Itinatakwil ng NPA-Bikol ang desperadong pakulong amnestiya ni Marcos Jr.


Buong paninindigang ipinapahayag ngayon ng Romulo Jallores Command NPA-Bikol na walang anumang yunit ng NPA, milisyang bayan at yunit pananggol sa Kabikulan ang tatanggap sa desperadong pakulong amnestiya ni Marcos Jr. Ang binibigyan lamang ng amnestiya ay yaong mayroong mga krimen. Ang pagrerebolusyon ay hindi isang krimen kundi isang dakilang tungkuling dapat tupdin.

Malinaw na ang tunguhin lamang nito ay ang pahupain ang lalong umiigting na rebolusyonaryong diwa at makatwirang pag-aarmas ng sambayanang inaapi at pinagsasamantalahan. Sa harap ng mas mabilis pang tumitinding krisis, ibayo ngayong nagiging litaw ang pagiging makatarungan at makatwiran ng pagrerebolusyon. Ito ang ikinababahala ng naghaharing-uri at ng papet nitong gubyerno. Kung kaya, gagawin nila ang lahat mapanatili lamang ang kapangyarihan at yaman sa kanilang mga kamay at mapigilan ang pagbabalikwas ng malawak na hanay ng mamamayan at ang tuluyang pagbabago ng mapagsamantalang sistemang panlipunan.

Nananatili at mananatiling tapat ang NPA-Bikol at buong rebolusyonaryong kilusan sa tungkulin nitong hawakan nang mahigpit ang armas, ipagtanggol ang karapatan ng masang Bikolano at lumaban hanggang sa ganap na tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan. Mula Enero ngayong taon, 28 armadong aksyon ang matagumpay na isinagawa ng iba’t ibang yunit ng NPA sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang kasigasigan ng mga yunit ng Pulang hukbo na magmulat, mag-organisa at magpakilos sa mga eryang kinikilusan upang ibayo pang magpalawak ng baseng masa. Walang kapaguran din nilang itinataguyod ang rebolusyong agraryo para sa kapakanan hindi lamang ng mga magsasaka at maralita sa kanayunan kundi ng buong sambayanan. Ngayong humaharap sa matinding krisis sa pagkain ang bansa, ang mga grupong tulungan at kolektibong pagsasakang itinutulak ng Pulang hukbo at rebolusyonaryong kilusan ay napakikinabangang maigi ng masa.

Gayundin, basang-basa na ang papel ng reaksyunaryong estado sa taumbayan. Kung nagagawa nga nitong arestuhin, patayin at i-masaker ang mga karaniwang sibilyan, hindi nakapagtatakang gawin din nila ito sa mga tatanggap ng hungkag na amnestiya. Mula 2021, nakapagtala sa rehiyon ng tatlong kaso kung saan ang mga sumukong indibidwal na kalaunan ay naging ahente ng militar at pulis ay pinatay din ng kanila mismong mga kabaro. Pinakahuli ang kaso ni Gringo Chan na pinaslang nitong Abril 14 sa Sorsogon. Noon pang 2015, napagdesisyunan nang paalisin siya at ‘di na pabalikin sa kilusan dahil sa ilang ulit na hindi pagsunod sa mga patakaran at rebolusyonaryong disiplina. Taong 2018, pumaloob siya sa ECLIP at naging aktibo sa mga aktibidad ng 31^(st) IBPA. Ngunit sa kabila ng kanyang partisipasyon sa death squad ng naturang batalyon at matamang pagsunod sa pasistang patakaran ng militar, sa huli ay pinatay din siya ng kanyang mga kapanalig na mersenaryo. Hindi rin bababa sa 10 insidente ang naitala sa rehiyon kung saan ang mga ‘sumuko’ nang indibidwal ay sinampahan pa rin ng gawa-gawang kaso at inaresto ng militar at pulis.

Tinatangka lamang ng alok na amnestiya ng rehimen na linlangin ang mga rebolusyonaryo at lumikha ng mga bulnerabilidad sa hanay nito. Linalansi ng rehimeng US-Marcos Jr. ang mamamayang lumalaban na ipagkanulo at ipahamak ang sarili. Ngunit mali sila sa pag-aakalang madali nilang maloloko ang Pulang hukbo. Ang mga tunay at tapat na rebolusyonaryong taos-pusong naglilingkod sa sambayanan ay hindi kailanman malalansi ni masisilaw ng mga hungkag na enggrandeng pangako. Walang alinman sa mga pangako ng reaksyunaryong estado – amnestiya, pabahay, pera pangkabuhayan at kung anu-ano pa ang papantay at tutumbas sa tunay na kalayaan para sa mamamayan at pagtapos sa pang-aapi at pagsasamantalang ihahatid ng pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Itinatakwil ng NPA-Bikol ang desperadong pakulong amnestiya ni Marcos Jr.