Itakwil ang itinutulak na palace coup ng mga panatiko ni Duterte

Translation/s: English | Bisaya

Hinihikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mamamayang Pilipino na itakwil ang kampanya ng mga panatiko ni Duterte para ilunsad ang isang “palace coup” (pagbuwag ng sistema ng gubyerno at pag-angkin ng lahat ng kapangyarihan) para itatag ang isang teroristang hunta sa pangunguna ni Duterte at pagratsada ng isang bagong konstitusyon na maghahawan ng daan sa pagpapanatili sa pasistang rehimen ni Duterte.

Para lituhin ang mamamayan, “rebolusyonaryong gubyerno” diumano ang pasistang adyenda ng mga panatikong ito na nagbansag sa sarili na “Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee.” Ni katiting, walang bahid ng pagiging rebolusyonaryo ang pagpapanatili kay Duterte sa kapangyarihan. Tulad ni Duterte, ginagamit nila ang gasgas nang taktika ng pagpapanggap na kinatawan ng bayan para palabasing para sa interes ng mamamayan ang makasariling interes ng mga kurap at pasistang naghaharing uri.

Inuulit ng kanilang retoriko ang lenggwahe ni Marcos na “demokratikong rebolusyon mula sa sentro” at ang kay Hitler na “pambansang sosyalismo.” Kasuklam-suklam kung paano nilang ginagamit ang lenggwahe ng pagbabago para pagtakpan ang tunay nilang layuning panatilihin ang mapang-api at mapagsamantalang sistema sa ilalim ng kamuhi-muhing tirano.

Ngayon iwinawasiwas ng mga maka-Duterteng panatiko ang tinatawag na rebolusyonaryong gubyerno para ikundisyon ang utak ng mamamayan at ipatanggap sa kanila ang posibleng ekstra-konstitusyunal na mga maniobra ng naghaharing pangkat ni Duterte para panatilihin ang sarili sa kapangyarihan. Gusto nilang unahan ang posibleng konstitusyunal na paghalili ni Bise Presidente Leni Robredo bilang pangulo sa kasong mamatay o permanenteng mabaldado si Duterte bago mag-Mayo 2022 o sakaling mapatalsik siya sa pamamagitan ng malawakang pag-aalsa ng mamamayan.

Bahagi at naglilingkod sila sa pangkabuuang iskema ni Duterte na magtayo ng isang pasistang diktadura sa pamamagitan ng pandaraya sa eleksyon 2022 para iluklok sa pusisyon ang kanyang hinirang na tagahalili; o pagbabago sa konstitusyon para tanggalin ang hangganan ng termino o bigyan siya ng patuloy na kapangyarihan sa panahon ng transisyon; o paglunsad ng “palace coup” sa anyo ng lantarang deklarasyon ng batas militar.

Ang mga iskema ni Duterte ay tiyak na mabibigo sa harap ng tumitinding paglaban ng mamamayan at panawagan para wakasan na ang kurapsyon, pagtataksil, terorismo ng estado at kasinungalingan ng rehimen laluna sa harap ng kainutilan nito at palyadong tugon sa pandemyang Covid-19.

Itakwil ang itinutulak na palace coup ng mga panatiko ni Duterte