Archive of Florencio Baluga | Spokesperson

Kundenahin ti pasista a tropa ti AFP a sumasakop iti probinsya ti Abra
February 23, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Konkondenaren ti Agustin Begnalen Command NPA-Abra ti pananglipit (harassment) dagiti ahente nga intel ti 24th IB iti sibilyan a ni Jerome Agaid, kadwa na ti inaudi nga anak na nga agtawen ti lima. Ni Agaid ket taga-Malibcong Abra, maysa a lupong tagapamayapa ken kameng ti tribu a Mabaca. Sakbay na daytoy, manon a daras a […]

Kundenahin ang pasistang tropa ng AFP na sumasakop sa prubinsya ng Abra
February 23, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Kinokondena ng Agustin Begnalen Command – NPA Abra ang panggigipit (harassment) ng mga ahenteng intel ng 24th IB sa sibilyan na si Jerome Agaid, kasama ang kanyang bunsong anak na limang taong gulang. Si Agaid, na taga-bayan ng Malibcong, ay isang Lupong Tagapamayapa at nabibilang sa tribung Mabaca. Bago nito ilang beses nang minanmanan at […]

Condemn the fascist AFP troops occupying Abra province
February 23, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

The Agustin Begnalen Command – NPA Abra condemns the harassment of civilian Jerome Agaid by intelligence operatives of the 24th IB stationed in Abra, while he was with his five-year old child. Agaid, a resident of Malibcong municipality, is a Lupong Tagapamayapa and a member of the Mabaca tribe. Before this incident, Agaid had been […]

Labanan ti kapitalista a panagminas ken militarisasyon!
October 27, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Nangisayangkat ti Agustin Begnalen Command NPA-Abra ti taktikal nga opensiba kontra iti 24th IB ti AFP, idiay Mount Basiwag, Barangay Gacab, Malibcong, tatta nga 27 Oktubre. Daytoy ket panagdusa iti 24th IB nga agserserbi nga puwersa pangseguridad para iti panagserrek ti kapitalista a panagminas iti Abra. Maikarkarintar ti proseso ti panangpalubos ti Large Scale Mining […]

Fight against large-scale mining and militarization
October 27, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

The Agustin Begnalen Command- NPA-Abra launched a tactical offensive against the 24th IB-AFP in Mount Basiwag, Barangay Gacab, Malibcong on the 27th day of October. The fascist AFP suffered 3 casualties (2 dead, 1 wounded). The NPA meted punishment to the 24th IB for serving as security force to LARGE-SCALE MINING (LSM) in Abra. Approval […]

Buraken ti NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilatang iti pangmasa a salun-at ken ayuda iti marigrigat!
May 02, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Read in: Pilipino Dagiti proyekto a naitudo iti Barangay Development Program (BDP) ti NTF-ELCAC iti 822 a barangay ket awan ti nagdumaan iti karkari dagiti warlord a pulitiko tunggal panawen ti burges nga eleksyon a naruay nga agmurdong iti dole-out ken kurapsyon. Dagiti nadamsak nga opisyal ti AFP, PNP ken DILG ket agkatkatay ken aglilinumba […]

Buwagin ang NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilaan sa pangmasang pangkalusugan at ayuda sa mahihirap!
May 02, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Read in: Iloco Ang mga proyektong itinakda sa Barangay Development Program (BDP) ng NTF-ELCAC sa 822 na Barangay ay walang ipinag-iba sa mga ipinangako ng mga warlord-pulitiko tuwing panahon ng burgis na eleksyon na kadalasang nauuwi sa dole-out at kurapsyon. Naglalaway at naguunahan ang mga berdugong opisyal ng AFP, PNP at DILG na magpakabondat sa […]

Vincent “Vr” Garcia sagadsaring kontra-rebolusyon at kontra-mamamayan
April 26, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Pinarusahan ng Special Operation Group ng Agustin Begnalen Command si Vincent Garcia alyas Vr, isang sagdsaring kontra-rebolusyon na miyembro ng CAA at sangkot sa iba pang kriminal na aktibidad. Bandang Alas 9 ng umaga noong Sabado ng April 24 matagumpay na iginawad ng ABC-NPA Abra ang dusang kamatayan kay Vincent sa kanyang piggery sa Sagang […]

Irupir ti libre, natalged ken EPEKTIBO a bakuna laban iti Covid-19 para iti amin nga umili!
February 14, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Palalo a palpak ti panagsango ti rehimen ni Duterte iti pandemya a Covid-19, makatawen kalpasan a simmaknap ti makapatay a sakit. Imbes nga ikagumaan na a sungbatan ti pangsalun-at ken pangkabiagan a kasapulan ti umili, ginundawayan ni Duterte ti pandemya tapno ad-adda a palawaen ti saklaw ti diktadura a bileg na babaen iti panangipatungpal iti […]

Tunay na Teroristang 24th IB at 72nd DRC PA, pinarusahan ng yunit ng NPA-Abra!
January 10, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Abra (Agustin Begnalen Command) | Florencio Baluga | Spokesperson |

Matagumpay na inilunsad ng yunit ng Agustin Begnalen Command, NPA-Abra ang taktikal na opensiba laban sa mga nag-ooperasyong mersenaryong sundalo ng 24th IB at 2 platun ng 72nd DRC Phil. Army na pumasok sa mismong erya ng labanan, sa kagubatan ng Bgy. Pacgued, Malibcong Abra, noong ika-4 ng Enero 2021. Buong sikhay at tapang na […]