Liham ng NDF-Southern Tagalog sa Rappler

,

 

Letter to the Editor
Disyembre 21, 2022

Mga kinauukulang kasapi ng Editoryal Board ng Rappler,

Pinakamainit na rebolusyonaryong pagbati! Sana’y ligtas kayo sa gitna ng matinding pang-aatake ng rehimeng Marcos-Duterte sa karapatan sa malayang pamamahayag at iba pang demokratikong karapatan.

Ikinalulugod naming mabasa ang ilang mga artikulong progresibo mula sa inyong news outlet sa kabila ng red-tagging at matinding censorship ng estado. Naging tampok ang paglalantad sa mga krimen ni Duterte at mga Marcos at paglaban sa disimpormasyon at pekeng balitang ikinakalat ng estado. Gayundin nakita ang ilang pagsisikap sa inyong panig na maglabas ng balansyadong balita kung saan ipinapakita ang panig ng rebolusyonaryong kilusan sa mamamayan. Mahalaga itong komponente ng isang news outlet para sa pantay na pagbabalita at paglalantad ng katotohanan. Katunayan, isa kayo sa sinusubaybayang mainstream local news outlet ng mga rebolusyonaryong pwersa sa ST.

Subalit, nais naming tawagin ang inyong pansin kaugnay sa inilabas ninyong Editoryal kahapon na pinamagatang “Ano ang hitsura ng kilusang Kaliwa post-Joma Sison?” Nakadidismaya na ang buong laman nito ay puno ng mga pawalis (sweeping) at di-istorikal na mga argumento at kongklusyong nakikikoro sa tindig at pahayag ng reaksyunaryong gubyernong Marcos II at ng AFP-PNP. Nakababahalang inilabas ito ng Rappler bilang Editoryal lalo’t kasingkahulugang kinakatawan nito ang tindig ng inyong buong media outlet. Taliwas ito sa mga prinsipyo ng patas na dyornalismo at pinawawalangsaysay ang mga pagsisikap ng mga progresibo at makabayang mamamahayag na lumalaban sa fake news, disimpormasyon, pang-aatake at panunupil ng estado sa kalayaan sa pamamahayag.

Higit pa, napaka-insensitibo naman ng timing ng paglalabas ninyo ng ganitong klase ng Editoryal at itinaon pang nasa panahong nagluluksa ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pagkamatay ni Ka Joma. Hindi man lamang din kayo nag-abalang humingi ng kahit na anong panig mula sa rebolusyonaryong kilusan gayong one email away lamang si Marco Valbuena, ang information officer ng CPP. Bunga nito, ang mga inilagay ninyong datos kaugnay sa kasaysayan ng CPP ay pawang mga palso at mali, ano’ng nangyari sa mataas ninyong rekord sa wastong fact-checking?

Kaugnay nito, nais naming ilinaw ang sumusunod na mga punto:

1. Nais palabasin ng Editoryal na humihina na ang rebolusyonaryong kilusan, at kesyo pulos matatanda na lamang ang mga kasapi ng CPP-NPA-NDFP at na hindi na ito ipinagpapatuloy ng mga bagong henerasyon. Minamaliit rin ninyo ang kakayahan ng mga kabataan na gagapin ang tunay na kalagayan ng lipunan at maghangad ng pagbabagong panlipunan para makaalpas sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtahak sa pambansa-demokratikong rebolusyon.

Wala ring impormasyong hawak ang Rappler upang mapatunayang iilan na lamang ang kasapi ng NPA ni itinatakwil ito ng masang Pilipino. Taliwas dito, napatunayan ng mga mamamahayag, kabilang ang ilang mamamahayag na mula sa inyong outlet, na tumungo sa kanayunan para sa mga press conferences kabilang ang sa noo’y tagapagsalita ng Melito Glor Command na si Jaime “Ka Diego” Padilla kung gaano pinangangalagaan ng masang magsasaka ang NPA at ang suportang ibinibigay nila sa rebolusyonaryong kilusan. Katunayan, maraming naisulat na lathalain ang iba’t ibang lokal at pandaigdig na media outlets kaugnay nito na mga buhay na patotoo ng mainit na pagtangkilik ng masang Pilipino sa rebolusyon.

2. Pinalalabas ng Editoryal na ang pagsusulong ng rebolusyon ng CPP-NPA-NDFP ay leader-oriented at na, sa pagpanaw ni Ka Joma ay titigil na ito. Hindi ba’t pagmamaliit ito sa lakas ng nagkakaisang pagkilos ng mamamayang Pilipino at sa magiting na rebolusyonaryong tradisyon nating ipinamalas sa kasaysayan? Kasingkahulugan ito ng pagsasabing tumigil na ang Katipunan sa pagrerebolusyon matapos mamatay ni Andres Bonifacio at pagtalilis ni Emilio Aguinaldo sa mga sunud-sunod na kabiguan. Pero sa katunayan, alam nating nagpatuloy pa rin ang pagrerebolusyon ng mga Katipunero na siyang tumalo sa kolonyalistang Espanyol at magiting na nagtanggol laban sa pananakop ng imperyalistang US.

Kinikilala ng rebolusyonaryong kilusan ang papel ng mga lider sa kasaysayan. Pero mawawalang-saysay ito kung hindi ito isasanib sa lakas ng masa sa pamamagitan ng pagyakap ng huli sa gabay at linyang dala ng mga lider o indibidwal. Iyon ang pinakamalaking medalya ni Ka Joma, dahil sa napakahusay niyang pag-aaral sa nilalaman ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at paglalapat nito sa kongkretong kalagayan ng lipunang Pilipino, niyakap ng mamamayang Pilipino ang rebolusyong ibinangon niya. Di sana’y matagal nang nagapi ng brutal na pang-aatake ng nagpalit-palitang rehimen ang rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas kung hindi ito tinanggap at niyakap ng masa.

3. Kaugnay sa pagharap sa peace talks. Malaon nang napatunayan ang pagiging sinsero ng NDFP na kamtin ang tunay, matagalan at makatarungang kapayapaang nakabatay sa hustisyang panlipunan. Ito ang layunin ng pagpasok nina Ka Joma, bilang chief political consultant ng NDFP at iba pang consultant nito, sa peace talks. Hindi ito taktika, kundi isa pang pamamaraan upang matigil ang dekada nang armadong tunggalian sa bansa, basta’t ipagkakaloob ng estado ang demokratikong adhikain ng mamamayan sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

Hindi tinalakay ng inyong Editoryal ang mga tagumpay na nakamit sa peace talks sa pagpupurisge ng NDFP at mamamayang Pilipino. Nakamit ang The Hague Joint Declaration na kumilala sa CPP-NPA-NDFP bilang isang katapat na pwersa (belligerent force) ng estado at nang sa gayo’y may kapangyarihan sa paggugubyerno. Napagtibay ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees na nagtitiyak sa kaligtasan ng lahat ng mga consultant at iba pang kalahok sa peace talks. Nagkaroon ba ng mga kaso ng pang-aatake sa hanay ng mga consultant at iba pang istap ng peace panel ng GRP? Taliwas dito ang maraming kaso ng pag-atake ng estado sa mga consultant ng NDFP kahit protektado sila ng JASIG. Matagumpay ring napirmahan ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na paggalang sa karapatang tao ng mga sibilyan at pwersang kalahok sa armadong tunggalian. Mahigpit na pinanghawakan ito ng rebolusyonaryong kilusan, lalo ng NPA, na nagsusulong ng digmang bayan. Kabaliktaran ang ginagawa ng AFP na mga paglabag sa karapatang tao ng mga sibilyan at reaksyunaryong gubyerno na ginawang ligal ang terorismo ng estado sa pamamagitan ng Anti-terror Law. Subali’t kakatwang tahimik dito ang inyong editoryal.

Ang pagkadiskaril ng peace talks ay dahil sa pagmamatigas ng reaksyunaryong gubyerno at pananabotahe ng mga sagadsaring pasista at militarista para pigilan ang pagsulong ng pag-uusap sa nilalaman ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms na nagbibigay ng kongkretong kalutasan sa kahirapan ng bansa. Hindi nga ba’t ang napagkasunduang prinsipyo nitong “libreng pamamahagi ng mga lupain” na pangunahing hinaing ng mga magsasaka ay isinulong ng NDFP? Kaya naman naghuramentado ang mga lokal na naghaharing-uri sa bansa kabilang si Duterte at arbitraryong tinalikuran ang usapan.

4. Ang mga datos na inilabas kaugnay sa mga kamalian ng Partido ay malaon nang nilagom, inamin at inihingi ng kapatawaran sa hanay ng malawak na mamamayang Pilipino noon pang dekada ’90 nang ilunsad ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. Nagsagawa ng puspusang pagpapaliwanag at pagpupuna ang Partido at nagsagawa ng kompensasyon sa mga pinagkasalahan. Dahil sa dalisay na hangarin ng Partido, muling niyakap at tinangkilik ito ng mamamayan. Buhat noon, higit pang lumakas ang Partido, lumawak at nakapagpatatag sa iba’t ibang panig ng bansa.

Katunayan, mas malalaki pang tagumpay ang nakamit ng kilusan matapos ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. Nailunsad sa iba’t ibang panig ng bansa ang malawakang pamamahagi ng lupa, pinarusahan ang mga berdugong AFP-PNP at ang mga goons ng panginoong maylupa at malalaking burgesya komprador. Naglunsad ng hakbang pamamarusa sa mga mapaminsalang operasyon ng malalaking negosyo na sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga magsasaka at lupaing ninuno ng mga pambansang minorya.

5. Ilan pang paglilinaw sa mga maling punto:

Ang teoryang gumagabay sa CPP ay Marxismo-Leninismo-Maoismo. Walang Stalinismo. Ang MLM ang kongkretong gabay ng bawat Komunista sa pagsusulong ng rebolusyon upang magapi ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Ibig sabihin, mga teorya ng pakikibaka upang wakasan ang kahirapan sa isang malakolonyal at malapyudal na bansa tulad ng Pilipinas. Dahil kinakailangan nang mas malalim na pag-unawa rito, hinihikayat naming puspusang pag-aralan ang mga teoryang ito bago kayo magbitaw ng mga palyadong argumento laban dito. Isa pa, hinihikayat rin naming pakaiwasan ninyo laluna’t nilalaman ito ng media ethics ang pamumulot ng kung anu-ano lamang na teorya, datos at impormasyon kung saan-saan laluna laganap ang fake news ngayon na isa sa masugid ninyong nilalabanan.
Ang isinusulong na pambansa demokratikong rebolusyon ng CPP-NPA-NDFP ay may estratehiyang matagalang digmang bayan na nangangahulugang “kubkubin ang kalunsuran mula sa kanayunan”. Nangangahulugan ito ng pag-iipon ng lakas sa kanayunan sa mahabang panahon hanggang mabaliktad ang timbangan ng lakas pabor sa rebolusyon upang ilunsad ang pinal na opensiba sa kalunsuran kung saan nakalukluk ang sentrong kapangyarihan ng lokal na mga naghaharing uri at ganap na agawin ang kapangyarihang pampulitika sa buong bansa. Ang insureksyon ay isang anyo rin ng estratehiya sa pakikibaka ngunit ito ay angkop sa mga kapitalistang bansa tulad ng naganap sa Russia noong 1917. Sa Pilipinas, itinatakda ng sistemang mala-kolonyal at malapyudal ang pangangailangan sa paglulunsad ng matagalang digmang bayan tulad ng naganap sa Tsina at maging sa Byetnam.
Kailanman, walang iniendorso ang Partido na kandidato sa reaksyunaryong eleksyon dahil hindi ito lumalahok dito. Kung ang tinutukoy dito ay ang pagsuporta at pakikipag-usap ng mga progresibo at makabayang grupo at partylist, hindi ba red-tagging na ito?
Hindi kailanman sinuportahan ng Partido ang drug war ng rehimeng Duterte. Kaisa nito ang mamamayan at kaanak ng mga biktima sa pagkundena at paniningil sa mga crimes against humanity ni Duterte.

Walang kredibilidad ang inilabas ninyong Editoryal lalo’t halatang hindi kabisado ng manunulat ang liko’t ikot sa loob ng Partido. Hinihikayat naming irekonsidera ng Editoryal Board ng Rappler ang artikulong ito lalo’t tinataliwas nito ang ilang prinsipyo sa patas na dyornalismo. Sa pag-eehersisyo ng karapatan sa malayang pamamahayag, maaari pa rin itong ilimbag bilang artikulong Opinyon.

Inaasahan namin ang positibo ninyong pagtugon.

 

Para sa bayan,
Patnubay de Guia
tagapagsalita,
NDFP-ST

Liham ng NDF-Southern Tagalog sa Rappler