Archive of Tribute

奥利斯同志的精神永垂不朽
November 02, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

菲律宾共产党中央委员会和新人民军全国作战司令部向新人民军前发言人奥利斯同志(Ka Oris)(乔治·马德洛斯同志)致以最崇高的哀悼和最坚实的红色敬意。2021 年 10 月 29 日,奥利斯同志和他的医疗助手皮卡同志(Ka Pika)在去做定期健康检查和寻求治疗的途中 被残忍杀害了。奥利斯同志今年已有 74 岁高龄。

Pagpupugay ng rebolusyonaryo at mamamayang Ilokano kay Jorge "Ka Oris" Madlos
November 01, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDFP-Ilocos at ang mamamayang Ilokano sa buong rebolusyonaryong kilusan at sambayanang Pilipino sa pagluluksa sa pagpanaw ni Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan at ang kasamahan niyang si Eighfel “Ka Pika” Dela Peña na pinaslang ng mga pasistang puersa ng estado noong Oktubre 30. Iniaalay namin ang pinakamataas na pagpupugay […]

Ang kasiguraduhan ng pagkabigo ng AFP
October 31, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan ng Ilocos ay taos-pusong nakikiramay sa mga naulilang kapamilya, kasama at kaibigan nina Ka Corel at Ka Simon, dalawang Pulang mandirigma na pinaslang ng pasistang 69th IB Philippine Army at mga lokal nayunit ng PNP sa Gueday, Besao, Mt. Province kahapon. Habang tayo ay taimtim na tumatangis sa kanilang pagpanaw, […]

Ka Oris was murdered by AFP on his way to medical treatment
October 31, 2021 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ka Oris (Jorge Madlos), spokesperson of the New People’s Army (NPA), was not killed in an armed encounter. He was ambushed on the road between Impasug-ong town proper & the national highway at 8 pm of Oct 29. He and his medical aide were riding a motorcycle on their way to seek medical treatment. This […]

The infallible waterloo of the AFP
October 31, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

The people’s revolutionary movement in Ilocos expresses our heartfelt condolences to the aggrieved families, comrades and friends of Ka Corel and Ka Simon, two Red Fighters slain by the fascist 69th IB Philippine Army and local units of the PNP at Gueday, Besao Mt. Province, yesterday. While we deeply grieve to their demise, we give […]

Itandudo ti narimat a biag ken pannakidangadang ni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, banuar ti umili
October 04, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Kangatuan a panagsaludo ti idatdaton ti amin a kameng ti Chadli Molintas Command-BHB-Ilocos Cordillera kenni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, 46, a nagmartir kadua ni Ka Ashlee iti maysa a labanan iti Mainit, Bontoc, Mountain Province idi Setyembre 28, 2021. Ipadpadanon mi ti naimpusoan a pannakiladingit iti amin nga in-ingungoten na iti biag, kapamilya, kakailian […]

Itaguyod ang maningning na buhay at pakikibaka ni Kasamang Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, bayani ng sambayanan
October 04, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iniaalay ng buong kasapian ng Chadli Molintas Command-BHB-Ilocos Cordillera kay Kasamang Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, 46, na nagmartir kasama ni Ka Ashlee sa isang labanan sa Mainit, Bontoc, Mountain Province noong Setyembre 28. Ipinapaabot rin namin ang taos-pusong pakikidalamhati sa lahat ng mahal sa buhay, kapamilya, kakailian at mga kaibigan nina […]

NDFP Renders Honor to Fr. Dave Albano, Founding Member of the Christians for National Liberation
March 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | National Executive Committee |

Ka Dave Albano was among the founding members of the Christians for National Liberation (CNL). The founding members decided to launch the CNL on the 100th anniversary of the martyrdom of Fathers Gomez, Burgos and Zamora on February 17, 1972. Among the founding members were Fr. Dave Albano, Deacon Carlos Tayag and Purificacion Pedro. It […]

Highest honors to Comrade Jose Ma. Sison
November 07, 2016 | Communist Party of the Philippines | Second Congress 2016 |

Great communist thinker, leader, teacher and guide of the Filipino proletariat and torch bearer of the international communist movement. Resolution of the Second Congress of the Communist Party of the Philippines November 7, 2016 The Second Congress of the Communist Party of the Philippines (CPP) extends its profound appreciation and expresses deepest gratitude to Comrade […]