Archive of Julian Sadiri | Spokesperson

Singilin ang rehimeng Marcos sa kapabayaan at kainutilan nito sa pananalasa ng El Niño! Igiit ang makatarungang ayuda, subsidyo at bayad-pinsala, at isulong ang tunay na repormang agraryo sa harap ng mga kalamidad!
June 07, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Mag-iisang taon nang nagdurusa ang mamamayan sa El Niño mula ideklara noong Hulyo 2023. Patapos na ang kalamidad ng tagtuyot at tumutungo na ito sa panibagong kalamidad na posibleng mangyari sa panahon ng La Niña, subalit walang ginawa ang rehimen at ang mga ahensya nito upang saluhin ang matinding epekto nito sa kabuhayan ng taumbayan, […]

Pagkaisahin ang pinakamaraming bilang ng masang magsasaka at anakpawis ng Ilocos para sa demokratikong rebolusyon ng bayan! kamtin ang mas malalaking tagumpay sa ika-51 anibersaryo ng NDFP!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Ilocos Region sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagdiriwang nito ng ika-51 taon ng kaniyang pagkakatatag. Pinakamataas ding pagsaludo ang aming iginagawad sa lahat ng martir ng NDFP na naglaan ng lakas, dunong at buhay para sa pag-abante ng pambansa demokratikong rebolusyon. […]

Pagkaykaysaen ti kaaduan a bilang ti masa a mannalon ken anakling-et ti Ilocos para iti demokratiko a rebolusyon ti umili! Gun-oden ti dakdakkel a balligi iti maika-51 anibersaryo ti NDFP!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Kangatuan a pammadayaw ti idandanon ti Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Ilocos Region iti National Democratic Front of the Philippines (NDFP) iti panagrambak na iti maika 51 a tawen ti pannakaibuangay na. Kangatuan met a panagsaludo ti idatdaton mi iti amin a martir ti NDFP a nangipaay ti pigsa, laing ken biag para iti panag-abante ti […]

Hindi kapayapaan kundi ligalig ang hatid ng pambobomba at operasyong militar ng AFP
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Ang walang puknat na focused military operations ng AFP ang nagbunsod sa maghapong sagupaan ng New People’s Army at 50th Infantry Battalion noong Abril 2, 2024 sa boundary ng Sta. Maria, Ilocos Sur at Pilar, Abra. Sa ulat ng mga residente at kanilang mga post sa social media, kitang-kita sa mga bidyo kung gaano kalapit […]

Saan a talinaay nu di ket riribuk ti ituntunda ti nakaro a panagbomba ken operasyon militar ti AFP
April 06, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Ti awan-sarday a focused military operations ti Armed Forces of the Philippines ti nagitunda ti nagmalem a rinnupak iti baet ti New People’s Army ken 50th Infantry Battalion Philippine Army idi Abril 2, 2024 iti nagbeddengan ti Sta. Maria, Ilocos Sur ken Pilar, Abra. Iti ulat dagiti residente ken kadagiti post da iti social media, […]

Takaderan ken iyabante ti agraryo a rebolusyon iti Ilocos! Rimbawan dagiti krisis iti disong ti kontra-mannalon ken pasista a rehimen Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Agtultuloy a nakasarang iti peggad ti Covid-19 ken saan a makalung-aw iti agtutupatop a krisis ti Kaadwan a masa a mannalon ti Ilocos. Ad-adda pay a maidaddadanes da iti rumungrungsot a panagatake ti rehimen Duterte iti karbengan da. Sakbay pay ti pandemya, dimmanunen iti agarup 40 porsyento ti tantos ti panagraira ti kinakurapay iti rehiyon, […]

Panindigan at isulong ang rebolusyong agraryo sa Ilocos! Pangibabawan ang mga krisis sa ilalim ng kontra-magsasaka at pasistang rehimeng Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Patuloy na nahaharap sa panganib ng Covid-19 at hindi makaalpas sa nagsasalimbayang krisis ang karamihang masang magsasaka ng Ilocos. Lalo pa silang inaapi sa mas marahas na pang-aatake ng rehimeng Duterte sa kanilang karapatan. Bago pa ang pandemya, umabot na sa 40 porsyento ang tantos ng pag-iral ng kahirapan o poverty incidence sa rehiyon, na […]

Kangatuan a Pamamdayaw kadagiti Pudno a Soldados ti Mannalon a Martir iti Mainit
September 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Itagtag-ay ti Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Ilocos Region ti nalabbaga a bandera tapno ipeksa ti naimpusuan a pannakipagladingit ken kangatuan a pammadayaw iti ipupusay ti dua a Nalabbaga a mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) a nabanwar a nakiranget kadagiti pwersa ti 72nd Division Reconnaisance Company ti 54th IBPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre […]

Labanan ti inuulbod, panangallilaw ken kinapangas ti AFP-NTF-ELCAC! Gibusan ti kontra-insurhensya a kampanya ti rehimen Duterte!
September 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Maminsan manen nga inburay ti AFP-PNP ken NTF-ELCAC ti kinalaing da nga agabel ti inuulbod ken pangangallilaw iti ipangpangas da a “balligi” iti napasamak a ranget ti 72nd Division Reconnaissance Company ti 54th IB ken yunit ti NPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre 28, nu sadinno a nakapatay da ti dua a Nalabbaga […]

Rebolusyon Sagot sa Batas Militar at Pasismo
September 19, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Nakapunla sa lupa ang dugo ng mga magbubukid at mamamayan na matapang na nakipaglaban sa diktadurya. Sumusungaw mula sa museleo ng kampo santo ang hinagpis ng daan-daang biktima ng batas militar. Ang kasaysayan ng magiting na pakikibaka ng sambayanang Pilipino sa diktaduryang Marcos ay hinding-hindi malilimot at ito’y magpapatuloy dahil umiiral pa rin ang pasismo […]