Pagpupugay ng Makabayang Kilusan ng Makabagong Kababaihan (MAKIBAKA) kina Ka Wilma at Benito Tiamzon

Buong-pusong pinagpupugayan ng lahat ng balangay ng Makabayang Kilusan ng Makabagong Kababaihan o MAKIBAKA sa buong Pilipinas sina Ka Wilma Austria o Kasamang Bagong-Tao at Ka Benito Tiamzon o Kasamang Laan, mga kapita-pitagang lider ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas, mga martir at tunay na bayani ng sambayanang Pilipino. Inialay nila ang kanilang buong buhay para sa pagtataguyod ng interes ng masang inaapi at pinagsasamantalahan at para sa pagkamit ng pambansang kalayaan at demokrasya.

Noong Agosto 21, 2022, walang awa at brutal na pinatay ng mga pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP) sina Ka Wilma at Ka Benito kasama ang walong iba pa. Ito ay matapos silang dakipin habang nasa byahe sakay ng dalawang van na ginamit nila patungo sa tabing-dagat ng Catbalogan. Sila ay nadakip sa pagitan ng alas-dose ng tanghali at ala-una ng hapon. Lubos silang pinahirapan sa pamamagitan ng pangbubugbog at tortyur bago sila tuluyang patayin. Pinalabas ng reaksyunaryong estado na namatay sila sa isang engkwentro. Ngunit ayon sa imbestigasyon, sila ay walang hawak na kahit anong armas. Sinakay ang kanilang mga bangkay sa isang bangka na dinala sa gitna ng dagat at pinasabog sa pagitan ng Catbalogan at Tarangnan Island.

Malaki at hindi matatawaran ang naging ambag nina Ka Wilma at Ka Benito sa pagsusulong ng mga programa ng MAKIBAKA at pagtataguyod ng demokratikong rebolusyong bayan at pagpapalaya ng kababaihan at ng buong sambayanan mula sa pang-aapi at pagsasamantala.

Inaresto sina Ka Wilma at Ka Benito noong 2014 at mahigit dalawang taon na ikinulong. Sila ay nakalaya noong 2016 upang maging bahagi ng peace panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng rehimeng Duterte. Si Ka Wilma ay political consultant ng NDFP para sa Reciprocal Working Group (RWG) on End of Hostilities and Disposition of Forces. Habang si Ka Benito ay isa sa mga susing political consultant ng NDFP RWG on Political and Constitutional Reforms.

Aktibo rin silang naging bahagi ng pagbabalangkas ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER na naglalaman ng mga konkreto at komprehensibong hakbang para malutas ang ugat ng armadong tunggalian at maipamahagi ang lupa sa mga magsasaka at magkaroon ng pambansang industriyalisasyon. Sa ilalim din ng CASER, sinisigurong malaya ang kababaihan mula sa pang-aabuso at diskriminasyon. Nagbigay rin ng malaking ambag si Ka Wilma sa pagpipinal ng mga kurso at pag-aaral hinggil sa kalagayan at paglaya ng kababaihang Pilipino.

Isinabuhay ni Ka Wilma at Ka Benito ang tunay na diwa ng simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka hanggang kamatayan. Kapwa sila nagsilbi sa sambayanang Pilipino mula sa pagiging mga manunulat at pagiging kasapi ng mga pambansa-demokratikong samahang kabataan sa University of the Philippines noong huling bahagi ng 1960. Pareho silang buong lakas na nag-organisa sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas. Pinamunuan din nila ang iba’t ibang rehiyon sa pagsusulong nito ng rebolusyonaryong kilusan.

Naging kalihim si Ka Benito sa Eastern Visayas samantalang pangalawang kalihim si Ka Wilma noong 1976. Sa unang bahagi ng 1980, isa si Ka Wilma sa mga namuno sa Central Luzon kung saan yumabong ang armadong pakikibaka at lumawak ang mga pakikibakang masa ng mga magsasaka at manggagawa. Nagresulta naman ng masiglang pagsulong ng mga pakikibakang antipyudal at armadong pakikibaka ang pamumuno ni Ka Benito sa Eastern Visayas.

Sa loob ng maraming taon, mahusay na pinamunuan ni Ka Wilma at Ka Benito ang rebolusyon sa Pilipinas. Pinangunahan nila ang pagsusulat ng mga dokumento na nagpayabong sa mga teorya para sa ibayong pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa Pilipinas.

Hindi nasayang ang buong buhay na inialay ni Kasamang Wilma at Kasamang Benito para sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. Ang kanilang pagkamatay ay magluluwal ng libu-libo pang rebolusyonaryong kababaihan. Hindi nilulutas ng brutal na pagpaslang sa kanila ang matinding pang-aabuso, karahasan, gutom at kahirapan na dinaranas ng mga kababaihang Pilipino sa ngayon. Maningning na tanglaw ang kanilang buhay at pakikibaka sa laksa-laksang kababaihan at mamamayang handang ipagpatuloy ang pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang sa ganap na tagumpay. ###

Pagpupugay ng Makabayang Kilusan ng Makabagong Kababaihan (MAKIBAKA) kina Ka Wilma at Benito Tiamzon