Archive of Eduardo Labrador | Spokesperson

Mensahe ng pakikidalamahati sa naiwang asawa, magulang at kapatid ni Kasamang Jethro Isaac ‘Ka Pascual’ Ferrer at Peter ‘Ka Rochie’ Rivera
November 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Taas-kamaong pakikiramay at pagpupugay sa pagkamartir nina Ka Pascual at Ka Rochie, mga mahal na kasamang pataksil na pinaslang ng mga mersenaryong 76th IBPA. Sila ay nadakip noong Nobyembre 13 sa Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental Mindoro. Si Ka Pascual ay nagmula sa mababang peti-burges at si Ka Rochie ay nagmula sa uring magsasaka. Sina […]

Parangal ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog kay Ka Joma
December 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Taimtim at rebolusyonaryong pagsaludo at pinakamataas na pagpaparangal ang iginagawad ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Timog Katagalugan sa mahal na Ka. Jose Maria ‘Ka. Joma’ Sison sa araw na ito ng kanyang imortalidad. Ang paglahok ng masang magsasaka kasama ang iba pang mga api at pinagsasamantalahang mamamayan sa kanayunan ng Timog Katagalugan sa pagsusulong […]

Kaugnay sa malisyosong editoryal ng Rappler – “Ano ang itsura ng kilusang Kaliwa-Post Joma?” noong Disyembre 19, 2022
December 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

  Bukas na liham sa Rappler ni Ka Eduardo Labrador, Tagapagsalita ng PKM-TK Isa sa madalas kong inaabangan ay ang mga progresibong balita, analisis at editoryal ng inyong onlayn na pahayagan. Nakakalibang din na pagpalipasan ng oras ang mga balita na may haplit at may katuturan. Lalo’t sa ‘bukang bibig nyo’ ika nga na Fact […]

Mensahe ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Timog Katagalugan sa ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
December 26, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog | Eduardo Labrador | Spokesperson |

Buong giting na ipinagbubunyi ng rebolusyonaryong hanay ng mga magbubukid sa malawak na kanayunan ng Timog Katagalugan ang ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng PKM-TK sa PKP sa patuloy nitong pag-ani ng mga maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan habang magiting na nagpupunyagi laban sa […]