Isalikway ang pangatarungan ni Marcos Jr sa 1972 martial law, pagnormalisa sa mga abuso

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Hugot nga gisalikway sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga pamahayag ni Ferdinand Marcos Jr nga nangatarungan sa deklarasyon ni Marcos Sr sa balaod militar niadtong Setyembre 21, 1972, ingonman sa mga pag-abuso nga gihimo sa militar ug kapulisan sulod sa 14 ka tuig nga paghari sa terorismo.

Sa milabayng adlaw, gisublisubli ni Marcos Jr ang susamang pasangil sa iyang amahan singkwenta ka tuig ang milabay nga ang nasud nag-atubang sa usa ka “komunistang rebelyon” ug “separatistang kalihukansa Moro.” Sama sa iyang amahan, gihimong pasumangil ni Marcos Jr. ang Bagong Hukbong Bayan, kansang niadtong 1972, gatusan pa lang ang gikusgon ug nakabase sa Luzon. Usa kini ka pig-ot nga pangatarungan aron tukuron ang diktaduryang militar, kansang tumong mao ang pagmonopolyo sa pulitikanhong gahum, pagsumpo sa tanang porma sa pagsupak ug oposisyon, ug pagtakuban sa ilang paghari pinaagi sa pagpangawkaw ug korapsyon.

Giangkon ni Marcos Jr nga adunay mga pagpang-abuso apan gihimo niya kining normal nga panghitabo “sa unsamang gubat.” Iyang gilimod ang nagtunhay nga internasyunal nga mga balaod nga nagdumala sa gubat, nga ang pinakatumong mao ang panalipdan ang mga tawo gikan sa maong mga pagpang-abuso.

Sa panahon sa diktadurya ni Marcos Sr, grabe ang pagpang-abuso sa militar ug kapulisan ilabina sa mga mag-uuma ug minoryang katawhan, aron ilugon ang ilang yuta sa kaayuhan sa dagkung agalong yutaan, langyawng kumpanya sa logging ug mina ug ilang mga kasosyong burgesya- kumprador; ug batok sa mga mamumuo nga gub-on ang ilang mga unyon ug ipaubos ang suhulan para sa kapuslanan sa mga kapitalistang hakog sa ganansya. Daghan sa mga masaker ug pagpamatay, torture ug pulitikanhong detensyon sa liboan ka tawo, ang usa sa mga grabeng akto sa pag-abuso nga gihimo sa panahon sa diktaduryang paghari ni Marcos.

Kinahanglang makmakon si Marcos Jr sa iyang talamayon nga pangatarungan sa maong mga abuso. Praktikal niyang giluwas ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug upisyal militar ug pulis sa tanang mga pag-abuso ug paglapas sa katungod nga nahitabo ubos sa balaod militar. Pugos niyang ginahungit ang pasistang panghunahuna ug impunidad kung asa padayon ang mga pag-abuso ug paglapas sa tawhanong katungod gihimo sa mga teroristang pwersa sa estado hangtud sa kasamtangan.

Luyo sa mga kamatooran ug mga hukum sa korte, dinhi ug sa gawas sa nasud, si Marcos Sr, o bisan kinsa sa iyang mga upisyal, wala nasilutan sa maong mga krimen. Usa kini sa mga rason kung nganong nagapadayon hangtud karon ang pasistang pagpang-abuso nga adunay susama ang brutal nga taktika sa balaod militar aron sumpuon ang sibil ug pulitikanhong katungod sa katawhan ug wagtangon ang tanang porma sa pagsukol ug oposisyon.

Si Marcos Jr ug ang uban pang mga Marcos mao ang pinakadakung nakapahimulos sa martial law. Iligal silang nakatigum og binilyong dolyar pinaagi sa pagpangawkaw ug korapsyon sa pondo sa publiko. Ang pagsaka ni Marcos Jr sa gahum gi-bankroll gamit ang mga kwarta sa balaod militar aron ilunsad ang kampanya sa dis-impormasyon aron manipulahon ang opinyon sa publiko, pagpalit sa pulitikanhon ug militar nga mga alyansa, ug pagtukod og alyansa sa mga Duterte ug Arroyo aron limbungan ang automated nga eleksyon ug masiguro ang iyang gahum.

Samtang nag-antus ang katawhang Pilipino sa kaylap nga kawalay trabaho, ubos nga suhulan ug sweldo, ubos nga kita, kawalay yuta ug pagpangilog sa yuta, ang mga Marcos ug ilang mga alipures, padayong nangawkaw sa bahandi ug gahum, nga gipaluyuhan sa samang bangis nga mga mananap sa balaod militar. Ilabina niining panahona nga ginadumdum sa katawhang Pilipino ang deklarasyon sa balaod militar 50 ka tuig na ang milabay, kinahanglang kusganon nilang isalikway ug ipanghimaraut ang pag-abuso sa gahum sa pulitika, ekonomiya ug militar nga nagpadayon hangtud karon. Kinahanglang iasdang nila ang rebolusyonaryong pakigbisog aron tapuson ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema nga nagresulta sa mas grabeng porma sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.

Isalikway ang pangatarungan ni Marcos Jr sa 1972 martial law, pagnormalisa sa mga abuso