Patatagin at palawakin ang NDFP-Ilocos! Isulong ang pakikibaka ng masang Ilokano upang ipagtanggol ang seguridad at soberanya ng Pilipinas laban sa imperyalistang agresyon! Ipagtanggol ang lupain at likas na yaman laban sa pangangamkam ng mga monopolyo kapitalista kasabwat ang rehimeng Marcos!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Sing ningning ng gintong sinag ng araw ang araw na ito ng ika-50 taon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ang araw na ito ay selebrasyon ng 50 taong maningas na tagumpay ng masikhay na paggampan ng NDFP sa susing tungkulin sa pagtitiyak sa tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan – ang pagbubuklod sa lakas ng uring inaapi at pinagsasamantalahan ng lipunang Pilipino upang pabagsakin ang kapangyarihan ng naghaharing-uri ng panginoong maylupa, malaking burgesya kumprador at amo nilang imperyalista. Kung walang nagkakaisang prente ng mayorya ng uring anakpawis na manggagawa at magsasaka at ng progresibong uri ng panggitnang puersa, hinding-hindi magtatagumpay ang demokratikong rebolusyon ng bayan.

Sa gitna ng pagbubunyi , ang NDF-Ilocos ay lipos ng pagdadalamhati sa pagpanaw nina Kasamang Benito “Ka Laan” Tiamzon at Wilma “Ka Bagong-tao” Austria, mga pangunahing pinuno ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas. Buong puso kaming nakikiramay sa kanilang mga naulilang kapamilya, mga kasama at kaibigan. Iniaalay ng buong rebolusyonaryong kilusan ng Ilocos, sampu ng libo-libong masang Ilokanong nagmimithi ng kalayaan at demokrasya ang pinakamatayog na pagpupugay sa kanilang kadakilaan. Magsisilbi silang inspirasyon at tanglaw sa mas ibayo pa naming pagpupunyagi na isulong ang pakikibaka ng masang Ilokano sa ilalim ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Bumubulwak ang aming luha sa pagdadalamhati at pagpiglas ng aming nag-aalimpuyong galit sa rehimeng US-Marcos at ng kanilang mga pasistang ahente sa pagkitil sa buhay nina Ka Laan at Ka Bagong-tao at sa walo pang mga kasama, sa di mailarawang makahayup na pamamaraan. Tunay ngang mga baliw, dahil humalakhak sa tuwa sa pag-aakalang nagtagumpay na silang pugutan ng ulo ang Partido, na lingid at lagpas sa kakitiran ng kanilang isip ay tuloy-tuloy itong nakakapagluwal ng laksa-laksang mahuhusay na kadreng armado ng pinakasulong na karunungan sa mundo, ang Marxismo-Leninismo-Maoismo at nahahasa sa praktika ng digmang bayan.

Lalong pinasisidhi ng rehimeng Marcos Jr. ang paghihirap ng masang Ilokano sa pagpapakatuta at karuwagan sa imperyalistang US at China at pagkagahaman nito sa yaman. Sa pag-uugaling alipin nito sa imperyalistang US, ibinukas din niya ang Ilocos upang gamitin bilang base militar sa paghahanda nito sa digma sa China. Sa ngayon, ang Ilocos Norte, na residensya ng mga Marcos ay nadeployan ng di bababa sa isang kumpanya ng US Marines at isa ding batalyon ng Philippine Marines pagkatapos ng kanilang joint exercises noong Hunyo 2022.

Nilinlang ni Marcos Jr. at ng imperyalistang US ang masang Ilokano sa hindi pagdedeklarang isa ang Ilocos Norte sa mga EDCA site gayong nagtatayo sila ng base militar sa Bobon, Burgos, Ilocos Norte, kung saan ang mga sundalong Amerikano din mismo ang nagyayabang sa masa na ang mga pasilidad na ipinapakat nila doon ay pang-monitor nila sa missile launching at galaw ng mga tropang Chinese. Nakaistasyon din dito ang nasa 40 unit ng howitzer at iba pang gamit-militar.

Dahil sa pagtutol ng masang mangingisda at mga residente malapit sa site, inulol ang masa at mga LGU sa pagkukunwaring iniatras ang naka-iskedyul na Balikatan Exercises at live firing sa prubinsiya na magsisimula sana ngayong Abril 24, gayong nagsagawa din ng 7-araw na simulation exercises at live firing mula March 19-26 sa Bobon, Burgos. Naglunsad din ng military drills sa San Joaquin, Sarrat, Ilocos Norte na kalahok ang masang sibilyan.

Kasabay nito, ang 702nd Infantry Bde Ph Army naman ay nakatuon sa pagsasakatuparan ng kanilang kontra-insurhensiyang programang “clear-hold-consolidate” sa Ilocos katuwang ang ELCAC at PNP . Patuloy na “nililinis, kinokontrol at kinokonsolida” ang mga tinagurian nilang “komunistang base” ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapaigting ng kanilang kampanyang panunupil at puersadong pagpapasurender at red-tagging sa mga legal at lehitimong organisasyon at kilusang masa. Ilan dito ang pagsasampa ng gawa-gawang kaso at red-tagging sa pitong mga aktibista ng Ilocos at Cordillera at puersadong pagpapasurender sa apat na mga kasapi ng organisasyong mangingisda ng La Union.

Ngayong ika-50 anibersaryo ng NDFP, ninenerbiyos na naman ang AFP-PNP at ELCAC sa tiyak na pagdiriwang at panunumpa ng mga rebolusyonaryong puersa na ibayo pang paiigtingin ang digmang bayan kung kayat nagpakalat na naman sila ng mga tarpaulin, poster at mga sako sa mga bayan-bayan na nagbabansag na “terorista” ang CPP-NPA-NDFP. Ang mga tarpaulin at sakong ito ay panabing nila sa kanilang matinding takot sa CPP-NPA-NDFP.

Isang napakakongkretong patunay na sila’y mga asong bahag ang buntot na bantay-salakay ng mga mayayamang naghaharing-uri, ibinobrodkas mismo ng Philippine Marines at PNP sa Ilocos na sila ay nagsisilbing personal na seguridad ng pamilyang Marcos at ng kanilang mga negosyo.

Kaya naman namamayagpag ang mga Marcos sa pamimigay sa Ilocos sa mga dayuhang mamumuhunan. Nagtutuon sila sa panghihikayat ng pamumuhunan sa napakayamang rekurso sa renewable energy ng Ilocos Norte kung kaya’t nagdadagsaan ngayon ang mga dayuhang kumpanya na nagtatayo at nagpapalawak ng mga power plants dito. Kapalit ito ng libo-libong ektaryang ansestral na lupain na inaagaw mula sa mga pambansang minoryang Yapayao, Isnag, Balangon at Kankanaey at ng magsasakang Ilokano. Palawak nang palawak ang mga kabundokan na kanilang binubuwag para sa kanilang mga windmill at solar farms, na nagiging sanhi ng mga landslide na namemerhuwisyo sa buhay, paghahanapbuhay at mobilidad ng masa. Nanganganib din ang kabuhayan ng mga mangingisda sa napipintong pagtatayo ng mga offshore windmills na tiyak na bubulabog sa kanilang pangingisda. Sa kabila ng napakarami at naglalakihang power plants sa prubinsiya, pinakamataas sa Northern Luzon ang binabayarang kuryente ng masa dito.

Ang mga Marcos at mga kapwa nila super-yamang burges kumprador na Ayala, Lopez, Aboitiz, Villar, ang mga monopolyo kapitalistang dayuhan at mga lokal na panginoong maylupa at burukrata kapitalista ang nagpapasasa sa likas na rekurso at lupain na ikinabubuhay ng pambansang minorya at masang Ilokano. Dahil dito, lumalala ang kanilang batayang suliranin ng kawalan ng lupa habang taon-taong bumabagsak ang kanilang ani at kita dulot ng mga patakarang liberalisasyon sa agrikultura at nagpapatuloy na pagsasamantala sa kanila ng mga komersyante-usurero sa presyuhan ng produktong tabako, palay at iba pa.

Sa harap ng kalagayang ito, lalong nagiging mahalaga ang pagpapalakas at pagpapalawak ng NDF-Ilocos upang magsilbing bakal na gulugod sa pakikibaka ng mamamayang Ilokano upang ipagtanggol ang seguridad at soberanya ng Pilipinas laban sa imperyalistang agresyon, kabilang ang paggamit sa Ilocos bilang base militar sa napipintong digmaan ng imperyalistang US at China. Kailangang ipagtanggol ang karapatan sa ansestral na teritoryo ng pambansang minorya at labanan ang sabwatan ng mga kapitalistang kumpanya, ng NCIP at mga ahensya ng gubyerno upang yurakan ang kanilang sariling pagpapasya. Kailangang ipaglaban ang lupa’t kabuhayan ng magsasaka, mangingisda, mga manggagawa, tsuper at iba pang maralita. Sa pamamagitan ng kanilang rebolusyonaryo at mga progresibong kapisanan, kailangang mahigpit na magbuklod ang mga anakpawis at maralita at panggitnang puwersang taong-simbahan, kabataan-estudyante at mga propesyunal. Ang mga panggitnang puwersa ang inaasahan ng masang anakpawis na tumulong sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa hanay nila at sa pagtatanggol sa kanilang karapatang pantao laban sa panunupil ng mga pasistang tropa at panlilinlang ng mga kapitalistang kumpanya kasabwat ang NCIP at mga lokal na ahensya ng gubyerno.

Habang lumalala ang sosyo-ekonomikong krisis sa bansa dulot ng pagpapakatuta ng rehimeng Marcos sa mga neoliberal na dikta ng mga imperyalista, lalong napapatunayan ang kaangkupan ng isinusulong na pambansa-demokratikong programa ng NDFP na kinatatampukan ng pagsusulong ng tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

Ang mga lupain na kinamkam at patuloy na inaangkin ng mga panginoong maylupa, mga malalaking burges-kumprador at dayuhang kapitalista ay kailangang bawiin at isailalim sa reporma sa lupa. Ang mga likas na rekurso ng bansa at teritoryong marino ay kailangang ipagtanggol laban sa pag-aagawan ng imperyalistang US at China. Kailangang hawakan ito ng mamamayang Pilipino sa pangangasiwa ng Demokratikong Gubyernong Bayan (na kinakatawan ng NDFP), upang gamitin ang mga ito sa pagtatayo ng sariling industriya ng bansa upang makalaya sa pangungubabaw ng mga imperyalista at upang bumukadkad at yumabong ang ekonomiya at malutas ang lumalalang karalitaan ng sambayanang Pilipino.

Una muna, kailangan nating paalisin ang mga tropa ng imperyalistang US na naghahanda ng digma sa Pilipinas, gayundin ang mga tropa ng imperyalistang China na nanghihimasok sa teritoryong pandagat ng Pilipinas. Tumindig laban sa militarisasyon at panggigipit sa lehitimong kilusang masa. Wasakin ang mga tarpaulin, sako at poster na nangre-redtag sa mga sibilyang aktibista at naninira sa CPP-NPA-NDF bilang terorista. Tutulan ang mga nagpapalawak at nagdadagsaang negosyong enerhiya ng mga kapitalistang kumpanya at isulong ang pakikibaka ng magsasaka upang pawiin ang mga pyudal at malapyudal na pagsasamantala ng mga panginoong maylupa at komersyante-usurero.

Pinakamahalaga sa lahat, kailangang pag-ibayuhin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka na mapagpasyang lalansag sa kapangyarihan ng mga malalaking burges kumprador panginoong maylupa, at monopolyo kapitalista. Ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa na bumubuo sa alyansa ng NDFP-Ilocos ay kailangang magtuon sa pagpapasampa para sa NPA habang isinusulong ang pakikibakang masa.

Sa okasyon ng ika-50 anibersaryo nito, ang NDF-Ilocos ay lipos ng rebolusyonaryong optimismo na sa kaigtingan ng paniniil, pang-aapi at pagsasamantala sa masang Ilokano ay babalikwas sila, magkakapitbisig at bubugso sa pagsulong ng pambansa demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng NDFP!
Mabuhay ang alaala nila Ka Benito Tiamzon, Wilma Austria, Jose Maria Sison at lahat ng martir ng rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino!

Patatagin at palawakin ang NDFP-Ilocos! Isulong ang pakikibaka ng masang Ilokano upang ipagtanggol ang seguridad at soberanya ng Pilipinas laban sa imperyalistang agresyon! Ipagtanggol ang lupain at likas na yaman laban sa pangangamkam ng mga monopolyo kapitalista kasabwat ang rehimeng Marcos!