Labanan ti inuulbod, panangallilaw ken kinapangas ti AFP-NTF-ELCAC! Gibusan ti kontra-insurhensya a kampanya ti rehimen Duterte!

Maminsan manen nga inburay ti AFP-PNP ken NTF-ELCAC ti kinalaing da nga agabel ti inuulbod ken pangangallilaw iti ipangpangas da a “balligi” iti napasamak a ranget ti 72nd Division Reconnaissance Company ti 54th IB ken yunit ti NPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre 28, nu sadinno a nakapatay da ti dua a Nalabbaga a mannakigubat ti NPA.

Iti pablaak iti social media ken dadduma pay a media outfit, ipangpangas manen ti Commanding General ti Philippine Army a ni Lt. Gen Centino ti nagapuanan ti 54th IB iti dayta a labanan kas “panangipakita ti kabaelan (ti 54th IB) a salakniban ti umili” ken ginuyugoy na daytoy nga ituloy ti panagpinget ken iturong ti rekurso iti panangrebbek iti NPA ken panangsungbat ti kasapulan ti umili iti pannakibinnadang ti dadduma pay nga ahensya ti gubyerno babaen ti NTF-ELCAC. Inpannakkel met ti Provincial Director ti Mt. Province Police Provincial Office a ni Col. Ruben Andiso a ti “balligi” da ket gapuanan ti “nairut a pannakitinnulong ti umili iti AFP ken PNP” babaen kano ‘ti panangideklara dagiti munisipalidad ti Cordillera iti CPP-NPA-NDF a persona non grata” ken gapu kano ta “kagurgura la unayen ti umili ti NPA” isu nga irep-report da dagitoy iti AFP-PNP ken iti lokal a gubyerno. Bin-ig met nga inuulbod ti pablaak da a ti kaadda da iti erya ket “saan a makigubat nu di ket agitulod iti serbisyo para iti panagdur-as ti komunidad ken natalek da a maparmek ti insurhensiya gapu ta suportado daytoy ti umili.”

Agam-ammangaw ti AFP-PNP-NTF-ELCAC nu kunada a maallilaw ken mamati ti umili kadagitoy a publisidad. Loklokuen da ti bagbagi da nu ibaga da a dagitoy a “balligi ket nagun-od gapu iti nairut a kooperasyon ti umili”, ta ti kinapudno na ket gapu iti panangipakat da iti narugit a taktika ti saywar ken pananglipit kas ti panangpwersa iti umili ken dagiti lokal a gubyerno tapno ideklara ti CPP-NPA a persona-non-grata. Mapabpabayag ken mapapairteng da dagiti gubat da gapu iti awan-limitasyon na a panangbusbos ti pondo a nagtaud iti buwis ti umili para kadagiti napipigsa a ramit panggubat, operasyon kombat ken intelidyens. Kangrunaan ti amin, agbalballigi da iti gubat a represyon, saan a gapu iti “nairut a kooperasyon ti umili”, nu di ket gapu iti nairut ken todo-todo a suporta ken duron ti Commander-in-Chief da a ni Duterte ken ti adviser da nga imperyalista a US, a mangidirdirihe iti kampanya ti rehimen Duterte tapno “tulnekanen ti insurhensya” iti Pilipinas babaen ti whole of nation approach tapno parukmaen ti rebolusyonaryo a dangadang ti umili a Pilipino iti kasta ket agtalinaed ti panagari na iti pagilyan.

Ti AFP-PNP-NTF-ELCAC ken ti rehimen Duterte ket makumikom iti kampanya “tapno tulnekan ti insurhensya”, kabayatan a ti umili a Pilipino ket naidasay iti rigat ita a pandemya. Aglaplapusanan ti busbusbusen da a pondo ken rekurso kadagiti awan-mamaay a panagpabettak ti bomba ken panagpatayab kadagiti drone, panagaramat ti agkakangina ken hi-tech a gadyet ken ramit a pang-espiya kas kadagiti spy camera ken thermal sensor. Maibuybuyat ti pondo kadagiti awan-sarday nga operasyon militar, dadakkel a sweldo ken combat pay dagiti soldado ken pulis, kasta met dagiti pondo a pangpasurender ken pangallilaw a community service and development a proyekto kadagiti komunidad.

Kabayatan na, agkurkurang ti pondo a pangpatakder kadagiti nayon nga ospital a mapuspuseken iti pasyente, maib-ibus ti oxygen ken pasilidad a panglaban iti agtultuloy a panagtayok ti kaskaso ti Covid-19, maim-imutan iti kaskenan a sweldo ken benepisyo dagiti palalo a mabanbannog ken agsaksakit a dodoktor, nars ken mangmangged iti salun-at, nakabunbuntog ken nakakirkirang ti mass testing, contact tracing, panagbakuna, nakabasbassit ti ayuda iti mannalon ken umili a palalo a nagsuwek ti pagbiagan na gapu iti lockdown, kasta met nga awan ti suporta para iti natalged a panangituloy iti face-to-face nga edukasyon ti agtutubo.

Saan a malablabanan ti pandemya iti pagilyan gapu ta ad-adda a nakapokus ti rehimen Duterte iti pananglaban iti insurhensya nga ad-adda laeng a mangpadpadagsen iti panagrigat ti umili ita a pandemya. Bayat a bumanbanesbes ti Covid-19, bumanbanesbes ken umir-irteng met ti gubat a represyon ken kampanya iti pangallilaw ti AFP-NTF-ELCAC tapno pagmawmawen ti gagem ti umili iti rebolusyonaryo a dangadang. Ngem saan da a mautob nga ad-adda laeng daytoy a rubrubroban ti pungtot ti umili ken ti pangngeddeng da a rippuogen ti rehimen Duterte. Uray ulesan ti AFP-NTF- ELCAC ti publiko iti propaganda ken panangallilaw, agal-alingasaw latta ti kinabuyok ti pagserserbian da a rehimen kadagiti awanan-bain a panangaramat iti Covid-19 a pandemya tapno agkurakot ken agpabaknang.

Babaen kadagiti awan-sarday a Focused Military Operations ken panagipakat kadagiti Retooled Community Support and Development Teams (RCSDT), saan pulos a palubosan ti AFP-PNP- NTF-ELCAC a dumap-aw ken makaasideg dagiti kakadwa nga NPA kadagiti komunidad ti mannalon nga ad-adda a makaipapaay ti napapateg a serbisyo iti umili ita a pandemya, kas ti panangtulong iti mannalon iti panangpadur-as ti produksyon, serbisyo a medikal ken salun-at, innadal ken panag- organisa tapno ipangato ti kabaelan ti masa iti pananglaban iti Covid-19. Babaen kadagitoy nga operasyon, pilit nga ag-agawen ti AFP-PNP-NTF-ELCAC ti panangbigbig ti mannalon iti papel ti NPA kas sarikedked da iti pananggun-od ti pudno a reporma ti daga ken panangrimbaw kadagiti nadumaduma a didigra a kas ti daytoy a pandemya ti Covid-19. Ngem aniaman a pinget da nga agawen daytoy a papel ti NPA, saan da nga agballigi gapu ta ti NPA ket buyot a nagtaud kadagiti mannalon isu a daytoy ti pudno a soldados da, kabayatan a ti AFP-PNP ket dungdungwen la unay a soldados ti kurakot ken tiraniko a rehimen Duterte.

Ti ipangpangas ti AFP-NTF-ELCAC a balligi da iti labanan idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre 28 ket saan pulos a manggungon iti pakinakem ti mannalon nga iyabante ti dangadang da ken ti armado a rebolusyon. Babaen ti panangallilaw wenno direkta a ranggas, iti kaanoman ket saan a kabaelan ti tiraniko a ti rehimen Duterte a tebbagen ti NPA a landok a sadiri ti mannalon.

Umaw-awag ti PKM-Ilocos iti mannalon ken umili iti Ilocos a labanan ti inuulbod, panangallilaw ken kampanya a kontra-insurhensya ti AFP-PNP-NTF-ELCAC. Irupir tayo ti panangibaw-ing kadagiti binilyon a pondo ti kontra-insurhensya iti panangpigsa iti sistema ti salun-at, panangited ti naan-anay nga ayuda iti umili, panangited suporta iti natalged a panagsubli ti face-to-face nga edukasyon ken amin a napapateg a sosyo-ekonomiko nga addang a pangsungbat iti pandemya. Ipaganetget tayo nga isardeng dagiti Focused Military Operations ken i-pull-out dagiti RCSDT kadagiti komunidad tapno makalung-aw tayo iti panangriribuk da ken maisangkamaysa tayo ti panangrimbaw iti Covid-19.#

Labanan ti inuulbod, panangallilaw ken kinapangas ti AFP-NTF-ELCAC! Gibusan ti kontra-insurhensya a kampanya ti rehimen Duterte!