinatadem daytoy. Kankanayon nga idurduron ti imperyalismo ti kangangatoan a kumpetisyon iti awan kapada a tukad ken lallalo a rubrubruban ti panagessem iti panagpalawa. Ti pina-irteng a kumpetisyon ti nangpakaro iti pangkasapulan nga agpalawa ti pangalaan ti naata a materyales, tay-ak ti pagpuonan, pagtagilakuan, ken saklaw ti impluwensya ken hegemonya; ken iti lalo pay a panagpadakkel ti reserba a hukbo ti tegged tapno ikabil iti kababaan ti presyo ti pigsa’t -tegged.

“Interesado ti kapital iti pinansya,” kuna ni Lenin, “saan laeng iti natakwatan a pagalaan ti naata a materyales ngem uray iti mabalin a pay daytoy a pagalaan, gapu iti kinapartak ti agdama a teknikal a panagabante.” Maim-imatangan tayo iti agdama nu kasano a serserken dagiti higante ti pampinansya a kapital ti amin a suli ti lubong ken tunggal pidaso ti daga iti pannagi-innuna a sumapol ti pagalaan kadagiti espesyal a minerales ti daga, dagiti metal ken dadduma pay a baro a materyales a napateg para iti panagpadur-as ti barbaro a teknolohiya—karaman dagiti semi-konduktor ken kompyuter para iti artificial intelligence—para iti komunikasyon, dagiti robot, enerhiya, panagsukisok iti tangatang, ken ramit militar.

Ti saan a mapunas a panagessem nga agpalawa ken ti pisikal a limitasyon ti materyal a lubong ket agrisrisiris nga aspeto ti kapitalista a sistema. Iti sidong ti monopolyo kapitalismo, daytoy a kontradiksyon ket namin-ano a daras a pina-irteng, kabayatan a ti pang-ekonomya, pampolitika, pangmilitar, kasta met ti teknikal a bileg, ket nakakonsentra iti ima ti oligarkiya iti pinansya ken dagiti ahente daytoy iti estado a burgis. Dinakamat ni Lenin nga “iti kabuklan na, ikagkagumaan ti kapital iti pinansya iti a gamgamen ti kalalawaan a dagdaga aniaman a klase ken sadinno man, ken iti aniaman a pamuspusan, a mangnamnama iti posibilidad a makaduktal sadiay ti naata a materyales, ken iti panagdanag a mabati iti nairteng a kumpetisyon para iti maudi a tedda ti independyente a teritoryo, wenno para iti pannakabing-bingay manen dagidiay a teritoryo a siguden a nabing-bingay.”

Agresulta iti nauunget a risiris dagiti makuna nga aspeto nga agririsiris gapu ta iti kamaudianan na ket dumanon iti ungto ti ribalan dagiti nabibileg a kapitalista iti pinansya a kumonkontrol kadagiti sibubukel nga estado ken militar dagitoy, uray kadagiti mersenaryo ken kriminal nga organisasyon. Saan a maliklikan daytoy. Idi 1920, insurat ni Lenin nga, “Dagiti imperyalista a gubat ket absoluto a saan a maliklikan iti sidong ti kasdiay a pang-ekonomya a sistema (ti monopolyo kapitalismo), aginggana’t agraraira ti pribado a panagtagikua kadagiti ramit iti produksyon.” Imbutaktak na ti umuna a gubat ti sangalubongan (1914-1918) kas “maysa a gubat para iti pannakabing-bingay ti lubong, para iti partisyon dagiti kolonya, dagiti saklaw ti impluwensya ti kapital iti pinansya, ken dadduma pay.” Kadaytoy a gubat, dagiti imperyalista a bileg ket nagudua iti dua a benneg: ti “Allies” (France, UK, Russia, US, Italy ken Japan), ken ti “Central Powers” (Germany, Austria-Hungary ken ti Ottoman Empire), karaman dagiti tumataud nga imperyalista a bileg nga agkatkatay kadagiti teritoryo a kolonyal dagiti daan nga imperyo.

Ti parasitismo, pannakalungsot ken krisis ti kapitalismo ket mangparparnuay kadagiti kondisyon para iti rebolusyon. Dagiti imperyalista a gerra, kangrunaan, ket mangikabkabil iti sibubukel a reaksyonaryo a burgis a sistema iti kinariribuk. Daytoy met ti mangmangted kadagiti partido komunista ken mangmangged ti gundaway nga ibutaktak ti kinalungsot ti agari-ari a sistema, ken riingen ken patignayen ti umili kadagiti sosyalista a panagbaringkuas ken manangwayawaya a gubat. Iti kangitingitan ti umuna a gubat ti sangalubongan, induron ni Lenin ti patakaran a
“rebolusyonaryo a pannakaabak” wenno ti panagtarigagay a maabak ti “bukod” a burgesya iti pannakiraman daytoy kadagiti imperyalista a gerra. Daytoy a patakaran ket maipasurot iti Basle Manifesto idi 1912 ti Maikadua nga Internationale nga agpampanawagan kadagiti sosyalista iti intero a lubong a “gundawayan ti pang-ekonomya ken pampolitika a krisis a resulta ti gerra tapno riingen ti umili ken iti kasta ket mapapartak ti pannakarippuog ti panagari ti dasig a kapitalista.” Awan babannogan a linabanan ni Lenin ti oportunismo dagiti sosyal sobinista—dagiti sosyalista iti panagsasao ngem sobinista iti aramid. Ti panawagan dagitoy a rebisyunista a “salakniban ti ama a pagilian” ket nagturong iti naindasigan a kolaborasyon kadagiti “bukod” nga agari-ari a gobyerno ti burgis, ken iti kamaudianan na iti panagsisina-sina iti intar dagiti partido sosyalista ken pannakarpuog ti Maikadua nga Internationale.

Iti introduksyon na iti Imperyalismo idi 1920, nakuna ni Lenin, “ti imperyalismo ti bisperas ti sosyalista a rebolusyon ti proletaryado” a pinaneknekan ti balligi ti Rebolusyon a Bolshevik ti Oktubre 1917. Mapaneknekan nga umno daytoy a deklarasyon babaen kadagiti nagsasaruno a rebolusyonaryo a balligi iti sangalubongan kadagiti simmaruno a dekada. Ti naballigi a sosyalista a rebolusyon ken konstruksyon iti Soviet Union ket nangwayawaya iti 1/6 ti lubong manipud kadagiti imperyalista, nga isu met laeng ti nangpa-irteng iti inter-imperyalista a risiris, ken lalo a nangparnuay kadagiti kondisyon para iti panagirussuat ti rebolusyonaryo a pannakidangadang kadagiti naduma-duma a suli ti lubong.

Nasurok-kumurang dua dekada laeng ti napalabas sakbay a naranggas manen a nagrinnupanget dagiti imperyalista a bileg para iti baro a panagbibingay iti lubong. Iti tengnga ti napalalo a krisis, dagiti sumagmamano nga imperyalista a bileg ket dinakamat ti pasismo ken diktadura tapno pakaruen ti panaggundaway iti proletaryado ken masa a maidadanes ken itennag ti karungsutan nga atake tapno rebbeken ti rebolusyonaryo a panaglaban ti dasig a mangmangged; pairtengen ti kolonyal a panangikuspil tapno pagbalinen nga adipen dagiti nakakapsut a pagilian; okuparen ken rauten dagiti teritoryo ti karibal da nga imperyalista; ken irussuat ti todo-gerra laban iti Soviet Union, nga idi ket sangalubongan nga adigi ti proletaryo a rebolusyon ken kuta ti kappia. Ti maikaddua a gubat ti sangalubongan (1939-1945) ket gubat para iti redibisyon ti kapitalista a lubong, nu sadinno dagiti pasista ket nagtarigagay ti dakdakkel a teritoryo para iti imperyalista a panagpalawa.

Ti Maikatlo nga Internationale, iti sidong ti panangidaulo ti Partido Komunista ti Soviet Union, ket nagipatungpal ti patakaran ti panagbukel ti anti-pasista a Prente Popular kadua ti US, France ken dadduma pay nga imperyalista nga “Allied Forces” iti sangoanan dagiti plano ti Germany ken Japan a rauten ti Soviet Union manipud iti laud ken daya. Ti patakaran idi ket agpanawagan ti kappia ken lapdan ti panaggil-ayab ti maysa a sangalubongan a gubat; ken nu gumil-ayab ti gerra, labanan ti pasista nga atake iti Soviet Union iti sidong ti islogan a salakniban ti sosyalista nga ina a pagilian; labanan ti pasista a panag-okupa sadinno man daytoy nga aramiden, kas iti China, Indochina ken Southeast Asia; irussuat ti rebolusyon kadagiti pagilian a nakapauneg iti pasista a panagari kas ti Spain, Germany, Italy, Japan; iyabante dagiti rebolusyonaryo a pannakidangadang ti proletaryado ken umili sadinno man a posible. Ti proletaryado ken umili ti Soviet Union, a nakaimatang kadagiti bunga ti sosyalista a konstruksyon iti uneg ti napalabas a nasurok dua dekada, ket napnuan tured a limmaban tapno salakniban ti umuna a sosyalista nga estado ken nagirussuat ti patriyotiko a gubat iti sidong ti bandera ti CPSU.

Ti antipasista nga agkaykaysa a prente wenno ti patakaran ti Prente Popular ket impatungpal dagiti partido komunista ken umno nga inyaplikar iti adu a kaso, ken saan nga usto iti dadduma. Umno nga impatungpal ti Partido Komunista ti China (CPC) ti patakaran babaen iti panagbukel ti agbukbukod a bileg kabayatan a nakipagkaykaysa iti reaksyonaryo a gobyerno ni Chiang Kai Shek, nga impatungpal ti programa ti minimum a reporma iti daga tapno makipagmaymaysa kadagiti reaksyonaryo a Chinese iti panagirussuat ti komun a pannakidangadang laban iti pasista a Japan. Impakita daytoy iti umili a Chinese a ti CPC ket determinado iti panangwayawaya iti China manipud iti kolonyalismo a Japan, ken imbutaktak ti kolaborasyon iti baet ni Chiang Kai Shek ken pwersa ti Japan iti panangikuspil iti CPC ken Nalabbaga a hukbo. Iti taray ti gubat ti umili laban iti Japan, nakagun-od ti Nalabbaga a hukbo ti dadakkel a balligi ken nakaurnong ti rebolusyonaryo a pigsa.

Iti Pilipinas, ti Prente Popular ket impatungpal met idi 1945 ti pinagtipon a Partido Komunista ti Pilipinas ken Partido Sosyalista ti Pilipinas. Ngem napaay daytoy nga ipatungpal ti naindasigan a panagbukod ken inisyatiba ken nakaaramid dagiti serye ti kamali, kangrunaan dagiti Kannawan nga oportunista a panagsiasi. Nagpa-igalut daytoy iti panagbukel ti maysa a ligal ken nakasentro-iti-syudad nga antipasista a tignayan iti sidong ti poder ti reaksyonaryo a papet a rehimen ti US, ket bunga daytoy napwersa nga immakar iti kaaw-awayan iti saan nga organisado a pamuspusan idi okuparen ti pwersa ti Japan ti Manila. Iti duron dagiti sirkumstansya ti kolonyal nga okupasyon, nagdesisyon dagiti daulo ti pinagtipon a partido nga itakder ti Hukbong Bayan Laban sa Hapon wenno Hukbalahap ngem napaay nga agirussuat ti gerilya a pannakigubat tapno gundawayan ti nalawa a kaaw-awayan ti Pilipinas. Ngem ketdi, inurnong dagiti tropa daytoy iti naisinsina a kabambantayan ti Gitnang Luzon a nagbalin a nalaka a target para iti armado a panangkemmeg ti kolonyalista a Japan. Nakarkaro pay, nagpatungpal ti pinagtipon a partido ti patakaran nga “umatras tapno agdepensa” ken pasibo a linya militar segun iti patakaran a “lie-low” ti US Armed Forces in the Far East (USAFFE). Daytoy a patakaran ket dinillaw ken inlinteg idi 1943 idi impatungpal ti pinagtipon a partido ti gerilya a pannakigubat nga isu’t gapu na tapno maka-itakder kadagiti agbukbukod nga armado a rehimen iti Gitnang Luzon ken Timog Katagalugan aginggana iti panaglippas ti gerra laban iti Japan. Ngem imbes a patibkeren ken papigsaen ti naindasigan a kinawaya ken panangidaulo ti proletaryado, “sinarabo” manen ti pinagtipon a partido ti kolonyal a pwersa nga Amerikano, trinansporma ti rebolusyonaryo a hukbo agturong “beterano” nga asosasyon, a nangted-dalan iti armado a panangparmek ken panangmasaker kadagiti rebolusyonaryo a base. Iti uneg ti panawagan nga agkaykaysa a prente iti papet a rehimen ken “demokratiko a kappia,” nagbalin ti pinagtipon a partido iti pasig a ligal a parlamentaryo a pannakidangadang a kamaudianan na nangregga-ay iti pigsa ti proletaryado ken ti rebolusyonaryo a baseng masa.

Iti dadduma a pagilian, nangibuangay ti maikadua a gubat ti sangalubongan ti balligi dagiti rebolusyon para iti nailian a pannakawayawa ken sosyalismo iti Europe ken Asia, karamanen ti balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili iti China idi 1949 ken ti pannakawayawaya ti Korean Peninsula idi 1945 manipud iti 35 tawen a kolonyalismo ti Japan. Ti pinagtipon a panagari ti dasig a proletaryado manipud 1949 aginggana 1956 ket simmaklaw iti 1/3 ti sangalubongan a progresibo a nakapagbiag iti uneg ti panangidaulo ti dasig a mangmangged, sakbay ti panagtraydor ti moderno a rebisyonismo iti Soviet Union (1956 pangato) ken China (1977 pangato).

Manipud idi maikadua a gubat ti sangalubongan, naiyaramid dagiti imperyalista a bileg a liklikan dagiti riri-militar iti sangalubongan a tukad. Uray nu kasdiay, iti agarup walo dekada, nagirussuat dagiti imperyalista a bileg ti agsasaruno a mapangraut a gerra ken pannakibiang, iti naduma-duma a saklaw ken kinabayag. Manipud dekada 1950, pinaka-agresibo ti imperyalismo a US. Addaan daytoy ti nasurok 700 base militar ken pasilidad iti ballasiw-taaw a nakawaras iti intero a lubong. Addaan daytoy ti 11 aircraft carrier a bapor a pang-gubat (lima daras a naad-adu iti aniaman pay nga imperyalista a bileg) tapno ipasindayag ti bileg ken hegemonya iti aniaman a paset ti lubong. Nagirussuat daytoy dagiti gerra nga agresyon ken pannakibiang iti Asia (China, Korea, Vietnam, Laos, Cambodia, Pilipinas, Pakistan); iti Middle East (suporta iti Israel laban iti Palestine, Iran, Kuwait, Iraq, Syria ken Afghanistan); iti Eastern Europe, iti pannakikumplot iti NATO (Yugoslavia, Ukraine); iti Africa (Nigeria, Somalia, Sudan, Tunisia, Liberia, Kenya, Ethiopia, Libya); ken iti Latin America (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia). Aginggana idi dekada 1980, inkalintegan ti US dagiti gerra nga interbensyon ken agresyon babaen iti panangituding kadagitoy kas “gerra laban iti komunismo;” ken manipud 2001, maysa dekada kalpasan ti pannakarebba ti Soviet Union, kas dagiti “gerra laban iti terorismo.”

Ti imperyalismo ti maudi a tukad ti kapitalismo a ginaladan ti nakaro a parasitismo ken pannakalungsot. Sagsagen daytoy dagiti kontradiksyon ti kapitalista a sistema. Iti nasurok-kumurang napalabas a siglo, gimmil-ayab dagitoy a kontradiksyon kadagiti dadakkel ken babassit a gerra, ken agtultuloy a pana-panawen nga aggil-ayab aginggana’t dagiti monopolyo kapitalista ket adda kainaigan na iti awan-sarday a kumpetisyon a ginaladan ti awan-patingga a panaggi-innuna a kontrolen ti dakdakkel a pagtagilakuan, pagalaan ti naata a materyales, reserba a pigsa’t tegged, saklaw ti impluwensya ken tay-ak ti pagpupuonan para iti sobra a kapital.

Agdama a nalalatak nga inter-imperyalista a risiris

Manipud idi maparmek ti sosyalista a rebolusyon iti Soviet Union ken China, ti sangalubongan a kapitalista a sistema ket kinakitaan kadagiti sumaganad a kangrunaan a kontradiksyon: iti nagbaetan ti monopolyo kapital ken proletaryado kadagiti kapitalista a pagilian; iti nagbaetan dagiti agriribal nga imperyalista a bileg; iti nagbaetan dagiti imperyalista a bileg ken maidaddadanes nga umili ken pagilian; ken iti nagbaetan dagiti imperyalista a bileg ken dagiti pagilian a mangitantandudo ti nailian a soberanya ken sosyalista a programa.

Ipakpakita dagitoy a kontradiksyon dagiti kangrunaan nga aspeto ti agdama a sangalubongan nga imperyalista a sistema. Iladladawan dagitoy ti naindasigan a kagagalad dagiti kapapatgan nga isyu, dagiti pampolitika a risiris, pangkagimongan a panagrukkuas, gerra ken rebolusyon a sangsanguen ti sangkataw-an iti agdama a tukad ti pakasaritaan. Aniaman kadagitoy a kontradiksyon ket mabalin nga agbalin a prinsipal nga kontradiksyon nga agikeddeng ti kangrunaan nga ayos iti lubong. Ti panagirteng dagiti kontradiksyon, saggaysa man wenno amin iti maysa a keddeng a panawen, ket mangipakpakita iti panagirteng ti krisis ti sangalubongan a sistema a kapitalista, manipud iti maysa a tukad ti krisis agturong iti maysa pay.

Ti agdama a tukad ti krisis ket ginaladan ti nabayagen nga istagnasyon a pang-ekonomya a maramut pay iti krisis pampinansya idi 2008, nu sadinno ket saan pay naan-anay a nakalung-aw ti US ken dadduma pay a mangiyun-una a kapitalista a pagilian ken ti kabuklan a sangalubongan a sistema. Ti nabayagen nga istagnasyon a pang-ekonomya ket nangibutaktak iti patingga dagiti patakaran a neoliberal iti ekonomya manipud pay idi dekada 1970.

Ti puon ken gapu ti istagnasyon ket ti kapitalista a krisis iti sobra a produksyon, nga inyanak ti basaran a kapitalista a kontradiksyon iti nagbaetan ti sosyalisado a produksyon ken pribado a panagtagikua ti ramit iti produksyon ken iti bingayan ti sobra a balor nga isu ti nagpataud ti anarkiya iti produksyon. Adda ti sarplas nga imbentaryo iti agarup amin a klase ti tagilako manipud krudo aginggana bukel, semiconductor aginggana lugan ken dadduma pay. Agturturong daytoy iti nairteng a karera para iti kontrol kadagiti baro a pagtagilakuan, iti panagparnuay ti baro a tagilako, iti pagalaan ti nalaklaka ken ad-adu a naata a materyales, ken dadduma pay. Daytoy a karera, nu kasta, ket agturturong iti nair-irteng nga inter-imperyalista a kontradiksyon—ti maikadua iti uppat a mayor a risiris a nakalanad iti ngato, nga isu ti inta’y talmegan para iti agdama a saritaan.

Awan patingga ti panagbittak dagiti armado a risiris iti intero a lubong manipud pay idi dekada 1990 kangrunaan gapu iti panangirupir ken panangipataw ti imperyalismo nga US ti rumingringbaw a bileg militar daytoy. Manipud iti pannakarebba ti Soviet Union idi 1990 ken napardas a kapitalista a panagpalawa ti China aginggana 2010, iruprupir ti US ti unipolar a panangringbaw daytoy iti amin a paset ti lubong. Ti kadakkelan a gerra ti nagpalabas a tallo dekada ket adda kainaigan na ti US. Idi dekada 1990, ti US (kakumplot ti NATO) ket adda kainaigan na iti naduma-duma nga armado a riri iti Eastern Europe (karaman ti gerra a Balkal) tapno pakapsuten ti impluwensya ti Russia kadagiti pagilian a sigud a nakapauneg iti Warsaw Pact, ken papigsaen ti posisyon ti NATO. Manipud 2001, dinakamat ti US ti tinudingan a “gerra laban iti terorismo” tapno kalluban ti panagipasaknap daytoy ti hegemonya babaen iti panagsakop ken panag-okupa kadagiti soberano a teritoryo, ti panagitakder ti armado a presensya kadagiti naduma-duma a pagilian ti lubong, kasta met ti mannakibiang a panangrubrob ti riri tapno patakyasen dagiti independyente a gobyerno ken mangpatugaw dagiti papet a rehimen.

Manipud idi 2010, dagiti imperyalista a bileg a karibal ti US nga idadauluan ti Russia ken China ket agpappapigsa ken mangidurduron ti panangibangon ti baro nga urnos a multipolar a lubong, tapno agbalin a pagsarmengan ti aktwal a balanse ti bileg pang-ekonomya ken pangmilitar. Ti pannaka-itakder ti BRICS (Brazil, Russia, India, China ken South Africa) a kooperasyon pang-ekonomya ken bangko, ken ti Shanghai Cooperation Organization (SCO) ket direkta a karit iti nabayagen a pang-ekonomya ken pangmilitar a panagringbaw ti US. Dagitoy a karit ket kagiddan ti estratehiko a panagsuek ti ekonomya ti US a resulta ti narpuog a kabaelan daytoy iti manupaktura, sobra a pannaka-ilumlom iti utang ken agsasaruno nga krisis iti pinansya manipud iti panagputok ti labutab ti dotcom (2000), subprime wenno krisis iti pabalay (2007) ken pannakarippuog dagiti bangko (2008).

Mataytaya a gimmastar ti US ti $7- aginggana $8-trilyon kadagiti gerra iti ballasiw-taaw manipud pay idi 2001. Ti patakaran ti US nga awan patingga a pananggerra ket aktibo nga itantantudo ti kapital iti pinansya daytoy, karamanen dagiti bangko ken dadakkel a kapitalista nga agpupuonan, a nauneg a nakasilpo iti industriya militar ti US karaman dagiti para-manupaktura ti armas, kontraktor iti depensa ken pribado a mersenaryo.

Lalo a direkta nga iturturong ti US dagiti armas pang-ekonomya, pampolitika ken pangmilitar daytoy iti Russia ken China. Tapno irupir ti panangituding-iti-bukod kas sangalubongan a bileg bayat a sumangsango iti nabayagen nga istagnasyon ken krisis pang-ekonomya, tarigagay ti US a rebbeken ken lapdan ti bileg pang-ekonomya, pampolitika ken pangmilitar ti Russia ken China, ken iti proseso ket agparparnuay kadagiti mayor a nalalatak a risiris manipud Europe aginggana Asia. Adda da met dagiti sekundaryo a mabukbukel a risiris iti Middle East, Africa ken Latin America nga ibungbunga dagiti ribalan nga inter-imperyalista, a kasilpo met laeng iti risiris ti US kadagiti pagilian a mangiruprupir ti nailian a soberanya.

Iti agdama, ti kapapatgan ken kairtengan a risiris ket ti rinubruban ken pabaybayagen ti US nga gerra iti Ukraine nga 18 a bulanen nga agtartaray. Maysa pay a mayor nga mabukbukel ket ti dumakdakkel a presensya ti pwersa militar ti US iti South China Sea aginggana Pacific Ocean, kakuyog dagiti alyado militar daytoy (Australia ken UK iti uneg ti AUKUS, ken India, Japan ken Australia iti uneg ti Quad), kas paset ti Indo-Pacific Strategy.

Ania ti takder tayo iti gerra iti Ukraine? Masapul a mailawag a ti gerra iti Ukraine ket addaan nainsigudan a kagagalad ti maysa nga inter-imperyalista a gerra, iti nagbaetan ti Russia, iti maysa a benneg, ken ti imperyalismo a US ken dagiti kaalyado daytoy iti NATO iti bangir a benneg, nu sadinno ket ar-aramaten daytoy ti Ukraine kas proxy ken base tapno rebbeken ken lipiten ti pang-ekonomya nga interes ken hegemonya ti Russia. Iti amin a gerra kadagiti naglabas a dekada, ti gerra iti Ukraine ti kaasitgan ken pinaka-direkta nga inrussuat ti US laban iti Russia. Gapu ta karaman ti US ken dagiti prinsipal a kaalyado daytoy iti NATO, adda potensyal a pagil-ayaben daytoy a gerra ti nalawlawa nga sangalubongan a gerra ken mangbuangay ti panagusar ti armas nukleyar ken dadduma pay a mapangdadael nga abante a ramit militar.

Iti panangrubrob iti gerra iti Ukraine, estratehiko a panggep ti US ken NATO a pakapsuten ti Russia iti tay-ak ti ekonomya (agawen ti kontrol kadagiti minas ken pang-agrikultura a kadagaan ken ti pagtagilakuan daytoy ti natural gas iti Europe), iti tay-ak ti politika (durugan ken suportaran ti internal a subersyon ken aramiden a gapuanan daytoy ti pannakawara-wara ti pederasyon a Russia), ken iti tay-ak militar (rippuogen ti kapasidad daytoy babaen iti panangigalot kadaytoy iti naunday a gerra, kasta met tapno ikkan ti pampinansya a kapital ken industriya militar ti US ti gundaway nga agalikumkum ti aglaplapusan a ganansya.

Ti panang-raut ti Russia iti Ukraine (ti tinudingan daytoy nga espesyal nga operasyon militar) ket maysa nga akto ti kontra-agresyon. Daytoy ket saan a panaglaban iti nailian a panangidadanes ngem ketdi panangsalaknib iti imperyalista nga interes daytoy laban iti ekspansyonismo ken pannakibiang ti NATO iti saklaw ti sigud nga impluwensya ti Russia iti Eastern Europe, ken laban kadagiti addang a patipunen ti Ukraine iti NATO. Ti panggep ti Russia ket salakniban ti interes ti oligarkiya daytoy iti pinansya, isubli ti pampolitika a dominasyon daytoy iti Ukraine tapno mentinaren ti pagilian kas sangga iti pannakibiang ti NATO, ken pagtalinaeden dagiti sigud a teritoryo pang-agrikultura ken pang-industriya iti uneg ti hegemonya ti Russia. Tapno magun-od daytoy a panggep, nagipasaknap ti Russia ti nalawa a panagdangran iti proletaryado ken umili ti Ukraine. Awan simpatya ken saan a supsuportaran ti proletaryado ti Russia ken lubong ti gerra ti Russia laban iti Ukraine.

Iti suporta ti US ken NATO, pinaypayan ti gobyerno ni Zelensky ti Russophobe (panaggura kadagiti Russian) ken nagiyaramid kadagiti patakaran a mannakiriri iti populasyon nga agsasao ti Russian ken iti daya a rehiyon ti Ukraine. Al-allilawen ni Zelensky ti umili ti Ukraine ken lubong. Aginkukuna isuna a ti panaglaban iti atake ti Russia ket maysa a “patriyotiko a gerra tapno depensaran ti wayawaya ti Ukraine” ngem ti kina-agpayso na ket panggep nga ipa-uneg ti Ukraine iti alyansa a US-NATO, ken natibker nga ipa-uneg daytoy iti kontrol ken proteksyon daytoy tapno ditoy nga itingal ti agari-ari a rehimen na, isigurado ti naindasigan nga interes ti burgesya ken pagtalinaeden ti panangikuspil ken pananggundaway iti proletaryado ken umili ti Ukraine. Awan simpatiya ken saan a supsuportaran ti proletaryado ti Ukraine ken lubong ti rehimen a Zelensky nga agserserbi a taw-an iti gerra iti nagbaetan dagiti imperyalista a bileg.

Rumbeng nga agkaykaysa ti proletaryado ti sanglubongan ken ilaksid kangrunaan ti imperyalista a pangkat ti US-NATO iti panagpataud daytoy kadagiti kasasaad para iti gerra, panangdurog iti Russia a rauten ti Ukraine, panangarmas ken panangilangdet iti Ukraine tapno pagserbian ti ekspansyunismo ti US-NATO laban iti Russia, ken iti panangpabayag ti gerra babaen iti panagited ti awan-gibus na a suplay ti armas ken ayuda militar iti Ukraine. Rumbeng a gundawayan ti rebolusyonaryo a pwersa ti proletaryado iti Russia ken Ukraine, iti partikular, dagiti kondisyon ti gerra tapno papartaken ti panangriing, panang-organisa ken panangpatignay iti dasig mangmangged ken umili kadagiti pagilian da tapno irussuat ti naindasigan a pannakidangadang, itakder dagiti unyon ken organisasyon, ibutaktak ken labanan ti gerra nga irusrussuat ti agari-ari a dasig ken ipanawagan ti insigida a panaggibus daytoy iti pinaka-epektibo a pamuspusan. Tapno maaramid daytoy, kasapulan nga itakder wenno papigsaen ti partido komunista. Rumbeng a nauneg ken nalawa daytoy nga rumamut iti dasig a mangmangged, ken rumiing iti umili nga agirussuat ti armado a panaglaban iti usto a porma ken tukad tapno papartaken ti pannakarpuog ti agari-ari a reaksyonaryo a sistema.

Maysa pay nga inter-imperyalista a risiris ti agtultuloy a tumataud iti Asia. Kalpasan a makikumplot iti China idi panawen ti kapitalista a panagsubli manipud maudi a paset ti 1970 aginggana iti panawen ti panagipasaknap kadagiti patakaran a neoliberal, nagdeklara ti gubyerno ti US ti “tayyek iti Asia” idi Nobyembre 2011 tapno iduron ti pampolitika ken geopolitikal nga interes ti US ken kontraen ti pang-ekonomya ken pangmilitar nga panagpigsa ken impluwensya ti China.

Iti tarigagay a makapagringbaw manen iti lubong, turungen ti imperyalismo a US a riggaayen ti nakadakdakkel a bentahe ti China iti manupaktura, aglalo iti sektor ti teknolohiya, ken lapdan ti panagwaras ti impluwensya militar daytoy. Am-amang pay nga agpampannawagan ti gobyerno nga US iti China a rebbaen dagiti pang-estado a korporasyon (a kontrolado dagiti monopolyo kapitalista ti estado) iti linged ti panangiduron para iti maysa a “rules-based system” wenno (“sistema nga addaan pagannurutan”). Tapno isina ti China, induron ti gobyerno nga Obama ti Trans-Pacific Partnership, maysa a katulagan a pang-ekonomya a saan a karaman ti China, ken impatungpal dagiti proteksyunista nga addangen tapno guyoden pasubli ti kapital iti US. Iti poder ni Trump, nagipasaknap ti US kadagiti addang pannusa kadagiti produkto ti China tapno kissayan ti pangtagilakuan a depisito ti US, ken tinarget dagiti kumpanya a Chinese nga inakusaran daytoy nga agiyar-aramid ti paniktik para iti gobyerno a China, tapno suportaran dagiti kumpanya iti panagmanupaktura ti US.

Tapno papigsaen ti panangirupir daytoy, nagiyaramid ti US nakarkaro a nauunget nga addang laban iti China. Induron daytoy ti NATO a direkta nga ideklara ti China kas “estratehiko a pangta,” ken pinatignay dagiti alyado a militar daytoy a nayunan ti presensya militar kadagiti baybay a nakapalawlaw iti China iti linged ti panagirussuat kadagiti “joint patrol” ken “operasyon ti wayawaya iti nabigasyon” nga agtultuloy nga agbalbalin nga agresibo. Impakat ti US ti saan a bumaba iti lima nga aircraft carrier (USS Ronald Reagan, USS Carl Vinzon, USS Abraham Lincoln, USS Nimitz ken USS George Washington) iti uneg ken aglawlaw ti South China Sea.

Segun iti tinudingan daytoy nga estratehiya a “first island chain” a palawlawan ti China manipud kadagiti kaaasitgan nga isla, lalo pay a pinapigsa ti US ti presensya militar ken panagiposisyon daytoy kadagiti misayl ken dadduma pay a ramit militar iti Japan, South Korea ken Singapore. Pappapigsaen daytoy ti base militar iti Pilipinas babaen iti panagitakder ti saan a bumaba iti siyam a base militar ken dagiti pasilidad, ken panagirussuat ti agsasaruno nga ehersisyo militar nu sadinno ket mapagtaltalinaed ti militar ti US ti permanente a presensya iti pagilian. Iti uneg ti nasurok lima a tawen, ginabsuonan daytoy ti dadakkel a suporta militar ti Armed Forces of the Philippines tapno pairtingen dagiti operasyon kontra-insurhensya iti tarigagay a parmeken ti demokratiko a rebolusyon ti umili nga idadauluan ti Partido Komunista ti Pilipinas.

Kadagiti naglabas a tawen, sungsungrudan ti US dagiti “tignayan para iti panagbukod” iti Mongolia, Hong Kong ken Xinjiang, ken kadaytoy naudi ket paypaypayan ti tinudingan a “panagbukod ti Taiwan” a maikaniwas iti nabayagen a bigbigbigen a prinsipyo ti “One China.” Agsasaruno dagiti opisyal ti US a bimmisita iti Taiwan ken nagdeklara a ti US ket “agdepensa iti Taiwan.” Inaprubaran ti Taiwan ti panaggatang ti maysa pakete ti $500-milyon a gatad nga armas manipud iti US idi Agosto. Maob-obserbaran nga us-usaren ti US ti Taiwan tapno durugan nga rumaut ti China, kapada a taktika nga inusar daytoy iti Ukraine tapno durugan nga rumaut ti Russia.

Ti sungbat ti China kadagiti panangdurog ti US ket agbalbalin a mas palaban ken agresibo. Iti pakasaritaan, saan pay a nairaman ti China iti aniaman nga agresyon wenno okupasyon kadagiti teritoryo. Kas sangalubongan a rebolusyonaryo a sentro manipud 1947-1977, nagpatungpal daytoy ti patakaran ti panagsuporta kadagiti rebolusyonaryo a pannakidangadang, pannakipagkaykaysa kadagiti pagilian nga agitantandudo ti nailian a soberanya, ken linnakoan, diplomasya ken panagpapada-pada militar ken nukleyar kadagiti kapitalista a pagilian ken imperyalista a bileg. Kas maysa nga imperyalista a bileg idi maudi a paset ti 2000, napartak a kimmamakam ti China iti tungtungan a pigsa-militar, pinadakkel ti gastos iti depensa para iti panagpadur-as kadagiti armas (ultrasonic missiles) ken dagiti aircraft carrier tapno ingato ti kapasidad a mangbunag ken mangipakat kadagiti tropa iti ballasiw-taaw.

Awan pay ti direkta ken pangmilitar nga panangkarit ti China iti hegemonya ti US wenno dadduma pay nga imperyalista a turay. Kas maysa nga imperyalista a pagilian, pinalawa ti China ti hegemonya daytoy iti panangiwasiwas ti pang-ekonomya a pigsa babaen iti nagdadakkelan a proyekto a pang-imprastruktura iti uneg ti One Belt, One Road Initiative, ken rinabawan ken inggalot dagiti ekonomya ti babassit a pagilian babaen kadagiti dadakkel a pautang ken pagpuonan tapno agtulid ti importasyon ti tagilako, panaggamrud ti naata a materyales, panaggundaway iti nalaka a pigsa’t tegged ken dadduma pay.

Gapu ta dakkel ti iggem ti China nga US treasury (utang ti gobyerno a US iti langa dagiti bono) a nasurok $820 bilyon ken gapu ta ti US ti kangrunaan daytoy a ganggannaet nga agpupuonan ken pagtagilakuan para kadagiti eksport, awan iti interes daytoy nga agnanayon a sumina iti US. Nupaykasta, kakuyog ti Russia, ikarkarigatan ti China nga agitakder ti pangbatog a sistema a pampinansya a saan a nakagalut iti dolyar ken sistema iti pinansya ti US.

Ti base militar ti China iti Djibouti iti laud ti Africa ti maymaysa a ganggannaet a base militar daytoy. Nupaykasta, nagipatakder met daytoy dagiti pasilidad militar kadagiti artipisyal nga isla iti uneg ti teritoryo a pangbaybay ti Pilipinas, agisaysayangkat kadagiti panagpatrolya ken panagtiliw, ken mangiparparit kadagiti babassit nga mangngalap a Pilipino nga agkalap iti tradisyunal a pagkalapan da. Ti panagdeploy ti pwersa militar ti China kadagitoy a pasilidad ken kadanuman ket itudtuding ti umili a Pilipino kas agresyon wenno okupasyon. Nayon pay, agipatpatakder met ti China kadagiti pasilidad militar iti Cambodia, Tajikistan ken Pakistan.

Ti agtultuloy nga umir-irteng a kumpetisyon iti ekonomya ken komprontasyon militar iti nagbaetan ti US ken China ket adda iti galad dagiti risiris iti nagbaetan ti agriribal nga imperyalista a bileg. Iti agpada a benneg ti risiris, ti agari-ari a monopolyo kapitalista ket agpangpanggep a siguraduen ken palawaen dagiti bukbukod nga imperyalista a turay tapno idadanes dagiti nakakapsut a pagilian, gundawayan ti umili da ken gamruden dagiti rekurso da. Daytoy a risiris ket mangpangpangta a bumtak iti naparang a gerra gapu iti agresibo a panangiduron ti US.

Rumbeng nga agkaykaysa ti sangalubongan a proletaryado ken tubngaren ti panagisagana iti gerra ken aramiden ti amin tapno patignayen ti masa tapno lapdan ti panagbittak ti maysa nga inter-imperyalista a gerra nga agresulta laeng ti awan kapada a kinarigat ken didigra iti dasig mangmangged ken umili, aglalo iti babassit nga pagilian a maipar-parangguyud iti risiris iti nagbaetan dagiti higante nga imperyalista a bileg.

Rumbeng a riingen dagiti partido komunista ti amin a patriyotiko ken demokratiko a pwersa a tubngaren kangrunaan ti imperyalismo nga US a kangrunaan a responsable iti panagparnuay kadagiti kondisyon tapno kumaro ti pangta ti gerra iti rehiyon nga Asia-Pacific. Kasapulan a maitakder ti maysa a pangrehiyon ken sangalubongan nga agkaykaysa a prente ti amin nga anti-imperyalista ken demokratiko a dasig tapno patignayen ti kadakkelan a bilang ti umili laban kadagiti gerra nga interbensyon ken probokasyon ti US, ken laban iti imperyalista a gerra. Rumbeng a tubngaren ti imperyalismo a China iti panagusar daytoy ti pang-ekonomya a pigsa iti panagirussuat ti daddadakkel a panaggamrud iti rekurso mineral ken pangbaybay ti nakakapuy a pagilian, pananggundaway iti nalaka a pigsa’t tegged, arogante a diplomasya, ken panangipayat iti pang-ekonomya ken pampolitika a soberanya da.

Rumbeng nga iyun-una dagiti rebolusyonaryo a proletaryado a pwersa iti China iti naregget a panangibutaktak iti moderno a rebisyonismo ken monopolyo kapitalista nga estado; panaglaban iti monopolyo a burukrata-kapitalismo ti estado ken iti agari-ari nga ubbaw a partido komunista; panangriing, panang-organisa ken panangpatignay iti proletaryado ken umili nga agirussuat ti rebolusyonaryo a naindasigan a pannakidangadang; panangilaksid iti patakaran nga imperyalista nga ekspansyunismo; ken pannakitipon iti nalawa nga agkaykaysa a prente ti umili ti lubong laban iti imperyalista a gerra.

Rumbeng a mangpatignay ti kadakkelan a posible a bilang ti umili ti nalawa nga agkaykaysa a prente ti amin a pwersa nga anti-imperyalista kadagiti pangmasa a demonstrasyon tapno ipakita ti nalawa a panangsupiat kadagiti imperyalista a gerra nga agresyon ken panangisagana iti gerra. Ti pigsa ti anti-imperyalista nga agkaykaysa a prente ket aggap-gapu kangrunaan kadagiti unyon ti dasig a mangmangged ken basaran nga organisasyon masa dagiti mannalon ken dadduma pay a demokratiko a dasig ken sektor. Rumbeng a patignayen ti proletaryado kadagiti militante a panagtignay ti nalawa a masa tapno supiaten dagiti kumarkaro a langa ti panangikuspil ken pananggundaway, a rumbeng laeng nga maingato ken maisilpo iti pannakidangdang laban iti imperyalista a panangikuspil ken gerra. Nu sadinno a maiyannatop, dagiti partido komunista ket rumbeng nga agirussuat ti rebolusyonaryo nga armado a pannakidangadang, karamanen dagiti gubat ti umili kadagiti pagilian a malakolonyal ken malapyudal, kas kangrunaan a langa ti pannakidangadang, tapno iti kasta ket epektibo a labanan ti imperyalista nga armado a panangikuspil ken maipatakder ti bileg pampolitika ti proletaryado.

Itudtuding ti Partido Komunista ti Pilipinas ti panangiyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili babaen iti naunday a gubat ti umili ken dadduma pay a langa ti panagpatignay iti nalawa nga masa a Pilipino tapno rebbeken ti malakolonyal nga estado kas naisangsangayan a kontribusyon daytoy iti pannakidangadang laban iti inter-imperyalista a gerra. Ti panagirussuat ti armado a rebolusyon iti Pilipinas ken iti dadduma pay a pagilian ket maysa kadagiti kabilgan a pamuspusan tapno lappedan ti panagbittak ti inter-imperyalista a gerra iti rehiyon nga Asia-Pacific. Ti armado a rebolusyon laban iti imperyalismo a US ken dagiti papet daytoy iti Pilipinas ket agserserbi a lapped kadagiti plano ti US a mangdurog ken mangpabittak ti armado a risiris iti rehiyon a mangiparangguyud iti Pilipinas, gapu ta ammo daytoy nga agparnuay daytoy kadagiti kondisyon nga isu met laeng ti mangriing iti patriyotismo ti umili a Pilipino, ken mangparubrob iti apoy ti rebolusyonaryo a patriyotiko a gubat.

Panangragup ti aktitud ken patakaran tayo maipanggep iti inter-imperyalista a gerra

Iti tengga ti panagbittak ken pangta dagiti gerra ti agriribal a dadakkel nga imperyalista a bileg a nangibuangay ti kakaruan a panagsagaba iti milyon-milyon a mangmangged ken maidaddadanes nga umili, itatta a mas kasapulan nga ikabil ti proletaryado ti bukod kas abante a destakamento ti panaglaban iti imperyalista a gerra.

Manipud kadagiti adal ti napalabas, ti kabuklan a patakaran tayo kasilpo ti inter-imperyalista a gerra ket mabalin a mayilanad iti sumaganad:

Labanan ti imperyalista a gerra, lappedan ti panagbittak daytoy, ken nu bumtak, ilaban ti sigida a panagsardeng daytoy ken gundawayan ti pang-ekonomya ken pampolitika a krisis ti reaksyonaryo a sistema babaen iti panangriing iti pungtot ti umili ken panangpatignay iti masa tapno papartaken ti pannakarippuog dagiti agari-ari a mananggundaway a dasig ken iyabante ti tarigagay ti nailian ken pangkagimongan a wayawaya, ken sosyalismo.

Rumbeng a papigsaen ken patibkeren tayo ti abante a destakamento a Partido ti proletaryado tapno idauluan ken pagkaykaysaen dagiti mangmangged ken ti kalalawaan nga intar ti amin a demokratiko a dasig tapno ipatungpal daytoy a patakaran.

Taltalmegan tayo a ti proletaryado ket sumupiat iti inter-imperyalista a gerra nga agserserbi iti manangparmek ken parasitiko a panggep dagiti monopolyo kapitalista nga isigurado wenno palawaen dagiti teritoryo kadagiti uneg ti hegemonya da iti ekonomya, politika ken militar, a mangmangted ti awan kapada a panagsagaba ken didigra iti milyon-milyon nga umili, ken mangikabkabil iti dakkel a bilang ti mangmangged ken umili iti kakarwan a langa ti panangikuspil ken pananggundaway.

Ti nalawa a masa a mangmangged ken umili, kadagiti kapitalista a pagilian man wenno kadagiti malakolonya, ket sumupiat kadagiti inter-imperyalista a gerra. Rumbeng ida a riingen ken patignayen laban kadagitoy a gerra babaen iti panangiyabante ti rebolusyonaryo a gubat iti langa ti naunday a gubat ti umili kadagiti malakolonyal ken malapyudal nga pagilian ken panagsagana iti armado nga insureksyon kadagiti kapitalista a pagilian.

Pinaneknekan ti pakasaritaan a ti imperyalismo ket bisperas ti proletaryo a rebolusyon. Dagiti imperyalista a gerra, iti partikular, ket agparparnuay ti kasasaad tapno gundawayan ti proletaryado ken dadduma pay a demokratiko a dasig tapno itandudo ti rebolusyonaryo a tarigagay.

Sumangsango tayo itatta iti pudno a posibilidad ti panagirteng ti agdama nga inter-imperyalista a gerra ken panagbittak dagiti baro a gerra iti naduma-duma a paset ti lubong. Iti tarabay ti nailanad a patakaran, rumbeng nga usto nga ikumbina ti sangalubongan a proletaryado dagiti rebbengen iti panangpapigsa iti Partido, panangreppet iti nalawa a masa iti uneg ti bandera ti agkaykaysa a prente laban iti imperyalista a gerra, kabayatan a gunggundawayan ti riri iti nagbabaetan dagiti imperyalista tapno iyabante ti demokratiko ken sosyalista a rebolusyon kadagiti bukod da a pagilian.

Iti maudi, ti panaglaban iti inter-imperyalista a gerra ket nakabasar iti proletaryado ken umili nga agirusrussuat ti rebolusyonaryo ken naindasigan a pannakidangadang laban kadagiti “bukod” da a gobyerno ti agari-ari a dasig, kadagiti agresibo wenno kontra-agresibo man nga imperyalista a pagilian, wenno kadagiti papet a pagilian, maus-usar a pagrussuatan wenno sadiri militar.

Rumbeng nga irupir ti proletaryado ken umili ti naindasigan nga independensya da babaen iti panagsupiat nga usaren dagiti mangmangged ken umili a pagbala iti kanyon wenno mersenaryo nga agserserbi iti agari-ari a reaksyonaryo nga estado. Rumbeng nga ummungen dagiti pigsa da tapno papartaken ti pannakarippuog dagiti dasig a mananggundaway ken manangikuspil.

Iti panangragup, intay lagomen dagiti rebbengen tayo iti panaglaban kadagiti imperyalista a gerra iti sumaganad:

1. Itakder, papigsaen ken patibkeren ti naindasigan a panangidaulo ti proletaryado babaen iti abante a destakamento a partido a napennek nga agad-adal ken mangiyap-aplikar ti Marxismo-Leninismo-Maoismo iti kongreto a kasasaad kadagiti pagilian da ken nalawa ken nauneg nga rumamut iti dasig a mangmangged ken masa nga anak ling-et.

2. Papigsaen ti internasyunal a konsultaan ken dayalogo iti nagbaetan dagiti proletaryo a rebolusyonaryo a partido para iti panagsisinnukat kadagiti kapadasan iti rebolusyonaryo a trabaho ken panagbukel kadagiti praktikal a plano para iti kooperasyon, panagtitinnulong ket panagsisinnuporta.

3. Itakder ti kalalawaan nga agkaykaysa a prente tapno ibutaktak, labanan ken ilaban ti panaggibus dagiti amin nga imperyalista a gerra. Itakder dagiti pormal wenno saan a pormal nga alyansa, pangmabiitan wenno pangmabayagan tapno iyabante dagiti sumaganad a kiddaw wenno kumbinasyon dagitoy:

  • Insigida nga lippasen ti gerra iti Ukraine ken gibusan ti pannakibiang ken ekspansyonismo ti US-NATO.
  • Isardeng ti suportado ti US a panagbomba ti Israel iti Gaza ken gibusan ti suporta ti US iti okupasyon ti Israel kadagiti teritoryo ti Palestine.
  • Gibusan ti panagpapigsa ti presensya militar ti US iti South China Sea, ken panangpaypay daytoy iti `independensya” ti Taiwan, ken panangusar kadagiti base militar ken pasilidad kadagiti pagilian iti “first island chain” para iti panangprobokar ti gerra iti China.
  • Gibusan ti awan-sarday a panaggastar militar ken iyakar ti pondo para kadagiti pangkagimongan a paggastaran.
  • Rebbeken amin dagiti base militar ken pasilidad ti US manipud Asia aginggana Africa. Ikkaten ken paawiden amin dagiti tropa ti US ken dagiti aircraft carrier.
  • Gibusan ti imperyalista a panagsuporta ken ayuda militar para kadagiti manangikuspil a rehimen kas iti gobyerno a Marcos iti Pilipinas, gobyerno a Modi iti India ken dadduma pay.
  • Ibasura ti amin a saan a patas a katulagan pangmilitar a mangipalpalubos kadagiti imperyalista a bileg nga usaren dagiti malakolonya kas base militar.
  • Gibusan ti idurduron ti US nga gerra a panagaramat ti drone ken panagbombomba manipud iti tangatang iti India, Pilipinas ken dadduma pay a pagilian.

ken dadduma pay a kiddaw laban iti gerra nga agresyon, pannakibiang militar, proxy a gerra, panagsagana iti gerra, panangideploy kadagiti pwersa militar iti sabali a pagilian, pagmantinar ken panagpalawa dagiti ganggannaet a base militar, pagnayun ti gastos ti depensa ken kinnamat iti panagpaadu ti armas, ken panangited ti ayuda kadagiti manangikuspil a rehimen ken dagiti pwersa a manangsakop.

4. Papartaken ti panangrippuog kadagiti reaksyonaryo nga estado dagiti agari-ari a dasig a mananggundaway babaen iti pananggundaway iti bentahe ti krisis iti politika ken sosyo-ekonomiko nga ipapataud ti gerra.

5. Agirussuat ti rebolusyonaryo nga armado a panaglaban iti langa dagiti naunday a gubat ti umili para iti nailian ken pangkagimongan a pannakawayawaya wenno iyaramid ti panagisagana para kadagiti armado nga insureksyon depende iti partikular a kasasaad iti tunggal pagilian.

6. Itakder ti organisado a pigsa ti nalawa a masa dagiti mangmangged ken mannalon, dagiti intelektwal ken dadduma pay a pwersa a demokratiko babaen iti panagitakder dagiti unyon kadagiti pabrika, timpuyog kadagiti komunidad ken amin a dadduma pay a langa ti organisasyon. Iti tengnga ti krisis a pinakaro dagiti gerra ken gasgastaren iti gerra, agirussuat dagiti welga ken dadduma pay a pannakidangadang a masa tapno salakniban ti naindasigan ken demokratiko nga interes.

Iti panagleppas, kayat nga idanun ti Komite Sentral ti PKP ti tarigagay daytoy a balligi iti Sangalubongan a Teoretikal a Kumperensya kanaig kadagiti Imperyalista a Gerra. Mangnamnama kami nga agbalin a nasalun-at ken produktibo ti panagsisinnukat dagiti kapanunutan ken kapadasan iti intay panangikagumaan nga itandudo ken pabaknangen ti Marxismo-Leninismo-Maoismo ken labanan ti imperyalismo ken iyabante ti rebolusyon para iti demokrasya ti pagilian ken sosyalismo.

Agkaykaysa tayo ken aggigiddan nga ipukkaw:

Mangmangged ken amin a maidaddadanes nga umili iti intero a lubong, agkaykaysa laban iti imperyalismo!

Iyabante dagiti rebolusyonaryo a gerra laban kadagiti imperyalista a gerra!

Gibusan ti imperyalista a panangidadanes ken pananggamrud!

Iyabante dagiti demokratiko a rebolusyon ti umili ken sosyalista a rebolusyon!

Itandudo ti Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Agbiag ti partido komunista ken internasyunal a Proletaryado!

Agirussuat ti rebolusyonaryo a gubat laban kadagiti gubat ti imperyalista