Matagumpay na ambus ng NPA-Quezon sa 85th IBPA: 5 kaaway, patay! 5 armas, nasamsam!

Nagpupugay at taas kamaong pagbati ang ipinapaabot ng Melito Glor Command(MGC)-NPA Southern Tagalog sa mga Pulang mandirigma ng Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon. Tinambangan ng isang yunit ng NPA Quezon ang pinagsanib na pwersa ng 85th IBPA at CAFGU sa Sityo Pag-asa, Brgy. Mapulot, Tagkawayan ngayong Setyembre 1, bandang 7:11 ng umaga. Sa ulat ng yunit, lima ang patay sa kaaway, sugatan ang apat pa na nanakbo at nasamsam nila ang limang ripleng M-16. Samantala, ligtas na nakaatras ang mga kasama mula sa pinaglunsaran ng ambus.

Nasa proseso ng pagrerekon ang siyam na palalong kaaway nang surpresang inambus sila ng mga Pulang mandirigma. Tumagal nang mahigit isang oras ang labanan.

Ang opensiba ay tugon ng NPA sa malaon nang kahilingan ng mamamayan ng Quezon na parusahan ang mga berdugong kaaway at kamtin ang hustisya sa paninibasib ng pasistang 85th IBPA at mga CAFGU sa kanilang mga komunidad. Tigmak sa dugo ang kamay ng pasistang yunit na nambobomba sa kanilang mga niyugan at linang, pumapatay at nambubugbog sa kanilang mga kababaryo, sapilitang nagpapasuko at nanggigipit sa kanila at salot sa kanilang kabuhayan. Malaon nang nakakampo ang 85th IBPA sa Sityo Pag-asa na walang ibang idinulot sa mga residente at karatig-baryo kundi takot at paghihinagpis sa maiigting na focused military at retooled community support program operations nito sa lugar.

Sampal sa mukha ng pasistang pwersa at reaksyunaryong gubyerno ang naturang opensiba kung saan idineklarang nakamit ng Quezon ang istatus na “Stable Internal Peace and Security” at ganap nang “insurgency-free” nito lamang Hunyo 12. Tiyak na nagkakabuhol-buhol ngayon ang dila ng AFP-PNP para pagtakpan ang kanilang kasinungalingan habang nagbubunyi ang mamamayan. Pinasusubalian din ng matagumpay na taktikal na opensiba ng NPA Quezon ang ikinakalat na kasinungalingan ng AFP-PNP at ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte na iilan na lamang ang larangang gerilya sa bansa.

Pilit mang pagtakpan o baluktutin ng estado ang mga balita kaugnay ng matatagumpay na aksyong militar ng NPA, alam ng masang Pilipino ang tunay na kwento sa likod ng mga labanan. Katunayan, nagbubunyi ang mamamayan ng Quezon sa tagumpay ng opensibang ito.

Nagtagumpay ang taktikal na opensiba ng NPA Quezon dahil sa hindi nagmamaliw na suporta at pagmamahal na tinatamasa nito mula sa inaapi at pinagsasamantalahang masang magsasaka sa lalawigan. Hangga’t nananatiling malakolonyal at malapyudal ang lipunang pinaghaharian ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo, patuloy na susulong ang demokratikong rebolusyong bayan hanggang maibagsak ito at maitayo ang tunay na malaya at demokratikong bansa.

Matagumpay na ambus ng NPA-Quezon sa 85th IBPA: 5 kaaway, patay! 5 armas, nasamsam!