#NPA55: Bibiguin ng Hukbo at mga Masbatenyo ang todong gera ng rehimeng US-Marcos Jr

Pinakamataas na pagbati ang ipinapaabot ng Jose Rapsing Command-NPA Masbate sa Bagong Hukbong Bayan sa ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag nito.

Binibigyang pugay din ng rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya ang mga Masbatenyong bayani at martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa dakilang adhikaing palayain ang bayan sa tanikala ng dayuhan at kronikong kahirapan. Sila ay ikinararangal ng mga Masbatenyo.

Bigo ang pitong taong opensiba ng kaaway sa pamumuno ng AFP na durugin ang rebolusyonaryong pagkakaisa ng mga Masbatenyo at kanilang Hukbo. Sa kabila ng mga pagkadapa, nananatiling matatag ang rebolusyonaryong armadong kilusan sa prubinsya para harapin at tuluyang biguin ang paghaharing militar sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr.

Higit sa lahat, sa kabila ng takot, hindi tumigil ang mga Masbatenyo sa pagsuporta sa kanilang Hukbo. Ito ay dahil mula noon hanggang ngayon, malalim nang nakaugat sa mga Masbatenyo ang New People’s Army bilang kanilang tunay at natatanging Hukbo.

Noong wala pa ang armadong kilusan sa prubinsya, laganap ang kawalan ng lupa sa pag-iral ng mga rantso. Nakagapos ang prubinsya sa armadong karahasan ng mga rantsero sa pangunguna ng kinatatakutan noong Espinosa brothers. Maraming kabataan ang hindi makapag-aral dahil hindi makabwelo ang mga magulang sa paghahanapbuhay sa paglaganap ng panunulis, pagnanakaw ng alagang hayop at iba pang krimen.

Nabago ang kapalaran ng mga Masbatenyo nang makilala ang kanilang lakas sa pagdating ng rebolusyonaryong armadong kilusan. Tatlong kasama na armado lamang ng dalawang mahihinang klaseng riple ang nagpundar sa armadong kilusan sa Masbate noong 1983. Mistula silang alikabok kung ikukumpara sa makapangyarihang mga rantsero at kanilang mga armadong galamay. Subalit ang maliit na alikabok na ito ang nagsilbing mitsa sa pagkalat ng apoy ng digmang bayan sa Masbate.

Sa gabay ng rebolusyonaryong kilusan, makatarungang nabawi ng mga magsasaka ang malalaking lupaing inangkin ng mga rantsero. Higit sa lahat, napalakas ng mga Masbatenyo ang kanilang New People’s Army at nagkamit ng mga kongkretong pakinabang sa pagsuporta sa armadong pakikibaka.

Sa ilang dekada’y napatunayan ng mga Masbatenyo na kung wala ang Hukbo, walang ni anuman ang mamamayan. Naipagtanggol ng mga Masbatenyo ang kanilang lupa sa makailang ulit na pagtatangkang agawin ito ng mga rantsero at mga dayuhang kapitalista. Nawala sa maraming komunidad ang panunulis, panggagahasa at iba pang krimen. Hindi nakabwelo ang militar sa kanilang pang-aabuso.

Takot sa maaari pang abuting lakas ng rebolusyonaryong kilusan at sa katiyakang magtatagumpay ang digmang bayan, inilunsad ng kaaway ang mas malupit na opensibang militar laban sa mga Masbatenyo. Pinairal sa prubinsya ang batas militar at paghaharing teror sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Libu-libong tropa ng kaaway ang ibinuhos sa prubinsya para maghasik ng walang tigil na pananakot gamit ang pagpatay, pagpapasurender, at iba pang anyo ng terorismo upang pagurin ang masa sa paglaban para sa kanilang lupa at karapatan.

Subalit hindi kailanman nawala sa puso ng mga Masbatenyo ang kanilang Hukbo. Sa halip, itinulak ng walang katulad na atakeng militar ang mga Masbatenyo na lalong kamuhian ang bulok na estado. Lalong naitanim sa puso ng mga Masbatenyong biktima ang pagnanais na makabalik sa lupang inagaw sa kanila, matigil ang pananalasa ng mga proyektong wawasak sa kanilang kabuhayan at makamit ang hustisya mula sa mga tinamong abuso.

Lalong naunawaan ng mga Masbatenyo na tanging armadong paglaban lamang ang solusyon sa araw-araw na pang-aapi’t pagsasamantalang ipinapalasap sa kanila ng estado.

Sa diwang ito, panata ng rebolusyonaryong kilusan na iwasto lahat ng kahinaan upang muling makapagpalakas at pamunuan ang masang Masbatenyo sa armadong pakikibaka para sa lupa, karapatan, katarungan, at buhay.

Hindi madali ang kakaharapin ng mga Masbatenyo at kanilang hukbong bayan. Ngayong 2024, idineklara ni Marcos Jr sa atas ng US ang todong gera upang tapusin sa lalong madaling panahon ang armadong pakikibaka. Sa Masbate, ang gera na ito ay nangangahulugan ng pinatinding kampanya ng pang-aagaw ng lupa, pagpatay at teror laban sa magsasaka. Makikinabang sa gerang ito si Marcos Jr, si Gov. Kho, ang Filminera at iba pang dayuhang kapitalistang hayok na dambungin ang yaman ng Masbate. Sa sitwasyong ito, kinakailangang ibayong pahigpitin ang pagkakaisa ng Hukbo at mga Masbatenyo. Digmang bayan ang kailangan laban sa todong gera ng rehimeng US-Marcos Jr.

Patuloy na maglulunsad ang NPA-Masbate ng mga taktikal na opensiba upang birahin at parusahan ang AFP-PNP-CAFGU sa mga krimen nito laban sa mga Masbatenyo. Patuloy na palalawakin ng Hukbo ang apoy ng armadong pakikibaka upang maabot at buong pusong mapagsilbihan ang mas maraming Masbatenyo.

Kailangang alisin ng mga Masbatenyo ang takot sa dibdib, at ilabas ang naipong galit sa pamamagitan ng organisadong paglaban. Nawa’y ibayo nilang ibukas ang kanilang puso, tahanan at komunidad sa mga kasama at lalong maunawaan ang kawastuhan ng armadong paglaban.

Pinakamahusay na maiaambag ng mga Masbatenyo ay ang pagpaparami sa kanilang hukbong bayan.

Hinihikayat ng Jose Rapsing Command-NPA Masbate lahat ng kabataang may malasakit sa kinabukasan ng Masbate na sumapi sa NPA bilang pinakamarangal na propesyon sa lahat. Hindi mapapantayan ng Tiktok, wifi at iba pang makabagong aliw sa social media ang kaligayahang hatid ng pagsisilbi sa sambayanan.

Hinihikayat din ang mga magulang na alisin ang pag-aalangan at ibigay lahat ng suporta sa kanilang mga anak na nagnanais mag-NPA. Hinihikayat din lahat ng Sangay ng Partido sa lokalidad at mga organisasyong lihim na ibayong maging aktibo sa pagrirekrut sa kanilang mga kababaryo na sumampa sa Hukbo.

Nananatiling mataba ang lupang Masbate para sa rebolusyon. Hangga’t nananatili ang pagkakaisa ng Hukbo at mga Masbatenyo sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas, tiyak na mararating ang maaliwalas na kinabukasan ng prubinsya at buong Pilipinas.

#NPA55: Bibiguin ng Hukbo at mga Masbatenyo ang todong gera ng rehimeng US-Marcos Jr