Pula nga pagsaludo kay Ka Juanito Magbanua!

Ang artikulo nga ini may salhin sa Bisaya

Ang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sang Bagong Hukbong Bayan (RJPC-BHB) nagahatag sa mapula nga pagpasidungog kag pagsaludar kay Romeo “Ka Juanito Magbanua” Nanta, anay tagpamaba sang Apolinario Gatmaitan Command – Regional Operational Command Negros Island sang BHB (AGC-BHB). Ang paghalad sa iya kabuhi amo ang pinakataas nga sakripisyo para lab-uton ang handom sang pumuluyo sa matuod nga demokrasya, hustisya sosyal kag kahilwayan sa gapos sang pagpang-ulipon. Tubtob sa iya nga katapusan nga ginhawa, iya nga ginbatuan ang paghari sang agalon mayduta, dalagku nga komprador burgesya kag mga papet nga opisyal sang gobyerno nga ginagamit ang pasista nga AFP/PNP para ipabilin ang sistema nga makalonyal kag malapyudal sa Pilipinas.

Si Kaupod Juaning isa ka bayani sa rebolusyonaryo nga kalihukan sa isla sang Negros. Isa siya ka maayo nga halimbawa sa paghimakas nga ginlunsad sang mayorya ng ginhimuslan, ilabi na sa hanay sa masa nga mangunguma, mamumugon sa kampo kag imol sa kasyudaran. Wala siya nagaserbisyo para lang sa interes sang pipila o sa iya nga kaugalingon. Bilog tagipusuon niya nga gin-alagaran ang pumuluyo sa handom nga hilwayon ang ginhimuslan sa bilog pungsod.

Ginhanduraw sang mga kaupod kag masa ang iya nga mga inagihan bilang isa ka kadre sang Partido nga maayo nga gin-aplikar ang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa praktika sang rebolusyon, kag bilang isa ka Pulang kumander nga hugot nga nag-uyat sa sandigan nga prinsipyo kag disiplina sa iya nga mga hulag. Isa siya sa mga katapuan sang Partido nga nagtindog para sa kahublagan panadlong sadtong dekada 90 kontra sa mga sayop nga panghuna-huna sang mga rebisyunista nga traydor, kag para usuyon ang husto nga dalan agud ipaabante ang rebolusyon.

Ang bilog katapuan sang BHB upod ang mga masa nagahatag sa pula kag mainiton nga pagsaludo sa kang Kaupod Juaning. Ang iya nga kamatayon indi makapahuyang sa mga rebolusyonaryo. Sa baylo, ini nagahatag sa mga Pulang kumander kag hangaway idalum sang RJPC-BHB sang kabakud, determinasyon kag dugang nga kapagsik para sa pag-atubang sa lain-lain nga porma sa sakripisyo kag kabudlayan. Ang iya nga banas amo man ang usuyon sa liboan pa nga sumusunod nga mga Pulang hangaway kag kadre sa Partido. Upod sa masa nga padayon nga ginaulipon, padayon nga maghimakas ang BHB para sa handum sang pumuluyo paagi sa pagsulbad sa tatlo ka sandigan nga problema sang imperyalismo, pyudalismo, kag burukrata kapitalismo. Magpadayon ang BHB nga magsulong kag mag-amot sang ginsugdan ni Ka Juaning.

Mabuhay si Ka Juanito Magbanua!
Mabuhay ang masang ginhimuslan!
Mabuhay ang PKP-BHB!

Pula nga pagsaludo kay Ka Juanito Magbanua!