Militar nagpangransak panahon sg paskwa

,

Mabaskog nga ginkundenar sg MCC-NPA ang ginhimo nga kalapasan sg 60 ka tropa sg 94th IB sa panahon sg paskwa kon sa diin 7 ka balay ang ila wala respeto nga ginransak sadtong Disyembre 26, 2022 alas 6 sg aga.

Ginsulod ang mga kabalayan nila

1. Albert Ramos

2. Leticia Sablaon

3. Eida Tingal

4. Benjie Teruel

5. Ramon kag Analisa Tingal

6. Edgardo kag Jonjelyn Tingal

7. Eddie kag Vivian Teruel

8. Jimbert kag Helen de Leon

9. Kompol de Leon

tanan pumuluyo sa sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabankalan Cty.

Wala sg ginpresentar nga search warrant ang tropa militar sg pugos nila aga ginpangsulod ang mga kabalayan kag ginpang-ukay ang mga gamit sini.

Dugang dire, naghilibion ang masobra 20 ka kabataan nga nagapangidaron 3-15 anyos sg 7 ka pamilya bangud sa grabeng kahadlok.

Nalaagum man sg pagkastigo si Albert samtang ginplanteran sg bomba kag armas si Roben.

Ginpakamalaot sg MCC-NPA ang ini nga wala pagrespeto sg mga kinamatarung kag katungod sg sibilyan labina ang kaayuhan kag seguridad sg mga kabataan. Mas labi nga nagapakita sg wala batasan ang hanay sg pwersa sg estado nga nagatarget sg mga sibilyan sa mga operasyon militar bisan panahon ag paskwa. Nagapakita ini sg kadesperado sg reaksyunaryong estado kag sa ila armadong makinaryas nga AFP-PNP/NTF-ELCAC nga nagadamgo sg udtong-tutok nga madugmok nila ang NPA paagi sa pagtarget sg mga sibilyan nga mangunguma. Gin-awhag sg MCC-NPA ang pumnuluyo nga mag-isa kag ireport ang mga kalapasan nga ginahimo sg militar batuk sa mga inosenteng sbilyan.

Ini nga mga kahimuan magadugang lamang gatong sg kaakig sg pumulwyo sa ila ginaantus nga kapigaduhon sa idalom sg naglungtad nga ekonomikanhong krisis idalom sg korap, pasista kag mapiguson nga rehimen kon sa diin wala nagahatag pagtagad sg ila mapait nga kahimtangan.

Ginasinggitan sg pumuluyo ang matuod nga reporma sg duta, makatawo nga sweldo, pagpanubo sg presyo sg balaklon kag iban pa nila nga mga demanda. Pero sa panahon sg kapaskohan, miltarisasyon ang regalo sg rehimeng Marcos Jr sa pumuluyong mangunguma sa kabukiran.

Kadungan sini, ginapangako sg bilog yunit idalom sg MCC-NPA nga pabayron ang mga pasistang tropa, militar sg AFP kag mga ido-ido sini nga nagahalit sa pumuluyo dire sa nasakopan nga erya sini. Magapaninguha ang bilog NPA sa Negros nga maangkon sg pumuluyo ang hustisya sa mga biktima sa anuman nga mga pagpanglapas sg tawhanon nga kinamatarung nga ginhimo sg AFP-PNP/NTF-ELCAC.

Militar nagpangransak panahon sg paskwa