Mapulang pagsaludo “Ka Megan ” martyr sa rebolusyon!

Gihalad gikan sa Partido Komunista ng Pilipinas ug Bagong Hukbong Bayan Surigao del Sur ug sa tibuok rebolusyonaryong katawhan ang pinakataas nga pagsaludo kang Ka Megan/ka Hardy (Noel Tumarlas Alacre) isip usa sa mga bantugang martyr ug bayani sa rebolusyon .

Gikan sa maayo ug responsableng pamilyang mag uuma si ka Megan. Sa iyang mubong pangidaron , iyang hingpit nga nasinati ang ka krisis sa panginabuhi ubos sa semi kolonyal ug semi pyudal nga katilingban. Tungod Kay responsableng anak siya sa iyang ginikanan ug sa iyang mga igsuon nitimbang si ka Megan sa panginabuhi sa ilang pamilya.

Sa iyang personal nga kasinatian sa grabeng kalisod,walay puas nga pagpangdaugdaug ug pagpanglupig sa katawhang kabus, nakadesisyon siya nga mag full-time sa Bagong Hukbong Bayan niadtong tuig 2004. Sulod sa 18 ka tuig gihalad ni ka Megan ang iyang kinabuhi alang sa pagpa asdang sa demokratikong gubat sa katawhan.

Nag alagad siya sa rebolusyon sa tumang kamatinud-anon dinhi iyang gipanday ang kalayo sa pakig away/pakigsangka ug pagpakyas sa mga kampanyang operasyon sa nagsalimuang nga kaaway aron bungkagon ang rebolusyonaryong kalihukan sa probinsya ug sa kinatibuk an .

Ihemplo ug inspirasyon si ka Megan sa tanang pulang manggugubat ug mga masa sa iyang kaisog ug determinasyon nga suklan ang mga insurhensya sa mga pasistang rehimen gikan sa Oplan bantay laya 1 ug 2 hangtod sa kasamtangan.

Wala siya bisan kanus-a nagduha-duha nga atubangon ang mga kalisdanan ug sakripisyo, hinuon tibuok isog niyang gitampo ang iyang tumang katakos sa pakigsangka ug pagpakyas sa matag atake sa kaaway aron padayong mapreserba ug mapalig-on ang rebolusyonaryong pwersa sa probinsya ingon man sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa nasud.

Gikan sa simpleng manggugubat nahimo siyang maayo ug masaligang kumander /lider sa Partido Komunista ug BHB. Si ka Megan usa ka commanding officer sa usa ka nataran sa Surigao del Sur. Malipayon ug makahuluganon ang iyang rebolusyonaryong kinabuhi uban sa mga pulang mangugubat ug sa masa.

Modelo si ka Megan sa usa ka matinud-anon nga Komunista ug Hukbong Bayan wala mamili ug gimbuhaton lig-on, disiplinado, kugihan ug mapahiubsanon. Walay bahid nga arogansya ug paghinambog sa kaugalingon hinuon nakita sa iya ang pagkapraktikal ug kaandaman sa pagtul-id sa iyang mga negatibo ug kahuyangan.

Isip punong kumander, may taas nga pangandoy ug may ligdong nga kasing-kasing si ka Megan. Suod siya sa masa ug may kakugi sa pag atiman sa pwersa ug rebolusyon.

Nag ilusyon ang kaaway kung nagtuo sila nga hingpit nga mabungkag ang armadong pakigbisog sa probinsya sa Surigao del Sur sa pagkawala ni ka Megan. Luyo niini nag pabiling buhi ang diwa nga gigakus ni Ka megan sa matinud-anong pag silbi sa interes sa katawhang gidaug-daug ug gipahimuslan. Nagdugang hagit kini sa mga pulang mangugubat ug sa tibuok rebolusyonaryong kalihukan sa lig-og determinasyon nga mopadayon ug maisugong suklan ang grabeng pagpahimulos, pagpangdaug-daog, kabangis, pasismo sa papet nga paghari sa rehimen.

Padayong i-asdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan.

“Ang tinuod nga rebolusyonaryo dili bisan kanus-a moluhod sa kaaway, hinuon mas pilion pa niining magpakamatay alang sa katawhang kabus ug nilupigan”

Ka Megan, Bayani ka ug inspirasyon ka sa among pagpadayon hangtud sa kadaugan!

Gikan sa kinatibuk-ang pwersa sa
NPA-Surigao Del Sur

Mapulang pagsaludo "Ka Megan " martyr sa rebolusyon!