Gunitain ang Buwan ng Magbubukid sa pagbalik-aral sa mga tagumpay na nakamit ng masang Masbatenyo upang isulong ang digmang magsasaka!

,

Binabayo ng lumalalang kawalan ng lupa at kabuhayan ang masang magsasaka sa ilalim ng tumatalim na krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Habang walang ginagawa at isang malaking inutil ang rehimeng Marcos Jr sa harap ng tuluy-tuloy na pagsirit ng mga pangunahing bilihin, pagbagsak sa lokal na produksyon at lumalalang kaguluhan sa bansa.

Sa Masbate, pinasasahol sa magkatambal na atakeng neoliberal at militar ang naghihikahos nang kalagayan ng masang magsasaka.

Unti-unting winawasak ng Filminera-Masbate Gold Project at 2nd Infantry Battalion Phil. Army ang kabundukan at natitirang kagubatan ng prubinsya. Makailang ulit ng binomba ng militar gamit ang kanilang howitzer cannon ang Mt. Bagulayag simula noong ika-23 ng Setyembre.

Hindi rin tumitigil sa pangangamkam ng lupa ang pamilyang Kho at iba pang rantsero upang higit pang palawakin ang pagrarantso sa Masbate. Ilan sa mga inagaw na lupa ng pamilyang Kho ay idenebelop rin para sa turismo.

Nananatili pa ring banta sa mga magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Dimasalang at Palanas ang ekoturismong Empark. Patuloy pa rin ang sapilitang pagpapabenta ng naturang korporasyon sa lupa ng mga magsasaka gamit ang mga bayarang armado at kasabwat na mga lokal na upisyal. Ginigipit at pwersahang pinalalayas ang komunidad gamit ang pagsampa sa kanila ng gawa-gawang kaso.

Alinsunod sa programang Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT ng gubyernong Marcos Jr ay balak ring tadtarin ng kalsada ang lupain ng Triple A. Tatabasin at paghiwa-hiwalayin nito ang kolektibong pagsasaka ng mga magsasaka sa lupaing kanilang napagtagumpayang mabawi mula sa pamilyang Marcos matapos mapatalsik ang diktaduryang Marcos Sr. Wawasakin ng anak ng diktador kasabwat ang mga lokal na naghaharing uri at upisyal sa prubinsya ang pagkakaisa, pagtutulungan at sama-samang paggawa ng masang magsasaka tungong kanya-kanya at indibidwal na pagsasaka.

Naghahasik naman ng takot sa masang Masbatenyo ang pwersa ng militar. Napatunayang walang saysay ang takot at pananahimik sa harap ng mas tumitinding terorismo ng kaaway sa masa.

Laganap ang mga pekeng engkwentro na pangunahing bumibiktima sa mga karaniwang mga magsasaka sa prubinsya. Isinasangkalan ng militar ang paparating na eleksyong pambarangay upang maghasik ng kaguluhan at takot sa masa. Binubusog ng mga upisyal ng militar at pulis ang kanilang mga sarili sa mga nakukuhang gantimpala at promosyon at kita mula sa ibenebentang kagamitang militar na ginamit bilang ebidensya sa kanilang mga pakanang labanan. Linalayon din ng mga pasista na isailalim sa election hotspot o Comelec control ang buong prubinsya.

Kaisa ang PKM-Masbate, hindi hahayaan ng masang Masbatenyo na malunod sa takot habang unti-unting inaagaw, winawasak at dinadambong ang kanilang lupa, kabuhayan at mga buhay. Alam nilang wala silang ibang aasahan kundi ang kanilang pagkakaisa at paglaban.

Batid ng masang Masbatenyo na ang pagwasak sa bulok na makinarya ng lipunang malakonyal at malapyudal na pinaghaharian ng mga lokal na naghaharing uri, malalaking kapitalista at rantsero ang magbibigay wakas sa kanilang naghihikahos at aping kalagayan. Makakamit lamang ito kung ang kanilang takot ay magiging tapang na magtutulak sa kanilang magbalikwas at lumaban.

Nananawagan ang PKM-Masbate sa masang Masbatenyo laluna sa hanay ng kabataan na nasa hustong gulang, malusog ang pag-iisip at pangangatawan at handang maglingkod sa kapakanan at interes ng masang inaaapi at pinagsasamantalahan na lumahok sa digma ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsampa sa Bagong Hukbong Bayan. Suportahan, lumahok at isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon at kamtin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaan ng ating bayan.

Gunitain ang Buwan ng Magbubukid sa pagbalik-aral sa mga tagumpay na nakamit ng masang Masbatenyo upang isulong ang digmang magsasaka!