Higit na patatagin at palawakin ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Ilocos! Palakasin ang rebolusyonaryong kilusang masa at biguin ang pasistang atake at kampanyang pagpapasuko ng AFP at NTF-ELCAC! Isulong ang digmang bayan!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Sampu ng masang Ilokanong nagmimithi ng pambansang kalayaan at demokrasya, iwinawagayway ng NDF-Ilocos ang bandila ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagsapit nito sa ika-54 taon.

Sa ating pagdiriwang ngayong araw, muli nating dinadakila ang mga kasamang kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang Kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa Ilocos na nagbuwis ng kanilang buhay sa pagsusulong ng armadong rebolusyon. Ang lahat ng mga kasapi ng Partido, ng NDF, ng Bagong Hukbong Bayan, sampu ng mga masang kamag-anak, kaibigan at mga kababayan ni Kasamang Jose Maria Sison dito sa Ilocos ay nag-aalay ng pinakamatayog na pagpupugay sa pagmamartir niya.

Ang istorikal na pyudal na paghahari ng mga panginoong maylupa sa Ilocos ay nagluwal ng isang Jose Maria Sison na namulat sa katotohanan ng pamamayani ng pyudalismo, imperyalismo at burukrata kapitalismo sa lipunang Pilipino. Nagtulak ito upang pamunuan niya ang bagong demokratikong rebolusyon, isang makasaysayang pag-unlad ng tunggalian ng uri sa lipunang Pilipino, pagkatapos ng lumang demokratikong rebolusyon na isinulong ng mga naunang rebolusyonaryong Ilokanong lider kagaya ni Diego Silang. Itinatanghal ng NDF-Ilocos si Ka Jose Maria Sison na kasunod ni Diego Silang sa hanay ng mga dakilang bayani sa kasaysayan ng Ilocano Revolt at rebolusyong Pilipino. Inihahanay din namin siya sa mga dakilang guro at lider ng mga rebolusyon ng proletaryado at masang anakpawis sa mundo, sina Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong at Ho Chi Minh kung saan iniangkop niya ang mga teorya nila sa pagsusuri sa lipunang Pilipino at binuo ang linya ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang tunguhin, bilang pamamaraan sa pagbabago nito.

Tagos na tagos sa rehiyong Ilocos ang pag-igting ng krisis sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Ang lahat ng sintomas ng pagbulusok ng pambansang ekonomiya ay ramdam na ramdam dito. Taon-taon, pababa ng pababa ang aning palay ng magsasaka dahil sa pataas na pataas na gastos sa produksyon na dumadagdag sa perenyal na suliranin sa kakulangan ng patubig, usura at mataas na upa sa lupa.

Sa buong bansa, ang Ilocos ay kabilang sa mga pinakaapektado ng pagbasak ng produksyon ng bawang at sibuyas, dulot ng patakaran sa importasyon. Ang presyo ng sibuyas sa Ilocos ngayon ay presyong pang-mayaman na ₱400/kilo, gayong ito ay isa sa kanilang produkto. Samantala, nakapako pa din ang presyo ng tabako sa ₱65-₱90 at ang kahingian na ₱125/kilo mula pa noong 2010 ay di pa din ibinibigay hanggang ngayon sa kabila ng mahigit isang dekada nang tuloy-tuloy na pagtaas ng mga gastos sa pagtatanim.

Ang mga mangingisda, na marami sa Ilocos ang isa sa pinakaapektado sa walang-tigil na pagtaas ng presyo ng langis. Noong 2019-2020, sa bawat ₱100 na gasolina ay nakakahuli sila ng 5-7 kilo ng isda, samantalang ngayong 2022, sa bawat ₱500 na gasolina ay nakakahuli na lamang sila ng 2-3 kilo ng isda. Banggitin din ang mga tsuper at mga maliliit na manininda na mainam na kung kumikita ng ₱200 kada araw. Ang ipinangangalandakan ng DOLE na pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa serbisyo sa ₱372 mula ₱340 ay sangkatlo lamang ng aktwal na halaga ng pangangailangan ng mga pamilya nila sa araw-araw. Sa Ilocos ngayon, ang lima-kataong pamilya ng magsasaka, mangingisda at mala-manggagawa ay gumagastos ng ₱1,100-₱1,200 sa araw-araw na pangangailangan nila. Ang sahod naman ng mga maliliit na empleyado ng mga upisina ay hindi nalalayo o pumaparehas sa sahod ng mga mala-manggagawa. Sa halos araw-araw na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at iba pang batayang pangangailangan, lalong bumabagsak ang kabuhayan ng masang Ilokano habang kakarampot ang ibinibigay na ayuda ng gubyerno sa pili lang na mga magsasaka, mangingisda at iba pang maralita.

Nitong mga nagdaang buwan, pumutok ang malawak na reklamo ng masang Ilokano, lalo na sa Ilocos Norte sa napakataas na singil sa kuryente na umabot ng ₱18.50/kwh noong Hunyo. Pinakamataas ito sa buong Luzon at malamang sa buong Pilipinas. Ito ay sa kabila na nasa Ilocos ang tinaguriang Center for Renewable Energy in Asia, ang Ilocos Norte, na kinatatayuan ng mga malalaking wind at solar power plants, kabilang ang pinakamalaki sa buong Asya na Burgos Wind Power Plant. Kasalukuyan ding itinatayo sa Ilocos Norte ang pinakamalaking wind power plant sa Pilipinas, ang Bayog Windmills. Nasa La Union naman ang pinakamalaking power supplier ng Luzon grid, ang Bauang Diesel Power Plant at sa 2023 ay bubukasan naman ang malaki din at mapanirang Luna Coal-fired Power Plant sa prubinsya.

Noong nanumpa bilang Presidente, buong pagmamayabang na binanggit ni Bongbong Marcos na itinayo niya ang mga proyektong ito. Bago pa man ay ipinangako na niya sa mga kababayan niya sa Ilocos Norte na susuplayan sila ng mga power plant na ito ng murang kuryente. Salaula si Marcos Jr. dahil ang sinusuplayan ng mga plantang ito na pagmamay-ari ng mga malalaking burges kumprador sa Pilipinas na sina Ayala, Lopez, Aboitiz at Sy ay ang mga transnayunal at multinasyunal na mga kumpanya ng mga monopolyo kapitalistang namumuhunan sa Pilipinas.

Ang mayamang likas na rekurso ng Ilocos ay inilalako ng rehimeng Marcos sa mga banyagang kapitalista. Itinatambol nila ang rehiyon bilang investment hub, at ibinubuyangyang sa mga dayuhang mamumuhunan. Libong ektarya na ng mga ansestral na teritoryo at lupain ng mga pambansang minorya at mamamayang Ilokano ang kinamkam ng mga nakatayong power plant na ito, at patuloy pang nangangamkam sa patuloy na pagpapalawak nila. Ilang libong ektaryang lupain pa na ikinabubuhay ng masa ang kakamkamin nitong mga inaanyayahang mamumuhunan sa Ilocos?

Kasabay ng tuloy-tuloy na pagdausdos ng kabuhayan ng masang Ilokano at patuloy na pang-aagaw ng sa kanilang likas na yaman at lupain, nakikihamok sila sa umiigting na pasistang pang-aatake at kampanyang pagpapasuko ng AFP-PNP at NTF-ELCAC. Walang puknat ang red-tagging, panggigipit, surbeylans at pagpapasuko sa mga lider-masang magsasaka, mangingisda at pambansang minorya. Ang mga kaparian at taong-simbahan ay buong kawalanghiyaang pinupuruhan din ng red-tagging at harassment.

Kahit paulit-ulit na idinedeklara nilang durog na ang CPP-NPA-NDF sa Ilocos at nalutas na ang insurhensiya dito ay desperado pa ring nananawagan ang AFP-PNP at NTF-ELCAC ng pagsuko ng mga rebolusyonaryong pwersa at masa. Ang totoo nito, ginagawa lamang nilang panabing sa kanilang pangamba ang gayong deklarasyon dahil patuloy naman nilang pinalalakas ang kanilang counter-insurgency drive. Lalo pang pinalakas ang mga dating nakadeploy na pwersa ng Phil Army sa ilalim ng 702nd Infantry Brigade sa pagdagdag nila ng isa pang batalyon ng 102nd Infantry Bde na ipinuwesto sa boundary ng Ilocos Norte at Apayao, upang harangan ang pagpapalawak ng BHB at pandagdag na ring seguridad sa Gened Dam sa Apayao na tinututulan ng masa doon.

Dagdag dito, noong Setyembre, idineploy sa Ilocos Norte ang dalawang yunit ng Philippine Marines – ang 4th Marine Brigade at Marine Battalion Landing 8 na galing sa Western Mindanao Command bilang reinforcement ng Northern Luzon Command para palakasin ang kontra-insurhensiyang kampanya dito. Ito ay pagkatapos ginanap sa Ilocos Norte ang bilateral exercises ng Philippine Marines and the US Marine Corps Forces-Pacific (MARFORPAC) sa ilalim ng US Marine Forces Pacific Command. Bahagi ito ng mga isinasagawang pagsasanay ng mga joint forces ng US Armed Forces at AFP para sa pagpapalakas ng depensa ng imperyalistang US sa Asia-Pacific laban sa China at iba pang kaaway nilang imperyalistang bansa. Sa ngayon, ang mga nasabing yunit ng Philippine Marines ay nakapakat sa mga bayan ng Burgos at Pagudpud sa Ilocos Norte kung saan nakatayo at pinapalawak ang mga malalaking wind at solar power plants. Walang duda na ang mga ito ay pwersang seguridad ng Ilocos Norte bilang Center for Renewable Energy in Asia at pwersang seguridad din ng mga Marcos na nakaresidensya sa prubinsiya.

Sa ganito kahigpit at kaigting ng kampanyang panunupil ng kaaway, nananatiling nakatindig at lumalaban ang mga masa sa loob ng kanilang mga demokratikong kapisanan. Tinututulan ng mga tribu ng pambansang minoryang Yapayao at Kankanaey ang mga proyektong enerhiya na sumasakop sa kanilang ansestral na teritoryo. Isinusulong ng mga magsasaka at mangingisda ang kanilang mga pakikibaka para sa dagdag na ayuda para tustusan ang kanilang gastos sa produksyon. Patuloy nilang sinisingil ang serbisyong patubig, umento sa presyo ng tabako at palay, umento sa sahod ng mga manggagawa at pagtigil ng importasyon ng mga agrikultural na produkto. Pinangungunahan ng mga magsasaka ang kampanya sa pagpapapababa ng singil sa kuryente na umaani ngayon ng malawak na suporta ng mga konsyumer mula sa iba’t ibang sektor kabilang ang mga panggitnang uri. Isinasabay nila ang pagkumpronta sa iba’t ibang porma ng panggigipit at paglabag sa kanilang karapatang-pantao.

Ang mga rebolusyonaryong organisasyon ng masa na nakapaloob sa NDF kagaya ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM), Kabataang Makabayan (KM) at Christians for National Liberation (CNL) ay patuloy na nagpapalawak sa Ilocos. Ang rebolusyonaryong kilusang masa na kanilang isinusulong ay nagsisilbing bag-as ng demokratikong pakikibaka ng magsasaka, mangingisda at pambansang minorya para sa pagsusulong ng mga kampanya sa kani-kanilang sektor. Ang CNL ay aktibong gumagampan bilang bag-as ng kilusan sa pagtataguyod ng karapatang pantao habang mahigpit na sumusuporta sa mga pakikibaka ng mga batayang uri. Ang Bagong Hukbong Bayan ng Ilocos ay patuloy na nagpapalawak ng baseng erya habang aktibong sinasagupa ang mga nakapokus na operasyong militar.

Ang NDF – Ilocos ay matatag at aktibong lumalaban sa kampanyang pagpapasuko ng kaaway sa masa at rebolusyonaryong pwersa. Pinangungunahan nito ang paglalansag sa mga black prop ng kaaway na nagkalat sa mga sentrong bayan hanggang sa mga liblib na kanayunan. Mariin nitong tinututulan ang lokalisadong peace talks na isinusulong ng AFP at reaksyunaryong GRP at ipinapanawagan ang pagpapatuloy ng pambansang usapang pangkapayapaan na wastong lugar ng mapagpasyang pagresolba sa ugat ng armadong tunggalian sa bansa.

Ang PKP-Ilocos ay nasa pinakaubod at pinakamatibay na gulugod ng rebolusyonaryo at demokratikong kilusan ng masang Ilokano. Mahigpit na ginagabayan nito ang mga pakikibakang masa at umaalalay sa mga kasama at masang pinagtutuonan ng pasistang atake. Nagpapalawak ito ng kasapian at nagpapatatag ng organisasyon. Ipinapatupad nito ang tatlong-antas ng pag-aaral sa Partido at nagpapataas ng ideolohikal na pagkakaisa sa kasapian.

Hinding-hindi madudurog ang Partido, NDF at BHB sa Ilocos. Hinog na hinog ang mga kundisyon para sa ibayo pang paglawak, pagtatag at paglakas ng rebolusyonaryong kilusan at digmang bayan dito. Napakalawak pa ng mga kanayunan, tabing dagat, tabing-haywey at mga sentrong bayan na pagpapalawakan at tatayuan ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga yunit ng Partido at mga platun ng BHB. Nag-iibayo ang pyudal na pagsasamantala sa mga magsasaka habang itinutulak ang masang anakpawis sa ibayong kahirapan, kinakamkam ang mga lupain at kayamanan at isinisilbi ito ng rehimeng Marcos sa mga dayuhang kapitalista at malalaking burges kumprador. Kasabay nito ay umiigting ang paglabag sa karapatang pantao habang binibigyan ng kaaway ng natatanging seguridad ang Ilocos bilang balwarte ng kasalukuyang naghaharing rehimeng Marcos.

Sa tanglaw ng Partido, ang NDF-Ilocos ay lipos ng rebolusyonaryong optimismo. Maligaya, masigla at mataas ang moral nitong nagdidiwang sa mga tagumpay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob ng 54 taong pamumuno nito sa rebolusyong Pilipino. Determinado itong pangibabawan ang lahat ng balakid ng pagsulong. Mataas ang kapasyahan nitong tumayo bilang isang bisig ng Partido sa paglaban sa pasistang atake at kampanyang pagpapasuko ng kaaway upang ibayo pang isulong ang rebolusyonaryong kilusan at digmang bayan sa rehiyon.

Kasama ang masa, nananalig kami sa pagbibigay katiyakan ni Ka Jose Maria Sison sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino at pag-abante nito sa sosyalistang rebolusyon.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Higit na patatagin at palawakin ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Ilocos! Palakasin ang rebolusyonaryong kilusang masa at biguin ang pasistang atake at kampanyang pagpapasuko ng AFP at NTF-ELCAC! Isulong ang digmang bayan!