Pasidunggan ang rebolusyonaryong masa kag saluduhan ang maisog nga mga pwersa sang Partido kag BHB sa Mindanao kag bug-os nga pungsod

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipinoBisaya

Ginapasidunggan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong masa kag mga maisog nga pwersa sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag mga kadre sang Partido sa mga rehiyon sang Mindanao kag bug-os nga pungsod sa ila pursigido kag salsalon nga determinasyon nga pangapinan ang interes sang masang pigos kag ginahimuslan, sa atubang sang wala-untat kag brutal nga atake sang Armed Forces of the Philippines (AFP). Nagasuong sila sa mga daku nga sakripisyo sa paghimakas batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag burukrata-kapitalismo para sa kawsa sang pungsodnon nga demokrasya kag sosyalismo. Saluduhan naton sanday Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villanueva (Ka Bok) kag tanan nga rebolusyonaryong baganihan nga naghatag sang dungganon nga sakripisyo sa pagbato sa mga sapat nga nagahimulos sa pumuluyo.

Padayon nga nagausik sang binilyong piso ang kaaway sa kampanyang pangkugmat sini sa pumuluyo kag ila rebolusyonaryong pwersa. Ang pasistang mga atake ilabi nga mapintas sa Mindanao, pero wala- untat kag wala-pili man sa Bicol, Eastern Visayas kag Negros, subong man sa ibang mga rehiyon sa bug-os nga pungsod. Nagasalimuang ang mga pasista nga tapuson ang pagbato sang pumuluyo kag armadong rebolusyon antes matapos ang termino ni Duterte paagi sa tuman kadamo nga militar, kusog sang armas kag terorismo sang estado, pero magamadinalag-on lamang nga sulsulan ang labi nga pagbato.

Ang mga sibilyan nga komunidad, ulumhan kag kabukiran ginabomba halin sa kahanginan, ginakanyon kag ginaistraping nga wala sang untat. Ginakurdon ang mga barangay kag ginapaidalom sa kontrol sang militar. Ang mga organisasyong masa wala-untat nga ginaatake para bungkagon ang paghiliusa sang pumuluyo. Ginapaidalom ang masa sa wala-untat nga pagpangharas kag pwersahan nga ginaparada bilang mga “surenderee.” Ginahimo sila nga bulugasan sang kurakot nga mga upisyal militar kag ang ila ginatawag nga “proyekto pangkauswagan” nga wala sang kahilabtanan sa kabuhi kag pangabuhian sang masa. Akig nga ginaguba sang mga pasista ang mga eskwelahan nga gintukod sang komunidad kag iban pang nalab-ot sang organisadong masa. Sa pagtindog nila para sa ila komunidad, ang mga lider-masa ginalighot nga daw kriminal, ginapatay o ginhaboy sa bilangguan. Ginapunggan ang mga mangunguma nga pataason ang ila produksyon kag pauswagon ang ila pangabuhian sa wala kamatuoran nga basehan nga ang ila mas daku nga kita nagakadto sa BHB. Naggamit ang mga pasista sang pinakamapintas nga taktika para paluhuron ang malapad nga masa sang mangunguma kag Lumad sa mga nagapanghimulos kag nagapamigos sa ila.

Akig katama ang pumuluyong Pilipino kon paano ginaagaw sang mga daku nga uhaw-sa-kita nga agalon nga mayduta, kumpanya sa mina, mga tag-iya sang plantasyon kag iban pang mga daku nga kapitalista kag kumpanya nga multinasyunal ang produktibong duta para lubos nga pabudlayan ang masang mangunguma kag Lumad. Nagalapad ang mga daku nga plantasyon sang saging nga ginapanag-iyahan sang mga kroni ni Duterte. Nagamartsa ang mga daku nga kumpanya sa mina sa likod sang pasistang tropa nga manugdambong kag nagatabog sa mga Lumad sa Mindanao, Mangyan, Tumandok, Igorot kag iban pang minorya nga pumuluyo halin sa ila mga komunidad. Pwersahan sila nga ginasaylo sa mga “proyektong pabalay” nga malayo sa ila mga duta kag resorsa. Padayon nga nagaantus ang masang mamumugon halin sa manubo nga sweldo kag mapiguson nga kundisyon sa pagtrabaho. Ang ila mga unyon ginaatake para kuhaan sila sang gahum nga magtindog kag pangapinan ang ila kinamatarung.

Ang gera ni Duterte batuk sa pumuluyo indi sarang masustiner kag indi mapadaug. Labi lamang sini nga ginapalubha ang sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sang pumuluyo nga amo ang nagapabaskog sa armadong pagbato. Ginasipot sini ang limitado nga pangpublikong pondo nga dapat italana sa pangpubliko nga ikaayong lawas kag edukasyon, labi na sa pag-atubang sang pungsod sa nagapadayon nga pandemya. Ginabuyagyag sini ang garuk nga ubod sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag ginapasingki ang paghandum sang pumuluyo para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan.

Ginapabugal sang mga pasista ang pagdaug sini sa pila ka mga traidor nga ginsurender ang ila prinsipyo kag kawsa sang pumuluyo. Bisan sanghakop lang, ang pila sa ila nagahimo sang sobra nga gahod sa mandu sang AFP kag subong nagaserbi nga mga bayaran sang NTF-Elcac gamit ang kwarta sang banwa. Ginluiban nila ang kumpyansa nga sang una ginhatag sa ila sang masang mangunguma kag minorya. Ginpili sang pila sa ila ang kasulhayan kag hamungaya, nagpakugmat sa kaaway kag nagpasilaw sa ila mga promisa para sa kaugalingon nga interes. Ang pila nadakup sang kaaway pero ginpaidalom sa grabe nga presyur para magbaliskad. Ang pila sa ila nangin hayag nga mga traidor kag aktibo nga nagabulig sa kaaway sa brutal nga kampanya nga pagpamigos batuk sa mga sibilyang komunidad kag organisasyong masa. Ang mga pareho nila mga oportunista kag negatibo nga halimbawa nga ginasikway kag ginakundenar sang pumuluyo.

Hugot nga ginapasidunggan sang Partido ang iya mga kadre kag lider, kumander kag hangaway sang BHB sa Mindanao kag sa bug-os nga pungsod nga padayon nga ginatalikdan ang personal nga interes, indi makinaugalingon nga nagapatuman sang mga daku nga sakripisyo kag magpursiger sa dalan sang pag-alagad sa pumuluyong Pilipino kag paglunsar sang rebolusyonaryong paghimakas para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. Dungganon sila nga halimbawa sang pagkabaganihan. Nagapabutyag sila sang rebolusyonaryong optimismo kag militansya bisan sa atubang sang grabeng kabudlayan kag mga sakripisyo.

Upod ang rebolusyonaryong masa, ang Partido kag BHB nagapakig-unong sa pagkamatay nanday Ka Menandro Villanueva (Ka Bok) kag Ka Jorge Madlos (Ka Oris), pareho nga importante nga lider sang Partido kag BHB sa Mindanao kag bilog nga pungsod. Ang ila daku nga kontribusyon sa handum sang banwa tubtob buhi nga palanggaon, atipanon kag labi nga isulong. Sila pareho nga biktima sang pasista nga krimen sang kaaway kag hayag nga paglapas sa pagsulundan sang gera kag internasyunal nga tawhanong layi. Si Ka Oris, 72, upod ang iya medik nga Pulang hangaway, gindakop sang kaaway sa Impasug-ong, Bukidnon, samtang pakadto sa bululngan sang Oktubre 29, 2021 kag wala kaluoy nga ginpatay. Si Ka Bok, 70, kag, Ka Sandra Reyes (Ka Kaye), 53, gindakop sang kaaway pagkatapos ang isa ka inaway sang Disyembre 24, 2021 sa Mabini, Davao de Oro, kag ginpatay sang mga pasista. Si Ka Bok isa ka hors de kombat sang madakpan apang sobra nga ginpaantus sang mga pasista nga nakadakop sa iya.

Nagakuha sang inspirasyon ang rebolusyonaryong pwersa halin sa ila pagkabaganihan. Lubos nila nga ginbatyag ang bug-at sang pagkadula nanday Ka Oris kag Ka Bok, apang nahibal-an nila nga ang mga pagkadula nga ini malampuwasan kag mapangibabawan sa husto nga panahon. Labi sila nga muklat nga sa panahon nga natumba ang daku nga puno sang kahoy, nagahatag ini sang espasyo kag nagapatambok sa duta para magtubo kag maglambo ang mga bag-ong puno sang kahoy. Ang pagkamatay nanday Ka Oris kag Ka Bok kag iban nga kilala nga personahe sang rebolusyonaryong hublag nagahatag dalan sa mga bag-o nga kadre nga magsublak kag mag-uyat sang mga hilikuton sa pagpamuno. Sa ila handumanan kag paghatag-saludo, linibo nga kadre sang Partido kag kumander sang BHB ang magakuha sa armas sang ila nga mga baganihan.

Hugot nga ginapasidunggan sang Partido ang masang anakbalhas sa mga rehiyon sang Mindanao kag sa bilog nga pungsod. Sa atubang sang mga pag-atake sang kaaway, ang determinasyon sang pumuluyo nga suportahan kag mag-entra sa armadong pagbato labi nga nagabaskog sangsa nagtaliwan. Bisan sa mga erya nga ara sa idalom sang pinakamapintas nga pag-atake sang AFP, nagapadayon ang masa sa pagtukod kag pagpalapad sang ila nga mga rebolusyonaryong organisasyon, ginapalangga ang hangaway sang banwa, nagapartisipar sa armadong pagbato, kag nagapatapo sa Partido. Nagapabilin nga malig-on ang determinasyon sang mga mamumugon, mangunguma, minoryang pumuluyo, ang malaproletaryado kag petiburgesya nga intelektwal sang Mindanao kag sa bilog nga pungsod nga mag-isa kag magbato para sa ila nga pungsodnon kag demokratikong handum.

Malayo sa pagpahipos sa pumuluyo, ang wala-kaluoy nga mga pag-atake sang kaaway batuk sa ila mga komunidad kag organisasyon nagagatong lang sa labi nga kaakig para sa mga pasista, mga mapiguson kag manughimulos. Determinado ang pumuluyong Pilipino nga maghiliusa kag magbato para tapuson ang tiraniko, korap kag idu-ido nga rehimen ni Duterte, nga sa nagligad nga tinuig naglubong sa ila sa tuman nga kaimulon kag kabudlayan.

Sa palaabuton nga binulan kag tinuig, dapat pandayon sang mga kadre sang Partido, hangaway sang BHB kag rebolusyonaryong masa ang ila mga kaugalingon sa pag-atubang nila sa mas mabudlay nga sakripisyo, pagtungod sa mas kritikal nga mga hilikuton kag pagsuong sa mas mabug-at nga mga responsibilidad. Dapat regular nga repasuhon sang mga komite sang Partido kag kumand sang BHB ang ila mga kabaskugan, kag tumuron ang daan na nga mga kahinaan kag kakulangan, para maabot ang katuyuan nga konsolidahon, pabaskugon kag palaparon ang kubay sang Partido, sang BHB kag sang rebolusyonaryo nga organisasyong masa.

Dapat padayon nga magpakasampaton ang BHB sa taktika nga gerilya sang konsentrasyon, paglapta kag pagsaylo para mapabilin ang inisyatiba sa tanan nga kahigayunan kag paslawon ang mga opensiba sang kaaway. Dapat padayon ini nga maglunsar sang lapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang labing nagalapad kag nagadalom nga baseng masa. Dapat padayon nga magpalapad ang BHB sang mga prenteng gerilya kag magtukod sang mga bag-o para matulod ang kaaway nga hitaron ang kaugalingon nga pwersa, pangibabawan ang estratehiya sini nga gradual constriction kag kuhaan sang ikasarang nga makalunsar sang nakapokus nga operasyon militar para palibutan ang mga yunit sang BHB. Dapat padayon nga magtinguha ang BHB nga talabuon ang mga matalon nga erya sa kabukiran sa mga madamol nga populasyon sa kapatagan, magtukod sang mas madamo nga baseng gerilya, kag maglunsar sang taktikal nga mga opensiba sa malapad nga erya sa pungsodnon nga sakop. Dapat puntiryahon sang BHB, labi na, ang mga pasista kag kriminal nga yunit sang AFP nga nabulit sang dugo sang mga baganihan kag martir sang pumuluyong Pilipino.

Padayon nga pabaskugon sang Partido kag Bagong Hukbong Bayan sa bilog nga pungsod ang paghiliusa sa tunga sang hangaway sang banwa kag masang Pilipino, labi na ang mga imol nga mangunguma kag minoryang pumuluyo. Dapat padayon nga palaparon kag pabaskugon ang malapad nga nagahiliugyong prente batuk sa pasistang tiraniya ni Duterte.

Sa atubang sang malubha nga sosyo-ekonomiko nga krisis, pag-antus kag pagpamigos sa pumuluyo, labi nga determinado ang rebolusyonaryong pwersa nga pamuklaton, organisahon kag pahulagon ang pumuluyo sa pinakadamo para maglunsar sang lapnagon nga paghimakas masa para iduso ang tunay nga reporma sa duta, batuan ang ekspansyon sang mga plantasyon, punggan ang pagsulod sang mga kumpanya nga mina, iduso ang patas nga presyo sang ila mga produkto, pataason ang sweldo, iduso ang ayuda kag labi nga may kabilinggan nga sabat sa atubang sang subong nga krisis sa pangpubliko nga ikaayong lawas, batuan ang pasistang atake sa mga komunidad, untaton ang pagpamomba kag pagpanganyon sa ila mga ulumhan kag barangay, untaton ang okupasyon militar sa ila nga mga komunidad, iduso ang pagrespeto sa kinamatarung sang pumuluyo kag prinsipyo sang internasyunal nga tawhanong layi, kag pasabton si Duterte sa tanan niya nga mga krimen bisan pagkatapos sang iya nga termino.

Lubos ang pagsalig sang Partido sa rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod nga magpursiger kag magpabaskog ini upod ang tanan nga demokratiko kag patriyotikong mga sahi. Paagi sa wala-kakapoy nga mga pagtinguha sang pagpamuklat, pag-organisa kag pagpahulag sa masa, sigurado nga
mapaslaw naton ang todo-gera sang kaaway, wala-kaluoy nga mga pag-atake kag binuang nga katuyuan nga waskon ang armadong rebolusyon, padayunon ang pagbato sang pumuluyo sa mas mataas nga halintang.

Ibagsak ang terorista, korap kag idu-ido nga rehimeng US-Duterte!

Isulong ang pungsodnon demokratikong rebolusyon!

Isulong ang inaway banwa!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista sang Pilipinas!

Mabuhi ang pumuluyong Pilipino! #

Pasidunggan ang rebolusyonaryong masa kag saluduhan ang maisog nga mga pwersa sang Partido kag BHB sa Mindanao kag bug-os nga pungsod