Pulang pagpupugay sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines

,

Malugod na ipinararating ng pamunuan ng NDFP-ST kasama ng mga magkakaalyadong organisasyong bumubuo nito at ng buong rebolusyonaryong mamamayan ng rehiyon, ang mainit at pulang pagbati sa Communist Party of the Philippines sa rehiyong Timog Katagalugan at bansa sa paggunita at pagdiriwang sa ika-52 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito. Tulad sa nakagisnang tradisyon, isinasagawa ngayon sa iba’t ibang panig ng rehiyong Timog Katagalugan ang mga aktibidad para gunitain at ipagdiwang ang makaysayang araw ng pagkakatatag ng CPP. Subalit sa unang pagkakataon, isinasagawa ang mga pagtitipong ito nang may mahigpit na pag-iingat at kunsiderasyon sa mga tuntunin na inilabas ng Partido kaugnay sa pagharap at paglaban sa Covid-19 upang maiwasan na kumalat at magkahawaan sa nakamamatay na bayrus ang mga dadalo sa pagtitipon. Nauna nang ipinarating ng pamunuan ng NDFP-ST sa mga kasaping organisasyon nito na hangga’t maaari ay iwasan munang magdaos ng mga maramihan at malakihang pagtitipon ng masa upang makaiwas sa panganib na hatid ng nakahahawang sakit ng Covid-19. Ganunpaman, siguradong kahit mahigpit ang pagpapatupad sa pisikal na distansya, hindi pa rin mawawala ang mga makukulay, masasaya at hitik sa militanteng tradisyon ng mga pang kulturang pagtatanghal na laging kinasasabikang abangan at saksihan, lalo na ng mga masang magsasaka at pambansang minorya, sa tuwing nagdiriwang ng anibersaryo ang Partido.

Tulad sa nakaraang mga taon, sa pagitan ng mga pangkulturang pagtatanghal, maghahalinhan sa pagtatalumpati ang ilang lider-masa, mga bisita at kaibigan para ipahayag ang kanilang pagbati, pakikiisa at pasasalamat sa CPP sa kanilang dalisay at wagas na pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Papupurihan ang Partido sa kanyang malalim na malasakit at mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng mga kalamidad at sakuna sa bansa at sa maagap at napapanahong pagtulong ng CPP-NPA-NDFP sa taumbayan sa pagharap at paglabansa pandemyang Covid-19. At, higit sa lahat, ang pasalamatan at papurihan ang mga kasapi at kadre ng Partido, mga opisyal at mandirigma ng New People’s Army at mga kasapi ng iba pang rebolusyonaryong kilusan sa matatag at walang kapares na dedikasyon at determinasyon nilang paglingkuran ang sambayanan at rebolusyon nang walang hinihinging kapalit. Inaasahang tatalakayin din sa okasyon ang paglalahad sa nahangong mga aral sa paglalagom sa mga naging kahinaan at pagkukulang ng Partido sa taon. Mula dito mahigpit na pagkaisahin ang lahat sa kagyat at pangmatagalang mga rebolusyonaryong tungkulin at hamon upang isulong sa panibagong mataas na antas ang matagalang digmang bayan sa bansa.

Bahagi din ng pagdiriwang ang paggawad ng mataas na parangal at pagpupugay sa mga naging martir at bayani ng rebolusyon sa taon. Isa-isang gugunitain ang ginintuang buhay ng mga martir ng rebolusyon sa taon, ang kanilang mga natatanging ambag at sakripisyo sa pakikibaka at mga tagumpay na nakamit ng rebolusyonaryong kilusan sa panahon ng sila’y nabubuhay pa.

Sa partikular, ipinagbubunyi ng sambayanang Pilipino ang mga tagumpay ng Demoratikong Rebolusyon ng Bayan sa ilalim ng pamumuno ng CPP sa kabila ng mga kahirapan at balakid sa pagharap at pagbigo nito sa pinatinding kontra-rebolusyonaryong digma ng rehimeng US-Duterte laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan sa balangkas ng Joint Campaign Plan-Kapanatagan batay sa bangkaroteng estratehiyang “whole-of- nation approach to end local communist armed conflict”.

Mapalad ang sambayanang Pilipino sa pagkakaroon ng rebolusyonaryong Partido ng uring proletaryo na nasasandatahan ng pinakamaunlad na teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ang bukod tanging partidong pulitikal na pambansa ang saklaw, malalim na nakaugat sa malawak na masang uring anakpawis at may pinatutupad na disiplinang bakal pang-organisasyon. Matatagpuan ang mga Sangay ng Partido at iba pang batayang organisasyon nito sa mga baryo, komunidad, asyenda, iba pang pook tirahan, pabrika, eskwelahan, opisina at higit sa lahat sa loob ng hukbo ng mamamayan – ang New People’s Army para ipatupad ng Partido ang absolutong pamumuno nito sa NPA. Ang mga saligang katangiang ito ng CPP ang magbibigay garantiya sa tagumpay ng pinamumunuan nitong Demokratikong Reboluyon ng Bayan (DRB) sa pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan laban sa Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata Kapitalismo.

Nangangarap nang gising ang pasistang rehimeng US-Duterte na magagapi nila ang CPP-NPA-NDFP bago sumapit ang katapusan ng kanyang termino sa Hunyo 2022. Ang kasalukuyang lugmok na kalagayang pang ekonomiya at krisis pampulitika sa bansa at pandaigdig, na lalong pinasidhi ng pandemyang Covid-19, ang nagsisilbing materyal na batayan at matabang lupa para ibayong lumawak at lumakas ang rebolusyonaryong kilusan at partisipasyon ng mamamayang Pilipino sa demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamumuno ng CPP. Ang laganap na kultura ng karahasan at impyunidad at terorismo na ipinatutupad ng AFP at PNP, laban sa mamamayan at may basbas ni Duterte, ang kundisyon na magtutulak sa mamamayang Pilipino na higit na palawakin at patindihin ang kanilang paglaban sa terorismo ng pasistang rehimeng Duterte. Tiyak din nitong pabibilisin ang pagpapasya ng taumbayan na sumapi sa New People’s Army at maglunsad ng armadong paglaban sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Higit sa anumang panahon, hinog na hinog at napakapaborable ang mga kundisyon sa Pilipinas para sa pagrerebolusyon. Matutulad lamang si Duterte sa mga naunang Presidente ng bansa na paulit ulit na nagdeklara ng katapusan ng CPP-NPA-NDFP pero nauwi lamang sa kabiguan. Hindi kailanman magagawang wasakin ng reaksyunaryong estado ang CPP-NPA-NDFP at ihiwalay ito sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino gaano man kalawak, katindi at sistematiko ang gawing kampanya ng paninira, demonisasyon at terorismo ng reaksyunaryong estado laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan. Sa loob ng 52 taon naisagawa ng CPP ang paglikha ng hindi matitinag na moog ng lakas sa hanay ng uring anakpawis na bumubuo ng mayorya ng populasyon sa bansa.

Malalim na nakaugat sa masang anakpawis ang kasapian ng CPP. Hininang at pinatatag sa mahabang panahon ang mahigpit na ugnayan, tulungan at pagsasamahan ng Partido at malawak na masa ng sambayanang Pilipino. Hindi kailanman matitinag at kayang sirain ng saywar ng reaksyunaryong estado ang matatag na pagsasamahan sa pagitan ng CPP-NPA-NDFP at mga manggagawa, magsasaka, pambansang minorya, kabataan-estudyante, maralitang tagalunsod, mga propesyunal at intelektwal at iba pang uring pinagsasamantalahan at inaapi.

Nabuo at napatatag ng CPP ang mga baseng gerilya ng NPA sa malawak na kanayunan ng bansa dahil sa tinataguyod at tinutulungan nito ang masang magsasaka at pambansang minorya sa kanilang pakikibaka para sa pagkakamit ng makabuluhang repormang agraryo, sa pagtatanggol ng kanilang lupang sakahan at ninuno laban sa pangangamkam ng mga lokal at dayuhang korporasyon sa agrikultura at pagmimina, sa pagpapababa sa upa sa lupa, sa pagpawi sa usura, sa pagpapataas ng presyo ng produktong bukid at iba pang pakikibaka laban pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa kanayunan. Magpapatuloy ang pagsulong at paglakas ng rebolusyonaryong kilusan sa mga susunod na taon hanggang sa mapagpasyang maabot ang gitna tungong abanteng bahagi ng ng estratehikong depensiba ng matagalang digmang bayan sa bansa.

Mataas ang tiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan ng rehiyon na maihahatid ng CPP sa tagumpay ang pinamunuan nitong Demokratikong Rebolusyon ng Bayan na may sosyalistang perspektiba. Buo ang tiwala ng sambayanan sa kakayahan ng CPP na pamunuan at ipagwagi ang pambansa demokratikong rebolusyon at likhain, sa pamamagitan ng malawak na partisipasyon ng masa ng sambayanan, ang isang lipunang Pilipino na nagtatamasa ng tunay na kalayaan, demokrasya at kasaganaan para sa lahat.

Sa muli, ipinararating ng NDFP-ST ang pulang pagpupugay sa Partido Komunista sa rehiyon sa mga kadre at kasapi ng Partido, sa mga kumander at mandirigma ng New People’s Army at sa rebolusyonaryong masa sa kanayunan at kalunsuran ng Timog Katagalugan.

Mabuhay ang ika-52 Anibersaryo ng Communist Party of the Philippines!

Mabuhay ang New People’s Army!

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

Pulang pagpupugay sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines