NDF-EV, ginhandum an masaker ha Sag-od, ginsaludaran an padayon nga pakigbisog han katawhan para ha kamatuoran ngan rebolusyunaryo nga hustisya

,
Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Militante nga nakikig-usa an National Democratic Front-Eastern Visayas ha molupyo han Sag-od ngan ha ngatanan nga katawhan Pilipino ha paghandum ha ika-41 nga anibersaryo han masaker han Sag-od–an brutal nga panmatay ha diri mamenos ha 46 nga parag-uma ha baryo han Sag-od, Las Navas, Northern Samar hadton paghahadi ni Marcos Senior.

“An mga samad han pasista nga panlasurbo ni Marcos Senior ha kabaryuhan, nahibibilin pa gihapon ha dughan ngan hunahuna han katawhan han Sag-od, labina nga an iya waray kaawod nga anak nakalingkod na ha Malacañang, an iya pamilya han mga kawatan nagpapatakas ha ira ginkawat nga karikuhan, ngan an 98-anyos nga berdugo ngan utok han masaker han Sag-od nga hi Juan Ponce Enrile nagseserbe komo tagsagdon han bag-o nga rehimen Marcos,” sering han NDF-EV.

Kadungan han ika-50 nga anibersaryo han 1972 nga deklarasyon han balaud militar yana nga bulan, ginhihinumdom liwat han NDF-EV an waray katupong nga ngirhat ngan kakurian nga nahiaguman han katawhan ha kamot han mga paramilitar nga pwersa han estado. Waray kaluoy nga gin-istraping an parag-uma nga kalalakin-an ha baryo han Sag-od samtang ginlugos ngan ginpatay gihapon an kababayin-an ha iraya han salog han Sag-od nga gin-ngaranan nga Malapanit.

Labaw ha grabe nga kamadarahug ngan kawaray kaluoy, usa nga kontra-rebolusyunaryo nga pandarahug an masaker ha Sag-od nga nagtutumuyo nga puypuyon an pakigbisog han katawhan kontra ha pasismo ngan pandambong ha kalibungan. Antes mamatay, gintirok ngan pwersahay nga ginpasurender an mga biktima ha kamot han paramilitar nga grupo nga Civilian Home Defense Force nga ginbaydan han San Jose Timber Corporation ni Enrile, agud pugngan an pag-ato ha ira sindikato ha pagtotroso ha kagugub-an han Las Navas. Mga biktima hira han red-tagging, kampanya nga pagpasurender, pagruba han kalibungan, kapitalista nga agresyon, ngan susrunod nga pasista nga pangatake.

Nagpapareho dinhi an mga kundisyon ha ilarum han bag-o nga rehimen Marcos. Pira kagatos nga tropa han 8th Infantry Division an naokupar yana han pareho nga kagugub-an nga nagseserbe komo ira tactical command post, nga hul-os nga nagtabrog ha mga residente han mga sityo ngan nagdislokar ha mga parag-uma ha surok han ira panginabuhi. Ha mga tay-aw nga baryo han Las Navas, ginpapadayon han mga reaksyunaryo nga pwersa han estado an ira tradisyon komo mga mersenaryo, ginbaydan agud harason an mga nakikigbisog nga katawhan, protehiran an mga negosyo, ngan maghatag seguridad para ha mga kalsada ngan tulay nga nagpapasilitar han paggawas han minerales, troso ngan kapital.

Duha kabeses nga biktima han balaud militar an mga nakatalwas ngan pamilya han mga biktima han masaker han Sag-od. Hadin naglabay, iligal nga gin-aresto ngan gindetiner an kilalado nga nakatalwas ha masaker nga hi Enriqueta Toling kahuman hiya igpatawag kaupod an 24 nga iba pa han mga pwersa han estado nga karuyag makabulos kahuman han ira armado nga agway ha mga Pula nga mangaraway ha gawas han baryo.

Ginsering han NDF-EV nga an magsuol nga hinumduman ngan testimoniya han mga nakatalwas ha masaker han Sag-od, nagseserbe komo buhi nga pagpahimuwa han rebisyunismo, pagtahub ha kamatuoran, ngan ngatanan nga maniobra ngan gimik ha publiko han presente nga rehimen ni Marcos Junior agud pahamuton an diktadura han iya amay.

“Ginpapasidunggan namon an mga namartir nga bayani han masaker han Sag-od samtang ginsasaludaran namon an padayon nga pakigbisog han katawhan han Sag-od nga gin-aatubang yana an gatus-gatos nga tropa han kaaway ha tinagdako, nakapokus ngan sustenido nga panmilitar nga operasyon ha mga komunidad han parag-uma ha Las Navas. An paghandum ha masaker han Sag-od, usa nga nagpapadayon nga pakigbisog para ha kamatuoran ngan rebolusyunaryo nga hustisya kontra ha mga pasista nga nananalumpigos ha ira nga gintataglawas han bag-o nga presidente nga Marcos,” pagtapos han NDF-EV.#

NDF-EV, ginhandum an masaker ha Sag-od, ginsaludaran an padayon nga pakigbisog han katawhan para ha kamatuoran ngan rebolusyunaryo nga hustisya