Parangal ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog kay Ka Joma

Taimtim at rebolusyonaryong pagsaludo at pinakamataas na pagpaparangal ang iginagawad ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Timog Katagalugan sa mahal na Ka. Jose Maria ‘Ka. Joma’ Sison sa araw na ito ng kanyang imortalidad.

Ang paglahok ng masang magsasaka kasama ang iba pang mga api at pinagsasamantalahang mamamayan sa kanayunan ng Timog Katagalugan sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo at pagbunot at pagwasak sa pundasyon ng pyudal na pagsasamantala sa rehiyon at buong kapuluan ay inspirado at ng mga leksyon at aral sa mga akda ni Kasamang Jose Maria Sison na siyang naglagom ng tunay na kalagayan ng sambayan at nagbigay ng liwanag sa landas tungo sa pagpawi nito. Malinaw na ang pambansa demokratikong rebolusyon ay isang digmang magsasaka, na ang layunin ay palayain ang masang magsasaka sa kuko ng malapyudal at malakolonyal na sistemang nakakubabaw sa lipunang Pilipino. Sa ganito lamang tunay na makakamit ng uring magsasaka ang tunay na kalayaan at karapatan nila sa lupang kadugsong ng kanilang buhay.

Milyong magsasaka ang nakinabang sa tagumpay ng mga anti-pyudal na pakikibaka sa mga kanayunan ng Timog Katagalugan at ibang panig ng kapuluan. Inspirado ito ng mga turo at aral ng ating mahal na Partido at mula sa iyung pamumuno Ka Joma.

Konkretisasyon ng pagtatakwil sa modernong rebisyunismo ang muling pag-katatag ng PKP- sa patnubay ng MLKMZ/MLM, Bagong Hukbong Bayan at Pambansang Nagkakaisang Prente sa pamumuno at gabay ni Kasamang Joma. Katuwang mo ang iba pang mga tapat na kasama ng mapanlikhang ilapat ang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kakanyahan ng bansang Pilipinas, ang Pambansa Demokratikong Rebolusyon, digmang bayan sa bansang pulo-pulo at ang mahigpit nating tungkulin. Kahit sa panahon ng Ikalawang Kilusang Pagwawasto (IDKP), matalas mong iginuhit na ang lipunang Pilipino ay nananatiling malakolonyal at mala-pyudal at kung gayon nananatili ang kawastuhan ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba.

Sa pagkapiit, di inalintana ang rehas na bakal para patuloy na tumanglaw at maging liwanag sa rebolusyonaryong kilusan at pakikibaka ng sambayanan. Larawan ka, Ka Joma ng di matibag-tibag na punong malalim na nakaugat sa matabang lupa ng sambayanan. Dalisay at wagas mong tinanganan bilang punong konsultant sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at reaksyonaryong gobyerno ng Pilipinas ang interes ng mga Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan. Isang malaking tagumpay ang nakamit na mga kasunduan tulad ng JASIG at CAHRIHL, ngunit sa kalagitnaan ng negosasyon para sa CASER, sinabotahe na ng rehimeng US-Duterte at mga kampon nitong mga militarista sa estado poder ang peace talks. Hanggang sa kahulihan pinanindigan ni Kasamang Joma ang mga prinsipyong salalayan ng pakikipag-usap para sa kapayapaan.

Sa matagumpay na ikalawang kongreso ng ating mahal na Partido, binigyan ng pinakamataas na pagpupugay at parangal si Ka Joma bilang natatanging pagkilala sa di matatawarang kontribsuyon sa kaban ng proletaryong rebolusyong Pilipino, sa pagpapaunlad ng MLM at sa pag-aambag sa pagpapanibagong sigla ng pandaigdigng kilusang anti-imperyalista at komunista.

Nagluluksa sa iyung pagpanaw ang masa ng sambayanan. Ngunit ang aming pagdadalamhati, sampo ng malawak na kasapian ng PKM at iba pang rebolusyonaryong mamamayan ay mahigpit na tatangan at buong pagpupursige na isusulong ang pambansang demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba hanggang sa tagumpay. Sa iyong pagpanaw ay magsisimula ang iyong imortalidad na magiging tanglaw sa bawat yugto ng demokratikong rebolusyon ng bayan hanggang sa makamit ang tagumpay.

Mabuhay si Ka Joma at ang kanyang maningning na pamana at inspirasyon!
Mabuhay ang PKP-MLM!
Mabuhay ang BHB at PKM!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Parangal ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Tagalog kay Ka Joma