Higit Na Susulong Sa Ika-55 Taon Ng Pakikibaka! Digmang Bayan Isulong Hanggang Sa Ganap Na Tagumpay!

Taas kamaong pagbati sa lahat ng Pulang kumander at madirigma ng Armando Catapia Command-Bagong Hukbong Bayan-Camarines Norte (ACC-BHB-CN) sa patuloy nitong pagiging matatag at matapang sa pagharap sa masalimuot at punung-puno ng sakripisyo na landas ng rebolusyon sa loob ng 55 taon.

Pulang saludo rin ang ibinibigay ng ACC sa lahat ng magigiting na anak ng bayan na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang ultimong buhay para sa dakilang mithiing mapalaya ang lahat ng uring inaapi at pinagsasamantalahan.

Sa loob ng mahigit limang dekada mula ng maitatag ang BHB mahigpit na pinanghawakan ng mga Pulang kumander at mandirigma ng bawat yunit ng hukbo ang mga patakaran at prinsipyo ng partido, na mahusay na inilalapat sa pang-araw-araw na buhay pakikibaka sa kanayunan kapiling ang malawak na pobreng magsasaka kasama ng iba pang uring api sa prubinsya.

Patunay nito, sa kabila ng teroristang panunupil at pang-aatake ng mga armadong pwersa ng AFP-PNP-CAFGU ng rehimeng US-Marcos ay higit pang lumakas at lumaki ang bilang ng BHB sa buong prubinsya. Araw-araw nagsasanay ang mga Pulang kumander at hinuhubog ang mga Pulang mandirigma para sa Marxistang pagharap sa pasistang kaaway sa kabila ng sopistikadong mga kagamitang militar nito. Maliban dito, tuloy-tuloy ding hinuhulma ang lahat ng Pulang hukbo bilang mahuhusay na propagandista, edukador, maging sa gawaing pangkultura at produksyon upang isabuhay ang pagiging isang tunay ba hukbo ng mamamayang api at nagdurusa.

Sa kabuuan, binabalikat ng BHB ang napakabigat na rebolusyonaryong gawain ng pagpupukaw, pagmumulat at pagpapakilos sa malawak na masang magsasaka at iba pang uri sa lipunan na kapwa nagdurusa at nakagapos sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na sistema.

Inilulunsad ng BHB ang rebolusyong agraryo para tugunan ang interes ng magsasaka. Itinatayo ang mga baseng masa upang mahigpit na pagkaisahin at gawing solido ang lakas ng mamamayan para sa rebolusyon. Higit sa lahat pinalalakas nito ang armadong pakikibaka bilang natatanging armadong pwersa ng rebolusyonaryong kilusan at sandata ng Partido Komunista ng Pilipinas na dudurog sa estado ng naghaharing uri.

Totoo mang mayroong nalagas at nawala dahil sa batas ng armadong tunggalian, subalit lagi’t-laging nariyan ang kondisyon at matabang lupa para sa pagsibol ng mahuhusay na anak ng bayan na kinakitaan ng kahandaang bumalikat ng mabibigat na rebolusyonaryong tungkulin para pagsilbihan ang malawak na masa ng sambayanan.

Naniniwala ang ACC na hindi ang mga sopistikadong mga kagamitang militar ng reaksyunaryong estado ang makapipigil sa paglakas ng rebolusyonaryong kilusan.

Ang matatag na suporta at paglahok sa digmang bayan ng milyun-milyong mamamayang Pilipino ang magpapasya sa tagumpay ng makauring digmaan. Anuman ang gawing panunupil ng reaksyunaryong estado sa hanay ng rebolusyonaryong kilusan, isa lang ang katiyakan, magtatagumpay ang digmang bayan, dahil hanggat may nagugutom, may inaapi at may pinagsasamantalahan ay lagi’t-laging naririyan ang pangangailangan ng paghawak ng armas para sa armadong pakikibaka at ang pagtatagumpay nito.

Matapos matukoy ang mga kahinaan at kamalian sa nakalipas makakaasa ang masang CamNorteño na sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakaisa at pamumuno ng komite ng partido sa prubinsya, buo ang tiwala at determinasyon ng mga Pulang kumander at mandirigma na higit na susulong ang armadong pakikibaka sa buong prubinsya upang tuloy-tuloy na makapag-ambag ng lakas sa pambansang pagsusulong ng armadong rebolusyon.

Mabuhay ang ika-55 taon ng Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Sambayanang Lumalaban!
Isulong hanggang sa ganap na tagumpay ang Digmang Bayan!

Higit Na Susulong Sa Ika-55 Taon Ng Pakikibaka! Digmang Bayan Isulong Hanggang Sa Ganap Na Tagumpay!