Panibagong taon, panibagong hamon, panibagong pagkakataon para sa ibayo pang pagsulong!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa pagsisimula ng panibagong taon, ipinapanawagan ng NDF-Bikol sa buong rebolusyonaryong kilusan at malawak na hanay ng masang lumalaban ang pangangailangan ng higit pang determinasyon at kapasyahang harapin ang mga panibagong hamon at sunggaban ang mga panibagong pagkakataon para sa ibayo pang pagsulong. Sa loob ng lampas limang dekada, pinanghawakan ng mamamayang Pilipino ang kawastuhan ng kanilang makatwirang digma at buong giting na binigo lahat ng pagtatangka ng pwersa ng reaksyon na mapawalang-saysay ito.

Napakarami nang unos at pagsubok ang pinatunayan ng praktika na kayang igpawan at pangibabawan ng makauring pagkakaisa ng sambayanan. Ang mayamang karanasang ito sa pakikibaka ang puhunan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa patuloy na pagpupunyaging itaguyod at itaas ang antas ng demokratikong rebolusyong bayan. Sa ganitong mainam na mga kalagayan, marapat na salubungin ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Bikol ang 2023 nang may matatag na kaloobang panghawakan, ipagpatuloy at pag-ibayuhin ang mga nakamit na tagumpay sa mga nagdaang taon.

Marapat lamang na paghandaan ang paglaban sa higit pang mapanibasib na mga atakeng neoliberal sa tulak ng imperyalistang US. Sa tindi ng krisis na kinakaharap nito sa kasalukuyan, tiyak nang lalo pa nitong paiigtingin ang iba’t ibang mukha ng pang-aapi at pagsasamantala laluna sa mga malakolonya nitong gaya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pangunahing papet nitong si Marcos Jr., tiyak nang higit na maraming mga mapaminsalang patakaran at batas ang ipipilit nilang ilusot at magdadala sa masa ng mas matindi pang paghihikahos.

Kakambal nito ang tiyak na pagsahol din ng pasistang terorismo ng estado. Dapat paghandaan ang higit pang marurumi, brutal at desperadong hakbangin ng estado at armadong pwersa nito laban sa lumalakas na rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan para sa kanilang mga demokratikong interes. Dapat patuloy na pataasin ang kakayahang ipagtanggol ang sarili at paduguin sa libu-libong mga sugat ang hanay ng kaaway ng mamamayan.

Higit sa lahat, sa bawat araw ng bagong taon at sa mga susunod pang taon, dapat panghawakan ng bawat isa ang paninindigang sumulong sa kabila ng anumang balakid at pagsubok sa ngalan ng interes ng sambayanan at Pulang bukas para sa lipunang Pilipino. Sa bawat gawi at pagsisikap na mamuno at ipatupad ang mga rebolusyonaryong tungkulin, lagi’t laging isaisip kung para kanino. Ang sagot na matwid: para sa masa.

Panibagong taon, panibagong hamon, panibagong pagkakataon para sa ibayo pang pagsulong!