Ka Ilaya: Namumukadkad na Bulaklak sa Entablado ng Digmaan

Iginagawad ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan sa probinsya ng Laguna ang pinakamataas at pulang pagpupugay kay kasamang Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito—rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan. Si Ka Ilaya ay namartir noong Disyembre 17, 2023 sa isang engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at pasistang 59th Infantry Batallion sa Balayan, Batangas.

Mula sa uring petiburges si Ka Ilaya at isa ring may kinikilalang kasarian. Bilang isang mag-aaral sa isang pamantasan sa San Pablo, Laguna, nakita niya ang nakaririmarim na sistema ng edukasyon na ginagawang kalakal ang pag-aaral at inihahanda ang kabataang Pilipino upang maging sunud-sunurang alipin ng mga dambuhalang kapitalista. Sa ganitong paraan nagsimulang mamulat si Ka Ilaya. Mula rito, naging kasapi siya ng isang pangmasang organisasyon ng mga kabataang kababaihan na aktibong lumalaban at ikinakampanya ang panawagan para sa karapatan ng kababaihan at buong sambayanan. Bilang miyembro ng naturang samahan, ibinuhos ni Ka Ilaya ang kanyang lakas, talino, at buong panahon sa pag-oorganisa ng mga kapwa niya kabataang kababaihan nang magpasya siyang maging pultaym na organisador sa mga komunidad.

Mahusay na propagandista-edukador din si Ka Ilaya. Sa bawat pagkakataon na uusbong, hindi niya ito palalampasin para makapagbigay ng maikling paliwanag sa mga kababayan na nakakadaupang-palad niya. Para sa kanya, walang pinipiling oras at lugar ang pagkamulat ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Bagamat may mga personal na bagahe na iniisip, hindi ito naging hadlang para mas magpakahusay si Ka Ilaya sa pagsisilbi sa mamamayang Lagunense.

Bilang kasapi naman ng panlalawigang balangay ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan o MAKIBAKA dito sa Laguna, ipinamalas ni Ka Ilaya ang kanyang mas mahigpit na pagyakap sa Marxismo-Leninismo-Maoismo upang maging mas masikhay at epektibong kadre. Mula sa mga pulong, pagtatasa ng mga gawain, at maging sa pagpapanibagong hubog, batid ni Ka Ilaya ang kahalagahan nito sa pagsulong ng rebolusyon. Hindi niya kailanman kinaligtaan ang pagsasapraktika ng mga teoryang kanyang inaaral bagkus ay buong husay niya itong isinasalin sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Ngunit sa kabila ng kanyang aktibong pagkilos sa kalunsuran, hindi na ito naging sapat para sa kanya at sa dakilang adhikain ng pakikibaka na buong puso niyang sinusuportahan. Unti-unti ring nakita ni Ka Ilaya ang pangangailangan na mag-ambag sa pambansa-demokratikong rebolusyon upang makamit ang tunay na kalayaan. Kung kaya’t nang bumisita sa isang sonang gerilya sa Timog Katagalugan noong ika-53 na anibersaryo ng Partido, nag-desisyon si Ka Ilaya na iwan ang komportableng pamumuhay sa lungsod, pormal na sumampa at maging Pulang Mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, at ialay ang kanyang buhay para sa pagtatagumpay ng digmang bayan.

Ibandera man ng pasistang militar ang kamatayan ni Ka Ilaya at ng lahat ng martir upang tangkaing wasakin ang rebolusyon, hindi nito mababago ang katotohanan na si Ka Ilaya, tulad ng marami pa, ay susuportahan at mamahalin ng sambayanan. Hindi kawalan ang pagpanaw ni Ka Ilaya bagkus ay isa itong maliwanag na palatandaan na nagpapatuloy at umaabante ang rebolusyon sa kabila ng mga desperadong pagpigil ng reaksyunaryong gubyerno.

Napaslang man ng kalaban, hindi mapupunta sa wala ang pakikibaka ni Ka Ilaya. Ang kanyang kabayanihan ay nagsilbi nang binhi para sa mga susunod na tagapagmana ng kanyang armas at paninindigan. Malaki ang tiwala ni Ka Ilaya sa kakayahan ng masa na kumilos at ihatid ang rebolusyon sa landas ng tagumpay. At sa gabay ng Partido, tiyak ni Ka Ilaya na mangyayari ito.

Hindi malilimot ng kasapian ng MAKIBAKA Laguna, ng mamamayang Lagunense, at buong sambayanang Pilipino ang kadakilaan ni Ka Ilaya. Ang kanyang kabayanihan ay magsisilbing tanglaw at pundasyon ng MAKIBAKA, sampu ng rebolusyonaryong kababaihan at lahat ng mamamayan upang harapin at tanggapin ang hamon ng rebolusyon, at sama-samang magpunyagi sa pakikibaka tungo sa isang sosyalistang lipunan.

Kababaihan, alalahanin ang buhay at pakikibaka ni Ka Ilaya! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at mag-ambag sa pagsulong ng pambansa demokratikong rebolusyon!

Mabuhay si Allysa “Ka Ilaya” Lemoncito!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang Pambansang Nagkakaisang Prente!
Mabuhay ang Digmang Bayan!

Ka Ilaya: Namumukadkad na Bulaklak sa Entablado ng Digmaan