Maghimakas agud paslawon ang kontra-pumuluyo nga giyera sang US-Duterte nga rehimen! Pabayaron ang AFP kag PNP sa ila mga utang nga dugo sa mga mangunguma!

, , , ,

Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Negros lubos nga nagasaludo sa ika-53 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa Disyembre 26, 2021. Nagapakig-isa ang hanay sang mga mangunguma sa pagselebrar sang mga kadalag-an halin pa man sa pagkabun-ag sang mahal nga Partido sadtong Disyembre 26, 1968.

Panahon ini sa pagselebrar sang mga kadalag-an, kadalag-an nga indi maisip sang pumuluyo nga napagkit na sa ila tagsa-tagsa ka mga hunahuna kag napamatud-an sa ila wala pu-as nga paghimakas tubtub naangkon ang mga ini ilabi na sa agraryong rebolusyon. Kung wala ang Partido Komunista, wala sang bisan ano man nga maangkon nga kadalag-an ang mga mangunguma. Bangud sa mabakud nga pundasyon kag ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kampanti ang pumuluyo nga magmadinalag-on ang patay-buhi nga paghimakas upod sa iya maki-masa kag rebolusyonaryong Hukbo nga amo ang NPA. Sigurado sa unahan maangkon sang mangunguma ang matuod-tuod nga repormang agraryo.

Wala kaluoy ang US-Duterte nga rehimen upod ang iya manugpatay nga AFP kag PNP sa pag-utas sang kabuhi sa mga inosenteng sibiliyan labi na sa mga mangunguma sa kabukiran. Wala untat ang mga kombat operasyon, pagpangdakop, himo-himo nga mga kaso, tortyor, patarasak nga pagpamusil kag pagpamomba nga direkta nga nag-apekto sa kabuhi kag palangabuhian sa mga komunidad sang mga mangunguma sa Negros. Hayagan ang ila madinuguon nga giyera batok sa pumuluyo kag mga pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga mismo ang pumuluyo ang direkta nga nangin biktima.

Inutil ang rehimen Duterte sa tuman ka uyaya nga pagpanghatag sang ayuda sa mga biktima sa bagyong Odette partikular sa isla sang Negros nga madamu sang naapektuhan nga pamilya sa diin halos wasak ang mga palangabuhian kag puluy-an. Ginapakamala-ut man sang mga pumuluyo ang mga gobyerno lokal sa isla sa mahinay ukon kulang nga pagpanagtag sang bulig sa mga biktima sang bagyo.

Sa pihak sang kalamidad naga-antus ang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa tuman nga kagutom kag kapigaduhon bangud sa kawad-on kag kakulang sang duta nga palangabuhian. Nagaantus man sila sa tuman ka manubo nga sweldo kag wala benipesyo halin sa mga agalon mayduta. Bisan pa lapyo ang kalawasan apang pilit sila nga nagatrabaho agud may ipakaon sa pamilya.

Sa pagbukas sang bag-ong tuig 2022, lauman ang mga katalagman nga tugahon sang US-Duterte nga rehimen gamit ang berdugong militar kag pulis nga magsabwag sang lapnagon nga kahalitan sa isla sang Negros apang handa kag mabinantayon ang masang mangunguma nga atubangon kag paslawon ini.

Ubos-kusog nga pamatukan kag paslawon ang kontra-rebolusyonaryo nga giyera ni Duterte. Madulom ang pala-abuton sang pumuluyo sa idalum sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga nagahari nga sistema. Yara sa aton mga kamot kag kusog bilang mayor nga pwersa upod ang malig-on nga pagpamuno sang Partido Komunista nakasandig ang pagpundar sang mahamungayaon kag masanag nga buas damlag para sa masunod nga henerasyon.

Silutan ang may utang nga dugo sa pumuluyo!
Mag-upod sa NPA kag isulong ang armadong paghimakas tubtub sa sa kadalag-an!
Mabuhi ang ika-53 nga anibersaryo sang PKP!
Mabuhi ang NPA kag ang masang pigos!

Maghimakas agud paslawon ang kontra-pumuluyo nga giyera sang US-Duterte nga rehimen! Pabayaron ang AFP kag PNP sa ila mga utang nga dugo sa mga mangunguma!