Itakwil at tuligsain ang pasistang ‘bounty program’ ng Apayao

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChinese

Ang kautusan ng gubernador ng Apayao na bigyan ng pabuyang salapi ang “pagdakip, pag-aresto o pagpatay” sa mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay hahantong sa mas maraming walang batayang red-tagging, paglabag sa karapatang-tao at pag-atake sa mga sibilyan.

Ang atas na ito ay pasista, anti-mamamayan at anti-demokratiko at tiyak na gagamitin sa korapsyon. Lalo itong pagpapasasaan ng mersenaryong sundalo ng AFP na uhaw sa dugo at pera, at hihikayatin ang pamamaraang vigilante na walang pakundangang pagpaslang katulad noong batas militar.

Sa paglalabas ng ala-Duterteng atas, magkakaroon ng pananagutan ang gubernador ng Apayao sa mga krimen sa digma sa ilalim ng internasyunal na makataong batas. Magiging kasabwat siya sa mga krimen ng militar, pulis at paramilitar at magkakaroon ng pananagutan sa mga ito.

Ang ‘bounty program’ ay gagamitin ng militar para atakehin at lumikha ng intriga at sirain ang pagkakaisa ng mamamayan ng Apayao para pahinain ang kanilang pakikibaka laban sa mapangwasak na mga proyektong dam, laluna ang mga nanghihimasok sa lupang ninuno ng mga Isnag at iba pang minoryang mamamayan.

Kabilang dito ang proyektong Gened 2 dam na isinasagasa ng Pan-Pacific Renewable Power Philippines Corporation, kumpanyang pag-aari ng San Miguel Corporation, laban sa masa ng Apayao.

Nakikipagsabwatan ang gubernador ng prubinsya, na bahagi ng dinastiyang pulitikal ng pamilyang Bulut, sa malalaking burgesyang komprador at sa National Task Force (NTF)-Elcac sa panlilinlang sa mamamayan para palabasing pinahintulutan ng mga komunidad ang proyekto.

Itakwil at tuligsain ang pasistang 'bounty program' ng Apayao