Ilantad at itakwil ang huwad at nakalalasong programang pambarangay ng NTF-ELCAC! Isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at makabuluhang pagbabago!

,

 

Download here: PDF

Nagbabadyang dumating sa ating mga komunidad ang kunwari’y kaunlarang hatid ng militar, ng DILG at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa ilalim ng Barangay Development Program o BDP. Milyong halaga umano ng proyekto ang ibibigay ng gubyerno sa kada barangay na wala nang presensya ng NPA.

Huwad na kaunlaran ang hatid ng mga pakitang-taong proyekto sa ilalim ng programang ito. Dapat nating itakwil at ilantad ang BDP bilang pakana sa panlilinlang, pasistang karahasan at korupsyon.

Gusto nila tayong linlangin na ang rebolusyonaryong kilusan ang numero unong sagabal sa pag-unlad ng bansa. Ang totoo, pinatutunayan ng BDP na walang sinseridad at intensyon ang reaksyunaryong gubyerno na solusyunan ang ugat ng kahirapan.

Mula pa sa dati nilang mga programa tulad ng PAMANA at KALAHI, walang nagbago sa kalagayan ng mamamayan. Wala ni isang operasyong militar ang nagpataas sa presyo ng ating produkto, namahagi sa atin ng lupang masasaka.

Sa halip, ibayong paghihirap ang dinala ng militarisasyon sa ating mga komunidad. Pinagbabawalan tayong magtrabaho sa bukid. Ninanakaw ang ating mga ani at alagang hayop. Pinalalayas tayo sa ating mga sakahan. Sa katunayan, mas marami pa silang naipatayong kampo kumpara sa mga nakumpletong proyekto para umano sa barangay!

Ang BDP ay bahagi ng kanilang pakana sa pagpapasurender. Balak nilang lasunin ang ating paninindigan at isuko ang ating pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at makabuluhang pagbabago. Desperado silang pakalmahin ang ating pagkilos at ilayo tayong mga magsasaka sa ating tunay na Hukbo at sa landas ng armadong paglaban.

Aanhin natin ang mga kalsadang farm-to-market kung malawakan namang inaagaw ang ating lupa para sa malaking rantso at binabarat ang ating mga produkto? Anong saysay ng proyektong patubig at sanitasyon gayong linalason ng Filminera ang ating katubigan? Anong silbi ng mga livelihood kung palalayasin tayo ng mga kumpanyang tulad ng Empark mula sa ating kabuhayan? Anong silbi ng mga eskwelahan at health center kung palaging may presensyang militar? Aanhin natin ang damo, kung pinapatay ang kabayo?

Walang ibang makikinabang sa BDP kundi ang mga upisyal ng militar at pulis at mga malalaking pulitiko sa prubinsya na magsasalo sa bilyun-bilyong programang pangkurakot. Makumpleto man o hindi ang proyekto, tiyak ang halos kalahating porsyentong kikbak ni Masbate Gov. Antonio T. Kho habang 10 porsyento naman ang napupunta sa militar o pulis.

Masahol, nakatuntong ang kanilang pakulong kaunlaran sa malawakang karahasan at pagpatay sa sibilyan. Matitinding operasyong militar, paglaganap ng takot, pwersahang pagpapasurender at katakut-takot na mga abuso ang kailangang pagdaanan ng taumbaryo bago mabigyan ng proyekto.

Hindi kailanman matutugunan ng BDP ang kawalan ng lupa at industriya, atrasadong agrikultura at iba pang batayang problema ng masa. Hindi mapagtatakpan ng mga proyektong pambarangay na ito ang katakut-takot na terorista at pasistang krimen ng AFP-PNP-CAFGU sa ating mga magsasaka.

Makibaka para sa tunay na pagbabago! Digmang bayan ang solusyon sa kahirapan!

Makakamit lamang natin ang tunay na kaunlaran sa pamamagitan ng paglaban. Ang kasaysayan ng mamamayang Masbatenyo ay patunay dito.

Sa pagsusulong ng armadong pakikibaka, binago ng mamamayang Masbatenyo ang sariling kapalaran. Nabawi ng mga magsasaka ang lupa mula sa mga rantsero na nagdulot ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang kabuhayan. Naipaglaban nila ang kanilang kabuhayan mula sa mga nagtatangkang agawin ito. Nakilala nila ang sariling lakas at kapangyarihan–patunay ang kanilang mga naitayong gubyerno sa bukid.

Ipagdiriwang natin ngayon ang ika-50 ginintuang anibersaryo ng ating National Democratic Front of the Philippines, ang kinatawan ng nagkakaisang sambayanang lumalaban.

Alay nito sa sambayanan ang 12-puntong programa para sa tunay na panlipunang pagbabago. Sa ilalim ng programang ito napagbubuklod ang malawak na sambayanan, kabilang tayong mga magsasaka. Pangunahin itong nakatuon sa pagpapabagsak ng bulok na sistemang malakolonyal at malapyudal sa paghahari ng tatlong salot na imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Isa sa mga pangunahing programa ng NDFP ay ang pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa, pagtataas ng antas ng produksyon sa kanayunan, kooperasyon sa hanay ng mga magsasaka at pagtitiyak ng moderno at sustenableng agrikultura.

Pandayin ang pagkakaisa sa batayan ng pambansa-demokratikong pakikibaka! Isulong ang digmang bayan bilang solusyon sa kahirapan!

Ilantad at itakwil ang huwad at nakalalasong programang pambarangay ng NTF-ELCAC! Isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at makabuluhang pagbabago!