Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol

Kagutuman, kahirapan at pasismo ng estado, ang pinakamalalang karahasan sa kababaihan at mga bata
January 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Kamakailan, lumabas sa balita ang pangunguna umano ng Kabikulan sa dami ng kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan at bata. Isang bagay na hindi nakapagtataka laluna’t nananatili ang pyudal at burgis na kultura sa kasalukuyang malapyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino. Hanggang ngayon, hindi pa rin pantay ang tingin at turing sa mga kababaihan […]

Starvation, poverty and state fascism are the greatest violations against women and children
January 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Recently, Bikol ranked first in magnitude of violence against women and children. A matter not inconceivable especially as the feudal and bourgeois culture remains thriving within the current semifeudal and semicolonial Filipino society. Until now, women and children are treated unfairly. They are treated as properties of authorities – of their class, of the Church, […]

Kababaihan lumaban at lumaya! Ipagpatuloy ang laban!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Isa sa pinakamalalagim na yugto ng kasaysayan ng kababaihang Pilipino ang batas militar ng 1972. Ilang libong kababaihan ang naging biktima ng tortyur, panggagahasa, abusong sekswal at sikolohikal, iligal na pag-aresto hanggang pamamaslang. Napakaraming tulad nina Yolanda Gordula, Lorena Barros, Liliosa Hilao, Rizalina Ilagan, Leticia Ladlad at Jessica Sales na kung hindi iligal na inaresto […]

Women fight and be free! Continue the struggle!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

The 1972 Martial Law is one of the darkest chapters of Filipino women’s history. Thousands of women have fallen victims of torture, rape, sexual and psychological abuses, illegal arrests and even killings. There are a thousand like Yolanda Gordula, Lorena Barros, Liliosa Hilao, Rizalina Ilagan, Leticia Ladlad and Jessica Sales who if not illegally arrested […]

Kababaihan magbuklod laban sa lubusang paghihikahos! Rebolusyon hindi limos!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Ginagawang bobo ng pahirap na rehimeng US-Duterte ang sambayanang Pilipino. Para umano ipakita ang pagmamalasakit niya sa kalagayan ng masa, dadagdagan niya ang P200 buwanang ayuda at gagawing P500. Pero ang dating para sa isang taong ayuda ay magiging para na lamang sa tatlong buwan. Kaya mula sa P2,400 na maaaring matanggap ng masa, P1,500 […]

Women unite against extreme poverty! Revolution not token charity!
March 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

The US-Duterte regime have made fools out of the Filipino people. To display his supposed altruism, he ordered the increase of the P200 monthly ayuda to P500. The catch is, what would have been a year-long distribution of ayuda will now just cover three months. So instead of receiving P2,400, Filipinos will only receive a […]

Liham ni Ka Eliza sa mga kapwa ina
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Para sa aking mga kapwa ina, Hindi natin maikakaila ang maramdaman ang walang katulad na kaligayahan sa pagdinig natin sa unang pag-iyak ng ating anak. Sa yugtong ito ipinangako nating i-iiwas siya sa anumang panganib at aalagaan natin siya higit pa sa ating mga buhay. Gumuho ang mundo ko nang makita ang nakahandusay na katawan […]

MAKIBAKA-Bicol hinggil sa palpak na blended learning ng DepEd
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Ang husga ng mga nanay at magulang – palpak ang blended learning ng Deped! Hindi na nga magkadaugaga sa pasa-todong pagtatrabaho sa loob ng bahay at sa paghahanapbuhay sa gitna ng kalula-lulang krisis, ipapapasan pa sa mga magulang ang pagtuturo sa kanilang mga anak? Saang palad pa sila kukuha ng panggastos at panahon para tugunan […]

MAKIBAKA-Bikol sa plano ng rehimeng US-Duterte na ipadala ang mga babaeng militar sa West Philippine Sea upang mapahupa ang tensyon sa Tsina
July 05, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

May bago na namang binubugaw ang pinakamasahol na macho pasistang si Duterte! Matapos buong-lugod na ibigay ang teritoryo at soberanya ng bansa sa Tsina, ilalako naman niya ngayon bilang pang-aliw sa dayuhan ang sarili niyang tropa. Anong klaseng eksklusibong serbisyo ba ang inaasahan mula sa mga babaeng militar at kailangang sila ang ipadala sa WPS […]

MAKIBAKA-Bicol sa krisis sa tubig sa Legazpi City, Albay
June 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

TUBIG! ito ang sigaw ng mamamayang Albayano, isang linggo na ang nakalilipas mula ng mawalan ng tubig sa siyudad ng Legazpi. Sa panahong higit na kinakailangan ito para sa kalinisan at kalusugan! Napakakupad ng aksyon, wala pang alternatibong solusyon! Habang patuloy na nagpapakabundat ang mga upisyal ng PhilHydro at LCWD sa bawat takbo ng metro […]