Pakinggan ang samo ng mga Batangueño: 59th IB, palayasin!

Nakikiisa ang Melito Glor Command-NPA ST sa panawagan ng mamamayan ng Batangas na paalisin ang berdugo’t kriminal na 59th IB mula sa kanilang probinsya. Sobra-sobra na ang perwisyo at teror na dinala ng pasistang batalyon na pamoso bilang salarin sa pagpatay sa 9-taong gulang na batang si Kyllene Casao at magsasakang may kapansanan sa pag-iisip na si Maximino Digno. Makatarungan lamang na palayasin ang mga ito at panagutin sa kanilang mga krimen.

Sa nakaraang linggo, muling inilabas ng 59th IB ang halimaw nitong mukha sa pagkakampo at panghaharas sa mga residente ng Barangay Putol, Tuy. Ayon sa balita, may 50 sundalong sapilitang umokupa ng mga bahay sa nasabing barangay at naghahanap kay Jaysie Balugna, isa sa mga residente rito. Si Balugna ay tagapagsalita ng isang organisasyon ng mga manggagawa sa tubuhan sa Batangas. Gaya ng nakagawian ng mga pasista, tinatakan nilang kasapi ng NPA si Balugna upang bigyang matwid ang kanilang pagtigil sa baryo.

Upang hindi madamay sa panghahalihaw, sapilitang lumikas ang ilang taumbaryo ng Barangay Putol. Nagdurusa naman ang pamilya at mga kapitbahay ni Balugna sa walang tigil na pagtatanong at pagmamanman ng militar. Kahit ang mga mapagkawanggawang grupo na gustong mag-alam sa kalagayan ng baryo ay hinaharas ng 59th IB at pinipigilang magdaos ng aktibidad.

Sa kabila ng kagipitan, magiting na tumitindig ang mga Batangueño para sa kanilang karapatan. Binabati ng MGC ang mga magsasaka at manggagawa sa tubuhan na patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan sa kabuhayan kahit na may pagbabanta ng militar at matinding panunupil gamit ang Anti-Terrorism Act. Dapat silang tularan at suportahan ng sambayanan.

Ang 59th IB ay isa lamang sa napakaraming patunay ng pagiging terorista, berdugo at kriminal ng AFP-PNP. Sa buong bansa, mga sundalo’t pulis ang sangkot at salarin sa walang awang pagmasaker sa mga sibilyan, walang habas na pambobomba sa mga komunidad, pambubugbog at pagbabanta, panggagahasa, kidnapping, panununog at pagsira sa ari-arian, at pati pagnanakaw sa tanim at hayop ng masang magsasaka. Napakarami nang kasong nakahabla sa rebolusyonaryong hukumang bayan laban sa AFP-PNP.

Makatwiran at nararapat lamang na palayasin ang militar mula sa kanayunan at maging sa mga eskwelahan, pagawaan at maralitang komunidad. Dagdag pasakit ang terorismo ng 59th IB na nagiging sanhi ng dislokasyon sa kabuhayan ng masang anakpawis. Hindi ito katanggap-tanggap lalo sa panahon ng napakatinding krisis at kriminal na kapabayaan ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte.

Hinihikayat ang lahat ng nagmamahal sa kapayapaan at katarungan na makiisa sa pakikibaka laban sa pasismo-terorismo ng estado. Walang ibang pupuksa sa teroristang estado kundi ang mamamayang determinado at armadong lumalaban.

Pakinggan ang samo ng mga Batangueño: 59th IB, palayasin!