Pasidunggan ang mga rebolusyonaryong masa ug saludohan ang maisugong pwersa sa Partido ug BHB sa Mindanao ug sa tibuok nasud

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoHiligaynon

Gisaludohan sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga rebolusyonaryong masa ug ang maisugong pwersa sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug mga kadre sa Partido sa mga rehiyon sa Mindanao ug sa tibuok nasud tungod sa ilang paglahutay ug puthaw nga determinasyon sa pagdepensa sa mga interes sa masang dinaugdaug ug pinahimuslan, atubangan sa walay hunong ug bangis nga mga atake sa Armed Forces of the Philippines (AFP). Mihimo sila og dagkung mga sakripisyo sa pakigbisog batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo ug alang sa kawsa sa nasudnong demokrasya ug sosyalismo. Atong hatagag pasidungog si Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok) ug ang tanang rebolusyonaryong bayani nga mihimo sa kinatas-ang sakripisyo sa pagpakig-away sa mga halimaw nga mibiktima sa katawhan.

Padayong nag-usik-usik ang kaaway sa binilyong piso sa tinguha niini nga hadlukon ang katawhan ug ang ilang mga rebolusyonaryong pwersa. Labaw nga nahimong bangis ang mga pasistang atake sa Mindanao, apan walay hunong ug paturagas usab ang mga atake sa Bicol, Eastern Visayas ug Negros, ingonman sa ubang rehiyon sa tibuok nasud. Nag-apas ang mga pasista nga tapuson ang pagsukol sa katawhan ug armadong rebolusyon sa dili pa matapos ang termino ni Duterte pinaagi sa superyoridad sa militar, armas ug terorismo sa estado, apan nagmalampuson lamang kini sa pagpukaw sa mas dakung pagsukol.

Ang mga sibilyang komunidad, umahan ug kabukiran gibombahan gikan sa kahanginan, ug paturagas nga gikanyon ug giistraping. Gihamlet ang mga baryo ug gibutang ubos sa kontrol sa militar. Walay hunong nga ginaatake ang mga organisasyong masa aron bungkagon ang panaghiusa sa katawhan. Gipailalum ang masa sa walay hunong nga pagpanghasi ug pugos nga pagparada kanila isip mga “misurender.” Gipangwartahan sila sa mga kurakot nga upisyal sa militar ug sa ilang gitawag nga “development projects” nga walay kalabutan sa ilang kinabuhi ug panginabuhi. Bangis nga gibungkag sa mga pasista ang mga eskwelahan sa komunidad ug uban pang mga nahimo sa organisadong katawhan. Sa pagbarog alang sa ilang mga komunidad, ang mga lider sa katawhan ginagukod nga daw sama sa mga kriminal, ginapatay o ginabalhog sa prisohan. Gipugngan ang mga mag-uuma sa pagpataas sa produksyon ug pagpalambo sa ilang panginabuhian sa hinungog nga basihan nga ang ilang dakung abot igahin sa BHB. Migamit ang mga pasista sa labing bangis nga mga taktika aron paludhon ang lapad nga masa sa mga mag-uuma ug Lumad atubangan sa mga tigdaugdaug ug tigpahimuslos kanila.

Gikasilagan sa katawhang Pilipino kung paunsa gikawkaw sa mga hakog sa ganansya nga mga dagkung agalong yutaan, kumpanya sa mina, tag-iya sa mga plantasyon ug uban pang dagkung kapitalista ug multinasyunal nga kumpanya ang produktibong kayutaan aron himuong makililimos ang masang mag-uuma ug Lumad. Nagkalapad ang dagkung plantasyon sa saging nga gipanag-iyahan sa mga kroni ni Duterte. Nagmartsa ang mga dagkung kumpanya sa mina sa luyo sa mga pasistang tropa nga miilog ug mipalayas sa mga Lumad, Mangyan, Tumandok, Igorot ug uban pang etnikong minorya sa ilang mga komunidad. Gipabalhin sila sa “mga proyekto sa pabalay” nga layo sa ilang yuta ug panginabuhian. Padayong nag-antos sa ubos nga suhulan ug madaugdaugong kahimtang sa pagtrabaho ang lapad nga masa sa mga mamumuo . Ginaatake ang ilang mga unyon aron hikawan sila sa ilang gahum sa paghingusog ug pagdepensa sa ilang mga katungod.

Ang gubat ni Duterte batok sa katawhan usa ka gubat dili molahutay ug dili magmadaugon. Gipasamot lamang niini ang sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa katawhan nga nagpaulbo sa armadong pagsukol. Nahurot ang limitado nga pondo sa publiko nga angayan untang igahin sa kahimsog ug edukasyon sa publiko, ilabina nga nag-atubang ang nasud sa pandemya. Gibutyag niini ang dunot nga uyok sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug gipataas ang tinguha sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Gipanghinambog sa mga pasista nga nakabig nila ang pipila ka mga traydor nga mitalikod sa ilang mga prinsipyo ug sa kawsa sa katawhan. Bisan og pipila lang, nagsilbi silang tigtagawtaw ilalum sa AFP ug nahimong binayrang suluguon karon sa NTF-Elcac gamit ang kuwarta sa katawhan. Ilang giluiban ang pagsalig nga gihatag kanila sa masang mag-uuma ug minorya. Ang uban kanila mipili sa kasayon ug kaharuhay, nahingangha sa kaaway ug nasilaw sa mga saad niini alang sa ilang hakog nga personal nga kaayuhan. Ang uban nadakpan sa kaaway apan gipailalum sa grabeng pagpitol aron luiban ang kaugalingon. Pipila kanila ang nahimong mga traydor ug aktibong mitabang sa kaaway sa brutal nga kampanya niini sa pagpanumpo batok sa mga sibilyan nga komunidad ug organisasyon sa katawhan. Sila mga oportunista ug negatibo nga mga ehemplo nga gisalikway ug gisaway sa katawhan.

Hugot nga gisaludohan sa Partido ang mga kadre ug lider niini ug mga kumander ug manggugubat sa BHB sa Mindanao ug sa tibuok nasud nga padayong milikay sa personal nga interes, walay puas nga misakripisyo ug mipursige sa dalan sa pag-alagad sa katawhang Pilipino ug pag-asdang sa rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan. Ehemplo sila sa pagkamabayanihon. Nagpakita sila og rebolusyonaryong optimismo ug militansya bisan atubangan sa dagkung kalisdanan ug pipila ka mga kapakyasan.

Kauban sa mga rebolusyonaryong masa, ang Partido ug BHB nahisubo sa kamatayon nilang Ka Menandro Villanueva (Ka Bok) ug Ka Jorge Madlos (Ka Oris), parehong mahinungdanong mga lider sa Partido ug BHB sa Mindanao ug tibuok nasud. Ang ilang dakung natampo sa kawsa sa katawhan pagaampingan, pagaamumahon ug labaw pang iabante hangtud sa hangturan. Pareho silang biktima sa pasistang mga krimen sa kaaway ug sa direktang pagtuis sa mga lagda sa gubat ug internasyunal nga makitawhanong balaod. Si Ka Oris, 72, kauban ang usa ka medik sa BHB, nadakpan sa kaaway sa Impasug-ong, Bukidnon, samtang nagbyahe aron magpatambal niadtong Oktubre 29, 2021 ug walay kalooy nga gipatay. Si Ka Bok, 70, ug Ka Sandra Reyes (Ka Kaye), 53, nadakpan sa kaaway human sa panagsangka niadtong Disyembre 24, 2021 sa Mabini, Davao de Oro, ug gipatay dayon sa mga pasista. Si Ka Bok usa ka hors de combat sa dihang nadakpan apan grabeng gitortyur sa mga pasistang midakop kaniya.

Mikutlo og inspirasyon ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilang pagkamartir. Hingpit nga nasayod sila sa gibug-aton sa pagkawala ni Ka Oris ug Ka Bok, apan nasayod usab sila nga kini nga mga kapildihan dili mopukan ug mapatigbabawan sa takdang panahon. Kanunay silang matngon nga kung matumba ang higanteng mga kahoy, maghatag kini og luna ug mopatabunok sa kayutaan aron moturok ug molipang ang bag-ong mga kahoy. Ang kamatayon nilang Ka Oris ug Ka Bok ug uban pang bantugan sa rebolusyonaryong kalihukan mitugot sa mga bag-ong kadre nga mobarog ug magpatuman sa mga tahas sa pagpangulo. Sa ilang kabilin ug isip pagpasidungog, liboan ka mga kadre sa Partido ug mga kumander sa BHB ang mopadayon sa pagsukol nga gisugdan sa ilang mga bayani.

Hugot nga gisaludohan sa Partido ang naghagong masa sa mga rehiyon sa Mindanao ug sa tibuok nasud. Atubangan sa mga pag-atake sa kaaway, ang determinasyon sa katawhan nga suportahan ug mosalmot sa armadong pagsukol labaw pang mikusog kaysa kaniadto. Bisan sa mga lugar sa napailalum sa labing bangis nga atake sa AFP, padayon ang masa sa pagtukod ug pagpalapad sa ilang mga rebolusyonaryong organisasyon, pagmahal sa ilang hukbong bayan, pagtampo sa armadong pagsukol, ug pagsalmot sa Partido. Ang mga mamumuo, mag-uuma, katawhanng minorya, semiproletaryado ug petiburges nga mga intelektwal sa Mindanao ug sa tibuok nasud nagpabiling lig-on sa ilang determinasyon nga maghiusa ug makig-away alang sa ilang nasudnon ug demokratikong mga pangandoy.

Sa tinguhang hupayon ang pagsukol sa katawhan, ang bangis nga atake sa kaaway batok sa ilang mga komunidad ug organisasyon labaw lamang nga nagpadilaab sa ilang kasuko sa mga pasista, sa mga tigdaugdaug ug tigpahimuslos kanila. Determinado ang katawhang Pilipino nga maghiusa ug makig-away aron tapuson ang malupigon, kurakot ug itoy nga rehimen ni Duterte, nga nagdala lamang kanila sa kaalautan ug kalisud sa milabayng mga katuigan.

Sa umalabot nga mga bulan ug katuigan, ang mga kadre sa Partido, mga manggugubat sa BHB ug ang mga rebolusyonaryong masa kinahanglang magpalig-on sa ilang kaugalingon tungod kay kinahanglan silang mohimo og mas lisud nga mga sakripisyo, abagahon ang mas kritikal nga mga buluhaton ug akuhon ang mas bug-at nga mga responsibilidad. Ang mga komite sa Partido ug mga kumand sa BHB kinahanglang regular nga magsusi sa ilang kusog, ug ilhon ang kanhing mga kahuyangan ug kakulian, aron makab-ot ang tumong sa pagkonsolida, pagpalig-on ug pagpalapad sa han-ay sa Partido, BHB ug mga rebolusyonaryong organisasyong masa.

Kinahanglang padayong magpakahanas ang BHB sa mga gerilyang taktika sa konsentrasyon, pagbulag-bulag ug pagbalhin-balhin aron mamentina ang inisyatiba sa tanang panahon ug aron mapakyas ang mga opensiba sa kaaway. Kinahanglang magpadayon kini sa paglunsad og lapad ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Kinahanglang palapdan pa sa BHB ang iyang mga natarang gerilya ug magtukod og mga bag-o aron inaton ang mga pwersa sa kaaway, buntugon ang estratehiya sa anam-anam nga kontriksyon niini ug hikawan kini sa abilidad sa paglusad sa nakapokus nga mga operasyong militar sa pagliyok sa mga yunit sa BHB. Kinahanglang ipadayon sa BHB ang mga paningkamot sa pagdugtong sa mga bukirong lugar sa mga kapatagan nga may daghang populasyon, magtukod ug mas daghang baseng erya, ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba sa lapad nga erya sa tibuok nasud. Kinahanglang targeton sa BHB, ilabina, ang mga pasista ug kriminal nga yunit sa AFP kansang mga kamot nabulit sa dugo sa pagpatay sa mga bayani ug martir sa katawhang Pilipino.

Ang Partido ug Bagong Hukbong Bayan sa tibuok nasud padayong mopalig-onon sa panaglambigitay tali sa hukbong bayan ug sa masa, ilabina sa mga kabus nga masang mag-uuma ug katawhang minorya. Kinahanglang padayon nga palapdon ug pakusgon ang lapad nga nagkahiusang prente batok sa pasistang tiraniya ni Duterte.

Atubangan sa lalum nga sosyo-ekonomikanhong krisis, kalisud ug pagpangdaugdaug sa katawhan, ang mga rebolusyonaryong pwersa kanunay nga determinado sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa daghang katawhan aron ilunsad ang kaylap nga mga pakigbisog sa masa aron ipanawagan ang tinuod nga reporma sa yuta, batukan ang pagpalapad sa mga plantasyon, suklan ang pagsulod sa mga kumpanya sa pagmina, iduso sa patas nga presyo sa mga produkto sa uma, sa taas nga suhulan, sa hinabang ug mas mahukmanong tubag taliwala sa kasamtangang krisis sa pangpublikong panglawas, batukan ang mga pasistang atake ngadto sa mga komunidad, iduso ang paghunong sa pagpamomba ug pagpanganyon sa ilang mga umahan ug baryo, ihingusog ang pagtapos sa okupasyong militar sa mga komunidad, iduso ang pagrespeto sa mga katungod sa katawhan ug prinsipyo sa internasyunal nga makitawhanong balaod, ug panubagon si Duterte sa tanan niyang mga krimen bisan pa human sa iyang termino.

Hingpit nga naglaum ang Partido nga molahutay ug mokusog ang mga rebolusyonaryong pwersa sa tibuok nasud uban sa tanang demokratiko ug patriyotikong hut-ong. Pinaagi sa walay puas nga mga paningkamot sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa, sigurado nga atong mapakyas ang todo-gyera sa kaaway, walay hunong nga atake ug ang diklaradong tumong sa pagdugmok sa armadong rebolusyon, ipadayon ang pagsukol sa katawhan ug iasdang kini ngadto sa mas taas pang ang-ang.

Palagputon ang terorista, kurakot ug itoy nga rehimeng US-Duterte!

Iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Iasdang ang gubat sa katawhan!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang katawhang Pilipino!

Pasidunggan ang mga rebolusyonaryong masa ug saludohan ang maisugong pwersa sa Partido ug BHB sa Mindanao ug sa tibuok nasud