Pulang pagsaludo kang Ka Juanito Magbanua!

Kini nga artikulo adunay hubad sa Hiligaynon

Ang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sa Bagong Hukbong Bayan (RJPC-BHB) naghatag sa mapula nga pagpasidungog ug pagsaludo kang Romeo “Ka Juanito Magbanua” Nanta, kanhing tigpamaba sa Apolinario Gatmaitan Command – Regional Operational Command Negros Island sa BHB (AGC-BHB). Ang paghalad niya og kinabuhi mao ang pinakataas nga sakripisyo para kab-uton ang handom sa katawhan sa tinuod nga demokrasya, hustisya sosyal ug kagawasan sa gapos sa pagkaulipon. Hangtod sa iyahang kinatapusang ginhawa, gibatokan niya ang paghari sa agalong yutaan, dagkong komprador burgesya ug mga papet nga opisyal sa gobyerno nga gigamit ang pasistang AFP/PNP para ipabilin ang sistemang makalonyal ug malapyudal sa Pilipinas.

Si Kaubang Juaning usa ka bayani sa rebolusyonaryong kalihukan sa isla sa Negros. Siya usa ka maayong ehemplo sa pakigbisog nga gilunsad sa mayoryang gihimuslan, hilabi na sa hanay sa masang mag-uuma, mamumugon sa kampo ug kabus sa kasyudaran. Wala siya nagserbisyo para lang sa interes sa pipila o sa iyahang kaugalingon. Tibuok kasingkasing niya nga gialagaran ang katawhan sa handom nga ilingkawas ang gihimuslan sa tibuok nasud.

Naghanduraw ang mga kauban ug ang masa sa iyahang mga inagihan isip usa ka kadre sa Partido nga maayong giaplikar ang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa praktika sa rebolusyon, ug isip usa ka Pulang kumander nga hugot nga nagkupot sa batakan nga prinsipyo ug disiplina sa iyahang matag lihok. Usa siya sa mga katapuan sa Partido nga nibarog sa kalihukang pagtul-id pag dekada 90 batok sa mga sayop nga panghuna-huna sa mga rebisyunistang traydor, ug para subayon ang hustong dalan para ipaasdang ang rebolusyon.

Ang tibuok katapuan sa BHB kuyog ang mga masa naghatag sa pula ug mainiton nga pagsaludo kang Kaubang Juaning. Ang iyahang kamatayon dili makapahuyang sa mga rebolusyonaryo. Gani, kini naghatag sa mga Pulang kumander ug manggugubat ilawom sa RJPC-BHB og kalig-on, determinasyon ug dugang nga kadasig para sa pag-atubang sa lain-lain nga porma sa sakripisyo ug kalisdanan. Ang iyahang banas mao usab ang subayon sa liboan pa nga sumusunod nga mga Pulang manggugubat ug kadre sa Partido. Kuyog sa masang padayon nga giulipon, padayon nga makigbisog ang BHB para sa handom sa katawhan pinaagi sa pagsulbad sa tulo ka batakang problema sa imperyalismo, pyudalismo, ug burukrata kapitalismo. Magpadayon ang BHB nga mosulong ug moamot sa nasugdan ni Ka Juaning.

Mabuhi si Ka Juanito Magbanua!
Mabuhi ang masang gihimuslan!
Mabuhi ang PKP-BHB!

Pulang pagsaludo kang Ka Juanito Magbanua!