Nahanungod sa inaway banwa sa industriyal nga mga kapitalistang pungsod

Ginpamangkot ako sang makapila ka beses sang kilala nga mga proletaryong rebolusyonaryo kon bala ang inaway banwa nga gin-aplikar ni Mao sa China mangin madinalag-on sa mga kapitalistang pungsod kon sa diin ang proletaryong industriyal nangin mayorya nga sahi kag ang mangunguma nangin minorya nga sahi.

Tinguhaon ko nga sabton ang pamangkot sa paagi nga teoritikal kag hypothetical base sa kasaysayan kag mga kundisyon pangkatilingban kag sa sulod sang nagaluntad nga konstitusyon kag ligal nga layi sa industriyal nga mga kapitalistang pungsod. Sa proseso, talakayon ko ang ideya sang iban nga tawo nga ang teorya ni Mao sa malawigan nga inaway banwa unibersal kag aplikable.

Malawigan nga Inaway Banwa sa China kag sa Pilipinas

Ginpaathag mismo ni Mao sa iya panahon nga ang inaway banwa indi lang posible kundi kinahanglanon para sa rebolusyonaryong partido sang proletaryado agud mangin madinalag-on ang demokratikong rebolusyon sang banwa sa isa ka malakolonyal kag malapyudal nga pungsod nga ara sa permanenteng krisis.

Sa pag-aplikar sang istratehikong linya nga palibutan ang kasyudaran halin sa kaumhan, mapamunuan sang mga proletaryong rebolusyonaryo ang hukbong bayan nga magdaku sa huluhalintang halin sa gamay kag maluya padulong sa daku kag mabaskog sa paggamit sang kaumhan bilang malapad nga erya sang maniobrahan kag sa pagkuha sang suporta sang masang mangunguma bilang mayor nga pwersa sang rebolusyon.

Nangin madinalag-on ang Partido Komunista sang China sa paggamit sang kaumhan para sa malawigan nga panahon agud makatipon sang bastante nga armado kag pangpulitika nga kusog agud sang ulihi agawon ang mga syudad kag sa sini napadaug ang paghimakas sang pumuluyo para sa demokrasya kag sosyalismo.

Nagasunod ako sa teorya kag praktika ni Mao bahin sa malawigan nga inaway banwa sa akon mga sinulatan sa partikular nga mga kundisyon sang Pilipinas para sa armadong rebolusyon. Kag akon gintamdan ang pila ka kunsiderasyon nga pulu-pulo kag mabukid nga kinaiya sang Pilipinas.

Ang armadong rebolusyon nga ginapamunuan sang Partido Komunista sang Pilipinas nakatigayon nga makapreserbar sang kaugalingon kag nag-angkon sang kusog sa masobra 50 ka tuig sa pagpatuman sang istratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa, sa pihak sang tanan nga istratehikong plano sang US kag mga papet nga rehimen nga dugmukon ini kag sa mapintas nga mga pagbag-o sa kalibutan, pareho sang lubos nga pagpanumbalik sang kapitalismo sa China kag sa pagbagsak sang Soviet Union umpisa 1991.

Sa industriyal nga mga kapitalistang pungsod, indi makaumpisa ang mga proletaryong rebolusyonaryo nga may gamay kag maluya nga hukbong bayan sa kaumhan kag maglaum nga gamiton ang malapad nga erya kag walay pat-ud nga panahon sa kaumhan para isustenir ang gera.

Sa gilayon nga mangisog maglunsar sang una nga taktikal nga opensiba ang hukbo, pagadumugon ini sang daku nga armadong hukbo kag sang tuman ka unipikado sa ekonomya, komunikasyon kag sistemang transportasyon sang monopolyong burgesya.

Ugaling, ang termino nga “inaway banwa” pleksible nga gamiton sa pagkahulugan nga kinahanglanon ang armadong rebolusyon sang pumuluyo agud pukanon ang burges nga estado sa isa ka industriyal nga kapitalistang pungsod. Pero, pat-ud nga malawigan ang preparasyon para sa armadong rebolusyon nga may daku nga partisipasyon sang pumuluyo.

Sa gintumod ni Lenin, indi magdaug ang rebolusyon tubtub nga ang kapitalistang sistema malala nga nahagmak sa krisis nga ang nagaharing sahi indi na makagahum sa daan nga pamaagi, ang pumuluyo gusto sang rebolusyonaryong pagbag-o kag ang rebolusyonaryong partido sang proletaryado mabaskog katama para pamunuan ang rebolusyon.

Walay pulos nga mag-umpisa sang armadong rebolusyon sa syudad ukon sa kaumhan nga wala sang nagakaigo nga pagtamod sa obhetibong mga kundisyon kag mga suhetibong pwersa sang rebolusyon. Magamadinalag-on lamang ang armadong insureksyon sa urban kontra sa kapitalistang estado resulta sang malala nga pagkahagmak sa internal nga krisis, ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, pagkagumon sa inter-kapitalista ukon inter-imperyalistang gera kag sa pag-abante sang rebolusyonaryo nga kahublagang masa nga may supisyente nga armadong kusog.

Mga Istorikal nga Halimbawa sang Armado nga Proletaryong Rebolusyon

Ginpakita sang Komuna sa Paris sadtong 1871 nga ang mga proletaryong rebolusyonaryo makalunsar sang madinalag-on nga insureksyong urban sang nagumon ang France sa gerang Franco-Prussian kag mismo ang mga armadong gwardya sang syudad naglunsar sang insureksyon nga may daku nga suporta sang masang proletaryado.

Sa imperyalistang Russia, may malawig nga panan-awan ang mga Bolshevik nga magtanum sang mga kadre bilang mga rebolusyonaryong binhi sa sulod sang hukbong Tsarista. Sang nangin disgustado ang masa sang mga tropa pareho sa pumuluyo durante sadtong World War I, nag-alsa sila agud pukanon ang Tsar kag madason ang gubyernong burges ni Kerensky. Masunod sini, naglunsar sila sang madinalag-on nga gera batuk sa mga reaksyunaryo kag mga dumuluong nga interbensyunista sa kaumhan sang malapad nga emperyo sang Russia.

Antes pa man paboran sang monopolyong burgesya nga maghari sa Germany kag direkta makamit sang terorismo sang estado agud tapnaon ang proletaryado kag ila rebolusyonaryong partido, ang mga pasistang German nagporma sang ila mga armadong grupo ukon paramilitaryang organisasyon kag nagkolaborar sa hukbo kag pulis sang kapitalistang estado agud bungkagon ang mga welga sang mamumugon kag mga protestang masa.

Durante sang grabe nga krisis sang Weimar Republic, ang mga komunista kag sosyal nga demokratang German may ila man nga mga armadong grupo ugaling nalabawan sila sang mga pasista sa desaysibo nga tion. Pero nagpabilin nga balid ang leksyon nga mga proletaryong rebolusyonaryo kag ang pumuluyo dapat permi magtinguha nga mangin sampaton kag magmadinaag-on lunsay sa preparasyon kag aktwal nga kondukta sang armadong rebolusyon.

Durante sadtong World War II, nagtuhaw ang mga partisano sa pila ka pungsod sang Europe pareho sang France, Italy kag iban pa, agud maglunsar sang inaway partisano batuk sa mga pasista. Kon sa diin ang pasismo una nga nag-angkon sang poder sadtong 1922, ang mga komunista kag ang pumuluyo naglunsar sang inaway gerilya lunsay sa urban kag kaumhan tubtub nga mabitay ang pasistang diktador kag gamayan nga maagaw ang estado poder.

Sandig sa nauna nga istorikal datos, dapat pirme nga maalam ang organisado nga rebolusyonaryong proletaryado kag masa nga isigahum kag antisiparon nga ang sistemang kapitalista pirme nga nagahulog sa krisis kag ang monopolyong burgesya nagagamit sang pasismo agud unahan ang proletaryong rebolusyon. Bisan pa ang materyal nga pundasyon para sa sosyalismo nagaluntad sa kapitalismo, ang proletaryado dapat una nga lutuson ang pasismo, kag sa sini magamadinalag-on sa pagbato para sa demokrasya, antes mangibabaw ang sosyalismo.

Lohikal kag kinahanglanon para sa mga proletaryong rebolusyonaryo nga mag-armas sa ila kaugalingon, mangin muklat nga disiplinado kag maghimo sang pulitiko-militar nga paghanas bilang preparasyon sa palaabuton nga armadong inaway. Ginasigahum ko nga ang armadong kapasidad sang mga proletaryong rebolusyonaryo una sa tanan ginahugpong sa mga prinsipyo kag regulasyon pang-ideolohiya, pangpulitika kag pang-organisasyon.

Kapares sa ginhimo sang mga Bolshevik, mahimo makadeploy sang mga kadre ang mga proletaryong rebolusyonaryo para sa rebolusyonaryong hilikuton sa reaksyunaryong hukbo, labi na bangud kadam-an sa mga suldado naghalin sa sahing mamumugon. Mahimo ang isa ka kapitalistang estado sa pila ka adlaw mapaluya sang krisis kag gera nga ang iya reaksyunaryong armadong kusog nagahuyog nga magkalabungkag, pareho sa Tsaristang hukbo sadtong World War I.

Nahanungod sa pag-angkon kag likum nga pagtago sang mga armas sang pila ka dekada kag paglunsar sang gagmay nga mga opensiba sa labing limitado kag pigado nga sitwasyon, ang mga armadong organisasyon sa Ireland kag Palestine makahatag sang maayo nga mga halimbawa sang muklat nga disiplina, pagkasampaton, matinugahon kag kabakod bunga sang suportang masa sang bilog nga komunidad nga nagakontra sa nagapanakup nga pwersa. Ugaling, sila ara sa sitwasyon kag mga proseso nga indi tipikal sa mga kapitalistang pungsod subong.

Kunsiderasyon para sa Pag-armas sang Proletaryado

Sa subong nga konstitusyunal kag ligal nga sukatan sang industriyal nga mga kapitalistang pungsod nga nagapostura nga liberal-demokratiko, sin-o man nga indibidwal ligal nga makaangkon sang armas sa katuyuan nga sport kag depensa-sa-kaugalingon batuk sa mga kriminal kag amo man sa posibilidad nga ang estado mangin tiraniko kag mapiguson.

Mismo sa United States of America, ginapanindugan sang mga nagahimo sang armas ang konstitusyunal nga kinamatarung sang banwahanon nga maghupot sang armas agud may malapad nga merkado nga pagabaligyaan sang mga armas, walay sapayan sa reklamo sang liberal burges para sa mas istrikto nga paglisensya sang pusil, pagdisarma sa mga white supremacist kag sa ginpadaku nga mga jihadist kag sa pagpalayo sang armas sa mga bata nga una sa tanan mabaskog nga impluwensyahan sang kulturang US imperyalismo kag walay kapuslanan nga kalakasan.

Sa pila ka industriyal nga mga kapitalistang pungsod, ginatugutan ang mga banwahanon nga magdala sang mga armas nga ila naangkon sa paghanas militar sa idalum sang burges nga estado. Kag wala sila sang problema pareho sa pila ka buang-buang nga Amerikano kag pila ka bata nga nagagamit sang armas halin sa armori sa balay agud luthangon kag patyon ang inosente nga pumuluyo sa mga eskwelahan kag iban pang lugar publiko.

Posible kon amo para sa pag-organisa sang mga proletaryado nga may armas bilang mga sporting gun club, bilang mga depensa-sa-kaugalingon nga organisasyon kag bilang bolontaryo nga sekyuriti para sa mga pangpublikong kahiwatan kag mga istruktura. Pero siyempre indi maayo nga magpabugal ang mga armadong grupo sang pumuluyo kag amo man magdabuk sa pagdeklarar nga sila kontra sa kapitalistang estado, sa iya hukbo kag pulisya.

Ang amo nga baraghal nga akto gilayon nga magduso sa estado sang mapintas nga pagtapna, pareho sa istorikal nga kaso sang Black Panthers. Sa mga kapitalistang katilingban, ang mga pasista kag iban nga reaksyunaryong armadong grupo ang may pribiliheyo sa pagpabugal sa publiko sang ila mga armas kag ila mga kahanasan militar kag ehersisyo.

Indi man maayo nga magdala sang armas sa mga protestang masa nga ginasigahum nga ligal kag matawhay kag kadam-an sang pumuluyo indi armado kag malayo nga maglunsar sang isa ka armadong insureksyon. Maalam para sa rebolusyonaryong partido nga indi magdeklarar sa publiko sang ila intensyon nga magtukod sang hukbong bayan antes ang mga kundisyon luto para sa armadong rebolusyon.

Anuman ang mga layi sa pagpalisensya sang pusil kag pagka-istrikto sini, may ara man nga pumuluyo nga may kahanasan, mga materyal kag kagamitan sa paghimo sang mga armas nga nakatago sa ila mga pribadong garahe kag ulubrahan. Sa malawigan nga pagtinguha sa paghanda sa pumuluyo sa inaway banwa batuk sa mga pasista kag kapitalistang estado, ang pumuluyo mahimo makaangkon kag makahimo sang mga armas.

Samtang wala pa ang mga kundisyon para sa pagpakig-away sa partikular nga kapitalistang pungsod, dapat ang mga proletaryong rebolusyonaryo magapadayon sa pagpukaw, pag-organisa kag pagmobilisa sa masa sa ligal kag mabuyukon nga pamaagi nga may kumpyansa nga may ila gamit para sa kaugalingon nga depensa nga magbato nga pat-ud ang kadalag-an batuk sa mga pasista kag kapitalistang estado kon ang kinahanglanon nagluntad.

Mas labing importante sangsa pag-angkon ukon paghimo sang armas amo ang pagpatuman sang mga hilikuton pang-ideolohiya, pangpulitika kag pang-organisasyon agud mangin tunay nga rebolusyonaryo ang proletaryado kag ila partido. Pero, siyempre, mas importante man nga may armas antes ang mga pasista makaagaw sang poder sangsa wala sa tion nga ang mga pasista ara sa proseso sang pag-agaw sang gahum.

Sa pagliwat sang punto, bisan sa USA, ang pumuluyo may konstitusyunal nga kinamatarung nga makaangkon sang armas agud sablagan ang estado nga monopolisahon ang armas kag sa sini ginatugutan ang banwahanon nga mag-armas agud kontrahon kag pukanon ang isa ka tiraniko ukon mapiguson nga gubyerno kon mag-abot ang tion. Kag may madamu nga ligal rason para sa mga banwahanon nga magdala sang armas.

Malala nga Sitwasyon Pangkalibutanon kag Proletaryong Internasyunalismo

Resulta sang lubos nga pagpanumbalik sang kapitalismo kag pagbagsak sang Soviet Union, nag-angkon ang US imperyalismo sang istatus nga solo nga superpower sa unipolar nga kalibutan kag nagpadayon sa patarasak kag agresibong paagi sa iya neoliberal nga polisiya pang-ekonomya kag neokonserbatibo nga polisiya, nga indi hungod naga-uk-ok sa iya kusog kag nagapadasig sa iya istratehikong pag-us-os. Sa subong, sa idalum ni Trump, nagaakto ang US nga proteksyunista kag mas mapang-away sangsa nagtaliwan.

Ang istratehikong pag-us-os sang US nangin masnahon sa punto nga ekonomiko kag pinansyal umpisa sadtong krisis 2008, walay sapayan nga ang US nangin mas mapang-away. Ang pagtuhaw sang China kag Russia bilang mga bag-o nga imperyalistang kusog nagpalala sa krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag nagpasingki sa inter-imperyalistang mga kontradiksyon sa multipolar nga kalibutan.

Pirme nga ginatinguha sang mga imperyalistang kusog nga isaylo ang kabug-at sang krisis sa proletaryado sang kalibutan, nga amo ang nagaantus sa pagsingki sang pagpamigos kag pagpanghimulos kag sa ulihi naduso sa pagpamatuk. Sa pila ka adlaw maduso ang mga imperyalista sa isyu sang armadong rebolusyon sa mga proletaryong rebolusyonaryo kag masa sa pila ka kapitalistang pungsod. Sa subong, ang mga imperyalistang estado nangin mas mapiguson kag nagadabuk sang mga pasistang kahublagan.

Samtang wala sa gilayon nagaatubang ang mga proletaryong rebolusyonaryo sang kinahanglanon nga maglunsar sang armadong rebolusyon sa anuman nga kapitalistang pungsod, ila man pinsaron ang ispiritu sang proletaryong internasyunalismo kag anti-imperyalistang solidaridad agud ipaambit ang ila rebolusyonaryo nga mga ideya, eksperensya kag ikasarang, lakip ang armas kag ila kahanasan sa paghimo sini, sa proletaryado kag pumuluyo nga nagahanda para sa armadong rebolusyon ukon nagalunsar na sa mga atrasadong pungsod.

Ang paglapnag kag debelopment sang inaway banwa sa mga atrasadong pungsod ukon sa kaumhan sang kalibutan makabulig sa pagsulong sang armadong rebolusyon sa mga kapitalistang pungsod. Sa subong, ang mga imperyalistang kusog nga ginapamunuan sang USA nagalunsar sang interbensyon militar kag mga gerang agresyon sa malapad nga sakup sang mga atrasadong pungsod. Gani, tanan nga kongkretong aksyon sang mga proletaryong internasyunalismo kag anti-imperyalistang solidaridad gilayon gid nga kinahanglanon.

***

Dugang nga Nota

Hunyo 8, 2019

Ang paglunsar sang malawigan nga inaway banwa sa anuman nga industriyal nga kapitalistang pungsod indi isa ka bagay nga dogmatikong ginatindugan ini ukon ginapatuman ang kada bahin sang akon artikulo nga maathag liw-as sa konteksto.

Sa madamu nga dekada na, nakabati ako sang ideya ukon pamahug nga magalunsar sang malawigan nga inaway banwa sa mga imperyalistang pungsod pero tubtub subong nga adlaw wala ako sang nakita nga isa ka partidong Maoista nga nagapahayag kag sa aktwal nagsugod na sa anuman nga imperyalistang pungsod.

Sa pagkamatuod, wala ako sang nahibal-an nga anuman nga Maoistang partido sa industriyalisado nga kapitalistang pungsod nga tuman kabaskog sa pagpamuno sang isa ka armadong rebolusyon nga may partisipasyon sang daku nga numero sang masang proletaryado sa industriyal kag serbisyo nga sektor sang ekonomya. Wala sa diin man nga industriyal nga kapitalistang mga pungsod nga may isa ka Maoistang partido nga mabakod pareho sa partido sang Bolshevik sa mga unyon kag mga kooperatiba sang mamumugon humalin sa umpisa tubtub sa rebolusyong Oktubre sadtong 1917.

Wala sang malawigan nga inaway banwa nga nagaluntad sa anuman nga industriyal nga kapitalistang pungsod. Ang malawigan amo nga mga kutso-kutso ukon pahabuk nga sugilanon sa posibilidad nga magalunsar sang malawigan nga inaway banwa. Wala sang ginahimo nga seryoso nga mga paghanda para diri. Indi pwede nga may isa ka inaway banwa nga wala sang preparasyon para sa takdang panahon, depende sa mga suhetibong sangkap kag obhetibong kundisyon. Magalab-ot sang pila ka tuig sa pinakamenos ang paghanda kag pagpatuman sa pagsugod sang amo nga armadong rebolusyon sang banwa.

Ang inaway banwa nga anuman kalawig kag kalapad posible lamang sa industriyal nga kapitalistang pungsod pagkatapos sang isa ka panahon nga paghanda sa hilikuton pang-ideolohiya, edukasyon pangpulitika kag hilikuton masa, pag-organisa sang partido kag masa, tago nga pagtipon sang armas, paghanas pulitiko-militar kag estilong Bolshevik nga pagsulod sa reaksyunaryong armadong pwersa. Ang amo nga mga preparasyon ukon mga suhestyon indi dapat libakon ukon pakalainon.

Dapat magakuha ining mga preparasyon sang bentahe sa mga krisis sang imperyalista kag mga gera, mga litik sa kubay sang mga imperyalistang kusog, mapintas nga mga kontradiksyon sa tunga sang mga reaksyunaryong paksyon sa mga imperyalistang pungsod, ang rebolusyonaryong pagsulong sa mga atrasadong pungsod, ang kagustuhan sang proletaryado kag sang pumuluyo para sa rebolusyonaryong pagbag-o kag ang kusog sang rebolusyonaryong partido nga magpamuno sa minilyon nga pumuluyo sa armadong rebolusyon.

Isa lamang ka “Wala” nga oportunista, paltik nga Maoista ukon manugdabuk nga ahente ang nagahikay sa walay katapusan nga panugyan sang Communist Manifesto para magdaug sa inaway para sa demokrasya batuk sa diktadurya sang sahing burgesya kag nagareklamo sa pagpahayag kag pag-umpisa sang inaway banwa sa isa ka industriyal nga kapitalistang pungsod nga wala sang nagakaigo nga mga preparasyon sang mga suhetibong pwersa kag sa paborableng mga obhetibong kundisyon nga akon gintumod.

Ang pagdaug sa inaway para sa demokrasya wala nagakahulugan sang pakigkumpetinsya sa burgesya sa sulod sang iya makasahing diktadurya kundi pagpakig-away sa kada posible kag kinahanglanon nga paagi nga ginatinguha sang monopolyong burgesya nga i-misrepresentar ang kaugalingon bilang sentro sang moderasyon kag sa paggamit sang repormismo ukon sosyal nga demokrasya kag pasismo bilang iya duha nga kamot agud ipahilayo ang rebolusyong proletaryo paagi sa pagpaluya ukon pagdugmok sini.

Sa anuman nga tipo sang pungsod, ang seryoso nga Maoistang partido nagahimo sang kongkreto nga mga plano kag paghanda para sa armadong rebolusyon. Ang mga rebolusyonaryong proletaryong Pilipino nagtuon sang teorya kag praktika sang Marxismo-Leninismo-Maoismo, ginbalay ang pangkabilugan nga linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa kag ang istratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa, naglunsar sang imbestigasyon sosyal kag hilikuton masa sa pagtinguha nga makadebelopar sang partido, sang hukbong bayan kag sang nagahiliugyong prente bilang mga hinganiban para sa rebolusyonaryong paghimakas sang pumuluyo batuk sa imperyalismong US kag lokal nga mga mapanghimulos nga sahi.

Agud maghanda para sa pagtukod liwat sang Partido Komunista sang Pilipinas sadtong Disyembre 26, 1968, ang mga proletaryong rebolusyonaryong Pilipino naghinguyang sang bug-os nga dekada sang hilikuton pang-ideolohiya, pangpulitika kag pang-organisasyon kag lima ka tuig nga paghanas pulitiko-militar kag pag-angut sa mga salin sang daan nga hukbong bayan nga ang mayor nga pwersa napapas humalin 1950 tubtub 1952.

Ang mga komunista nagapahayag sang ila pusisyon pang-ideolohiya kag programa pangpulitika kag wala ginatago ang ila ultimo nga tuyo sa pagpukan sa makasahing diktadurya sang burgesya kag bayluhan ini sang proletaryado. Pero maalam sila sa paggamit lunsay sang hayag kag ligal kag subong man sang likum kag di ligal nga mga porma sang paghimakas kag pamaagi sa pagdebelopar sang rebolusyonaryong kahublagang masa padulong sa proletaryo-sosyalistang rebolusyon. Kag mahalong katama sila nga indi mahulog sa mga tugalbong sang “Wala” kag Tuo nga oportunista, paltik nga Maoista ukon sang Ahente. #

Nahanungod sa inaway banwa sa industriyal nga mga kapitalistang pungsod