Isulong ang kapayapaang nakabatay sa pambansang kasarinlan at hustisyang panlipunan!

, , ,

Binabati ng MAKIBAKA ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa patuloy na pagsisikap nitong ibalik ang usapang pangkapayapaan, sa batayang makatwiran at sa layuning makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansang kasarinlan at kapayapaang nakabatay sa katarungan.

Sumusuporta ang rebolusyonaryong kababaihan sa NDFP sa kaniyang pakikipagkakasundo sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayaan, habang kinikilala na ito ay hindi madali at magiging puno ng kahirapan. Gayunman, mahalaga para sa kababaihang Pilipino, lalo na sa kababaihang anakpawis na muling ihapag sa mesa ang mga usaping dinaranas ng kababaihan at mamamayang Pilipino at ang mga hakbang para sa pagpapabuti ng kanilang katayuan sa lipunan.

Hindi bumuti ang kalagayan ng kababaihang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Marcos. Ang mga makadayuhan, maka-kapitalista at maka-panginoong maylupa na mga polisiya at patakaran ng rehimen ang tuloy tuloy na nagpapahirap sa mamamayan. Dinaranas ng malaking bilang ng mga kababaihan sa kanayunan ang kawalan ng sariling lupang masasaka, pinahihirapan ng mga patakaran sa liberalisasyon ng agrikultura katulad ng Rice Liberalization Law na dahilan ng pagkalugi, gutom at hirap ng kanilang mga pamilya.

Nitong May 2023, may 21.14 M kababaihan ang “economically insecure” ayon sa Labor Force Survey. Kabilang dito ang 996,000 na walang trabaho, 1.899 M na “underemployed” at kulang na kulang ang kinikita at may 18.248 M na labas sa labor force. Samantala, kasama sa binibilang na may trabaho ay ang kababaihang nasa informal sector na paparami at walang kasiguruhan ang kita. Inutil ang rehimen sa panawagan ng mga manggagawa para sa dagdag sahod at pambansang minimum na sahod. Kaya naman, patuloy pa rin ang pagdami ng kababaihang OFWs, na may 1.23 M noon pang 2019. Sila ay nasasadlak sa mababang kasanayan, mababang sahod at hindi siguradong mga trabaho, at dumaranas ng mga pang-aabuso.

Paparami pa ang kaso ng karahasan sa kababaihan sa bansa kung saan kalakhang biktima ang pinakamahihirap na madalas napagkakaitan ng katarungan at proteksyon mula sa abuso dahil sa mahal ang bayad sa mga ligal na proseso. Marami din ang kababaihang napupwersa sa prostitusyon bat iktima din ng sex trafficking. Dumami ang transaksyon ng prostitusyon sa online dulot ng pandemya na bumibiktima ng mga kababaihan at bata.

Higit pang karahasan ang idudumlot ng pagsamba ng rehimen sa kanyang among Amerikano. Hinahayaan nitong kaladkarin tayo sa inter-imperyalistang gyera, ipinapain ang mamamayang Pilipino at pinasasakop ang ating mga lupain sa ngalan ng “pakikipagkaibigan”. Gamit ang teritoryo ng Pilipinas sa loob ng mga baseng itinakda ayon sa EDCA, nag-iimbak ng mga kagamitang pandigma at naghahanda sa giyera ang imperyalistang US laban Tsina. Kasabay nito at sa interes ng imperyalista, rumaragasa ang bangis at kalupitan ng pasismo ng estado. Sa ngalan ng mga “proyektong pangkaunlaran” na sumisira sa kalikasan, tirahan at kabuhayan ng mamamayan at upang ipatupad ang mga anti-mamamayang patakaran ng rehimen, isinasagawa ang mga pagpatay, pagdukot at pagkulong sa mamamayan, kabilang na ang mga aktibista at rebolusyonaryo.

Sa kanayunan, dinaranas ang mga pambobomba, panganganyon sa mga kabukiran at mga operasyong militar na pumapatay at nagpapalayas sa mga mamamayan sa napakaraming baryo sa buong bansa. Wala ding habas ang kalupitan at paglabag sa internasyunal na batas ng AFP sa ginagawang mga pagdukot at pag-hostage sa mga kababaihang buntis at ang kanilang mga sanggol, upang pasukuin ang mga asawa o kamag-anak na hukbo. Walang hanggan ang pagpapakalat ng kasinungalingan at fake news ng mga troll na bayaran ng NTF-ELCAC habang nakikinabang ang mga pasista sa napakalaking kurakot sa pondo nito.

Sa ganitong kalagayan, ang inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan ay laging nasa katwiran upang mag-alsa at lumaban. Ang papet at pasistang rehimeng US-Marcos na tagapagtaguyod ng pang-aaping ito at nagpapapanatili ng kawalang hustisyang panlipunan at kahirapan ang mismong dahilan ng kawalang kapayapaan.

Isang hakbang sa pagresolba sa nagaganap na digmaan ang negosasyon sa kapayapaan. Itataguyod ng MAKIBAKA ang interes at mga panawagan ng bayan. Sa loob ng usapang pangkapayapaan, itutulak ng MAKIBAKA at ng kababaihang Pilipino ang makabuluhang mga reporma sa ilalim ng CASER na magtataguyod ng tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon, soberanya sa ekonomiya, serbisyong panlipunan at tunay na pag-unlad ng bayan. Magbibigay daan ito sa pagbuti ng kalagayan ng kababaihan sa lipunan.

Subalit upang tumungo sa pormal na negosasyon, marapat lamang na alisin ang mga balakid dito. Kailangang palayain ang 12 konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan; ibasura ang “terrorist” designation sa NDFP, pati na sa CPP at NPA; ibasura ang Anti-Terrorist Law, gayundin ang EO 70 at MO 32, pagbuwag sa NTF-ELCAC; at pagwawakas sa “localized peace talks” sa likod ng RCSP (Retooled Community Support Program). Ang mga ito ay malaking sagka sa pagkakaroon ng makabuluhang pag-uusap para sa pagkakamit ng matagalang kapayapaan.

Ang landas tungo sa ganap na kalayaan at kapayapaan ay masalimuot at puno ng balakid. Subalit nananalig tayo sa lakas ng masa na magtatagumpay laban sa pakana ng mga naghaharing uri at imperyalista. Pakilusin at higit na palakasin natin ang paglaban ng mamamayan para sa hustisya at kapayapaan! Sa ganito matitiyak na ang tagumpay ay nasa panig ng taumbayan.

Mabuhay ang NDFP!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Isulong ang kapayapaang nakabatay sa pambansang kasarinlan at hustisyang panlipunan!