Mamamayang api, walang pagod na lumaban para sa lupa at kabuhayan!

,

Nagpupugay ang NDFP-ST sa mamamayan ng Timog Katagalugan na magiting na nagbabangon at lumalaban upang kamtin ang kanilang karapatan sa lupa at kabuhayan. Ang kanilang puspusang pakikibaka at matibay na paninindigan ay inspirasyon sa lahat ng inaapi’t pinagsasamantalahan at tinik sa lalamunan ng mga naghaharing uri. Dapat paigtingin at payabungin ang mga pakikibakang bayan at pagsilbihin ito sa pangkalahatang adhikain ng sambayanang Pilipino para sa tunay na kalayaan at demokrasya.

Tampok sa nakaraang mga buwan ang laban ng mga magsasaka para sa lupa at ng mga tsuper laban sa jeepney phaseout. Matapang na nilalabanan hanggang ngayon ng mga magsasaka sa Hacienda Roxas, Nasugbu, Batangas at ng mga residente ng Lupang Tartaria, Silang, Cavite ang pangangamkam sa kanilang mga lupain. Sa Hacienda Roxas, kumikilos ang mamamayan upang biguin ang muling pang-aagaw ng Roxas & Company Inc. (RCI) sa lupang matagumpay na napasakamay ng mga magsasaka bunsod ng matagal nilang pakikibaka mula pa dekada 1980. Naipanalo ng mga magsasaka na ipamahagi sa kanila ang lupa at nagkamit pa sila ng CLOA bilang ligal na garantiya. Ngunit matapos ang mga maniobra sa korte at pambabaluktot sa batas ng RCI, higit 1,300 ektaryang lupain ang iniutos ng DAR na “ibalik” sa kumpanya nito lamang Disyembre 2023. Mariin itong tinutulan ng mga magsasaka at agad silang nagprotesta.

Nakikibaka rin ang mga residente ng Lupang Tartaria upang biguin ang pakana ng mga Aguinaldo at Ayala na palayasin sila sa kanilang panirikan at sakahan. Tulad ng Hacienda Roxas, matagal nang ipinaglalaban ng mga magsasaka ang Lupang Tartaria sa pangangamkam ng MBK-PML. Nitong huli, umupa ng mga maton mula Jarton Security ang mga Aguinaldo-Ayala ngunit hindi natinag ang mga taga-Tartaria at ipinagtanggol ang kanilang barikada. Ang kasalukuyang maniobra at marahas na aksyon ng mga Aguinaldo-Ayala sa lugar laban sa residente ay bahagi ng plano nilang saklawin ito ng inaambisyon nilang itatayong commercial complex.

Kagaya ng mga magsasaka, hindi rin sumusuko ang maliliit na operator at tsuper ng jeep at mga UV Express sa harap ng garapalang pakana ng reaksyunaryong gubyerno na patayin ang kanilang kabuhayan. Lumahok ang mga tsuper at operator sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon sa pambansang welga noong huling linggo ng Abril kasabay ng pagpaso ng deadline sa franchise consolidation. Tuluy-tuloy pa rin ang kanilang laban at panawagan na ibalik ang mga prangkisa upang hindi sila mawalan ng hanapbuhay.

Makatwiran ang paglaban ng masa sa gitna ng papatinding krisis pang-ekonomya at karahasan ng estado. Malinaw ang batayan ng kanilang paggigiit para sa lupa at kabuhayan at ang tahasang pang-aapi at pagka-gahaman ng naghaharing uri kaya’t umaani ang mga pakikibakang bayang ito ng suporta mula sa iba pang aping uri at sektor ng lipunan. Kailangan pang palawakin ang hanay ng mamamayang nakikisimpatya at nakikiisa sa kanilang pakikibaka upang maging dagdag na kalasag laban sa pasistang pang-aatake ng kaaway. Dapat ding samantalahin at gamiting sandata sa ligal na pakikibaka laban sa puting teror ang deklarasyon ng Korte Suprema na ang red-tagging ay mapanganib at labag sa karapatang tao. Ang desisyon ng burgis na korte ay tagumpay na nakamit sa proseso ng masikhay at matapang na ligal na pakikibaka ng mga biktima.

Ang ating mga natipong tagumpay ay higit pa sa sapat na puhunan upang ibunsod ang mas marubdob na paglaban. Ang mga ligal na pakikibaka ay dapat ikumbina sa mga malaligal at ekstraligal na paraan ng paglaban hanggang ibayong mapalakas ang pambansa demokratikong pakikibaka. Higit sa lahat, kailangang ipaunawa sa mamamayan ang ugat ng suliranin sa lupa at kabuhayan at ang kawastuhan ng armadong rebolusyon bilang ultimong solusyon sa mga saligang suliranin at kabulukan ng mala-kolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.#

Mamamayang api, walang pagod na lumaban para sa lupa at kabuhayan!