#KM56: Kabatan-onan sa Caraga, pakusgon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Ang National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon nagpadangat sa iyang pulang pagbati sa rebolusyonaryong kabataan, karon nga adlaw, Nobyembre 30, 2020, ang adlaw sa pagkatukod sa Kabataang Makabayan (KM) niadtong 1964. Atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa kabatan-onan sa NEMR ug sa nasud nga mabayanihong naghalad sa ilang mga kakayahan ug kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan ug sa rebolusyon.

Angayan lamang nga ang kabatan-onang Pilipino mosalmot sa armadong rebolusyon tungod kay sila ang hilabihang nag-antus sa kasamtangang kabus, madaugdaugon ug mapig-oton nga sistema nga naghikaw kanila sa lamdag nga kaugmaon. Nagkadaghan ang kabatan-onang nag-antus sa hilabihan ka kabus nga kahimtang, gihikawan sa pinakabatakang katilingbanong serbisyo nga nagtukmod sa daghan kanila nga mohimo og krimen aron lamang mabuhi. Tungod sa kaylap nga kawalay trabaho sa ilang mga ginikanan ug nagkataas nga galastohan wala matagamtami sa kabatan-onan ang gipanginahanglang edukasyon aron makatampo sa pagpalambo sa katilingban.Gihiloan ang mga hunahuna/gidaut sila sa reaksyunaryong sistema pinaagi sa mga lider nga naghungit kanila og mga bakak, nagpugos kanila nga dili magpakabana sa politika, nagtangtang sa ilang nasyunalismo ug patriyotismo, nagtraydor kanila pinaagi sa taphaw nga mga saad, naghaylo kanila nga dawaton na lang ang korapsyon sa gobyerno ug nagpalayo kanila sa ilang papel nga mopatuman sa radikal nga kausaban sa katilingban.

Doble ang pag-antus sa kabatan-onan ubos sa pasistang rehimen sa US-Duterte dili lamang tungod sa inutil nga pag-atubang sa CoVid19 pandemic ug mga kalamidad, kundili tungod sa ngilngig niini nga kampanyang kontra-insurhensya nga nagtarget sa mga sibilyan.

Ang mga pasistang rehimen hadlok sa kabatan-onan. Aron mapugngan sila nga hingpit ipatuman ang ilang rebolusyonaryong papel, gipahilom ang kabatan-onan aron dili makapadayag sa mga pagsaway ug demanda, sa pag-organisa ug pagpalihok sa ilang kaugalingon aron mohimo og lakang alang sa ilang interes ug sa interes sa masa.

Dinhi sa Caraga, ang RTF-ELCAC ni Duterte nagbutang sa kinabuhi sa nalamdagang kabatan-onan sa kakuyaw pinaagi sa pag-red-tag ug pagtawag kanila nga mga terorista aron pahilumon sila. Gipugos sila nga mosurender isip mga manggugubat sa BHB ug gihimong mga military assets. Target sila sa mga kampanyang kontra-insurhensya sa pasistang rehimeng US-Duterte. Ang mga kabatan-onang mag-uuma ug Lumad sa NEMR dili lamang mga saksi kundili mga biktima usab sa extra judicial killings, pugos nga pagpamakwit, pagbahad, pagpanghasi ug pagpanghadlok, abuso ug daghan pang mga kalapasan sa tawhanong katungod.

Busa, among giawhag ang kabatan-onan sa pagtuon sa katilingban, makig-uban ug mokat-on gikan sa masa ilabina sa mga mag-uuma, mamumuo ug nasudnong minorya ug makig-uban kanila sa ilang pakigbisog sa mga katungod.

Buot kamong pahilumon sa pasistang rehimeng US-Duterte. Ang mersenaryong militar ug kapulisan naglapas sa inyong mga katungod nga walay pagpanubag ug nagpasangil kaninyo nga mga Pulang manggugubat aron mahatagan og hinungdan ang ilang brutal nga mga binuhatan. Grabe ang pagpig-ot nila sa demokratikong espasyo.

Panahon na aron moadto sa kabanikanhan, mag-rebolusyon ug mosampa sa Bagong Hukbong Bayan. Sa pagdaug lamang sa nasudnon ddemokratikong rebolusyon ug pagtukod sa sosyalismo mahitabo ang tinuod nga kausaban sa katilingban ug makab-ot sa kabatan-onan ang lamdag nga kaugmaon.

Mabuhi ang kabatan-onan!

Mabuhi ang Kabataang Makabayan!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

#KM56: Kabatan-onan sa Caraga, pakusgon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan, sampa sa Bagong Hukbong Bayan!