Ad-adda pay a patibkeren ken palawaen ti Partido Komunista ng Pilipinas iti Ilocos! Papigsaen ti rebolusyonaryo a tignay masa ken paayen ti pasista nga atake ken kampanya a panagpasuko ti AFP ken NTF-ELCAC! Iyabante ti gubat ti umili!

Pilipino

Kagiddan ti masa nga Ilokano nga agtartarigagay ti nailian a wayawaya ken demokrasya, itagtag-ay ti NDF-Ilocos ti bandera ti Partido Komunista ng Pilipinas iti idadanon ti maika-54 a tawen na.

Iti panagrambak tayo ita nga aldaw, balbaliw nga intay padayawan dagiti kakadwa a kadre ken kamkameng ti Partido, dagiti Nalabbaga a kumander ken mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan iti Ilocos a nagibuwis ti biag da iti panangiyabante iti armado a rebolusyon. Ti amin a kamkameng ti Partido, ti NDF, ti Bagong Hukbong Bayan, kabilang dagiti masa a kakabagian, gagayyem ken kakakilian ni Ka Jose Maria Sison ditoy Ilocos ket mangidatdaton ti kangatuan a pammadayaw iti panagmartir na.

Ti istorikal a pyudal a panagturay dagiti apo’t daga iti Ilocos ket nangpataud ti maysa a Jose Maria Sison a nariing iti kinapudno ti panagari ti pyudalismo, imperyalismo ken burukrata kapitalismo iti gimong a Pilipino. Nangiduron daytoy tapno idauluan na ti baro demokratiko a rebolusyon, maysa nga istorikal a panagdur-as ti risiris ti dasig iti gimong a Pilipino, kalpasan ti daan a demokratiko a rebolusyon nga intandudo dagiti immuna a a rebolusyonaryo nga Ilokano a lider kas ken Diego Silang. Itagtag-ay ti NDF-Ilocos ni Ka Jose Maria Sison a kasaruno ni Diego Silang iti intar dagiti naindaklan a banwar ti Ilocano Revolt ken rebolusyon a Pilipino. Iyab-abay mi met isuna kadagiti naindaklan a manursuro ken dadaulo dagiti rebolusyon ti proletaryado ken masa nga anakling-et iti sangalubongan, a da Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong ken Ho Chi Minh nu sadinno nga inyannatop na dagiti teorya da iti panangamiris iti gimong a Pilipino ken binukel na ti linya ti demokratiko a rebolusyon ti umili nga addaan sosyalista a turongen, kas pamuspusan iti panangbaliw daytoy.

Sumsumlep iti rehiyon Ilocos ti panag-irteng ti krisis ti malakolonyal ken malapyudal a gimong a Pilipino. Amin a sintomas ti panagsuwek ti nailian nga ekonomiya ket marikrikna la unay ditoy. Tinawen a bumaba ti ani a pagay dagiti mannalon gapu iti tuloy-tuloy a panagngato ti gastos iti produksyon a mangnaynayon iti perenyal a parikut iti kinakurang ti padanum, usura ken nangato nga abang ti daga.

Iti intero a pagilyan, karaman ti Ilocos kadagiti kakaruan nga apektado ti panagbagsak ti produksyon ti bawang ken sibuyas, gapu iti patakaran ti importasyon. Ti presyo ti sibuyas ditoy Ilocos itatta ket presyo a pang-babaknang a ₱400/kilo, idinto a daytoy ti maysa kadagiti produkto da. Kabayatanna, nakailansa met ti presyo ti tabako iti ₱65-₱90 ken ti kadawatan da a ₱125/kilo manipud pay 2010 ket saan pay a nait-ited agingga ita iti laksid a nasurok maysa dekadan a tuloy-tuloy a ngumatngato ti gastos iti panagmula.

Dagiti mangngalap, nga adu ditoy Ilocos ket kabilang kadagiti kakaruan nga apektado iti awan-sarday a panangngato to presyo ti langis. Idi 2019-2020, iti ₱100 a gasolina ket makakalap da ti 5-7 kilo ti ikan, idinto nga ita 2022, iti tunggal ₱500 a gasolina ket makakalap da laengen ti 2-3 kilo ti ikan. Dakamaten met dagiti drayber ken dagiti babassit nga agtagilako a nasayaaten nu makapastrek da ti ₱200 iti inaldaw. Ti met ipaspasindayag ti DOLE a panagngato ti sweldo dagiti mangmangged iti serbisyo a ₱372 manipud ₱340 ket apagkatlo (1/3) laeng iti gatad ti inaldaw a gastos da a pagbiag. Ti met sweldo dagiti babassit nga empleyado dagiti upisina ket saan nga umadayo wenno pumada kadagiti mala-mangmangged . Iti Ilocos iti agdama, ti kadawyan nga inaldaw a gastos a pagbiag ti lima-katao a pamilya ti mannalon, mangngalap ken mala-mangmangged ket ₱1,100-₱1,200. Iti gistay inaldaw a panagngato ti presyo dagiti taraon ken dadduma pay a basaran a kasapulan, ad-adda a matentennag ti panagbiag ti masa nga Ilokano, bayat a nakabasbassit ti it-ited ti gubyerno nga ayuda iti mapili laeng a mannalon, mangngalap ken dadduma pay a nakurapay

Iti daytoy napalabas a bulbulan, bimtak ti nasaknap a reklamo ti umili nga Ilokano, lalo na idiay Ilocos Norte iti nakangatngato a singir ti kuryente a dimmanon ti ₱18.50/kwh idi Hunyo. Kangatuan daytoy iti intero a Luzon ken nalabit iti intero a Pilipinas. Daytoy ket iti laksid nga adda iti Ilocos ti inawaganda a Center for Renewable Energy in Asia, ti Ilocos Norte, a nakaitakderan dagiti dadakkel a wind ken solar power plants, kabilang ti kadakkelan iti intero nga Asya a Burgos Wind Power Plant. Madama met nga maitaktakder iti Ilocos Norte ti kadakkelan a wind power plant iti Pilipinas, ti Bayog Windmills. Adda met iti La Union ti kadakkelan a power supplier ti Luzon grid, ti Bauang Diesel Power Plant ken inton 2023 ket maluktan met ti dakkel ken makaperdi a Luna Coal-fired Power Plant iti prubinsya.

Idi nagsapata a Presidente, sipapannakkel a dinakamat ni Bongbong Marcos nga inbangon na dagitoy a power plant. Sakbay pay ket inkari na kadagiti kailian na iti Ilocos Norte a suplayan isuda dagitoy a power plant ti nalaka sa kuryente. Manglokloko ni Marcos Jr. gapu ta ti supsuplayan dagitoy a planta a sanikua dagiti dadakkel a burges kumprador iti Pilipinas a da Ayala, Lopez, Aboitiz ken Sy ket dagiti transnayunal ken multinasyunal a kumpanya dagiti monopolyo kapitalista nga agpupuonan iti Pilipinas.

Ti nabaknang a natural a rekurso ti Ilocos ket ilaklako ti rehimen Marcos kadagiti gangannaet a kapitalista. Itamtambor da ti rehiyon kas investment hub wenno sentro a pagnegosyoan, ken ibuybuyangyang na kadagiti gangannaet nga agpupuonan. Ribon nga ektarya dagiti ansestral a teritoryo ken dagdaga dagiti nailian a minorya ken umili nga Ilokano ti kinamkam dagitoy a nakatakder a power plant, ken patuloy pay nga agkamkamkam iti agtultuloy a panagpalawa da. Manon to pay a ribo nga ektarya a daga a pagbiagan ti umili ti kamkamen dagiti maaw-awis nga agpuonan ditoy Ilocos?

Kagiddan ti tuloy-tuloy a panagsuwek ti pagbiagan ti masa nga Ilokano ken agtultuloy a panang-agaw ti natural a kinabaknang ken daga da, makilablaban da iti umir-irteng a pasista a panag-atake ken kampanya a panagpasuko ti AFP-PNP ken NTF-ELCAC. Awan-sarday ti red-tagging, panaglipit, surbeylans ken panagpasuko kadagiti lider-masa a mannalon, mangngalap ken nailian a minorya. Dagiti papadi ken tao ti simbaan ket awanan-bain met a magaggagara ti red-tagging ken harassment.

Uray paulit-ulit nga idekdeklara da a narebbeken ti CPP-NPA-NDF iti Ilocos ken narisuten ti insurhensya ditoy ket desperado pay latta nga umaw-awag ti AFP ken NTF-ELCAC ti panagpasuko kadagiti rebolusyonaryo a pwersa ken masa. Ti kinaagpayso na, ar-aramiden da laeng a pangkalub iti danag da dagita a deklarasyon gapu ta tuloy-tuloy met a pappapigsaen da ti counter-insurgency drive da. Ad-adda pay a pinapigsa da dagiti datin a nakadeploy a pwersa ti Phil Army iti sidong ti 702nd Infantry Brigade iti panangnayon da iti maysa pay a batalyon ti 102nd Infantry Bde nga inpuwesto da iti boundary ti Ilocos Norte ken Apayao, tapno lapdan ti panagpalawa ti BHB ken mainayon da a pwersa seguridad ti Gened Dam idiay Apayai a supsupyaten dagiti masa idiay.

Nayon ditoy, idi Setyembre, naideploy iti Ilocos Norte ti dua a yunit ti Philippine Marines – ti 4th Marine Brigade ken Marine Battalion Landing 8 a naggapu iti Western Mindanao Command kas reinforcement ti Northern Luzon Command tapno papigsaen ti kontra-insurhensiya a kampanya ditoy. Daytoy ket kalpasan a naangay iti Ilocos Norte ti bilateral exercises ti Philippine Marines and the US Marine Corps Forces-Pacific (MARFORPAC) iti sidong ti US Marine Forces Pacific Command. Paset daytoy dagiti maar-aramid a pagsasanay dagiti pinagtipon a pwersa ti US Armed Forces ken AFP para iti panangpapigsa ti depensa ti imperyalista a US iti Asia-Pacific laban iti China ken dadduma pay a kabusor da nga imperyalista a pagilyan. Iti agdama, dagiti nasao a yunit ti Philippine Marines ket nakapakat kadagiti ili ti Burgos ken Pagudpud iti Ilocos Norte nu sadinno a nakaitakder ken mapalpalawa dagiti dadakkel a wind ken solar power plant. Awan dudua a dagitoy ket pwersa a seguridad ti Ilocos Norte kas Center for Renewable Energy in Asia ken pwersa a seguridad metten dagiti Marcos a nakaresidensya iti prubinsya.

Iti kastoy a kairut ken kairteng ti kampanya a supresyon ti kabusor, agtaltalinaed a nakatakder ken lumablaban dagiti masa iti salinong dagiti demokratiko a timpuyog da. Supsupyaten dagiti tribu ti nailian a minorya a Yapayao ken Kankanaey dagiti proyekto nga enerhiya a sumaksakop kadagiti ansestral a teritoryo da. Iyab-abante dagiti mannalon ken mangngalap dagiti dangadang da para iti nayon nga ayuda a pangnayon iti gastos da iti produksyon. Agtultuloy a singngiren da ti serbisyo a padanum, umento iti presyo ti tabako ken irik, umento iti sweldo dagiti mangmangged ken panagsardeng ti importasyon dagiti agrikultural a produkto. Ipangpangruna dagiti mannalon ti kampanya iti panangpababa ti singir ti kuryente nga agan-ani itatta ti nalawa a suporta dagiti konsyumer manipud iti nadumaduma sektor karaman dagiti makintengnga a dasig. Igidgiddan da ti panangkumpronta iti nadumaduma a langa ti pananglipit ken panaglabsing iti pangtao a karbengan da.

Dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti masa a nakapauneg iti NDF kas ti Katipunan ng Magbubukid (PKM), Kabataang Makabayan (KM) at Christians for National Liberation (CNL) ket patuloy nga agpalpalawa iti Ilocos. Ti rebolusyonaryo a tignay masa nga itantandudo da ket agserserbi a bugas ti demokratiko a dangadang dagiti mannalon, mangngalap ken nailian a minorya para iti panangiyabante dagiti kampanya dagiti sektor da. Ti CNL ket aktibo nga umak-akem kas bugas ti tignay iti panangitandudo ti karbengan tao bayat a nairut a sumussuporta kadagiti dangadang dagiti basaran a dasig. Ti Bagong Hukbong Bayan ti Ilocos ket patuloy nga agpalpalawa ti base nga erya bayat nga aktibo a sumarsaranget kadagiti nakapokus nga operasyon militar.

Ti NDF-Ilocos ket natibker ken aktibo a lumablaban iti kampanya a panagpasuko ti kabusor iti masa ken rebolusyonaryo a pwersa. Ipangpangruna daytoy ti panangduprak kadagiti black prop ti kabusor a nagkaiwara kadagiti sentro nga ili agingga kadagiti nasulinek a kaaw-awayan. Nainget a supsupyaten na ti lokalisado a peace talks nga itantandudo ti AFP ken reaksyunaryo a GRP ken iyaw-awag na ti panangituloy ti nailian a saritaan iti kappia nga usto a lugar ti panangresolba kadagiti ramut ti armado a risiris iti pagilyan.

Ti PKP-Ilocos ket adda iti kaunegan a bugas ken katibkeran a sarikedked ti rebolusyonaryo ken demokratiko a masa nga Ilokano. Nairut a tartarabayan na dagiti dangadang ti masa ken umar-arayat kadagiti kakadwa ken masa a sensentruan ti pasista nga atake. Agpalpalawa daytoy ken agpalpalagda ti organisasyon. Ipatpatungpal daytoy ti tallo-a-tukad a panagadal iti Partido ket ingatngato na ti ideolohikal a panagkaykaysa ti kamkameng.

Saan to pulos a maparmek ti Partido, NDF ken BHB iti Ilocos. Naluluom dagiti kundisyon para iti ad-adda pay a panaglawa, panagtibker ken panagpigsa ti rebolusyonaryo a tignay ken gubat ti umili. Nakalawlawa pay dagiti kaaw-awayan, igid ti baybay, igid ti haywey ken dagiti sentro ti ili a pagpalawaan ken pangitakderan kadagiti rebolusyonaryo a timpuyog ti masa, dagiti yunit ti Partido ken dagiti platun ti BHB. Kumarkaro ti pyudal a panaggundaway kadagiti mannalon bayat a ti masa nga anakling-et ket maidurduron iti kumarkaro a kinarigat, makamkamkam dagiti dagdaga ken gamgameng ken iserserbi dagitoy ti rehimen a Marcos kadagiti gangannaet a kapitalista ket dadakkel a burges kumprador. Kagiddan daytoy ket umir-irteng ti panaglansing iti karbengan-tao bayat nga ik-ikkan ti kabusor ti naisangsangayan a seguridad ti Ilocos kas balwarte ti agdama nga agturay a rehimen Marcos.

Iti silaw ti Partido, ti NDF-Ilocos ket napnuan ti rebolusyonaryo nga optimismo. Naragsak, nasaranta ken nangato ti moral na nga agramrambak kadagiti balligi ti Partido Komunista ng Pilipinas iti unos ti 54 a tawen a panangidaulo daytoy iti rebolusyon a Pilipino. Determinado daytoy a rimbawan amin a lapped ti panagabante. Nangato ti pangngeddeng na a tumakder kas maysa a takiag ti Partido iti pananglaban iti pasista nga atake ken kampanya a panagpasuko ti kabusor tapno ad-adda pay nga iyabante ti rebolusyonaryo a tignay ken gubat ti umili iti rehiyon.

Kagiddan ti masa, natalek kami iti panangisigurado ni Ka Jose Maria Sison iti panagballigi ti demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino ken panag-abante daytoy iti sosyalista a rebolusyon.

Agbiag ti Partido Komunista ng Pilipinas!
Agbiag ti rebolusyon a Pilipino!

Ad-adda pay a patibkeren ken palawaen ti Partido Komunista ng Pilipinas iti Ilocos! Papigsaen ti rebolusyonaryo a tignay masa ken paayen ti pasista nga atake ken kampanya a panagpasuko ti AFP ken NTF-ELCAC! Iyabante ti gubat ti umili!