Kaugnay sa malisyosong editoryal ng Rappler - "Ano ang itsura ng kilusang Kaliwa-Post Joma?" noong Disyembre 19, 2022

, ,

 

Bukas na liham sa Rappler ni Ka Eduardo Labrador,
Tagapagsalita ng PKM-TK

Isa sa madalas kong inaabangan ay ang mga progresibong balita, analisis at editoryal ng inyong onlayn na pahayagan. Nakakalibang din na pagpalipasan ng oras ang mga balita na may haplit at may katuturan. Lalo’t sa ‘bukang bibig nyo’ ika nga na Fact Checking o beripikasyon ng mga kaganapan o balita.

Matapos matunghayan at mabasa ang mala-NTF-ELCAC na pamamahayag sa isang editoryal ng Rappler ay nalagay sa balag ng alanganin ang pagbibigay respeto ko at ng kasapian ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa rehiyong Timog Katagalugan (PKM-TK) sampu ng mga masang magsasaka, ang pagpapahalaga sa inyong pahayagang Rappler. Sabagay, ang burges at mainstream media na tulad ng sa inyong platporm na umaasa sa mga adbertisment ng mga dambuhalang lokal at dayuhang kompanya, pag-aari o kasosyo ng malalaking burges-kumprador ay tiyak na papanig at maglalako ng mga lathalaing pabor sa estado at sa mga bumubuhay sa kanila.

Nakaligtaan ng Rappler ang etiks (ethics) sa koresponsoryal. Hindi man lamang nito nagawang kunin ang panig ng kilusang rebolusyonaryo, ng Partido Komunista ng Pilipinas o ng Pambansang Demokratikong Prente sa inilathalang malisyoso at makaisang panig na editoryal. Marahil nagkakasya na rin lamang ang editorial board sa mga desk research at mga sekondaryong sanggunian o kaya ay mag-cut and paste ng mga pahayag ng reaksyonaryong gobyerno at mga loro (parrot) nito. Madali lamang na ipinagkikibit balikat at hindi nagkaroon ng masusing beripikasyon o pag-alam sa mismong mga nasa gitna o entablado ng digmaan.

Bukas ang malawak na kanayunan sa rehiyon at sa iba pang bahagi ng kapuluan para ipakita sa inyo ang pinsalang dulot ng mga mapaminsalang proyektong ipinagmamarali ng mga nagdaan at kasalukuyang rehimeng US-Marcos II. Ang Build-Build-Build na ngayun ay Build-Better-More ay walang ipinagkaiba o mas malala pa ang perhuwisyo sa masang maralita kapalit ng mga gahiganteng tubo sa mga pinaborang mga inaalagaang kroni. Ilan lamang sa mga ito ang konstruksyon ng Kaliwa-Kanan Dam sa lalawigan ng Rizal, ang Ahunan Hydro Power sa Pakil Laguna na pag-aari ni Enrique Razon. Kabilang rin dito ang 26,000 libong ektarya na pagtatayuan ng pasilidad sa Hydro-electricity sa hangganan ng Rosario, San Juan at Lobo Batangas na pag-aari naman ng pamilya ni Sabin Aboitez. Habang sa lalawigan ng Cavite ay patuloy ang panlilinlang at intimidasyon ng NTF Elcac sa magsasaka ng Kapdula. Gamit ang pwersang militar at kapulisan, pilit na inaangkin ng pamilya ng arkitekto ng Batas Militar na si Juan Ponce Enrile ang lupaing ilang henerasyon nang sinasaka at pinagyayaman ng mga magsasaka dito. Nililinlang at pwersahang pinapasuko ang mga magsasakang matiwasay na nagsasaka at nagbubungkal ng lupa.

Ang mga baybay dagat ng rehiyon ay pinagpyestahan ng mga ispekulador-developer tulad nina Henry Sy sa Nasugbu, Ramon Ang sa Tayabas Bay, Virata at SMDC na may malaking interes sa Brgy. Patungan sa bayan ng Maragondon. Disyembre 21, garapalang ginigipit ng despotikong pamilyang Tantoco ang maihigit na 100 pamilyang naninirahan naman sa baybayin ng Sariaya Quezon. Tinambakan ng malalaking bato ang mga daraanan at lupain bilang bahagi ng intimidasyon nito sa mga maralitang residente at tuluyang makamkam ang lupain.

Ilan lamang ito sa mga tampok na kabuhungan ng lokal na naghaharing uri, kasapakat ang mga lokal at pambansang burukrata. Karaniwang ay nakasuhay ang interes ng imperyalismo sa ganitong mga ispekulasyon.

Pinakamainam rin na masaksihan ng Rappler ang pagpapalit gamit ng mga lupaing agrikultural sa rehiyon, at ang kanselasyon ng mga CLOA sa ilalaim ng CARP. Ang patuloy na pagpapalaganap ng patakarang SPLIT ng Dept of Agriculture na pinamumunuan ngayon ng ilehitimong presidente, ang emancipation program, ang Enhanced-National Greening Program, ang Land Use Act at marami pang iba na walang ibang pakay kundi gamitin ang mga ‘legal’ na instrumento ng estado para agawan ng lupa ang magsasaka, katutubo at mangingisda at makonsentra sa kamay ng iilang pinapaboran ng gubyernong mga panginoong maylupa o dayuhang mamumuhunan.

Marami rin ang mga tagumpay ng kilusang rebolusyonaryo sa paglulunsad ng kampanyang anti-pyudal, mula sa palitan ng lakas paggawa hanggang sa libreng pamamahagi ng lupa. May mga kolektibong ‘land cultivation’ din na isinasagawa ang masang magsasaka para sa pagpapaunlad ng kanilang abang kalagayan. Ang lahat ng mga pagsisikap na ito ng mga maralita sa kanayunan para mapabuti ang kanilang kalagayan ay tinaguriang banta sa naghaharing uri. Gayong ang tanging mithiin ng mga maralita ay mapabuti ang sariling kalagayan ng kanilang pamilya at komunidad, magbukid at ipagtanggol ang karapatan sa karagatan at kagubatan gayundin ang mga lupaing ninuno. Lahat ng ito ay kinakaratulahang terorista ng pasistang ng estado.

Labas pa rito ang maraming kaso ng pwersahan at pekeng pagpapasuko sa mga nilinlang at ginipit na mga magsasaka, mga kababaihan at kabataang magsasaka, mga katutubo sa halos lahat ng panig ng rehiyon. May mga inaresto at patuloy na nakapiit dahil sa mga pinabrikang kaso. Pinakamalala ang Bloody Sunday Massacre na isa sa naging rurok ng terorismo ng estado. Nabigyan ba ng sapat na espasyo sa Rappler ang mga sinapit ng mga pamilyang biktima ng terosrismo ng estado? Nagawa bang bisitahin man lamang at personal na kunin ang panig ng mga katutubong Dumagat at pamilya nila para alamin ang kanilang pinagdaanan at kalagayan ngayun? Hindi sapat na mamulot lamang ng kaunting kaalaman mula sa mga pahayag ng NTF ELCAC at ipagpalagay na ito na ang katotohanan at ibandilyo sa madla. Kaya naman hindi nakapagtatakang magkatono na ang mga opinyon at pahayag ng Rappler sa mga ipinakakalat na ideya at kaisipan ng NTF ELCAC at ng pasistang rehimeng US-Marcos II.

Nais kong ipaalala sa Rappler na ang digmaan sa bansa ay magpapatuloy hangga’t patuloy ang pang-aapi at pagsasamantala ng malakolonyal at malapyudal na lipunan sa masang magsasaka at iba pang maralita sa kanayunan at buong bansa. Hindi mapapasubalian ang kawastuhan ng armadong rebolusyon na patuloy na yayabong. Higit lalo, ang walang hanggang kabuluhan ng mga aral ng kasaysayan at mga turo ni Kasamang Jose Maria Sison na tiyak na yayakapin ng kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon ng mga kabataan sa kanayunan man o sa mga sentrong lungsod na minemenos ng inyong Editoryal.##

Mabuhay si Ka Joma at sambayanang Pilipino!
Ipagtagumpay ang digmang bayan at kamtin ang sosyalistang hinaharap!
Ipagbunyi ang ika-54 na pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM!

Kaugnay sa malisyosong editoryal ng Rappler - "Ano ang itsura ng kilusang Kaliwa-Post Joma?" noong Disyembre 19, 2022