Atuhan an pagduso ni Duterte para ha mga armado nga vigilante para ha mas damo nga panmatay nga pangabuso

Read in: English

Nakikig-usa an National Democratic Front-Eastern Visayas ha katawhan Pilipino ha pagkundenar kan Rodrigo Duterte ha butad nga pag-endorso ha vigilantism, hiluagan nga panmatay ngan kawaray hustisya pinaagi han iya panawagan nga armasan an mga “kontra-krimen nga boluntir.” Ha butnga han waray kapareho nga kagutom, ginprayoridad pa niya nga manawagan para ha mas grabe nga kamadarahug ngan terorismo agud paludhon an ngatanan ha iya tiraniya ngan pahugton an iya katin ha poder.

Ha presente, hi Duterte an pinakagrabe nga kriminal ha nasud. Diri hiya nasasadangan ha narunapulo kayukot nga ginpatay ha ngaran han iya “gerra kontra-druga” ngan ha iya kunohay gerra kontra “terorismo.” Ha iya lima katuig ha poder, gin-gamit niya an terorismo han estado para ha mas grabe nga kamadarahug ngan pangabuso, agud ig-atentar nga puypuyon an rebolusyunaryo nga kagiusan, ngan perdihon an iya mga karibal ha pulitika ngan ha negosyo han iligal nga druga. Katin niya an iya Duterte Death Squad (DDS) sugad liwat an iya mersenaryo nga AFP-PNP nga iya ginbaydan komo iya private army para ha iya kontra-rebolusyunaryo ngan kriminal nga katuyuanan.

Tungod kay nahahadlok nga patalsikon ha poder ngan mapagbaton para ha iya mga krimen, andam hi Duterte nga himuon an ngatanan agud pamingawon an hin-o man nga nakakaulang ha iya. Angay lauman han katawhan an mas grabe nga kabangis samtang tikaapiki na an eleksyon ha 2022. Ha pagpanawagan niya nga armasan an mga “kontra-krimen nga boluntir,” nagsenyales na hi Duterte ha iya mga death squad nga papintason an pangatake kontra ha ngatanan nga nakontra ha iya, nga yana ipapasangil na la komo mga “sibilyan nga boluntir.” Masayon la liwat ibasol ha New People’s Army (NPA) an pangatake ha mga karibal han naghahadi nga paksyon nga maka-Duterte, sugad han ginhimo han PNP han patayon hini an meyor han Calbayog City nga kaapi liwat han Liberal Party. Ini nga mga false-flag operations poyde liwat gamiton nga rason agud pagrabihon an crackdown (panmuypoy) ha mga demokratiko nga pwersa nga gintatahapan komo tagsuporta han NPA. Ngan antes pa ngani hini nga pagduso ni Duterte para ha mga armado nga vigilante, mayda na patikang nga impormasyon kabahin ha pagtukod han militar han mga death squad pinaagi han pagsaad ha ira han milyun-milyon kapisos nga panhugay.

Ginpapagrabe gud ni Duterte an terorismo han estado tungod kay maaram hiya nga natikahuman na an iya panahon ha Malacañang. Kada adlaw dugang hiya nga nahihimulag ha katawhan, samtang natikagrabe an ribalan giutan han iya mga alyado. Natikakusog an panawagan han katawhan nga papagbatunon hi Duterte para ha iya mga krimen, nga tapuson an iya tiranya, ngan kab-uton an mahinungdanon nga pagbabag-o.

Kinahanglan ibuksas ngan atuhan han ngatanan nga Pilipino an berdugo ngan parupanmatay nga rehimen Duterte. Kinahanglan nira magpursige ha ngatanan nga porma han pakig-away agud ihimulag, paluyahon, atuhan ngan pakyason an ngatanan nga panalinguha ni Duterte nga mag-iha ha poder.#

Atuhan an pagduso ni Duterte para ha mga armado nga vigilante para ha mas damo nga panmatay nga pangabuso