Panagutin ang mga war criminals na sina Marcos, Duterte at ang imperyalismong US

, ,

Ikinagagalak ng NDFP-ST at mamamayan ng Timog Katagalugan ang hatol ng International Peoples’ Tribunal (IPT) na maysala (guilty verdict) sina Ferdinand Marcos Jr., Rodrigo Duterte, Government of the Republic of the Philippines (GRP) at US sa mga krimen nito sa mamamayang Pilipino at mga paglabag sa International Humanitarian Law (IHL). Makatarungan ang hatol na ito sa gitna ng laganap na paglabag sa karapatang tao at lumalalang klima ng impyunidad sa bansa.

Ang IPT ay isang pandaigdigang hukuman na itinatag noong 1979. Binubuo ito ng mga ekspertong ligal na nag-iimbestiga sa mga paglabag sa karapatang tao at internasyunal na makataong batas sa iba’t ibang bansa. Kabilang sa mga dininig dito ang mga kaso at krimen sa digma sa Pilipinas.

Ang hatol ng IPT ay patunay na nagkaroon ng lansakang paglabag sa karapatang tao ng mamamayan sa bansa at ng kabulukan ng sistemang hudisyal sa bansa at pagiging inutil sa paglutas sa lumalalang impyunidad at laganap na karahasan ng estado. Dahil ang estado ng GRP ang pangunahing tagalabag sa karapatang tao, naghahanap ang mamamayang Pilipino ng katarungan sa iba pang mga institusyon kabilang ang IPT. Nagpupugay ang NDFP-ST sa katapangan at determinasyon ng mga biktima, kanilang mga kaanak at tagasuporta, mga progresibong organisasyon, grupong makatao at makabayang abugado na naghapag sa IPT ng mga kaso ng paglabag sa karapatang tao at iginiit ang hustisya.

Inapirma ng IPT ang papel ng AFP-PNP at NTF-ELCAC bilang pangunahing makinarya ng GRP at imperyalismong US sa pang-aatake sa karapatang-tao ng bayan. Ipinatutupad nito ang kontra-rebolusyonaryong kampanya na nakabalangkas sa counter-insurgency guide ng imperyalismong US upang supilin ang lehitimong paglaban ng mamamayan. Kinasangkapan din nito ang Anti-terror Law sa pangyuyurak ng karapatang tao.

Dahil dito, tigmak sa dugo ng mamamayang Pilipino at rebolusyonaryong pwersa ang kamay ng estado. Kabilang sa mga tampok na kaso ang pamamaslang, red-tagging, terrorist-tagging, paniniktik, pagdukot, iligal na pang-aaresto at pagdedetine, pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso, sapilitang pagkawala, panghaharas, pananakot at intimidasyon sa mga sibilyan laluna ng mga aktibista at kritiko; at walang patumanggang pambobomba, sapilitang pagpapalayas, pang-ekonomikong blokeyo at hamletting sa mga komunidad. Kabilang sa mga naitalang karumaldumal na krimen ng AFP-PNP ang Bloody Sunday massacre sa rehiyon. Tinalakay din ang red-tagging/terrorist-tagging at pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso sa mga aktibistang sina Hailey Pecayo, Kenneth Rementilla at Jasmin Rubia at taong-simbahan na si Rev. Glofie Baluntong.

Gayundin, dininig sa IPT ang mga paglabag ng AFP-PNP sa karapatang tao ng mga pwersang nakikidigma (belligerent forces) kagaya ng mga hors de combat na NPA, kadre ng CPP at NDFP consultant. Pinapapanagot din ang AFP-PNP at GRP sa mga karumaldumal na pamamaslang at paglapastangan sa mga labi ng mga rebolusyonaryong pwersa. Ilan sa mga tampok na kaso sa rehiyon ang pagpatay sa mga hors de combat na NPA na sina Ermin “Ka Moses” Bellen at dalawang kasamahan (Disyembre 2019), Mario “Ka Jethro” Caraig (Agosto 2020), Isagani “Ka Ringo” Isita (Hulyo 2023), Jethro Isaac “Ka Pascual” Ferrer at Peter “Ka Rochie” Rivera (Nobyembre 2023); pagpatay sa mga retiradong kadre ng Partido na sina Agaton “Ka Boy” Topacio at Eugenia “Ka Fiel” Magpantay (Disyembre 2020); at paglapastangan sa mga labi ni Noel “Ka Bai” Levanta (Marso 2020) at Malalay 7 (Disyembre 2023). Daan-daang NDFP consultant din ang iligal na inaresto at ipiniit ng estado. Ito ay tahasang paglabag sa IHL at rules of war na kinilala at nilagdaan mismo ng GRP.

Lahat nang krimeng ito ay naisakatuparan dahil sa dikta at buu-buong suporta ng imperyalismong US sa ipinatutupad na whole-of-nation approach sa ilalim ng kontra-rebolusyonaryong kampanya ng rehimeng Duterte at Marcos II. Kinundina ng IPT ang napakalaking pondo at ayudang militar na inilalaan ng US taun-taon sa Pilipinas mula 2015. Sa katunayan, ang GRP ang naging pinakamalaking taga-tanggap ng tulong militar ng US sa buong Asia Pacific. Nakaistasyon din sa bansa ang siyam na base militar ng US sa bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, labas pa sa lihim nitong mga base. Sa pamamagitan nito, ang mga pwersang Amerikano ay maluwag na nagdidirihe at lumalahok sa mga brutal na gera ng GRP laban sa mamamayan. Ginagamit din ito ng US para sa nilulutong inter-imperyalistang gera laban sa China.

Malaking tagumpay sa pulitika at hakbang sa pagkakamit ng hustiya ang paghatol ng IPT kina Duterte at Marcos, GRP at imperyalismong US. Gawin itong matibay na sandata para palakasin at higit pang palawakin ang pagpapanagot sa mga salarin at ng anti-pasistang laban at kampanya. Patuloy na ilantad sina Marcos, Duterte, GRP at US bilang mga nangungunang terorista at tagalabag sa karapatang tao hanggang lubusang maihiwalay sa malawak na mamamayan ng bansa at ng buong daigdig. Patatagin ang nagkakaisang hanay ng mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan laban sa pang-aatake ng estado.

Makatarungan na igiit ang pagbubuwag sa teroristang NTF-ELCAC at pagbabasura sa Anti-terror Law. Ipanawagan din ang paglilipat ng pondong militar ng AFP-PNP, mga huwad na programang pangkaunlaran at pekeng programang pagpapasuko ng NTF-ELCAC tungo sa serbisyong panlipunan.

Higit na palakasin ang mga anti-pyudal at anti-imperyalistang pakikibaka upang papurulin ang atake ng AFP-PNP at imperyalismong US. Patuloy na sumulong sa gitna ng pang-aatake ng estado at inspirasyon ng matatagumpay na anti-pasistang pakikibaka kagaya ng deklarasyon ng Korte Suprema na mapanganib at labag sa karapatang tao ang red-tagging.

Hangga’t nananatiling tutang estado ang GRP ng imperyalismong US, patuloy itong maghahasik ng terorismo upang panatilihin ang kontrol sa Pilipinas at ang hegemonya sa Asia Pacific. Kailangang isulong ang pambansa demokratikong pakikibaka ng bayan para ipaglaban ang tunay na kalayaan at demokrasya.

Hindi dapat matakot na ipaglaban ang demokratikong karapatan. Makatarungan ang pagtahak sa landas ng armadong rebolusyon upang makaalpas sa pagkubabaw ng imperyalismong US at ibagsak ang teroristang estadong malakolonyal at malapyudal. Ang paghawak ng sandata ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan ay makatarungan at lehitimong karapatan nila upang ipagtanggol ang sarili at isulong ang kanilang pambansa-demokratikong mithiin.

Panagutin ang mga war criminals na sina Marcos, Duterte at ang imperyalismong US