Papigsaen ken palawaen ti NDFP-Ilocos! Iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon! Salakniban ti daga ken natural a gameng laban iti panaggamrud dagiti monopolyo kapitalista kakunniber ti rehimen Marcos!

,
Pilipino

Kas karaniag ti balitok a raya ti init daytoy nga aldaw ti maika-50 tawen ti National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Daytoy nga aldaw ket panagrambak ti 50 tawen ti dumardarang a balligi ti naanep a panagakem ti NDFP iti tulbek a rebbengen iti panangisigurado iti balligi ti demokratiko a rebolusyon ti umili – ti panagkaykaysa ti pigsa ti dasig a mairurumen ken magungundawayan iti gimong a Pilipino tapno dupraken ti bileg ti agar-ari a dasig ti apo’t daga, dakkel a burgesya kumprador ken amo da nga imperyalista. Nu awan ti nagkaykaysa a prente ti kaaduan a dasig ti anakling-et a mangmangged ken mannalon ken ti progresibo a dasig ti makintengnga a puersa, saan nga agballigi ti demokratiko a rebolusyon ti umili.

Iti tengnga ti panagrag-o, aglaplapusanan ti panagladingit ti NDF-Ilocos iti ipupusay da Ka Benito “Ka Laan” Tiamzon ken Wilma “Ka Bagong-tao” Austria, agpada a kangrunaan a dadaulo ti Komite Sentral ti Partido Komunista ng Pilipinas. Sipupuso kami a makipagrikna kadagiti naulila a kapamilya, gagayyem ken kakadua da. Idatdaton ti sibubukel a rebolusyonaryo a tignay ti Ilocos, karaman ti rinibribo a masa nga Ilokano nga agtartarigagay ti wayawaya ken demokrasya ti kangatuan a pammadayaw iti kinatan-ok da. Agserbi da nga inspirasyon ken raniag iti ad-adda pay a panagpinget mi nga iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano iti sidong ti nailian demokratiko a rebolusyon.

Pumuspuswak ti lua mi iti nalabes a leddaang ken panagruk-at ti gumaygayebgeb a pungtot mi iti rehimen US-Marcos ken dagiti pasista nga ahente da iti panangkettel iti biag da Ka Laan ken Ka Bagong-tao ken dagiti walo pay a kakadua, iti nakaam-ames nga inaayup a pamuspusan. Pudno nga agmauyong da, gapu ta agpegpeggaak da iti ragsak iti panangipagarup a nagballigi dan a pugutan ti ulo ti Partido, a linged ken labes iti kinakiting ti panunot da ket agtultuloy nga agparparnuay daytoy ti rinibribo a nalalaing a kadre nga armado ti kaabantean a kaamuan iti lubong, ti Marxismo-Leninsmo-Maoismo ken maas-asa iti praktika ti gubat ti umili.

Ad-adda a pakpakaruen ti rehimen Marcos Jr ti panagrigat ti masa nga Ilokano iti panagpakaaso-aso ken kinatakrot na iti imperyalista a US ken China ken iti kinabukatot daytoy iti kinabaknang. Iti panagpapaadipen na iti imperyalista a US, inlukat na met ti Ilocos tapno aramaten daytoy a base militar iti panagsagsagana na iti gubat iti China. Iti agdama, ti Ilocos Norte a taeng dagiti Marcos ket nadeployan ti saan a bumaba iti maysa a kumpanya ti US Marines ken maysa a batalyon ti Philippine Marines kalpasan ti joint exercises da idi Hunyo 2022.

Inallilaw ni Marcos Jr ken ti imperyalista a US ti masa nga Ilokano, iti saan a panangideklara a maysa ti Ilocos Norte kadagiti EDCA site, idinto nga agipatpatakder da ti base militar idiay Bobon, Burgos, Ilocos Norte, nu sadinno a dagiti mismo soldado nga Amerikano ti agipaspasindayag kadagiti masa a dagiti pasilidad nga ipakpakat da idiay ket pangmonitor da iti panagipabanto iti missile ken garaw ti tropa a Chinese. Nakaistasyon met ditoy ti agarup 40 a yunit ti howitzer ken dadduma pay a ramit-militar.

Gapu iti panagkedked ti masa a mangngalap ken dagiti residente nga asideg iti site, linimlimo da ti masa ken dagiti LGU iti panangiyatras da iti umuna a naiskedyul a Balikatan Exercises ken live firing ita koma nga Abril 24, ngem nagiyaramid da met ti 7-aldaw a simulation exercises ken live firing idi Marso 19-26 idiay Bobon, Burgos. Nagisayangkat da met ti military drills idiay San Joaquin, Sarrat, Ilocos Norte a karaman ti masa a sibilyan.

Kagiddan daytoy, ti 702nd Infantry Bde Phil Army met ket agtaltalmeg iti panangipatungpal iti kontra-insurhensiya a programa da a “clear-hold-consolidate” iti Ilocos a kabinnadang ti ELCAC ken PNP. Agtultuloy a “daldalusan, konkontrolen ken konkonsolidaen” da dagiti ibilbilang da a “komunista a base” ti rehiyon babaen ti pananngpairteng ti kampanya iti supresyon ken puersado a panagpasurender ken red-tagging kadagiti legal ken lehitimo nga organisasyon ken tignay masa. Kabilang ditoy ti panangidarum iti pinarbo a kaso ken red-tagging iti pito nga aktibista ti Ilocos ken Cordillera ken puersado a panagpasurender iti uppat a kameng ti timpuyog ti mangngalap ti La Union.

Ita a maika-50 anibersaryo ti NDFP, palalo manen ti amak ti AFP-PNP ken ELCAC iti sigurado a panagrambak ti NDFP ken panagsapata dagiti rebolusyonaryo a puersa nga ad-adda pay a pairtengen ti gubat ti umili, isu nga nagiwarwara da manen kadagiti tarpaulin, poster ken sako kadagiti il-ili a nakaisurat nga “terorista” ti CPP-NPA-NDFP. Dagitoy a tarpaulin ken sako ket panglinged da iti nakaro a buteng da iti CPP-NPA-NDFP.

Maysa a kongkreto a pammaneknek nga isuda ket aso a putot ti ipus na a guwardiya dagiti babaknang nga agar-ari a dasig, iwarwaragawag mismo ti Philippine Marines ken PNP iti Ilocos nga isuda ket personal a seguridad ti pamilya a Marcos ken dagiti negosyo da.

Isu met nga agkaykayabkab dagiti Marcos a mangipadpadawat iti Ilocos kadagiti gangannaet nga agpupuonan. Agtaltalmeg da iti panangallukoy iti panagpuonan iti nakabakbaknang a rekurso iti renewable energy iti Ilocos Norte isu nga magsisangpet ita dagiti gangannaet a kumpanya nga agipatpatakder ken agpalpalawa kadagiti power plant ditoy. Kasukat daytoy ti rinibribo nga ektarya nga ansestral a daga nga ag-agawen da kadagiti nailian a minorya a Yapayao, Isnag, Balangon ken Kankanaey ken mannalon nga Ilokano. Lumawlawa a lumawlawa dagiti turturod ken kabakiran a dupdupraken da para kadagiti windmill ken solar farms, a mangituntunda kadagiti landslide a mangperperhuwisyo iti biag, pagsapulan ken mobilidad ti umili. Agpegpeggad met ti pagbiagan dagiti mangngalap iti mapaspasangasangan a pannakaitakder kadagiti offshore windmills a sigurado a mangpadisi kadakuada kadagiti pagkalapan da. Iti laksid iti nakad-adu ken nagdadakkelan a power plant iti Ilocos Norte, kangatuan iti Northern Luzon ti baybayadan ti umili iti prubinsiya.

Dagiti Marcos ken dagiti pada da a burges kumprador nga Ayala, Lopez, Aboitiz, Villar, dagiti lokal nga apo’t daga ken dagiti gangannaet a monopolyo kapitalista ti agbakbaknang iti panangtagikua da iti natural a rekurso ken daga a pagbibiagan dagiti nailian a minorya ken mannalon nga Ilokano. Gapu ditoy, kumarkaro ti basaran a parikut da iti kinaawan-daga, bayat a tinawen a matentennag ti apit ken sapul da gapu iti patakaran iti liberalisasyon ti agrikultura ken agtultuloy a panaggundaway kadakuada dagiti komersyante-usurero iti linnakuan ti produkto a tabako, irik ken dadduma pay.

Iti sango dagitoy a kasasaad, ad-adda a napateg ti panangpapigsa ken panagpalawa iti NDF-Ilocos tapno agserbi a landok a sadiri iti dangadang ti umili nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon, karaman ti panagaramat iti Ilocos bilang base militar iti panagisagana ti imperyalista a US iti gubat na iti China. Kasapulan nga irupir ti karbengan iti ansestral a teritoryo ti nailian a minorya ken labanan ti paanagkukumplot dagiti kapitalista a kumpanya, ti NCIP ken dagiti ahensya ti gubyerno tapno baddekan ti bukod da a pangngeddeng. Kasapulan nga ilaban ti daga ken pagbiagan dagiti mannalon, mangngalap ken mangmangged. Babaen kadagiti rebolusyonaryo ken progresibo a timpuyog da, kasapulan a nairut nga agkammayet dagiti masa nga anakling-et kadagiti makintengnga a puersa ti simbaan, kabataan-estudyante ken dagiti propesyunal. Dagiti makintengnga a puwersa ti namnamaen dagiti masa nga anakling-et a tumulong iti panangriing, panang-organisa ken panangpatignay iti intar da ken iti panangsalaknib iti karbengan da laban iti pananglipit dagiti pasista tropa ken panangallilaw kadakuada dagiti kapitalista a kumpanya iti pannakikumplot ti NCIP ken dagiti lokal nga ahensya ti gubyerno.

Bayat a kumarkaro ti sosyo-ekonomiko a krisis iti pagilyan gapu iti panagpakpakaaso-aso ti rehimen Marcos kadagiti neoliberal a diktar dagiti imperyalista, ad-adda a mapanpaneknekan ti kinausto ti maitantandudo a nailian-demokratiko a programa ti NDFP a pakaitampukan ti panangitandudo ti pudno a reporma ti daga ken nailian nga industiyalisasyon.

Dagiti daga a rinabsut ken agtultuloy nga ik-ikutan dagiti apo’t daga, dadakkel a burges kumprador ken gangannaet a kapitalista ket kasapulan a subboten ken ipasidong iti reporma ti daga. Dagiti natural a rekurso ti pagilyan ken teritoryo iti kabaybayan ket kasapulan a salakniban laban iti panagin-innagaw ti imperyalista a US ken China. Kasapulan a tenglen dagitoy ti umili a Pilipino babaen ti panangiwardas ti Demokratiko a Gubyerno ti Umili (nga ibagbagi ti NDFP) tapno makaruk-at manipud iti panangsallukob dagiti imperyalista ken agsabong ken lumangto ti ekonomiya ken marisut ti kumarkaro a panagrigrigat ti umili a Pilipino.

Ngem umuna pay, kasapulan tayo a papanawen dagiti tropa ti imperyalista a US nga agsagsagana iti gubat iti Pilipinas, kasta met dagiti tropa ti imperyalista a China a mangag-agaw iti teritoryo iti kabaybayan ti Pilipinas. Labanan ti militarisasyon, puersado a panagpasurender ken red-tagging iti tignay masa. Dadaelen dagiti tarpaulin, sako a mangre-redtag kadagiti aktibista ken progresibo a sibilyan ken mangpadpadakes iti CPP-NPA-NDFP bilang terorista. Supyaten dagiti agpalpalawa ken agsangsangpet a negosyo iti enerhiya dagiti kapitalista a kumpanya ken iyabante ti dangadang dagiti mannalon tapno punasen dagiti pyudal ken malapyudal a panaggundaway dagiti apo’t daga ken komersyante-usurero.

Kangrunaan ti amin, kasapulan a papigsaen ti rebolusyonaryo nga armado a dangadang a mapangngeddeng a mangduprak iti bileg dagiti dadakkel a burgesya kumprador, apo’t daga ken monopolyo kapitalista. Dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti umili a mangbukbukel iti alyansa ti NDFP-Ilocos ket kasapulan nga agtalmeg iti panagpasampa iti NPA bayat nga iyab-abante ti dangadang ti masa.

Iti okasyon ti maika-50 anibersaryo na, ti NDF-Ilocos ket napnuan ti rebolusyonaryo nga optimismo nga iti kangitingitan ti pannakaidadanes ken pannakagungundaway da ket agbaringkuas ti umili nga Ilokano, agkakammayet ken sumurot iti dalluyon ti nailian demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino.

Agbiag ti maika-50 anibersaryo ti NDFP!
Agbiag ti lagip da Ka Benito Tiamzon, Wilma Austria, Jose Maria Sison ken amin a martir ti rebolusyon a Pilipino!
Agbiag ti nailian-demokratiko a rebolusyon ti umili a Pilipino!

Papigsaen ken palawaen ti NDFP-Ilocos! Iyabante ti dangadang ti masa nga Ilokano tapno salakniban ti seguridad ken soberanya ti Pilipinas laban iti imperyalista nga agresyon! Salakniban ti daga ken natural a gameng laban iti panaggamrud dagiti monopolyo kapitalista kakunniber ti rehimen Marcos!