Pahayag ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan sa Pandaigdigan Araw ng mga Guro Mga Makabayang Guro: Ngayong World Teachers’ Day, Mag-Ambag Sa Ikalawang Kilusang Propaganda! Ipagtagumpay ang Pambansa Demokratikong Rebolusyong Bayan!

, ,

Nagbibigay-pugay at parangal ang lahat ng kasapian ng KAGUMA sa lahat ng mga guro, mga edukador at mga manggagawa sa edukasyon ng ating bayan ngayong Pandaigdigang Araw ng mga Guro (World Teachers’ Day o WTD). Marapat lamang na pagpugayan ang lahat ng ating mga guro dahil sila ay nananatiling matapat sa kanilang bokasyon na magmulat at magturo sa mga kabataan sa harap ng papatinding krisis ng ating ekonomiya at malubhang kahirapan ng ating mamamayan.

Higit sa lahat, pinagpupugayan natin ang rebolusyonaryong guro na si Propesor Jose Maria Sison. Ang mga pinundar niyang mga gintong aral kasama ang iba pang rebolusyonaryo noong panahon ng batas militar ng diktaduryang Marcos Sr at sa ating kasalukuyang panahon ay nagsilbing mitsa na nagpaalab at nagpapalagablab sa diwang palaban ng mga makabayang guro upang tumungo sa kanayunan at mag-ambag sa matagalang digmang bayan.

Malaki ang ambag ng KAGUMA sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Mula sa pagkakatatag nito noong 1971 hanggang sa kasalukuyan ay walang patid ang pagsisikap ng mga makabayang guro na isulong ang ikalawang Kilusang Propaganda. Sa kanayunan ay naging istrumento sila ng pagtuturo at pagmumulat sa masang-api at magsasakang pinagsasamantalahan upang labanan ang pyudalismo. Sila rin ay naging katuwang ng Bagong Hukbong Bayan upang palaganapin at patimuin ang mga aralin sa lipunan at rebolusyong Pilipino at ang kaisipang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga kadre at kasapi ng Partido.

Sa mga paaralan at unibersidad naman sa lungsod ay nakikiisa ang mga makabayang guro sa malapad na nagkakaisang prente para wakasan ang mga papet na rehimen mula sa diktador na si Marcos, laban kay Erap, kay GMA hanggang kay Duterte. Naging mahusay at masikhay ang mga makabayang guro sa pagtuturo ng makabayan, siyentipiko, at makamasang edukasyon. At kahit na ang kurikulum at buong sistema ng edukasyon ay sumusunod sa kumpas ng imperyalistang World Bank na maging komersyalisado, kolonyal at represibo, naging malikhain ang mga makabayang guro upang baguhin ang tema, laman, pormal at pedagohiya sa loob at labas ng paaralan. Pinatunayan ang lakas ng nagkakaisang tindig ng mga guro sa panahon ng paglaban sa neoliberal na programa na K+12 ng dating Pangulong Aquino.

Sa kasalukuyan, malaki ang kinahaharap ng mga guro lalo na sa laban sa di-makataong kondisyon sa pagtuturo at napakamababang sahod. Kaya naman mahigpit na umuugnay ang KAGUMA sa mga kilusang nagnanais na maitaas ang sahod at kalagayan ng mga guro pati ng mga ordinaryong obrero. Ang KAGUMA ay hindi magpapalansi sa mga libreng sorbetes, lobo, at libreng sakay na limos ng estadong pasista bilang pagkilala sa sakripisyo at hirap ng mga guro sa ating bayan ngayong WTD. Hindi mga kendi o “Thank You” cards ang magpapasaya sa mga gurong naghihirap. Mataas na sahod at mas maalwan na kondisyon sa pagtuturo ang tunay na paraan ng pasasalamat sa mga guro!

Nananawagan din ang KAGUMA sa lahat ng mga gurong makabayan at progresibong sektor ng ating lipunan na suportahan ang laban ng mga propesor at manggagawa sa sektor ng edukasyon sa mga paarala’t pamantasan para isulong ang karapatan sa edukasyon, depensahan ang akademikong kalayaan, at itaas ang kagalingan ng mga guro at kawani sa edukasyon. Ang kasalukuyang pilit na pagtitibag ng pasitang NTF-ELCAC, kasabwat ang CHED at DepED, ay naglalayong makapasok sila sa mga paaralan, busalan ang bibig ng mga guro, takutin o di kaya ay dukutin ang mga progresibong estudyante at edukador, at samsamin ang mga subersibong aklat at babasahin.

Kailangan natin ang ibayong pagpapalakas at pag-oorganisa upang mapigilan ang napipintong pagbabalik ng ROTC sa kolehiyo at pagpapalakas nito sa high school. Ang militarisasyon ng ating mga paaralan ay hakbang ng pasistang etado upang kitilin ang kalayaang pang- akademiko. Ang ROTC ay hindi magtuturo ng nasyunalismo bagkus gagamitin ito sa paniniktik gamit ng milyong confidential funds ni VP Sara na isa ring upisyal ng NTF-ELCAC upang siraan at ilagay sa panganib ang lahat ng mga gurong tutuligsa sa DepEd at susuporta sa mga progresibong pagbabago sa DepEd.

Kaya sa WTD lumabas tayo kasama ang ating mga estudyante at mag martsa sa lansangan. Gawin nating mga silid-aralan ang lansangan. Gawin nating pisara ang ating mga plakards para imulat ang ating mga mag-aaral at kababayan sa mga baluktot na kaisipan na pilit binabago ang kasaysayan para bumango ang mga magnanakaw na pamilyang Marcos.

Palakasin natin ang ating tinig upang mairehistro ang ating pagtutol sa budget cut sa edukasyon at iba pang serbisyong publiko. Tutulan natin nang buong lakas ang pagtatanggal sa libreng edukasyon sa kolehiyo, at sama-sama nating isulong ang panawagan para sa mataas na sahod para sa mga guro.

ANG KAGUMA ay naniniwala na kahit kailanman ang edukasyon ay hindi maaaring maging nyutral at walang pinapanigang uri sa lipunan at interes. Ngayong WTD, paigtingin natin ang ating pagnanais na makamit ang pambansa demokrasya na may sosyalistang perspektiba. Magturo tayo para sa rebolusyon. Maging kasangkapan tayo ng ikalawang Kilusang Propaganda at tulad nina Rizal, Jacinto, del Pilar at iba pa, ipayakap sa mga mamamayan ang pambansa demokratikong rebolusyon at ipagtagumpay ito!

MABUHAY ANG MGA GURO NG BAYAN!

ITAAS ANG SAHOD NG MGA GURO!

DEPENSAHAN ANG AKADEMIKONG KALAYAAN!

ISULONG ANG IKALAWANG KILUSANG PROPAGANDA!

IPAGLABAN ANG MAKABAYAN, SIYENTIPIKO AT MAKAMASANG EDUKASYON!

MGA GURO, SUMAPI sa BHB!

MABUHAY ANG CPP-NPA-NDF!

Mga Makabayang Guro: Ngayong World Teachers’ Day, Mag-Ambag Sa Ikalawang Kilusang Propaganda! Ipagtagumpay ang Pambansa Demokratikong Rebolusyong Bayan!