Pasiklabin ang pakikibaka para sa hustisyang panlipunan, singilin ang mga berdugong rehimen ni Marcos Jr. at Duterte!

,

Tatlong taon na ang lumipas mula nang naganap ang Bloody Sunday Massacre, na kumitil sa buhay ng 9 na aktbista at nagdulot sa pagkaaresto ng 5 sa Timog Katagalugan.

Sa utos ng berdugong si Rodrigo Duterte, inilunsad noong Marso 7, 2021 ang isang simultaneous and enhanced police and military operation (SEMPO) sa Cavite, Laguna, Batangas, at Rizal. Habambuhay na nakatatak ang pangalan ng mga pinaslang: Emmanuel Asuncion ng Cavite; Chai Lemita-Evangelista at Ariel Evangelista ng Batangas; Melvin Dasigao, Makmak Bacasno, Randy at Puroy Dela Cruz, at Edward at Abner Esto ng Rizal. Hinuli at kinasuhan sina Mags Camoral, Nimfa Lanzanas, at Steve Mendoza ng Laguna; at sina Joan Efren at Eugenio Tadeo ng Rizal.

Sa buong buwan ng Marso 2021, 10 ang pinaslang habang 7 ang kinulong ng rehimeng US-Duterte sa gawa-gawang kaso. Noong Marso 4 sina Arnedo Lagunias at Ramir Corcolon, mga lider-unyon sa Laguna. Samantala, pinatay si Dandy Miguel, pangulo ng unyon ng Fuji Electric, habang pauwi siya sa bahay nila sa Canlubang, Laguna noong Marso 28.

Tatlong taon na ang lumipas ngunit mailap pa rin ang hustsiya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Kahit patuloy na nagigiit ang mga pamilya, tagasuporta, at maging ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa ibang bansa, malinaw na walang interes ang reaksyunaryong estado sa pagbigay ng tapat na paglilitis para sa mga sangkot sa krimen na ito.

Sa kabila ng mga buladas ni Ferdinand Marcos Jr. na rinerespeto niya ang karapatang pantao, kitang-kita na pinagpapatuloy lang niya ang madugong simulain ni Duterte. Nagpapatuloy ang whole-of-nation approach ng estado upang gamitin ang lahat ng sibilyan na ahensya nito a paniniktik at pagbubusal sa demokratikong kilusang masa.

Tuloy-tuloy din ang mga focused military operations at civil military operations ng AFP para maghasik ng puting lagim sa kanayunan. Patunay lamang ang mga insidente ng pagkakampo ng 1st Infantry Division ng 2nd Infantry Battalion ng AFP sa mga bayan ng Santa Maria, Pakil, at Pangil mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, at ang pagpakat ng PNP ng mahigit 1,000 na pulis para magmando ng mga checkpoint sa lahat ng bayan ng Laguna noong Pebrero 24 para sindakin ang mamamayang nais lumahok sa mga kilos protesta kaugnay ang ika-38 na anibersaryo ng pag-aalsang EDSA People Power.

Marapat lamang na ipagpatuloy ng mamamayang Lagunense ang pakikibaka para sa hustisyang panlipunan. Dapat isandal sa pader ang parehong Marcos Jr. at Duterte at singilin sila sa mga malubhang paglabag nila sa karapatang pantao. Sila ang kumakatawan sa mga pinakamasahol na berdugo at pasista sa hanay ng mga naghaharing uri sa ating bansa.

Panawagan ng National Democratic Front of the Philippines sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa Laguna na kamtin ang hustisyang panlipunan sa ating bayan sa pamamagitan ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Ang demokratikong rebolusyong bayan ay isang anti-pasistang rebolusyon na may layuning lansagin ang mga sagadsaring aparato ng reaksyunaryong estado — ang AFP, PNP, at lahat ng mga reaksyunaryong pwersa.

Sa patuloy na pagsikad ng demokratikong rebolusyon ng bayan, itinatatag ng mga rebolusyonaryong pwersa ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika bilang binhi ng bagong demokratikong republika. Sa mga pinalayang purok, umiiral ang rebolusyonaryong hustisya na nakaayon sa makatwirang resolusyon ng mga kaso at paglabag sa mga saligang karapatan ng mamamayan.

Kasabay ng pagpapanawagan para sa hustisyang panlipunan, dapat isulong ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng mga kinatawan ng GRP at NDFP, na nakabatay sa pagkamit ng tunay, makatwiran at pangmatagalang kapayapaan. Dapat na ipatupad ang mga probisyon ng Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at pirmahan ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) bilang mga makabuluhang hakbang tungo sa paglutas ng mga ugat ng kahirapan sa bansa — ang imperyalismong US, pyudalismo, at burukrata kapitalismo.

Patuloy na maglalagablab ang hangarin ng taumbayan na makamit ang hustisya at kapayapaan. Sa kabila ng tumitinding pasismo at panunupil, lalong nagiging makatwiran ang paghihimagsik para sa karapatan at tunay na kalayaan!

Pasiklabin ang pakikibaka para sa hustisyang panlipunan, singilin ang mga berdugong rehimen ni Marcos Jr. at Duterte!