Kongreso ng korapsyon at pasismo

Buyangyang na buyangyang ang kabulukan ng kongreso bilang instrumento ng naghaharing uri nang isagasa nito kagabi ang badyet para sa pasismo at korapsyon ni Marcos para sa 2024. Ang bulwagan nito’y nanlilimahid at mistulang kural ng matatakaw na buwaya.

Kasuka-suka ang pagbibingi-bingihan ng halos lahat ng kongresistang sunud-sunuran kay Marcos at kumakatawan sa mga burgesyang komprador at burukrata-kapitalistang sistema sa mga hinaing ng taumbayan sa harap ng krisis sa ekonomya at malawakang paghihikahos ng masa.

Kasuklam-suklam ang pagbubulag-bulagan nila sa pasismo at terorismo ng estado at ang pagwawaldas ng pera ng taumbayan sa mga pagdukot, pagpatay, pagtortyur, pandarahas sa mga komunidad, pananakot sa masa at pambobomba.

Nanggagalaiti ang taumbayan sa harap-harapang korapsyon, laluna sa ilang bilyong pisong sikretong badyet ni Marcos at iba pang upisyal at ahensya at para sa mga proyektong pang-imprastruktura pangkikbak ng mga upisyal.

Ginatungang lalo ng kongreso ng mga alipures at utusan ni Marcos ang galit ng sambayanang Pilipino, at itinutulak silang magbuklod at sama-samang magtungo sa lansangan upang isulong at ipaglaban ang kanilang kagalingan.

Kongreso ng korapsyon at pasismo