Kundehain ang Israel at US sa gerang henosidyo laban sa mamamayang Palestinian

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChinese

Sukdulang kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang henosidyo ng Israel na sinusulsulan ng imperyalistang US laban sa mamamayang Palestinian.

Ang walang-habas na pag-misayl at pambobomba mula sa himpapawid ng Israel sa Gaza ay tumarget sa mga bahay, ospital, upisina ng midya at gusaling pangkomersyo, at kumitil sa buhay ng higit 2,300 Palestinian, kung saan higit 720 ay mga bata. Higit 20,000 bahay ang winasak ng mga bomba ng Israel, kasabay ng kanilang pagputol sa suplay ng kuryente at tubig sa syudad. Higit 300,000 katao ang napwersang lumikas sa kanilang tahanan dahil sa plano ng Israel na muling sakupin ang lupa ng mga Palestinian. Ang brutalidad ng mga atake ng Israel ay tinutumbasan lamang ng rasista at xenophobic na retorika ng mga upisyal nito laban sa mga Palestinian.

Ang mga atake ng Israel ay lubhang tagibang sa armadong opensibang inilunsad noong Oktubre 7 ng armadong pwersa ng Hamas, at tahasang paglapastangan sa internsayunal na makataong batas at sibilisadong mga batas ng digma.

Nakikiisa ang PKP sa internasyunal na komunidad sa pagkundena sa imperyalistang US sa pagkakaloob ng suportang militar sa Israel at pagsuporta nito sa henosidyo at mga krimen laban sa mamamayang Palestinian. Ang pagpapakat ng dalawang aircraft carrier ng US sa internasyunal na karagatan sa labas ng sinakop na mga teritoryo ng Palestine ay nagtataas ng panganib ng magtagal ang gera at posibleng pagkalat nito sa iba pang mga bansa.

Kinukundena ng PKP ang rehimeng Marcos sa pagdedeklara sa Hamas noong nakaraang linggo bilang “teroristang organisasyon” sa paglalayong ibayong makipagmabutihan sa imperyalistang US. Ang mamamayang Pilipino at kanilang demokratikong mga pwersa ay tumitindig kasama ang mamamayang Palestinian sa kanilang pakikibaka para sa pambansang pagpapasya-sa-sarili at sa kanilang karapatang mag-armas at maglunsad ng armadong paglaban para palayain ang kanilang lupain mula sa brutal na pananakop ng Israel.

Kundehain ang Israel at US sa gerang henosidyo laban sa mamamayang Palestinian